AkceptujęPobieranie 0,85 Mb.
Strona5/10
Data15.02.2018
Rozmiar0,85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Mierniki realizacji programu


 • Liczba wykonanych badań.

 • Zgłaszalność kobiet do programów.

 • Liczba wykonanych kontroli jakości oraz efekty kontroli jakości.

 • Liczba przeszkolonych osób spośród personelu wykonującego skryningi.

 • Wyniki przeprowadzonych kontroli jakości.Koszt realizacji programuZadania przewidziane do realizacji w roku 2013 w ramach Populacyjnych programów

kwota przewidziana na realizację zadań określonych w programach populacyjnych na roku 2013


kwota


środki bieżące


środki majątkowe

Koszty zadaniowe, administracyjne, osobowe
22 000 000,00


21 945 000,00


55 000,00


Wysyłka imiennych zaproszeń


9 999 542,80


9 999 542,80

0,00


Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

5 594 232,50


5 594 232,50


0,00

Populacyjny pogram wczesnego wykrywania raka piersi

4 405 310,30


4 405 310,30


0,00Kontrola jakości badań profilaktycznych


2 293 857,20


2 293 857,20

0,00

Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy - etap diagnostyczny

252 000,00


252 000,00


0,00


Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy - etap podstawowy

168 000,00


168 000,00


0,00


Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi – audyt kliniczny zdjęć mammograficznych

475 000,00


475 000,00


0,00


Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi - testy specjalistyczne u świadczeniodawców

1 398 857,20


1 398 857,20


0,00


Szkolenia dla personelu realizującego skryning raka piersi i raka szyjki macicy oraz egzamin centralny dla położnych


435 000,00


435 000,00

0,00Działania informacyjno-edukacyjne COK i WOK


2 264 200,00


2 264 200,00

0,00


Działania na rzecz poprawy zgłaszalności – kampanie medialne organizowane przez COK i WOK


2 100 000,00


2 100 000,00

0,00Koszty administracyjne i osobowe COK i WOK


4 649 400,00


4 649 400,00

0,00


Zakup sprzętu (zakupy finansowane w ramach wydatków bieżących), gdzie cena jednostkowa nie może przekraczać

3 500 zł oraz zakup kopertownic, negatoskopu i drukarek o dużej wydajności (środki majątkowe)

258 000,00203 000,0055 000,00

Łączny koszt realizacji zadań w roku 2012 to 22 000 000 zł. 1. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego


Zadanie realizowane od roku 2000, w tym w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych od 2006 r.

Cele:


 • zwiększenie odsetka raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania (A i B wg Dukes’a),

 • zwiększenie odsetka wyleczenia (5-letnich przeżyć),

 • obniżenie umieralności na raka jelita grubego (poprzez porównanie danych z Krajowego Rejestru Nowotworów co rok od 1999 aż do 2015 roku),

 • obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wczesnych, a nie zaawansowanych i dzięki usuwaniu stanów przedrakowych – polipów).

Opis zadania: Działania do realizacji


  1. Wykonanie kolonoskopii przesiewowych w populacji osób bezobjawowych w wieku 50-65 lat (plus 40-65 z wywiadem rodzinnym).

  2. W 2013 r. kontynuowane będzie wykonywanie badań, zgodnie z opracowaniem przedstawionym przez Koordynatora zadania Prof. dr hab. Jarosława Regułę, w 10 ośrodkach wykonujących największą liczbę badań kolonoskopowych w nowej organizacji przeprowadzania badań, poprzez wysyłkę zaproszeń do osób bez objawów choroby w wieku 55-64 lat. Zmiana zakresu wieku populacji docelowej będzie wiązać się również z częstotliwością wykonywania kolonoskopii przesiewowej z raz na 10 lat na raz w ciągu życia. Do programu zostaną także włączone osoby z objawami sugerującymi rozpoznanie raka jelita grubego, jeśli otrzymały zaproszenie na badanie.

  3. Koordynacja i funkcjonowanie biura programu badań przesiewowych wraz z poszerzonym zakresem działań, tj. opracowaniem i centralną wysyłką zaproszeń, zaprojektowaniem i wdrożeniem bazy on-line, przeprowadzeniem szkoleń w ośrodkach działających w nowym systemie zapraszania, przeprowadzeniem kampanii informacyjnej wśród lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej i utworzeniem internetowego portalu informacyjnego.Opis organizacji badań kolonoskopowych


 1. Populacja badana (w przypadku przeprowadzania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym)

Osoby bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego:

 • Osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,

 • Osoby w wieku 40 – 65 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,

 • Osoby w wieku 25 65 lat z rodziny HNPCC (rodzinnego raka jelita grubego niezwiązanego z polipowatością). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii. Tę grupę osób poddawanych badaniom przesiewowym wprowadzono w roku 2001.
 1. Populacja badana (w przypadku przeprowadzania badań kolonoskopowych w systemie zapraszania)


 • osoby bez objawów klinicznych sugerujących raka jelita grubego w wieku 55-64 lat,

 • osoby z objawami choroby, jeśli otrzymały na nie zaproszenie.


Organizacja realizacji przesiewowych badań kolonoskopowych

Badania kolonoskopowe przesiewowe wykonywane w godzinach popołudniowych tak, aby nie zmniejszały normalnej działalności diagnostycznej i terapeutycznej ośrodka oraz aby nie kolidowały z harmonogramem realizacji badań kolonoskopowych wykonywanych w ramach umowy świadczeniodawcy z Narodowym Funduszem Zdrowia.Jednostki realizować będą program zarówno w dotychczasowym systemie I, jak również w nowym

 1. Ośrodki wykonujące największą ilość badań, posiadające doświadczenie w realizacji programu będą mogły rozpocząć badania w nowej grupie populacyjnej przy wprowadzeniu systemu zapraszania pacjentów, poprzez podanie terminu badania kolonoskopowego oraz monitorowanie zgłaszalności się tych osób na zaplanowane badanie. W 2013 r. system zostanie wprowadzony łącznie w 10 ośrodkach (5 ośrodków realizowało badania w nowym systemie od 2012 r., kolejne 5 wprowadzi system w 2013 r.).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna