AkceptujęPobieranie 0,85 Mb.
Strona4/10
Data15.02.2018
Rozmiar0,85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Organizacja interwencyjnych kampanii społecznych mających na celu zmianę postaw społeczeństwa wobec zdrowia zgodnie z zaleceniami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.


 • Ogólnopolska akcja społeczna: Światowy Dzień bez Tytoniu (31 maja);

 • Ogólnopolska akcja społeczna: Światowy Dzień Rzucania Palenia (3. czwartek listopada);

 • Ogólnopolska akcja społeczna: „Chodzę, biegam – więc jestem”, promująca aktywność fizyczną jako czynnik ochronny w zachorowalności na nowotwory złośliwe;

 • Ogólnopolska akcja „5 razy dziennie warzywa i owoce”, upowszechniająca wiedzę o spożyciu warzyw i owoców jako czynniku ochronnym nowotworów złośliwych.

 • Akcje edukacyjne dotyczące czynników ryzyka i wczesnych objawów nowotworów złośliwych skóry, w szczególności czerniaka złośliwego.

 • Akcje edukacyjno-informacyjne w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów złośliwych związanych ze stylem życia (Światowy Dzień Walki z Rakiem, etc.).
 • Organizacja i współ-organizacja szkoleń i warsztatów


  • Zwiększanie świadomości środowiska lekarskiego oraz pielęgniarek i położnych w zakresie roli prewencji pierwotnej w ograniczaniu zachorowalności na nowotwory złośliwe i ich leczeniu poprzez aktualizację wiedzy oraz szkolenia.
 • Organizacja i współ-organizacja konferencji naukowych:


  • Robocze spotkania lokalnych ośrodków realizujących Program

  • Konferencja naukowa im. F. Venuleta "Tytoń albo Zdrowie" (powrót do koncepcji rotacyjnej lokalizacji ogólnopolskiej konferencji)
 • Działania informacyjno-promocyjne Programu, w tym przebudowa strony internetowej www.kodekswalkizrakiem.pl


 • Realizacja regionalnych programów szkoleniowo-edukacyjnych przez ośrodki epidemiologii w regionach (lokalne programy interwencyjne w 15 ośrodkach).

 • Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym (TPPP)

  Pomoc i wsparcie przez telefon dla osób, których dotyczy problem palenia tytoniu.

  Kontrola jakości udzielanych porad i konsultacji (w tym superwizje i szkolenia dla osób obsługujących TPPP)

  Prowadzenie bazy danych osób korzystających z usług TPPP

  Działania informacyjno-promocyjne w celu dotarcia z pomocą do najszerszej grupy populacji w tym: projekt nowej strony internetowej www.jakrzucicpalenie.pl; opracowanie merytoryczne materiałów, administracja/uaktualnianie, administracja profilem na Facebooku, opracowanie identyfikacji graficznej TPPP (logotyp, kolorystyka, etc.), opracowanie graficzne ulotek/plakatów, opracowanie reklamy audiowizualnej, druk ulotek, druk plakatów, reklama działalności TPPP


  1. Ustanowienie infrastruktury dla wprowadzenia Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu wśród Pacjentów Onkologicznych


  • Stworzenie procedur Programu leczenia Zespołu Uzależnienia od Tytoniu (ZUT)

  • Określenie warunków wprowadzenia Programu w placówkach onkologicznych

  • Stworzenie standardów leczenia ZUT pacjentów z chorobą onkologiczną.

  • Stworzenie listy dobrych praktyk leczenia ZUT u pacjentów z chorobą onkologiczną.

  • Opracowanie sposobów ewaluacji Programu (wskaźników ilościowych i jakościowych)
  1. Program Prewencji Pierwotnej Raka Płuca, ze szczególnym uwzględnieniem grupy docelowej kobiet, w tym m.in. następujące działania:


  • Zwiększenie świadomości wagi problemu w społeczeństwie (przygotowanie materiałów edukacyjnych: ulotki, plakaty, artykuły w prasie kobiecej, przygotowanie i zorganizowanie serii wywiadów w mediach, promocja programu w Internecie).

  • Szkolenie kadry medycznej, w tym pielęgniarek i położnych (przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu prewencji pierwotnej raka płuca – leczenia ZUT, uaktualnienie i popularyzacja poradnika na temat zaprzestania palenia dla kobiet w ciąży i lekarzy ginekologów)

  • Przygotowanie personelu Infolinii prewencji pierwotnej nowotworów do obsługi Programu- organizacja szkolenia z zakresu specyfiki palenia i rzucania palenia przez kobiety.
  1. Monitoring skuteczności Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów


  • Przeprowadzenie corocznego ogólnopolskie badanie ankietowe typu omnibus na próbie 1000 respondentów monitorującego czynniki ryzyka nowotworów złośliwych, wybrane działania z zakresu profilaktyki pierwotnej nowotworów oraz polityki zdrowotnej ograniczającej palenie

  • Przygotowanie infrastruktury naukowej do badania monitorującego
  1. Koordynacja Programu i nadzór nad działaniami w ośrodkach lokalnych (koszty administracyjne, zakup sprzętu komputerowego i biurowego).


  Mierniki realizacji

   • Nakład wydawnictw i zakres dotarcia z materiałami.

   • Liczba artykułów prasowych i programów radiowych i TV.

   • Liczba odwiedzin strony internetowej.

   • Liczba organizowanych imprez.

   • Szacowana liczba uczestników.

   • Liczba przeszkolonych osób.

   • Liczba udzielonych porad telefonicznych.

   • Opracowanie i monitorowanie wskaźników efektywności.

   • Analiza zmian wskaźników zachorowalności, umieralności na nowotwory oraz pięcioletnich przeżyć w Polsce w odniesieniu do tych samych wskaźników europejskich.  Koszt realizacji programu


  kwota zaplanowana na realizację działań w ramach programu w roku 2013

  kwota

  środki bieżące

  środki majątkowe

  4 300 000,00


  4 300 000,00


  0,00


  * w tym 1 800 000 zł ze środków NPZChN oraz 2 500 000 zł przeniesione z innych programów

  1. Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz

  2. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi.


  Zadania realizowane od 2006 r. W roku 2010 w ramach procedury konkursowej wyodrębniono Centralny i Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące na lata 2011-2015, do końca realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. Zadania realizują:

  1. Jeden Centralny Ośrodek Koordynujący – usytuowany w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie dla potrzeb koordynacji w skali całego kraju ww. programów profilaktycznych.

  2. 23 Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące funkcjonujące na terenie 16 województw, usytuowanych w ośrodkach onkologicznych dla potrzeb koordynacji realizacji poszczególnych programów w skali regionu, z tym że w województwach:

   • dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim - ośrodki koordynujące znajdują się w tej samej jednostce w województwie i są wspólne dla obu programów;

   • lubelskim, lubuskim, łódzkim, opolskim, podlaskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim - ośrodki koordynujące programy profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy znajdują się w odrębnych jednostkach w województwie, są rozdzielne dla każdego z programów.

  Cele:


  Zmniejszenie zachorowalności i poprawa wykrywalności raka szyjki macicy i raka piersi oraz poprawa zgłaszalności kobiet do programów profilaktycznych w Polsce.

  Zadania programu:


  1. Program oparty jest na współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, który finansuje realizowane w ciągu roku badania profilaktyczne raka piersi i raka szyjki macicy. Realizatorami badań profilaktycznych są świadczeniodawcy wybierani przez NFZ w ramach procedury konkursowej.

  2. Ministerstwo Zdrowia finansuje część administracyjno-logistyczną poprzez refundację kosztów osobowych i zadaniowych stworzonej dla potrzeb programu sieci Centralnego i Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących monitorujących i nadzorujących realizację Populacyjnego programu

  profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi oraz realizację wysyłki imiennych zaproszeń do kobiet, prowadzenie akcji medialnych i informacyjno - edukacyjnych na rzecz popularyzacji profilaktyki ww. nowotworów.

  1. Centralny i Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące - monitorują i koordynują realizację działań programu, w tym:

  • działania informacyjno-edukacyjne (wysyłka imiennych zaproszeń na badania, realizacja akcji medialnych, edukacyjnych promujących program, udział pielęgniarek i położnych w akcjach informacyjnych, dowożenie kobiet na badania, produkcja i dystrybucja materiałów informacyjnych o programach); dopuszczalny jest udział pielęgniarek i położnych w dystrybucji zaproszeń, jednak pod warunkiem że obejmą zasięgiem całą populację oraz, że warunek dotyczący ceny jednostkowej zaproszenia na poziomie max. 1,70 zł zostanie zachowany;

  • w 2013 r. realizacja kampanii medialnych w regionalnych stacjach telewizyjnych (emisja materiałów edukacyjno-reklamowych przez cały rok na terenie całego kraju).

  • kontrola jakości badań cytologicznych(etap diagnostyczny) - kontrola oceny materiału cytologicznego oraz około 10 % świadczeniodawców etapu podstawowego

  • kontrola jakości badań mammograficznych na poziomie podstawowym poprzez ocenę zdjęć mammograficznych (audyt kliniczny) oraz wykonywanie testów specjalistycznych u świadczeniodawcy;

  • szkolenia specjalistyczne dla personelu obsługującego skryningi populacyjne – tj. cytodiagnostów, pielęgniarek, położnych, ginekologów.

 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


  ©operacji.org 2017
  wyślij wiadomość

      Strona główna