AkceptujęPobieranie 0,85 Mb.
Strona10/10
Data15.02.2018
Rozmiar0,85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2 Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci
Cele:


  • Poprawa wyników leczenia dzieci z nowotworami litymi, w szczególności: mięsaków tkanek miękkich, mięsaków Ewinga, nerwiaka zarodkowego płodowego.

  • Zwiększenie wiarygodności badań patomorfologicznych w celu uzyskania pewności właściwej diagnozy poszczególnych typów nowotworów litych.

  • Zmniejszenie toksyczności i późnych następstw leczenia.

  • Zredukowanie kosztów leczenia.Propozycje działań do realizacji w 2013r.


 1. Prowadzenie Centralnej weryfikacji badań patomorfologicznych, immunohistochemicznych podstawowych i uzupełniających.

 2. Przesyłanie preparatów do weryfikacji, pomiędzy ośrodkami leczącymi pacjentów a ośrodkami, które weryfikują badania.

 3. Organizacja sesji weryfikacyjnych z udziałem przedstawicieli ośrodków diagnostycznych.

 4. Prowadzenie centralnej bazy danych o pacjentach u których prowadzi się weryfikację leczenia.

Uzasadnienie kontynuacji realizacji programu


  • Zmniejszenie liczby błędów diagnostycznych, zwiększenie precyzji klasyfikacji poszczególnych pacjentów do grup ryzyka.

  • Poprawa efektywności leczenia.

  • Obniżenie toksyczności i kosztów leczenia.

  • Uzyskanie bazy danych o wszystkich pacjentach z rozpoznaniem nowotworów litych.


Miernik efektów realizacji programu Ocena liczby zmian pierwszej diagnozy. Ocena stratyfikacji i efektywności leczenia.

  1. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci.
Cele:


  • Poprawa wyników leczenia dzieci z nieziarniczymi chłoniakami złośliwymi i z chłoniakami Hodgkina.

  • Zmniejszenie toksyczności i późnych następstw leczenia.

  • Zredukowanie kosztów leczenia.

Propozycje działań do realizacji w 2013r.


 1. Prowadzenie Centralnej weryfikacji badań patomorfologicznych/histopatologicznych, badań immunohistochemicznych/immunofenotypu, badań obrazowych w chłoniaku Hodgkina (TK,MRI, FDG-PET), w tym przesyłanie preparatów i zdjęć między ośrodkami dokonującymi weryfikacji badań.

 2. Organizacja sesji weryfikacyjnej dla NHL.

 3. Organizacja sesji weryfikacyjnej dla chłoniaka Hodgkina.

 4. Prowadzenie centralnej bazy danych dla NHL.

 5. Prowadzenie centralnej bazy danych dla chłoniaka Hodgkina.Uzasadnienie kontynuacji programu


  • Poprawa efektywności leczenia.

  • Obniżenie toksyczności i kosztów leczenia.

  • Uzyskanie bazy danych wszystkich pacjentów z rozpoznaniem NHL i HL.

  • Zmniejszenie liczby błędów diagnostycznych, zwiększenie precyzji klasyfikacji poszczególnych pacjentów do grup ryzyka.

  • Poprawa wyników leczenia poprzez zastosowanie bardziej intensywnego leczenia u dzieci z cechami niekorzystnymi rokowniczo.

  • Zwiększenie liczby przypadków całkowitych wyleczeń u dzieci z NHL, u których z dużą wiarygodnością można wykluczyć obecność cech niekorzystnych rokowniczo przy zredukowanej intensywności chemioterapii.Mierniki efektów realizacji programu


Ocena odsetka zmian pierwszej diagnozy.

Ocena odsetka zmian stratyfikacji pacjentów do grup ryzyka. Ocena efektywności leczenia.


  1. Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci.
Cele:


 • Poprawa wyników leczenia i jakości życia dzieci z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

 • Wypracowanie optymalnych metod kompleksowego leczenia poszczególnych rodzajów nowotworów OUN u dzieci.

 • Zmniejszenie toksyczności i późnych następstw leczenia.

 • Obniżenie kosztów leczenia.Propozycje działań do realizacji w 2013r.

 1. Prowadzenie centralnej weryfikacji badań diagnostycznych nadsyłanych przez ośrodki leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci.

 2. Prowadzenie centralnej bazy danych.

 3. Organizowanie sesji weryfikacyjnych dla wszystkich uczestników programu w celu omawiania wyników weryfikacji badań.Mierniki efektów realizacji programu


Ocena odsetka zmian pierwszej diagnozy.

Ocena odsetka zmian stratyfikacji pacjentów do grup ryzyka. Ocena efektywności programu.  1. Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym.
Cel główny


   • Identyfikacja odległych następstw w zakresie stanu zdrowia i jakości życia u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych.

   • Poprawa jakości życia i zmniejszenie odległych kosztów leczenia działań niepożądanych po złożonej terapii przeciwnowotworowej u dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe:


   • Ocena częstości występowania i rodzaju odległych działań niepożądanych po leczeniu przeciwnowotworowym.

   • Długofalowe monitorowanie jakości życia dzieci i młodzieży leczonych w przeszłości z powodu choroby nowotworowej.

   • Identyfikacja problemów psychospołecznych (funkcjonowanie w szkole, pracy, środowisku), szczególnie w grupie osób leczonych z powodu nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

   • Ujednolicenie standaryzacja metod kontroli jakości życia i stanu zdrowia pacjentów; udostępnienie tych metod wszystkim ośrodkom w Polsce, wdrożenie algorytmu monitorowania odległych skutków leczenia nowotworów.

   • Utworzenie wielodyscyplinarnych zespołów specjalistów monitorujących stan zdrowia w/w osób, koordynacja działań tych zespołów.

   • Promocja zdrowego trybu życia u osób wyleczonych z choroby nowotworowej (broszury edukacyjne, internet); podniesienie świadomości osób wyleczonych nt. stanu ich zdrowia, edukacja pacjentów lub opiekunów nt. odległych następstw po leczeniu p/nowotworowym.

   • Przygotowanie informacji i edukacja lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej.

   • Możliwość dalszych modyfikacji protokołów leczniczych w oparciu o znajomość toksyczności leczenia.

   • Redukcja barier ekonomicznych dotyczących monitorowania odległych skutków leczenia p/nowotworowego.Propozycje działań do realizacji w 2013 r.

 1. Prowadzenie badań pacjentów po leczeniu białaczek, chłoniaków i guzów litych i OUN.

 2. Prowadzenie centralnej bazy danych.

 3. Organizacja spotkań da uczestników programu.

W ramach programu możliwe będzie:   • Uzyskanie danych nt. wyleczalności chorób nowotworowych u dzieci i jakości życia po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym.

   • Ujednolicenie programu opieki medycznej nad osobami wyleczonymi z choroby nowotworowej.

   • Wczesne wykrycie nieprawidłowej funkcji narządów i podjęcie odpowiednich działań leczniczych, w przypadku problemów psychospołecznych – pomoc psychologa, ułatwienie zmiany szkoły.

   • Poprawa jakości życia pacjentów po leczeniu przeciwnowotworowym poprzez działania profilaktyczne, wczesne rozpoczęcie terapii powikłań narządowych.

   • Zapobieżenie lub ograniczenie stopnia kalectwa zmniejszy obciążenie społeczeństwa kosztami ich utrzymania.

   • Możliwość modyfikacji w przyszłości protokołów terapeutycznych, zastosowanie terapii o mniejszych odległych toksycznościach.

   • Ocena skuteczności dotychczasowych działań prewencyjnych (amifostyna, deksrazoksan).

   • Przekazanie informacji pacjentom nt. ich stanu zdrowia, możliwych lub obecnych odległych skutkach niepożądanych leczenia przeciwnowotworowego. Umożliwi to zmianę trybu życia, przyzwyczajeń, diety, nakłoni do samokontroli i okresowych badań lekarskich.

   • Uświadomienie lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej istoty problemu systematycznej oceny stanu zdrowia po leczeniu przeciwnowotworowym.Mierniki efektów realizacji programu


Dokonanie oceny jakości życia dzieci po wyleczeniu z choroby nowotworowej.

  1. Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości.
Cele:


   • Wypracowanie zasad optymalnego postępowania diagnostycznego i leczniczego w najczęstszych nowotworach złośliwych kości u dzieci i młodzieży, dostępnych w Polsce.

   • Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci i młodzieży z nowotworami układu kostno- mięśniowego, poprzez zapewnienie dostępu do postępowania chirurgicznego mniej okaleczającego, z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych.

   • Utrzymanie równego dostępu do tej formy leczenia wszystkim pacjentom.Opis programu:


Dane naukowe i kliniczne z ośrodków światowych oraz doświadczenia własne wskazują, że najkorzystniejszą formą rekonstrukcji u pacjentów po rozległych wycięciach nowotworu złośliwego kości (wymagających dalszego stosowania chemioterapii wielolekowej) jest użycie endoprotez tzw. onkologicznych. Postępowanie takie umożliwia radykalne wycięcie nowotworu (potwierdzone

badaniem histopatologicznym śródoperacyjnym), jednoczasowe uzupełnienie dużego ubytku kości umożliwiające szybkie uruchomienie pacjenta oraz dalsze kontynuowanie leczenia (chemioterapii). Uwzględniając lokalizację zmian nowotworowych, zaplanowaną rozległość resekcji kości oraz wiek pacjentów, implantowane są następujące typy endoprotez: • endoprotezy bezcementowe, modularne – dla pacjentów powyżej 10 roku życia. Endoprotezy te ze względu na swoje rozmiary, okazały się bardziej przydatne u dzieci i młodzieży, umożliwiały większą swobodę w rekonstrukcji ubytku po wycięciu guza, dokładniejszą korektę ustawienia kończyny oraz lepsze warunki do rekonstrukcji mięśniowej (zastosowanie polietylenowej osłonki – „anbindungsschlauch”):

 • endoprotezy tzw. rosnące, umożliwiające wydłużanie kończyny wraz z postępującym wzrostem pacjenta – u pacjentów poniżej 10 roku życia;

 • endoprotezy rosnące elektromagnetyczne, umożliwiające bezinwazyjne wydłużenie kończyny wraz z postępującym wzrostem pacjenta.Propozycje działań do realizacji w 2013 r.


 1. Wykonanie ekspertyz dotyczących kwalifikacji do określonej protezy - około 2 pacjentów w ciągu jednego miesiąca.

 2. Zakup i wszczepienie ok. 44 endoprotez onkologicznych dla dzieci i młodzieży.Mierniki efektów realizacji programu


Liczba wszczepionych endoprotez w ciągu roku.

 1. Programy szkolenia lekarzy specjalistów i personelu medycznego

  1. Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym

Zadanie realizowane od 2011 r., zgłoszone do realizacji również w 2013 r.


Cele:


Poprawa wyleczalności nowotworów złośliwych u osób dorosłych poprzez szerokie włączenie lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej do procesu radykalnego i paliatywnego leczenia onkologicznego.

Cele dodatkowe


   • Poprawa dostępności chorego do specjalistycznego leczenia onkologicznego (w skali kraju więcej ośrodków chirurgicznych będzie mogło świadczyć usługi onkologiczne w sposób w pełni profesjonalny).

   • Optymalizacja postępowania chirurgicznego odnośnie nowotworów złośliwych, zarówno w aspekcie leczenia radykalnego, jak i paliatywnego.

   • Poprawa jakości życia chorych na nowotwory złośliwe w wyniku zwiększenia liczby lekarzy przeszkolonych w prowadzeniu tego typu pacjentów.Opis zadania:


Mimo, że lekarza onkologa (w tym chirurga onkologa) można zaliczyć do grona lekarzy pierwszego kontaktu (pacjent nie potrzebuje skierowania do poradni onkologicznej), to w Polsce od lat obserwuje się zbyt małą dostępność chorych do regionalnych ośrodków onkologicznych. Ponadto, brak onkologicznych programów profilaktycznych będących w gestii lekarzy rodzinnych oraz niedostateczna „czujność onkologiczna" lekarzy nieonkologów sprawiają, że około 70% nowotworów złośliwych jest rozpoznawanych w stadium zaawansowanym, dla którego wyniki leczenia złe -

rzadko dochodzi do wyleczenia, a często 2-letnie przeżycie bez obecności nowotworu lub bez progresji nowotworu nie jest osiągane. Jeśli się nawet udaje znacznie przedłużyć życie chorym na nowotwór w stadium zaawansowanym, to dzieje się to w wyniku wielomiesięcznego, nierzadko toksycznego oraz kosztownego leczenia. Istnieje więc pilna potrzeba zaangażowania znacznie większej niż dotąd liczby lekarzy pierwszego kontaktu, aby poprawić wczesne rozpoznawanie nowotworów, co powinno poskutkować skuteczniejszym i mniej kosztochłonnym leczeniem nowotworów złośliwych. Tymi lekarzami powinni stać się specjaliści chirurgii ogólnej, stanowiący potężną liczbę w skali kraju - około 6000 lekarzy chirurgów.Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”, zdaniem wnioskodawcy – (Rektora WUM – Koordynatora zadania) może poprawić wskaźniki zdrowotne populacji osób dorosłych w Polsce oraz może przyczynić się do obniżenia kosztów leczenia onkologicznego.

Zasadniczym efektem programu powinien być spadek umieralności osób dorosłych na nowotwory złośliwe w skali populacji polskiej. Dodatkowym efektem powinno być zmniejszenie kosztów leczenia onkologicznego, zarówno jednostkowego (na pacjenta - z uwagi na rozpoznanie nowotworu w mniej zaawansowanym stadium), jak i ogólnego (w skali kraju - więcej chorych leczonych radykalnie za pomocą procedur chirurgicznych pozwoli na zmniejszenie liczby kandydatów do paliatywnego onkologicznego leczenia zachowawczego).
Dodatkowymi korzyściami z wdrożenia programu powinny być:

   • poprawa dostępności chorego do specjalistycznego leczenia onkologicznego, poprzez zwiększenie liczby profesjonalnie przeszkolonych lekarzy chirurgów,

   • optymalizacja postępowania chirurgicznego odnośnie nowotworów złośliwych, zarówno w aspekcie leczenia radykalnego, jak i paliatywnego,

   • poprawa jakości życia chorych na nowotwory w wyniku zwiększenia liczby lekarzy przeszkolonych w prowadzeniu tego typu pacjentów.Propozycje działań do realizacji w 2013 r.


 1. Wybór ośrodków współpracujących w realizacji zadania w porozumieniu z Konsultantem Krajowym/Wojewódzkim w dziedzinie chirurgii ogólnej lub Konsultantem Krajowym/Wojewódzkim w dziedzinie chirurgii onkologicznej.

 2. Działania koordynatorów programu w ośrodkach współpracujących w realizacji zadania w porozumieniu z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie chirurgii ogólnej.

 3. Opracowanie programu szkolenia lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej w zakresie onkologii guzów litych w postaci seminariów i wykładów.

 4. Opracowanie multimedialnych prezentacji operacji chirurgicznych wybranych nowotworów złośliwych.

 5. Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej oraz lekarzy w trakcie V i VI roku specjalizacji z chirurgii ogólnej.

 6. Monitorowanie programu we współpracy ze specjalistami Krajowego Rejestru Nowotworów.Sposób realizacji działań:


Spotkania organizacyjne realizatorów programu, spotkania naukowe realizatorów programu (wybranych w drodze procedury konkursowej) seminaria, wykłady i szkolenia praktyczne dla uczestników programu (interaktywne sesje poświęcone prezentacji technik operacji i zasad chirurgii onkologicznej, radykalnej i paliatywnej).

Biorąc pod uwagę strukturę umieralności z powodu nowotworów złośliwych oraz merytoryczne i techniczne przygotowanie lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej, szkolenie praktyczne należałoby ograniczyć do przypadków następujących nowotworów złośliwych: rak piersi, rak jelita grubego, rak

żołądka, rak wątroby i dróg żółciowych (w tym rak pęcherzyka żółciowego), rak trzustki, rak nerki, rak skóry, czerniak.

Mierniki realizacji programu


Liczba przeszkolonych chirurgów

Koszt realizacji programu


Zadania do realizacji w ramach programu


kwota zaplanowana na realizację programu w roku 2013

Realizacja szkoleń dla maksymalnie 400 uczestników - lekarze chirurdzy ogólni, w tym: Koordynacja programu szkoleń

316 250,00
Łączny koszt realizacji zadania w roku 2013 to 316 250

  1. Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej Zadanie zgłoszone w 2012 r. przez Polskie Towarzystwo Patologów, kontynuowane w 2013 r. Cele:

   • Wprowadzenie do diagnostyki histopatologicznej standardów opartych o wytyczne WHO,

American Joint Committee on Cancer (AJJC) i Union for International Cancer Control (UICC) według College of American Pathologists (CAP).

   • Upowszechnienie wiedzy wśród patologów z zakresu umiejętności stosowania aktualnych światowych standardów diagnostycznych.Propozycje działań do realizacji w 2013 r.


Realizacja szkoleń lekarzy patomorfologów z zakresu histopatologii onkologicznej, poprzez organizację konferencji szkoleniowych. Kontynuacja tworzenia bazy preparatów i opracowywania wytycznych diagnostycznych.

Opis i uzasadnienie realizacji zadania


Ujednolicenie zasad opracowania materiału cytologicznego i tkankowego oraz przyjęcie standardu raportu histopatologicznego jest kluczowe dla podniesienia wiedzy patomorfologów, którzy wiele lat temu otrzymali tytuł specjalisty patomorfologa (średnia wieku patomorfologów wynosi 57 lat). Ważna jest również forma i możliwość szkolenia młodych patologów i rezydentów według standardów światowych.

Ponadto ujednolicone raporty histopatologiczne są podstawą do leczenia w onkologii. Zawierają one istotne klinicznie czynniki prognostyczne i predykcyjne w odniesieniu do terapii nowotworów. Raport histopatologiczny będzie również podstawą do wprowadzania danych do Krajowego Rejestru Nowotworów.Mierniki realizacji programu


Liczba przeszkolonych osób.

Łączny koszt realizacji zadania w roku 2013 to 202 620,00 zł.


  1. Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii

Nowe zadanie zgłoszone przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne.Cele:


   • Poprawa jakości rutynowej opieki onkologicznej przez poszerzenie jej zadań o aspekty psychoonkologii.

   • Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie psychoonkologii dla personelu medycznego (dotyczącego komunikacji, wsparcia psychicznego, profilaktyki z zespołu wypalenia) i osiągnięcie standardów świadczeń w opiece onkologicznej zgodnie w wytycznymi UE i WHO.Propozycje działań do realizacji w 2013 r.


Przeprowadzenie szkolenia lekarzy, pielęgniarek, położnych i psychologów oraz podjęcie współpracy z uczelniami medycznymi i zespołami psychoonkologów w zakresie umożliwienia zajęć fakultatywnych w zakresie psychoonkologii dla studentów wydziału lekarskiego i na kierunkach: pielęgniarstwo i położnictwo.

Opis i uzasadnienie realizacji zadania


Psychoonkologia jest dziedziną, która w medycynie rozwija się bardzo dynamicznie od lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej rozwój wynika z interdyscyplinarnego podejścia do choroby jako wydarzenia biologicznego, psychologicznego i społecznego. W Polsce zapotrzebowanie na działalność psychoonkologiczną jest ogromne. Wynika ono z dysproporcji pomiędzy wysokim poziomem onkologii i przygotowania fachowego personelu medycznego w zakresie diagnostyki i leczenia, a niewielkim zasobem wiedzy na temat potrzeb psychicznych chorych i umiejętności rozmowy oraz udzielania im podstawowego wsparcia psychicznego.

Bardzo często również w fachowej prasie medycznej podnoszony jest problem konieczności poprawy komunikacji z chorymi, a także profilaktyki w zakresie zespołu wypalenia. Zagrożenie wypaleniem wynika z jednej strony z obciążającej emocjonalnie pracy personelu medycznego (zwłaszcza pielęgniarek onkologicznych), z drugiej zaś z braku umiejętności radzenia sobie ze stresem w pracy.Mierniki realizacji programu


Liczba przeszkolonych osób.

Łączny koszt realizacji zadania w roku 2013 to 277 250,00 zł.
  1. Szkolenie lekarzy w zakresie nowoczesnych technik obrazowania w onkologii

Nowe zadanie zgłoszone przez Prof. dr hab. Jerzego Waleckiego Konsultanta Krajowego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.Cele:


   • podniesienie kwalifikacji lekarzy radiologów oraz innych klinicystów z nimi współpracujących w zakresie zastosowania nowych technologii obrazowania narządów w onkologii.Propozycje działań do realizacji w 2013 r.


Przeprowadzenie szkoleń w postaci seminariów i warsztatów z zakresu:

 • roli badań ultrasonograficznych i tomografii komputerowej w diagnostyce, stopniowanie i monitorowanie efektów leczenia nowotworów u dzieci i dorosłych,

 • roli rezonansu magnetycznego i pozytonowej tomografii emisyjnej w diagnostyce, stopniowaniu i monitorowaniu efektów leczenia nowotworów, w tym leczenia celowanego,

 • kontroli jakości badań obrazowych,

 • radiologii interwencyjnej,

 • nowoczesnej aparatury do badań obrazowych – możliwości/ograniczenia,

 • badań przesiewowych (mammografia, mammografia MR) w diagnostyce obrazowej.Opis i uzasadnienie realizacji zadania


Potrzeba szkoleń wynika z instalacji dużej ilości nowoczesnych aparatów do tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia, dzięki zakupom celowanym w ramach NPZChN, który to program pozwolił na wyposażenie blisko 47 szpitali w nowoczesny sprzęt w latach 2006 – 2012.

Aby ta olbrzymia inwestycja mogła przynieść maksymalną korzyść w postaci wysokiej rozpoznawalności nowotworów niezbędne jest podniesienie kwalifikacji lekarzy radiologów i innych klinicystów z nimi współpracujących w zakresie zastosowania nowych technologii obrazowania narządów w onkologii.

Obecnie realizowany program specjalizacji dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej opracowany został w 2003 r., a więc 10 lat temu, kiedy metody diagnostyczne wykorzystywały mniej zaawansowane technologie. Należy przy tym zaznaczyć, że świadczenia zdrowotne są obecnie realizowane nie tylko przez lekarzy, którzy odbywali szkolenie specjalizacyjne w obecnie obowiązującym systemie i uzyskali tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, ale również przez lekarzy, którzy szkolenie specjalizacyjne odbyli wiele lat temu, w oparciu o poprzednio obowiązujące programy specjalizacji, uzyskując specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie radiologii, rentgenodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej.

Ponadto, mimo iż program szkolenia z diagnostyki onkologicznej jest realizowany w ramach 5-letniej specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, a także szkoleń organizowanych przez Sekcję Radiologii Onkologicznej PLTR, istnieje pilna potrzeba specjalistycznego wyszkolenia ok. 80 radiologów z ośrodków które stały się beneficjentami zakupów w ramach programu wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych, aby możliwe było wykonywanie nowoczesnych procedur diagnostycznych.

Wg wyników opracowywanych od lat analiz skuteczności diagnostycznej w zakresie diagnostyki obrazowej, czynnik wiedzy i doświadczenia radiologa jest porównywalny z jakością aparatury i oprogramowania (RSNA 2009), tak więc nowoczesny sprzęt bez dobrze wyszkolonych użytkowników nie spełnia w pełni zadań klinicznych. Badania obrazowe (USG ,TK ,MRI ,SPECT, PET) mają kluczowe znaczenie we wczesnej diagnostyce, stopniowaniu i monitorowaniu efektów leczenia nowotworów.

Od jakości badań radiologicznych, współpracy klinicystów (chirurgów, chemioterapeutów, radioterapeutów) i radiologów klinicznych zależą wyniki leczenia nowotworów, jak również szeroko pojęte aspekty farmakoekonomiczne, czyli optymalizacja metod diagnostyki i/lub stopniowania w oparciu o współczynnik: koszt – korzyść.Mierniki realizacji programu


Liczba przeszkolonych osób.

Łączny koszt realizacji zadania w roku 2013 to 232 560,00 zł.

 1. Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach złośliwych


Zadanie jest realizowane od roku 2003 w ramach programów polityki zdrowotnej finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia . Od stycznia 2006 r. program jest realizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.

Cele:


Utrzymanie wysokiej jakości i kompletności rejestracji w 16 rejestrach wojewódzkich i Krajowym Rejestrze Nowotworów oraz wdrożenie kliniczno-patologicznego Polskiego Rejestru Nowotworów Kości

Propozycje działań do realizacji w 2013 r.


 1. Weryfikacja danych: wprowadzanie i weryfikacja nowych przypadków zachorowań na nowotwory złośliwe obejmujące następujące działania:

 • weryfikacja postaci histologicznej,

 • weryfikacja stopnia zaawansowania,

 • uzupełnienie vital status przypadków zachorowania z lat 1999-2011 (konieczne do analizy przeżyć),

 • uzupełnienie populacji wg płci, wieku i jednostek administracyjnych (konieczne do naliczania współczynników i wskaźników).

 1. Szkolenia: kursy szkoleniowe dla pracowników rejestrów, kursy szkoleniowe dla lekarzy współpracujących z rejestrami, kursy szkoleniowe dla pracowników Krajowego Rejestru Nowotworów; szkolenie dla patologów w zakresie korzystania z modułu „Rejestr histopatologiczny”, promocja rejestru nowotworów, wizytacje rejestrów.

 2. Opracowania naukowe: opracowanie raportów dotyczących epidemiologii nowotworów, w tym rocznego biuletynu zachorowań i zgonów na poziomie ogólnopolskim oraz wojewódzkim (raporty wojewódzkie), utrzymanie i rozbudowa internetowej bazy danych będącej elektronicznym źródłem danych (http//epid.coi.waw.pl/krn).

 3. Obsługa techniczna programu, serwis.

 4. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (cena jednostkowa poniżej 3 500 zł).Uzasadnienie kontynuacji zadania:


Dzięki realizacji zadania możliwa jest poprawa kompletności danych o nowotworach. Krajowy i Wojewódzkie rejestry nowotworów są jedynym, wiarygodnym źródłem rejestracji danych o nowotworach w Polsce. Rejestracja danych odbywa się na podstawie zgłoszeń o nowotworach złośliwych dokonywanych przez podmioty lecznicze za pomocą druku MZ1a. Prowadzenie rejestracji nowotworów złośliwych na podstawie zgłoszenia MZ1a jest uwzględnione w programie badań statystycznych realizowanych w ramach ustawy o statystyce publicznej, prowadzonej przez GUS. Krajowy Rejestr Nowotworów funkcjonuje na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1497). Środki pozyskiwane w ramach programu pozwalają na prawidłową realizację działań i doposażenie Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów.

Dofinansowanie funkcjonowania KRN odbywa na dotychczasowych zasadach.Ponadto w ramach zadania planowane jest dalsze wdrażanie kliniczno-patologicznego Polskiego Rejestru Nowotworów Kości (zadanie wprowadzone w 2011 r.).

Uzasadnienie realizacji zadania:


Zakres realizowanego od 2006 Programu poprawy działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach złośliwych, (jednego z zadań Narodowego programu), mającego na celu zapewnienie rejestracji nowotworów prowadzonej przez Krajowy i Wojewódzkie Rejestry Nowotworów, został rozszerzony o opracowanie i wdrożenie działania ogólnopolskiego rejestru nowotworów kości, którego potrzebę utworzenia zgłosił zespół ekspertów z Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Spodziewane efekty funkcjonowania rejestru nowotworów kości to poprawa danych epidemiologicznych pierwotnych nowotworów kości , danych dotychczas niedostępnych.

Wdrożenie i opracowanie wielospecjalistycznych rekomendacji i metod terapii pierwotnych nowotworów kości oraz rozpowszechnienie wiedzy o pierwotnych nowotworach kości w środowisku medycznym.

Mierniki realizacji programu


  • Aktualność i kompletność danych.

  • Liczba dokonywanych analiz.

  • Liczba osób szkolonych w ramach prowadzonych szkoleń.

  • Monitorowanie i analiza wskaźników zachorowalności i umieralności oraz 5-letnich przeżyć na nowotwory w Polsce w odniesieniu do wskaźników europejskich.Koszt realizacji programukwota zaplanowana na realizację programu w 2013 r.


kwota przewidziana do wydatkowania w 2013 r.


środki zaplanowane do rozdysponowania z budżetu 2013 r.

środki bieżące

środki majątkowe

1 700 000,00


1 700 000,00


1 700 000,00


0,00


Działania Krajowego Rejestru Nowotworów i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów

1 602 000,001 602 000,000,00


Prowadzenie Rejestru Nowotworów Kości

98 000,00


98 000,00


0,00Łączny koszt realizacji zadania w roku 2013 to 1 700 000 zł (środki bieżące).
Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych

- środki zaplanowane do rozdysponowania na 2013 r.

środki bieżące

środki majątkowe

Planowane środki na 2013 r.

62 623 000,00 *

189 877 000,00

Środki zarezerwowane do rozdysponowania na 2014 r.

2 142 700,00

0,00

* w tym: 2 500 000 zł zaplanowane do przeniesienia z innych programów.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna