Akademicki szpital klinicznyPobieranie 375.71 Kb.
Data04.02.2018
Rozmiar375.71 Kb.

U


NIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY


im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213 50 – 556 Wrocław
Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl


USK/DZP/PN-39 /2014 Wrocław 2014-04-01


DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Dotyczy: przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest ,, dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki – dogrywka USK/DZP/PN-39/2014.
Na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych- Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego .
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 13 poz 2 gaz SF6 wielokrotnejgo użytku z zestawem zawierającym: cylinder 75 ml, strzykawkę z filtrem 0.2 um, konektor, kaniula 30 G oraz opaskę na nadgarstek?

Odpowiedź : Tak, bez zmiany ilości sztuk.

Pytanie nr 2: Jakiego rodzaju sondę Zamawiający ma na myśli w pakiecie nr 13 poz 8? Proszę o doprecyzowanie przez podanie rozmiaru, oraz urządzenia kompatybilnego z wymaganą sondą.Odpowiedź : Taśma Poste –up jest gotowym do użycia, uciętym paskiem o długości 150 mm, grubości 0.35mm i szerokości 3 mm lub 2 mm, wykonanym z ePTFE ( porowaty Poli Tetra Fluoro etylen), który używa się do chirurgicznego leczenia opadającej powieki wykorzystując zawieszenie brwi, gdzie dźwigacz powiekowy jest bezużyteczny w wyniku braku funkcji lub anatomicznego uszkodzenia.

Szczególne zastosowanie taśmy Poste – up :

- wrodzone rodzaje opadających powiek ;

- niektóre rodzaje opadających powiek związane z syndromem zawężenia szpary powiekowej;

- nabyte miogeniczne i neurogeniczne formy opadających powiek ;

- po – traumatyczne opadanie powieki;

- niektóre formy opadania powieki z zaburzeniami unerwień ( np. syndrom Marcus Gunna);

- niektóre formy paraliżu III – go stopnia

W przypadkach, w których dźwigacz powiekowy jest nieczynny, chirurgiczne leczenie opadania powieki wymaga zawieszenia brwiowego, z paskiem umieszczonym pomiędzy tarczką powiekową a mięśniem potyliczno – czołowym . Użycie taśmy wykonanej z ePTFE zamiast materiałów autogenicznych lub homologicznych ( powięź szeroka, rozcięgno, itp. )daje następujące zalety :


 • krótszy czas operacji i hospitalizacji

 • jedno miejsce operacji, nie trzeba pobierać materiału autogenicznego z innego miejsca,

 • eliminacja wrodzonych stanów chorobowych związanych z bakteriami w materiałach autogenicznych

 • biokompatybilność i bio – integrację ePTFE

Pytanie nr 3 : Dotyczy pkt. 11, ppkt. 2.4 do SIWZ. Czy Zamawiający wymaga wpłaty wadium ?Odpowiedź. Nie , Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający we Wzorze Umowy w § 3 ust. 3 wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji dostawy zamówionego przedmiotu umowy z max 2 dni do max 3 dni?

Odpowiedź : Tak.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający we Wzorze Umowy w § 11 ust. 1 wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy”?

Odpowiedź. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający we Wzorze Umowy w § 11 ust. 2 wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca zapłaci kary umowne wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia”?

Odpowiedź. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający we Wzorze Umowy – z komisem w § 3 ust. 3 wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji dostawy zamówionego przedmiotu umowy z 24 na 48 godzin?Odpowiedź : Tak , Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający we Wzorze Umowy – z komisem w § 11 ust. 1 wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy”?

Odpowiedź. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9

Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca zapłaci kary umowne wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia’?Odpowiedź. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności za dostarczony przedmiot umowy z 60 na 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT?Odpowiedź. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 9 pozycji nr 1 w celu złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert?Odpowiedź : Nie , Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 pozycji nr 1 dopuści soczewkę akrylową hydrofilną: • stopień uwodnienia: 26%

 • angulacja: 9 ̊

 • dioptraż: od - 10,0 D do + 9,0 D (co 1D)

od +10,0 D do + 30,0 D (co 0,5D)

od +30,0 D do + 35,0 D (co 1D) • stała A dla mocy dodatnich: 119

 • stała A dla mocy ujemnych: 118,3

 • średnica optyczna: 6 mm

 • moduł Younga; 2.0 M Pa

pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Nie , Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13

Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15 pozycji nr 24 kaniulę jednorazowego użytku do znieczulenia pod torebką zakrzywioną, ze spłaszczona końcówką 19 G x 25 mm?Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznaczania faktur numerem umowy oraz numerem zamówienia?Odpowiedź. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15. Pakiet nr 9, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści do dostawy soczewkę : Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa, hydrofilna. Filtr UV. Średnica części optycznej 6,0 mm; długość całkowita 12,00 mm; stopień uwodnienia 25%; angulacja 9º; dioptraż od 0D do +9D (co 1D), od +10 do +26,5 D (co 0,5D), od +27 do +35D (co 1D);Stała A: 118,9; Implantacja przez cięcie od 1,8 mm przy pomocy jednorazowego zestawu do implantacji.

Odpowiedź : Nie , zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 16. Pakiet nr 9, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do dostawy soczewkę :
Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa, hydrofilna; Filtr UV.
Średnica części optycznej 6,0 mm; długość całkowita 13,00 mm; stopień uwodnienia 25%; angulacja 0º;

dioptraż od 0D do +9D (co 1D), od +10 do +30D (co 0,5D), od +31 do +45D (co 1D); Stała A: 118,0;

Implantacja przez cięcie od 1,8 mm przy pomocy jednorazowego zestawu do implantacji.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę .
Pytanie nr 17. Pakiet nr 9, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do dostawy soczewkę :
Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa, hydrofilna; Filtr UV oraz filtr światła niebieskiego. Średnica części optycznej 6,0 mm; długość całkowita 13,00 mm; stopień uwodnienia 25%; angulacja 0º; dioptraż od 0D do +9D (co 1D), od +10 do +30D (co 0,5D), od +31 do +45D (co 1D); Stała A: 118,0; Implantacja przez cięcie od 1,8 mm przy pomocy jednorazowego zestawu do implantacji.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie nr 18 : Czy Zamawiający celem uzyskania większej ilości konkurencyjnych ofert wydzieli z pakietu do osobnej dostawy poz. 1 i 2.

Odpowiedź : Nie , zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 19 : Czy Zamawiający zgodzi się , aby termin dostawy soczewek z pakietu 9 poz.4 wynosił 8 tygodni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania do wykonawcy, ze względu na fakt , iż będą produkowane na indywidualne zamówienie pod określonego pacjenta.
Odpowiedź. Tak , Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20:.Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 14b mufkę silikonową do łączenia taśmy silikonowej o wymiarach dł. 125mmx0,6mmx 2,5mm?

Odpowiedź. Tak , Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13 gaz śródoperacyjny SF6 w jednorazowym pojemniku o pojemności 30 ml w zestawie ze strzykawką, konektorem i filtrem 0,2um?

Odpowiedź. Tak , Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną”
Pobieranie 375.71 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna