Akademia Wychowania Fizycznego I Sportu w Gdańsku sylabus w roku akademickim 2018/2019Pobieranie 62,58 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar62,58 Kb.Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 (cykl kształcenia 2016/2017 – 2018/2019)

Jednostka organizacyjna:

Wydział Turystyki
i Rekreacji

Kierunek:

turystyka i rekreacja

Rodzaj studiów i profil:

I stopień,
profil praktyczny

Kod przedmiotu:

TR-L-18 

Nazwa przedmiotu:

Podstawy rachunkowości i finansów

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Punkty ECTS

Typ przedmiotu

Język wykładowy

stacjonarne/niestacjonarne

III

6

wykłady

14/10

1

obligatoryjny

polski

ćwiczenia

14/8

1

Nauczyciel(-e) odpowiedzialny(-i) za przedmiot: dr Tomasz Taraszkiewicz
e-mail: taraszkie@awf.gda.pl
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu Ekonomii, Podstaw nauki o przedsiębiorstwie, Organizacji i zarządzania.

Cele przedmiotu:

C1 - Zaznajomienie studentów z wiedzą z zakresu podstaw rachunkowości, księgowości i finansów.

C2 - Wykształtowanie umiejętności operowania podstawowymi instrumentami księgowymi i sporządzania dokumentów finansowych.

C3 - Przybliżenie dostępnych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw.
Opis efektów kształcenia dla przedmiotu oraz ich powiązanie z efektami kształcenia dla kierunku:

WIEDZA

W1

Stosuje zasady i reguły prowadzenia ewidencji i dokumentacji obrotu gospodarczego.

K_W13

S1P_W03

W2

Wykorzystuje dostępne narzędzia księgowe w prowadzeniu działalności gospodarczej.

K_W13

S1P_W03

UMIEJĘTNOŚCI

U1

Prowadzi rachunkowość małej firmy – jednoosobowej działalności gospodarczej.

K_U09

S1P_U02, S1P_U03

U2

Sporządza podstawowe dokumenty finansowe przedsiębiorstw .

K_U09

K_U10


S1P_U02, S1P_U03

S1P_U04, S1P_U08U3

Ewaluuje projekty inwestycyjne.

K_U10


S1P_U02, S1P_U03,
S1P_U04, S1P_U08

KOMPETENCJE

K1

Prowadzi ewidencję i monitoring procesów ekonomicznych zachodzących w obrębie przedsiębiorstwa
dla korzyści personalnych i społecznych.

K_K06

S1P_K03, S1P_K07

K2

Dostrzega wpływ efektywnego zarządzania informacją ekonomiczną na sytuację zakładu pracy, gospodarkę
i społeczność lokalną.

K_K06

S1P_K03, S1P_K07

Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:
W1 – zadania indywidualne i grupowe, pisemne kolokwium zaliczeniowe, dokumentacja ekonomiczno-finansowa.

W2 – pisemne kolokwium zaliczeniowe, symulacja kredytowa, analiza porównawcza dostępnych źródeł finansowania.

U1 – zadania indywidualne, pisemne kolokwium zaliczeniowe.

U2 – pisemne kolokwium zaliczeniowe, dokumentacja ekonomiczno-finansowa.

U3 – pisemne kolokwium zaliczeniowe, ewaluacja projektu inwestycyjnego.

K1 – analiza bieżących procesów ekonomiczno-finansowych, pisemne kolokwium zaliczeniowe.

K2 – pisemne kolokwium zaliczeniowe, analiza wskaźnikowa podmiotu rynkowego, dokumentacja ekonomiczno-finansowa.
Przy ocenianiu efektów kształcenia pod uwagę brane są: aktywność na zajęciach, praca zaliczeniowa, pisemne kolokwium zaliczeniowe.
Na aktywność na zajęciach składają się:

- omawianie wybranych zadań domowych,

- udział w przeglądzie najważniejszych wydarzeń gospodarczych tygodnia w odniesieniu do sektora turystyki i rekreacji, z oceną ich wpływu na sytuację finansową,

- wspólne/indywidualne rozwiązywanie zadań wykorzystujących dokumentację ekonomiczno-finansową, czyli księgowanie operacji, sporządzanie bilansów, rachunków


zysków i strat, przepływów pieniężnych, raportów, oceniając i analizując kondycję ekonomiczno-finansową wybranych wcześniej jednostek.
Praca zaliczeniowa polega na przygotowaniu (wg ustaleń) samodzielnie lub w grupach np.:

- ewaluacji projektu finansowego,

- analizy porównawczej dostępnych źródeł finansowania,

- symulacji kredytowej,

- analizy wskaźnikowej podmiotu rynkowego.

Prace studentów są omawiane, a najwyżej oceniona jest prezentowana przez autorów na forum grupy.


Końcowy pomiar dydaktyczny – kolokwium zaliczeniowe – stanowi zestaw zadań do rozwiązania, zbudowanych na dokumentacji ekonomiczno-finansowej, polegający np. na zaksięgowaniu operacji, sporządzeniu bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych, raportu, z oceną i analizą kondycji ekonomiczno-finansowej.
Na ocenę końcową z przedmiotu składają się: ocena aktywności na zajęciach (20%), ocena z pracy zaliczeniowej (30%) i ocena z kolokwium końcowego (50%). Otrzymanie pozytywnej oceny końcowej uwarunkowane jest uzyskaniem wszystkich trzech ocen składowych przynajmniej na poziomie dostatecznym.

Przy wystawianiu ocen zastosowanie ma następująca skala oraz progi: 60-69% - ocena 3; 70-79% - ocena 3,5; 80-89% - ocena 4; 90-99% - ocena 4,5; 100% - ocena 5.Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu na ocenę dostateczną student musi osiągnąć wszystkie wymienione w programie efekty kształcenia.


Metody i formy realizacji przedmiotu:

 

Formy: wykład, ćwiczenia; Metody: prezentacja, metoda sytuacyjna, twórczego myślenia, studium przypadków, dyskusja moderowana. 

Treści kształcenia:


Wykłady:

 1. Wprowadzenie do rachunkowości. Zastosowanie rachunkowości zarządczej i finansowej. Przegląd definicji, funkcje, role, użytkownicy.

 2. Wybrane zagadnienia podstaw rachunkowości. Podstawowe zasady rachunkowości. Podstawowe równanie rachunkowości. Metody rachunkowe.

 3. Wybrane zagadnienia podstaw księgowości. Podstawowe zasady księgowania. Rodzaje operacji gospodarczych. Klasyfikacja kont. Zasadność łączenia i podzielności.

 4. Bilans. Konstrukcja bilansu. Badanie struktury majątku i kapitału. Wskaźnik struktury majątku. Kapitał obrotowy i aktywa netto.

 5. Rachunek wyników. Zysk i strata jako saldo. Budowa rachunku. Wynik ze sprzedaży, na działalności operacyjnej, gospodarczej, brutto i netto. Stopa zysku.

 6. Przepływy finansowe. Konstrukcja rachunku. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej. Stan na początek i na koniec roku obrotowego.

 7. Przykładowa ewaluacja projektu finansowego. Analiza porównawcza dostępnych źródeł finansowania. Symulacja kredytowa przedsięwzięcia. Analiza wskaźnikowa podmiotu rynkowego.
Ćwiczenia:

 1. Wprowadzenie do rachunkowości. Zastosowanie rachunkowości zarządczej i finansowej. Przegląd definicji, funkcje, role, użytkownicy.

 2. Wybrane zagadnienia podstaw rachunkowości. Podstawowe zasady rachunkowości. Podstawowe równanie rachunkowości. Metody rachunkowe.

 3. Wybrane zagadnienia podstaw księgowości. Podstawowe zasady księgowania. Rodzaje operacji gospodarczych. Klasyfikacja kont. Zasadność łączenia i podzielności.

 4. Bilans. Konstrukcja bilansu. Badanie struktury majątku i kapitału. Wskaźnik struktury majątku. Kapitał obrotowy i aktywa netto.

 5. Rachunek wyników. Zysk i strata jako saldo. Budowa rachunku. Wynik ze sprzedaży, na działalności operacyjnej, gospodarczej, brutto i netto. Stopa zysku.

 6. Przepływy finansowe. Konstrukcja rachunku. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej. Stan na początek i na koniec roku obrotowego.

 7. Przykładowa ewaluacja projektu finansowego. Analiza porównawcza dostępnych źródeł finansowania. Symulacja kredytowa przedsięwzięcia. Analiza wskaźnikowa podmiotu rynkowego.Forma zaliczenia:

zaliczenie na ocenę


Literatura:

 

 

 

 

 

 

 


Podstawowa:


 1. Biczysko W., Tauber R. D. 2007. Wybrane problemy zarządzania finansami i rachunkowością w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji. Wydawnictwo
  WSHiG, Poznań.

 2. Gierusz B. 2016. Podręcznik samodzielnej nauki księgowania. ODDK, Gdańsk.


Uzupełniająca:


 1. Kotaś R., Sojak S. 2008. Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii. PWN, Warszawa.

 2. Nastaj W. 2008. Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii. Wydawnictwo WSHiT, Gdańsk.

 3. Materiały źródłowe, przykładowo: raporty finansowe, bilanse i rachunki przepływów pieniężnych, zysków i strat i inne dokumenty finansowe podmiotów
  gospodarczych z branży turystycznej i rekreacyjnej, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 

 

 

 

 

 

 

 

Bilans punktów ECTS (1 pkt ECTS – 25-30 godz. pracy studenta):

Aktywność

Obciążenie studenta


Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w wykładach

14 godz.

10 godz.

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów

14 godz.

18 godz.

Udział w ćwiczeniach

14 godz.

8 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń

14 godz.

20 godz.

Konsultacje

1 godz.

1 godz.

Całkowite obciążenie pracą studenta

57 godz.

57 godz.

Punkty ECTS za przedmiot

2 ECTS
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna