AkceptujęPobieranie 0,85 Mb.
Strona3/10
Data15.02.2018
Rozmiar0,85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Uzasadnienie


Realizacja Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 z późn. zm.) rozpoczęła się z dniem 1 stycznia 2006 r.

Główne cele Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych to:  • zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory;

  • osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów;

  • osiągnięcie średnich europejskich wskaźników skuteczności leczenia;

  • stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych;

  • utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów w skali kraju i poszczególnych regionach kraju.

Zgodnie z ww. ustawą w ramach Narodowego programu podejmuje się działania dotyczące w szczególności:

  • rozwoju profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych, w tym zwłaszcza zależnych od palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia;

  • wdrożenia populacyjnych programów wczesnego wykrywania nowotworów, w szczególności raka piersi, szyjki macicy, jelita grubego;

  • zwiększenia dostępności do metod wczesnego rozpoznawania oraz wdrożenia procedur zapewnienia jakości diagnostyki i terapii nowotworów;

  • uzupełnienia oraz wymiany wyeksploatowanych urządzeń do radioterapii i diagnostyki nowotworów;

  • rozwoju i upowszechnienia nauczania onkologii w kształceniu przed i podyplomowym lekarzy, pielęgniarek, położnych i przedstawicieli innych zawodów medycznych;

  • poprawy działania systemu zbierania danych o nowotworach;

  • upowszechniania wiedzy w społeczeństwie na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i leczenia nowotworów.Realizatorzy Narodowego programu


Celem umożliwienia pacjentom nieprzerwanego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu profilaktyki nowotworów oraz umożliwienia realizatorom zadań inwestycyjnych optymalnego wykorzystania środków finansowych, w 2012 r. przeprowadzono procedury konkursowe na wybór

realizatorów programów profilaktycznych i inwestycyjnych na dwa lata realizacji Narodowego programu, tj. 2012 i 2013 w odniesieniu do następujących zadań: • Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego;

 • Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe;

 • Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów;

 • Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii;

 • Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii;

 • Program doskonalenia diagnostyki białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net.

W roku 2013 r. z uwagi na fakt, że realizacja Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych przewidziana jest zgodnie z ustawą do 2015 r. oraz celem zapewnienia nieprzerwanej realizacji zadań na rzecz zmniejszenia zachorowalności na nowotwory złośliwe, poprzez promowanie zmiany zachowań zdrowotnych społeczeństwa proponuje się przeprowadzenie procedury konkursowej na wybór realizatorów zadania pn. Prewencja pierwotna nowotworów do końca realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, tj. na lata 2013-2015.

Jednocześnie na realizację zadania Prewencja pierwotna nowotworów planuje się przenieść środki finansowe w wysokości 2 500 000 zł z innych programów.


Ponadto w roku 2013 mając na uwadze konieczność zapewnienia nieprzerwanej dostępności świadczeniobiorcom do badań przesiewowych CT realizowanych w ramach koordynacji zadania, proponuje się przeprowadzenie procedury konkursowej na wybór realizatorów zadania w zakresie Koordynacji i wykonywanie badań przesiewowych wczesnego wykrywania raka płuca z wykorzystaniem CT na dwa kolejne lata, tj. na 2013 i 2014 r.
Doświadczenie zdobyte w trakcie ubiegłych lat doprowadziły do wprowadzenia modyfikacji realizacji zadań Narodowego programu.

 1. W ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi oraz Profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy kampanie medialne w zakresie działań na rzecz wysokiej zgłaszalności na badania profilaktyczne prowadzone będą przez Centralny i Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące (dotychczas kampanie medialne realizowane były przez Biuro Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia poprzez emisję spotów telewizyjnych w stacjach ogólnopolskich). Materiały edukacyjno-reklamowe dotyczące realizowanych programów profilaktycznych emitowane będą przez cały rok w regionalnych stacjach telewizyjnych na terenie całego kraju. Zmiana sposobu realizacji kampanii medialnych wynika z oszacowania efektywności ekonomicznej dotychczas realizowanych kampanii medialnych.

 2. Z uwagi na fakt, że realizatorzy w większości zadań uwzględnionych w Narodowym programie zwalczania chorób nowotworowych w sposób ciągły realizują działania określone w poszczególnych zadaniach Programu, niezbędne jest w odniesieniu do ciągłości realizacji finansowanie tych działań od 1 stycznia 2013 r.
 1. Prewencja pierwotna nowotworów


Zadanie realizowane jest od pierwszego roku realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych

W 2013 r. planuje się popularyzację zapisów Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w społeczeństwie poprzez wielopłaszczyznowe populacyjne działania edukacyjno-informacyjne. Ponadto planowane jest przeprowadzenie działań z zakresu prewencji pierwotnej nowotworów płuca ze szczególnym uwzględnieniem grupy docelowej kobiet.Należy zauważyć, że w Polsce dominującą lokalizacją nowotwory złośliwe płuca. U mężczyzn notuje się około 16 tysięcy zachorowań na raka płuca i ponad 4 600 u kobiet. Zjawisko to dotyczy coraz bardziej polskich kobiet, od początku lat 60. ubiegłego wieku częstość raka płuca zwiększyła się u polskich kobiet około 3 razy.

Cele:


 • Edukacja społeczeństwa w kierunku popularyzacji postaw prozdrowotnych poprzez m. in. upowszechnienie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, organizację kampanii medialnych, edukacyjnych, popularyzację i upowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem grupy docelowej kobiet, głównie w grupie wiekowej zagrożonej zachorowaniem na raka płuca.

 • Radykalna poprawa stanu edukacji społeczeństwa polskiego, w tym także środowisk medycznych, w zakresie profilaktyki i zdrowego stylu życia oraz programów wczesnego rozpoznawania nowotworów.

Propozycja działań do realizacji w 2013 roku:


 1. Popularyzacja zapisów Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w społeczeństwie poprzez wielopłaszczyznowe populacyjne działania edukacyjno-informacyjne (w tym działania lokalne w całym kraju).

  1. Wdrażanie projektu "Szkoła promująca zalecenia Kodeksu Walki z Rakiem"

   • Budowanie świadomości onkologicznej i poprawy jakości życia dzieci i młodzieży poprzez stwarzanie warunków oraz kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności w zakresie wpływu zdrowego stylu życia na zapobieganie chorobom nowotworowym; kształtowanie postawy aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.

   • uczestniczenie szkół w projekcie poprzez promocję zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, w tym zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, poprawa sposobu żywienia dzieci i młodzieży, zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu, intensyfikacja profilaktyki chorób skóry.

W roku 2013 planuje się objęcie projektem do 20% szkół w województwie.
  1. Działania medialne


   • Organizacja kampanii medialnych na rzecz upowszechnienia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, w tym m. in. organizacja warsztatów dla dziennikarzy, konferencji prasowych, publikacja artykułów w prasie specjalistycznej, popularnonaukowej i codziennej, propagowanie Kodeksu w programach telewizyjnych i radiowych, publikowanie informacji w Internecie.
  2. Działania wydawnicze


   • Opracowanie, wydanie i rozpowszechnianie nowych materiałów edukacyjno-informacyjnych.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna