AkceptujęPobieranie 0,85 Mb.
Strona2/10
Data15.02.2018
Rozmiar0,85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Streszczenie Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych

Na realizację zadań Narodowego programu zarezerwowane zostały środki finansowe w wysokości 252 500 000 zł, w tym 189 877 000 zł środki inwestycyjne, 62 623 000 zł środki bieżące.

Zgodnie z obowiązującym od roku 2008 art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U Nr 43, poz. 1200, z późn. zm.), planowane nakłady na realizację działań profilaktycznych to nie mniej niż 10 % ogólnej wartości środków przeznaczonych na Program.

W ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2013 realizowanych będzie 12 zadań, które można przyporządkować do 5 grup.
 1. Programy profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów, w ramach których prowadzone są działania prewencyjne i profilaktyczne zapobiegające zachorowaniom na nowotwory. W tej grupie znalazły się zadania pn.:

  1. Prewencja pierwotna nowotworów,

  2. Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy,

  3. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi,

  4. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego,

  5. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe z podziałem na trzy moduły.

W ramach ww. zadań przez Ministra Zdrowia finansowane między innymi świadczenia opieki zdrowotnej (badania kolonoskopowe, badania genetyczne), działania administracyjno-logistyczne, w tym kontrola jakości badań profilaktycznych, szkolenia specjalistyczne dla personelu realizującego skryningi populacyjne, działania informacyjno-edukacyjne oraz akcje medialne popularyzujące profilaktykę nowotworów.


 1. Programy inwestycyjne - zadania o charakterze inwestycyjnym polegające na doposażeniu zakładów radioterapii, doposażeniu oddziałów torakochirurgii i pulmonologii w sprzęt niezbędny do diagnozowania i leczenia raka płuca, doposażeniu klinik i oddziałów hematologii i transplantologii szpiku w sprzęt niezbędny do diagnozowania i leczenia białaczek, zakupie tomografów komputerowych i rezonansów magnetycznych dla potrzeb wczesnego wykrywania nowotworów. W tej grupie programów znalazły się zadania pn.:

  1. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów,

  2. Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce - doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii,

  3. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii,

  4. Program doskonalenia diagnostyki białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net. 1. Programy poprawy jakości diagnostyki i leczenia nowotworów u dzieci:


  1. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci,

  2. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci,

  3. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci,

  4. Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci,

  5. Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym,

  6. Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości. Wspólną zasadą realizacji ww. programów kierowanych do dzieci są działania na rzecz poprawy wyników leczenia dzieci z wykrytymi nowotworami, zmniejszenie toksyczności i późnych następstw

leczenia, zredukowanie kosztów leczenia, zmniejszenie liczby błędów diagnostycznych, zwiększenie precyzji klasyfikacji poszczególnych pacjentów do grup ryzyka. Jest to możliwe dzięki prowadzonej weryfikacji badań diagnostycznych, prowadzenie sesji uzgodnieniowych dotyczących interpretacji wyników, prowadzenie baz danych o wszystkich młodych pacjentach leczonych z powodu nowotworów układu krwiotwórczego, nowotworów OUN, guzów litych, chłoniaków oraz finansowanie zakupu specjalistycznych endoprotez, wykorzystywanych w leczeniu niepełnosprawności u dzieci spowodowanej chorobą nowotworową kości.

 1. Programy edukacyjne:


  1. Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym,

  2. Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej.

  3. Szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii.

  4. Szkolenie lekarzy w zakresie nowoczesnych technik obrazowania w onkologii.

W ramach programów edukacyjnych w roku bieżącym ponownie zaproponowana została realizacja programu Szkolenia lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym, co ma przyczynić się do poprawy wykrywalności i skuteczności leczenia onkologicznego w Polsce. Kontynuowana będzie również realizacja Programu szkoleń lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej z uwagi na konieczność ujednolicenia raportów histopatologicznych, które są podstawą w leczeniu onkologicznym. Ponadto zaproponowana została realizacja nowych zadań - Szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii oraz Szkolenie lekarzy w zakresie nowoczesnych technik obrazowania w onkologii.

 1. Pozostałe programy:


  1. Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach.

Zadanie ma na celu zapewnienie rejestracji nowotworów prowadzonej przez Krajowy i Wojewódzkie Rejestry Nowotworów, poprawę kompletności rejestracji nowotworów w Polsce oraz zapewnienie działania Polskiego Rejestru Nowotworów Kości.

Zdefiniowanie problemu, określenie potrzeb


Nowotwory złośliwe należą do najpoważniejszych zagrożeń życia Polaków. Bezwzględna liczba nowotworów złośliwych w Polsce w ostatnim 40-leciu rosła, czego przyczyną jest zarówno proces starzenia się populacji polskiej, jak i wzrost narażenia na czynniki ryzyka związane ze stylem życia (otyłość, niska aktywność fizyczna, palenie tytoniu, nadmierna konsumpcja alkoholu). Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów w Polsce, w 2010 r. zarejestrowano 140 tys. nowych zachorowań na nowotwory złośliwe oraz 93 tys. nowych zgonów z tego powodu. Ponadto szacunki epidemiologiczne wydają się wskazywać, że liczba zachorowań i zgonów z powodu nowotworów złośliwych w Polsce i na świecie będzie prawdopodobnie nadal rosła w najbliższych dekadach, przede wszystkim w grupie wiekowej powyżej 65 roku życia.

Według prognoz WHO prezentowanych w raporcie “World Cancer Report 2008” do 2030 roku obserwowany będzie w kolejnych dekadach wzrost populacji świata (z 6.7 miliarda w 2008 roku do

8.3 miliarda w 2030), nastąpi jej starzenie się. Obserwowany będzie wzrost liczby nowych zachorowań, nawet jeśli współczynniki umieralności na nowotwory pozostaną na stałym poziomie.
Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce. Nowotwory złośliwe płuca, gruczołu krokowego i jelita grubego są najczęstszymi nowotworami złośliwym wykrywanymi u mężczyzn, natomiast w populacji kobiet wiodącymi umiejscowieniami nowotworów są pierś, jelito grube i płuco. Jednocześnie w 2010 największy odsetek zgonów nowotworowych stanowiły u mężczyzn zgony z powodu nowotworów złośliwych płuca, jelita grubego i gruczołu krokowego,

natomiast u kobiet po raz kolejny największy odsetek stanowiły zgony z powodu nowotworu złośliwego płuca, a w dalszej kolejności piersi i jelita grubego.

Przyrost liczby zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce wynika głównie z:


 1. zmian w strukturze wieku, a przede wszystkim zwiększenia liczby ludności po 65 roku życia,

 2. zwiększenia ekspozycji na czynniki rakotwórcze i rozpowszechniania zachowań sprzyjających rozwojowi raka,

 3. utrzymującego się nadal wysokiego poziomu nikotynizmu.

Do przyczyn wzrostu śmiertelności można także zaliczyć nieodpowiedni tryb odżywiania, niską aktywność fizyczną, brak świadomości zagrożenia chorobami nowotworowymi, a w konsekwencji niechęć społeczeństwa do wykonywania badań przesiewowych oraz do wczesnego zgłaszania się do lekarza onkologa w przypadku zauważenia ewentualnych zmian.

Nie ulega wątpliwości, że nowotwory złośliwe są poważnym zagrożeniem dla polskiego społeczeństwa, stwarzają problemy zarówno na poziomie jednostki jak i państwa, i w przyszłości będą narastać. Prognozy Krajowego Rejestru Nowotworów na najbliższe lata pokazują, że liczby zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce będą systematycznie wzrastać, stając się zarówno u kobiet, jak i mężczyzn pierwszą przyczyną zgonów przed 65 rokiem życia, wyprzedzając nawet zgony z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna