Akademia Medyczna imPobieranie 0,81 Mb.
Strona1/10
Data26.10.2017
Rozmiar0,81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr …………

Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

w Poznaniu
KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD

AUDYTU WEWNĘTRZNEGO


Poznań 2013

SPIS TREŚCI


 1. WSTĘP.............................................................................................................. 4

 2. AUDYT WEWNĘTRZNY......................................................................... 5

  1. Podstawy prawne funkcjonowania audytu wewnętrznego................................ 5

  2. Definicje audytu wewnętrznego....................................................................... . 6

  3. Rola i miejsce audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej Uczelni........ 8

  4. Cele i zadania audytu wewnętrznego............................................................... . 9

  5. Zasady etyki zawodowej................................................................................... 12

  6. Zasady audytu wewnętrznego........................................................................... 15

  7. Dokumenty potrzebne audytorowi wewnętrznemu.......................................... 16

 3. PLANOWANIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO............................ 17

  1. Identyfikacja ryzyka.......................................................................................... 17

  2. Analiza ryzyka.................................................................................................. 19

  3. Plan roczny audytu wewnętrznego.................................................................... 38

 4. ETAPY WYKONYWANIA ZADANIA ZAPEWNIAJĄCEGO... 40

I ETAP – FAZA WSTĘPNA............................................................................... 40

  1. Wstępne zapoznanie z jednostką audytowaną…….......................................... 40

  2. Ocena systemu kontroli wewnętrznej................................................................ 42

II ETAP PLANOWANIE .................................................................................... 44

  1. Zaplanowanie czynności audytorskich.............................................................. 44

  2. Program zadania zapewniającego....................................................................... 44

  3. Zawiadomienie jednostki audytowanej o rozpoczęciu audytu ……………….. 46

III ETAP - REALIZACJA CZYNNOŚCI AUDYTOWYCH............................. 47

  1. Narada otwierająca............................................................................................. 47

  2. Przeprowadzenie zaplanowanych testów........................................................... 48

  3. Zebranie faktów i ich ocena............................................................................... 50

  4. Narada zamykająca............................................................................................ 51

IV ETAP - SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA Z ZADANIA ZAPEWNIAJĄCEGO 52

  1. Sprawozdanie ………....................................................................................... 52

  2. Zmiany lub uzupełnienia do sprawozdania......................................................... 53

V ETAP – CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE – MONITORING......................... 54

 1. DOKUMENTACJA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO....................... 54

  1. Cele tworzenia dokumentów roboczych.............................................................. 54

  2. Cechy dobrej dokumentacji roboczej................................................................. 55

  3. Badanie dokumentów........................................................................................... 57

  4. Dokumenty robocze audytu.................................................................................. 57

  5. Charakterystyka dokumentów roboczych audytu................................................. 60

  6. Typy dowodów audytowych................................................................................. 63

  7. Źródła i rodzaje dowodów.................................................................................... 65

  8. Akta audytu wewnętrznego................................................................................... 65

 2. METODY I TECHNIKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO............... 69

  1. Techniki audytu wewnętrznego............................................................................ 69

  2. Próbkowanie- Rozpoznawcze badanie próbek..................................................... 71

  3. Testy...................................................................................................................... 72

  4. Metody analityczne............................................................................................... 73

 3. PODSUMOWANIE………………………………………………………….. 78

 4. ZAŁĄCZNIKI .................................................................................................. 79

I. WSTĘP
CEL OPRACOWANIA KSIĘGI PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Księga procedur i zasad audytu wewnętrznego, zwana dale księgą, zawiera opis procedur stosowanych przez audytora wewnętrznego w trakcie realizacji zadań audytowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Uczelni a także opis narzędzi, metod i standardów operacyjnych audytu wewnętrznego, sprawozdawczości, czynności audytorskich, problematyki szkoleń zawodowych audytorów wewnętrznych.

Księga stanowi szczegółową instrukcję przeprowadzania audytu wewnętrznego
w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zwanym dalej Uczelnią, mającą zastosowanie do wszystkich czynności audytowych przeprowadzanych
w każdej jednostce organizacyjnej Uczelni. Ma ona za zadanie zapewnienie realizacji zadań audytowych w sposób standardowy z zastosowaniem jednolitych wzorów dokumentów audytu oraz jednolitej formy sprawozdań.


Księga podlegać będzie corocznym przeglądom. Dokonywane będą jej zmiany oraz uzupełnienia związane z dynamicznym rozwojem audytu wewnętrznego, jak i procedur zawartych w międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, wytycznych Ministra Finansów w ramach „kodeksu etyki audytora wewnętrznego
w jednostkach sektora finansów publicznych” oraz „karty audytu wewnętrznego
w jednostkach sektora finansów publicznych”, jak również rozporządzenia, dotyczącego przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.


 1. AUDYT WEWNĘTRZNY.

  1. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Audyt wewnętrzny działa w Uczelni na podstawie:

   • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku,
    Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zwaną dalej ustawą o finansach publicznych.

   • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. z 2010 roku, Nr 21, poz. 108), zwanym dalej rozporządzeniem MF.

   • Komunikat nr 5 Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie wzoru informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego
    (Dz. Urz. Min. Fin. z 2012 roku, poz. 53)

   • Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego opracowanych przez The Institute of Internal Auditors jako standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Komunikat nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie standardów audytu wewnętrznego
    dla jednostek sektora finansów publicznych) - Dz. Urz. Min. Fin. z 2011 roku, Nr 5,
    poz. 23”, zwanych dalej standardami.

   • Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych - załącznik nr 1 do komunikatu nr 16/2006 Ministra finansów z dnia
    18 lipca 2006 roku (Dz. Urz. Min. Fin. z 2006 roku, Nr 9, poz. 70) w sprawie ogłoszenia „Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych”, zwanego dalej kodeksem etyki.

   • Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych - stanowiący załącznik nr 2 do komunikatu nr 16/2006 Ministra finansów
    z dnia 18 lipca 2006 roku (Dz. Urz. Min. Fin. z 2006 roku, Nr 9, poz. 70) w sprawie „Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych”, zwaną dalej kartą audytu.

   • Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, zwanym dalej regulaminem Uczelni.

   • Regulaminu Audytu Wewnętrznego, zwanym dalej regulaminem audytu.  1. DEFINICJE I ZAGADNIENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych :

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownik jednostki w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

Ocena, o której mowa wyżej, dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności
i efektywności kontroli zarządczej w jednostce.

Kolejną definicję Audytu Wewnętrznego należy postrzegać przez pryzmat Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego opracowanych przez The Institute of Internal Auditors, które audyt wewnętrzny definiują następująco:Audyt wewnętrzny to departament, wydział, zespół konsultantów lub innych ekspertów świadczący usługi zapewniające i doradcze, działający niezależnie
i obiektywnie w celu przysporzenia wartości i usprawnienia działalności operacyjnej organizacji. Audyt wewnętrzny systematycznie, w uporządkowany sposób ocenia procesy zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego i przyczynia się do poprawy ich działania, tym samym pomagając organizacji osiągnąć cele.

Pozostałe definicje i zagadnienia dotyczące audytu wewnętrznego w Uczelni:Legalność obejmuje w szczególności badanie:

   • zgodności funkcjonowania Uczelni lub jednostki audytowanej z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa,

   • prawidłowości stanowienia przepisów wewnętrznych obowiązujących w Uczelni
    w ramach wykonywania jej zadań,


   • zgodności audytowanej działalności z aktami administracyjnymi, orzeczeniami sadowymi, umowami cywilnoprawnymi oraz innymi obowiązującymi aktami
    i normami,


   • zaniechania działania mimo prawnie określonego obowiązku.Gospodarność obejmuje w szczególności badanie:

   • zapewnienia oszczędnego i efektywnego wykorzystania środków,

   • uzyskania właściwej relacji nakładów do efektów (czy taki sam wynik działalności Uczelni można było osiągnąć mniejszym nakładem środków lub czy przy zastosowaniu takich samych środków można było osiągnąć lepszy wynik),

   • wykorzystania możliwości zapobiegania lub ograniczania wysokości szkód powstałych w działalności.

Celowość obejmuje w szczególności badanie:

   • zapewnienia zgodności działań jednostki z jej celami statutowymi,

   • zapewnienia optymalizacji zastosowanych metod i środków, ich adekwatności dla osiągnięcia założonych celów,

   • zakresu przyjętych przez kierownictwo kryteriów oceny realizacji celów i zadań.

Rzetelność obejmuje w szczególności badanie:

   • wypełniania przez pracowników obowiązków z należytą starannością, sumiennie
    i terminowo,


   • należytego wypełniania zadań Uczelni, w szczególności określonych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych i osób,

   • dokumentowania określonych zadań lub stanów faktycznych zgodnie
    z rzeczywistością, we właściwej formie i w wymaganych terminach,
    z uwzględnieniem wszystkich faktów i okoliczności.


Przejrzystość obejmuje w szczególności badanie:

   • klasyfikowania dochodów i wydatków publicznych,

   • stosowania obowiązujących zasad rachunkowości,

   • prowadzenia sprawozdawczości.

Jawność obejmuje w szczególności badanie:

   • udostępniania sprawozdań dotyczących finansów i działalności Uczelni,

   • udostępniania innych informacji dotyczących funkcjonowania Uczelni
    i podejmowanych decyzji.


Audyt wewnętrzny obejmuje w szczególności:

Audyt finansowy – badający:

   • dowody księgowe i zapisy w księgach rachunkowych,

   • zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz prowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,

   • i porównujący stan faktyczny ze stanem wymaganym (pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych),

   • prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur kontroli.


Audyt operacyjny (systemów) – badający elementy działalności operacyjnej, w tym systemów gromadzenia, dysponowania środkami i gospodarowania mieniem.
Audyt zgodności – badający przestrzeganie wyznaczonych wcześniej zasad i reguł
z uwzględnieniem ich ekonomicznej racjonalności oraz terminowości.

Audyt informatyczny – badający i oceniający kontrolę wewnętrzną, która ma zapewnić,
że właściwy system będzie funkcjonował zgodnie z zamierzeniami i oczekiwaniami.  1. ROLA I MIEJSCE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ UCZELNI.

Audyt wewnętrzny w Uczelni realizowany jest przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną – Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego. Audytor Wewnętrzny jest pracownikiem samodzielnym i niezależnym, podlegającym bezpośrednio Rektorowi.


Rolą audytu jest służenie Uczelni w sposób profesjonalny i niezależny. Audytor wewnętrzny pełni również rolę doradczą, wspomaga Uczelnię w realizacji celów i funkcji wyznaczonych przez prawno.


Audyt wewnętrzny poprzez swoją działalność daje Rektorowi racjonalne zapewnienie iż:

   • cele postawione przed Uczelnią są realizowane,

   • zasady i procedury wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub przyjęte przez Rektora są wdrażane i przestrzegane,

   • mechanizmy i procedury stanowiące system kontroli wewnętrznej są adekwatne
    i skuteczne dla prawidłowego działania Uczelni.


Działalność audytu wewnętrznego obejmuje przede wszystkim przegląd, ocenę
i weryfikację stopnia przestrzegania, efektywności oraz adekwatności mechanizmów kontroli. Audytor jako doradca nie dysponuje żadnymi uprawnieniami władczymi wobec pracowników Uczelni i nie ustanawia ani nie wdraża zasad i procedur a jedynie dokonuje ich oceny i składa sprawozdania z ustaleniami dotyczącymi możliwości ich ulepszeń.

Audyt wewnętrzny prowadzony jest zgodnie krajowymi i międzynarodowymi standardami, jest skorelowany z celami organizacji i spełnia wymagania ustawowe.
  1. CELE I ZADANIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO.

Audyt wewnętrzny charakteryzuje się przyjęciem odmiennego niż kontrola wewnętrzna operacyjnego celu działania - jest nim ocena zarządzania Uczelnią, która powinna dawać racjonalne zapewnienie jej prawidłowego działania.
4.1. Celem prowadzenia audytu wewnętrznego jest uzyskanie przez Rektora oceny funkcjonowania Uczelni pod względem adekwatności, skuteczności i efektywności systemów, poprzez:

  1. analizę ryzyka, dotyczącego działalności Uczelni,

  2. ocenę środowiska kontroli wewnętrznej, która ma na celu eliminowanie lub ograniczenie wystąpienia ryzyka,

  3. niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w Uczelni, w tym procedur kontroli finansowej,

  4. składanie sprawozdań z poczynionych ustaleń, oraz tam gdzie jest to właściwe przedstawianie zaleceń,

  5. wyrażanie opinii na temat skuteczności mechanizmów kontrolnych,

  6. dostarczenie w oparciu o ocenę systemu kontroli wewnętrznej, racjonalnego zapewnienia że Uczelnia działa prawidłowo,

  7. realizację czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Uczelni.


Co rozumiemy przez:

Ryzyko: możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację założonych celów Uczelni. Ryzyko jest mierzone wpływem (skutkami)
i prawdopodobieństwem wystąpienia.

Analiza ryzyka – obejmuje ocenę ryzyka i zarządzanie ryzykiem.

Ocena ryzyka – jakościowa i ilościowa ocena zagrożeń związanych z działalnością Uczelni.

Środowisko kontroli wewnętrznej - zasady procedury, rutyny, zabezpieczenia fizyczne oraz zaangażowany personel. W korzystnym środowisku kontrolnym najważniejsze jest nastawnie kierownictwa, przestrzeganie udokumentowanych zasad i procedur, niezawodne systemy i bezzwłoczne wykrywanie i naprawa błędów, personel
o odpowiednich kwalifikacjach i kontrolowanej rotacji.
4.2. Cele audytu realizowane są przez:

  1. badanie: wiarygodności sprawozdań finansowych Uczelni poprzez sprawdzenie: przestrzegania zasad rachunkowości, zgodności zapisów w księgach rachunkowych
   z dowodami księgowymi, zgodności sprawozdań finansowych z zapisami w księgach rachunkowych,

  2. ocenę: adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzeganie procedur wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych
   i dokonywania wydatków,

  3. ocenę: adekwatności, efektywności i skuteczności przestrzegania procedur zarządzania ryzykiem i kierowania Uczelnią,

  4. ocenę: przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskania optymalnych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciąganych zobowiązań,

  5. badanie: efektywności pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych,

  6. działania doradcze, które są uzgodnione z władzami Uczelni i których zamierzeniem jest przysporzenie wartości dodanej oraz usprawnienie procesów zarządzania, zarządzania ryzykiem i kontroli, z zachowaniem zasady, że audytor wewnętrzny nie przejmuje na siebie odpowiedzialności przypadającej władzom Uczelni.

Zadaniem audytu wewnętrznego w Uczelni jest dostarczanie Rektorowi obiektywnego zapewnienia oraz niezależnych opinii i informacji o działalności Uczelni, ujawnianie wszelkich braków i nieprawidłowości, czuwanie nad efektywnością systemu kontroli wewnętrznej, przestrzeganiem przepisów i instrukcji w celu zagwarantowania bezpieczeństwa ekonomicznego i finansowego Uczelni oraz wspierania uporządkowanej
i skutecznej realizacji zadań strategicznych poprzez:

   • zapewnienie działalności Uczelni w sposób uporządkowany i efektywny,

   • zapewnienie realizacji polityki kierownictwa Uczelni,

   • ocenę efektywności ochrony majątku Uczelni,

   • zapewnienie wiarygodności raportów finansowych oraz sprawozdawczości zarządczej,

   • zapewnienie kompletności i poprawności ewidencji księgowej,

   • aktywne zapobieganie powstawaniu strat, błędów i nadużyć finansowych poprzez ciągłe monitorowanie efektywności systemu kontroli wewnętrznej,

   • zapewnienie zgodności działań z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami wiedzy fachowej oraz ustalonymi normami i procedurami.

Audyt polega na wykonywaniu czynności uzależnionych od siebie i wzajemnie uzupełniających się, takich jak:

 • ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej Uczelni poprzez ocenę efektywności i celowości wydatkowania środków i znajdowanie możliwości poprawy,

 • określanie oraz analizowanie przyczyn i skutków stwierdzonych uchybień, znajdowanie możliwości poprawy w tym zakresie oraz doradzanie w zakresie metod rozwiązywania zaistniałych problemów,

 • określenie poziomu adekwatności i efektywności operacyjnych i rachunkowych systemów kontroli wewnętrznej,

 • ocena wiarygodności i kompletności informacji finansowych oraz środków użytych
  w celu identyfikacji, wyliczenia i klasyfikacji oraz raportowania tych informacji,

 • ocena systemów funkcjonalnych zapewniających zgodność z tymi działaniami, planami, procedurami i przepisami, które mają decydujący wpływ na funkcjonowanie Uczelni,

 • ocena środków stosowanych dla ochrony majątku Uczelni,

 • koordynacja prac z audytorami zewnętrznymi, w tym monitorowanie zaleceń audytorów zewnętrznych,

 • prowadzenie bieżącej dokumentacji każdego przeprowadzonego audytu wewnętrznego
  w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego,

 • przedstawianie sprawozdań z rekomendacjami kierownikom jednostek audytowanych,

 • ocena planów służących realizacji zaleceń audytu przedstawionych przez kierowników jednostek audytowanych. Jeżeli ocena wypadnie negatywnie, prowadzenie dalszych rozmów uzyskania satysfakcjonujących decyzji.
  1. ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ.

Audytor wewnętrzny powinien przestrzegać następujących zasad etyki zawodowej:

  1. Uczciwość.

Uczciwość audytora wewnętrznego powinna budować zaufanie do jego pracy, a przez
to stanowić podstawę do polegania na jego ocenie.

Audytor wewnętrzny:

 1. powinien wykonywać swoją pracę uczciwie, odpowiedzialnie i z zaangażowaniem,

 2. powinien przestrzegać prawa oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących
  w Uczelni,

 3. powinien uznawać i wspierać cele Uczelni, które są zgodne z prawem i zasadami etyki,

 4. powinien przedkładać dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska,

 5. nie powinien angażować się w działania sprzeczne z prawem, które mogłyby podważyć zaufanie do zawodu audytora wewnętrznego lub Uczelni.

  1. Obiektywizm.

Audytor wewnętrzny zachowuje najwyższy stopień obiektywizmu podczas prowadzenia audytu wewnętrznego, w szczególności przy zbieraniu, ocenianiu i przekazywaniu informacji na temat badanej działalności lub procesu. Audytor wewnętrzny dokonuje wyważonej oceny, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności związane
z przeprowadzanym zadaniem audytowym. Formułując swoją ocenę nie kieruje się własnym interesem ani nie ulega wpływom innych osób.
Audytor wewnętrzny:

 1. powinien chronić swoją niezależność przed próbami wpływania na wypracowane przez niego ustalenia i zalecenia,

 2. powinien przedstawiać jasne i przejrzyste sprawozdania z przeprowadzonych przez siebie zadań audytowych, opartych na dowodach zebranych i ocenionych zgodnie
  z obowiązującymi regulacjami i uznaną praktyką w zakresie audytu wewnętrznego,

 3. powinien ujawniać wszystkie istotne fakty, o których posiada wiedzę, a których nie ujawnienie mogłoby zniekształcić sprawozdanie z przeprowadzenia badania określonego obszaru działalności Uczelni,

 4. nie powinien uczestniczyć w działaniach, które mogłyby uniemożliwić dokonanie bezstronnej oceny lub byłyby w sprzeczności z interesami Uczelni,

 5. nie powinien uchylać się od podejmowania trudnych decyzji.

  1. Poufność.

Audytor wewnętrzny szanuje wartość i własność informacji, które otrzymuje i nie ujawnia jej bez odpowiedniego upoważnienia chyba, że istnieje prawny lub zawodowy obowiązek jej ujawnienia.

Audytor wewnętrzny:

 1. powinien rozważnie wykorzystywać i chronić informacje uzyskane w trakcie wykonywania swoich obowiązków,

 2. nie powinien wykorzystywać informacji dla uzyskania osobistych korzyści lub
  w jakikolwiek inny sposób, który byłby sprzeczny z prawem lub przynosiłby szkodę celom Uczelni.

  1. Profesjonalizm.

Audytor wewnętrzny wykorzystuje posiadaną wiedzę, umiejętności i doświadczenie
do przeprowadzania audytu wewnętrznego.

Audytor wewnętrzny powinien:

 1. podejmować się przeprowadzenia tylko takich zadań audytowych, do wykonania których posiada wystarczającą wiedzę, umiejętności i doświadczenie,

 2. przeprowadzać audyt wewnętrzny zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ze Standardami Audytu Wewnętrznego dla jednostkach sektora finansów publicznych,

 3. stale podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe oraz efektywność i jakość wykonywanych zadań audytowych,

 4. dążyć do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych
  i prawnych okoliczności pojawiających się w trakcie przeprowadzanych zadań audytowych,

 5. zawsze być przygotowany do jasnego – merytorycznego i prawnego – uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania.

  1. Postępowanie i relacje pomiędzy audytorami wewnętrznymi.

Audytor wewnętrzny postępuje w sposób sprzyjający umacnianiu współpracy i dobrych stosunków z innymi audytorami.

Audytor wewnętrzny:

 1. swoim postępowaniem i wzajemną współpracą w ramach uprawianej profesji umacnia jej rangę i prestiż,

 2. w stosunkach z innymi audytorami postępuje w sposób godny i uczciwy.

  1. Konflikt interesów.

Audytor wewnętrzny nie bierze udziału w zadaniach audytowych, których przeprowadzenie może prowadzić do powstania konfliktu interesów.

Audytor wewnętrzny obowiązany jest:

 1. upewnić się, że wprowadzone uwagi i wnioski poczynione w trakcie audytu wewnętrznego oraz zalecenia nie przenoszą na niego żadnych kompetencji ani odpowiedzialności w zakresie zarządzania Uczelnią oraz gwarantują, że funkcje tego rodzaju pozostają w całkowitej i wyłącznej kompetencji kierownika jednostki,

 2. dbać o ochronę swojej niezależności i unikać konfliktu interesów, odmawiając przyjmowania jakichkolwiek korzyści, które mogłyby naruszać jego całkowitą niezależność, uczciwość i obiektywizm w wykonywanej pracy lub mogłyby być postrzegane w ten sposób,

 3. unikać wszelkich związków z członkami kadry kierowniczej i z pracownikami audytowanej przez siebie jednostki oraz innymi osobami, które mogą wywierać
  na niego naciski albo w jakikolwiek sposób umniejszać lub ograniczać zdolność
  do działania,

 4. unikać powiązań, które mogą powodować ryzyko korupcji lub mogą być źródłem wątpliwości co do obiektywizmu i niezależności audytora.

  1. ZASADY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO.

  1. Zasada funkcjonalnej niezależności.

Stanowi ona fundament audytu podkreślając konieczność niezależności funkcji (czynności) audytu wewnętrznego od funkcji zarządczych czy operacyjnych Uczelni. Gwarantem niezależności audytora jest jego bezpośrednia podległość Rektorowi, który zapewnia jego niezależność organizacyjną.

  1. Zasada obiektywizmu i bezstronności.

Wymaga od audytora traktowania badanych procesów czy pracowników Uczelni w sposób bezstronny (nie może więc audytor bezpośrednio badać procesów, w których on sam albo osoba mu bliska była zaangażowana).

  1. Zasada kontradyktoryjności.

Wprowadza ona możliwość sprzeciwu wobec uwag i wniosków przedstawionych
w sprawozdaniu oraz nakłada obowiązek przeprowadzania spotkań (narad) z pracownikami jednostki audytowanej. Warto podkreślić, że zasada ta stanowi o nieobligatoryjności zaleceń audytora wewnętrznego, o tym rozstrzyga i decyduje ostatecznie Rektor.


  1. Zasada profesjonalizmu i rzetelności.

Wymaga aby osoby przeprowadzające audyt miały odpowiednią wiedzę umiejętności
i profesjonalizm. Działania audytowe powinny być wykonywane w sposób rozważny, ale zdecydowany i skuteczny.


  1. Zasada sprawozdawczości.

Wyznacza warunki komunikowania wyników audytu i nakłada obowiązek sporządzania sprawozdania z zadania zapewniającego, które zawiera cele i zakres prac badawczych oraz wnioski i zalecenia.

  1. Zasada planowości.

Nakłada obowiązek sporządzania planu audytu wraz z terminarzem, który tworzony jest na podstawie tzw. analizy ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem celów i procedur służących osiągnięciu tych celów.

  1. DOKUMENTY POTRZEBNE AUDYTOROWI WEWNĘTRZNEMU.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna