Akademia bydgoskaPobieranie 225,53 Kb.
Strona1/8
Data06.02.2018
Rozmiar225,53 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Wydział Pedagogiki i Psychologii

nr albumu 009646

KUCHARCZYK Beata

Technologie informacyjne w pracy opiekuńczo – wychowawczej z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim


Praca dyplomowa

pod kierunkiem

prof. dr hab. Zygmunta Płoszyńskiego
Bydgoszcz 2005

Oświadczam, że przedkładaną pracę kończącą studia podyplomowe napisałam samodzielnie. Oznacza to, że przy pisaniu pracy poza niezbędnymi konsultacjami, nie korzystałam z pomocy innych osób, a w szczególności nie zlecałam opracowania rozprawy innym osobom, ani nie odpisywałam tej rozprawy lub jej części od innych osób.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, decyzja o przyznaniu mi dyplomu zostanie cofnięta.


SPIS TREŚCI


SPIS TREŚCI 3

Wstęp 4

R O Z D Z I A Ł I 8

Praca opiekuńczo – wychowawcza z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim 8

1. Charakterystyka osób z upośledzeniem w stopniu lekkim 8

2. Specyfika pracy opiekuńczo - wychowawczej z dzieckiem upośledzonym w stopniu lekkim 17

3. Rozwój poznawczy dziecka upośledzonego w stopniu lekkim - diagnoza i wspomaganie 26

Rozdział II 32

Technologie informacyjne w oligofrenopedagogice 32

1. Komputer w edukacji specjalnej 32

2. Zastosowanie Internetu w szkole 40

3. Ograniczenia i zagrożenia wynikające z zastosowania technik informacyjnych w indywidualnej pracy dziecka upośledzonego w stopniu lekkim 46

Zakończenie 53

Bibliografia 55


Wstęp

Ostatnie lata wzbogaciły repertuar dostępnych w edukacji specjalnej środków kształcenia o komputer, który to środek stanowi nowość w grupie tzw. "pomocy dydaktycznych".

Komputeryzacja szkół specjalnych stwarza nowe możliwości rozwoju uczniom a nauczycielom daje wspaniałe narzędzie uatrakcyjniające przekazywanie treści dydaktyczno- wychowawczych, co jest szczególnie korzystne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Temat mojej pracy dyplomowej dotyczy możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w pracy opiekuńczo - wychowawczej z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim.

Na co dzień pracuję jako wychowawca młodzieży upośledzonej w stopniu lekkim w internacie, a więc treść mojej pracy zawiera się w tematyce moich zainteresowań zawodowych.

W mojej pracy poszukuję odpowiedzi na pytanie: Czy wykorzystanie technologii informacyjnych uatrakcyjnia i sprzyja lepszej efektywności w pracy opiekuńczo- wychowawczej z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim? W jakim stopniu dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej, którym stworzono warunki do korzystania

z  komputera i internetu potrafią bezpiecznie i racjonalnie przy udziale wychowawcy korzystać z jego możliwości?

Jedną z cech charakterystycznych dla współczesnej edukacji jest wprowadzenie oraz wykorzystywanie w procesie nauczania i wychowania nowoczesnych środków dydaktycznych, które w połączeniu z formami tradycyjnymi stały się podstawą do wypracowania strategii kształcenia multimedialnego. Celem tego kształcenia jest zapewnienie uczniom dostępu do wzajemnie uzupełniających się źródeł wiedzy i dostarczanie im potrzebnych wiadomości za pośrednictwem różnorodnych nośników informacji: dźwięku, obrazu, druku, co w konsekwencji przyczynia się do uruchomienia różnorodnych aktywności uczących się dzieci: spostrzeżeniowej, manualnej, intelektualnej i emocjonalnej. Wdrażanie i szerokie stosowanie nowych technologii informacyjnych, bogactwo programów multimedialnych - chętnie wykorzystywanych przez dzieci - w istotny sposób może przyczyniać się do uatrakcyjnienia szkoły i placówek opiekuńczo - wychowawczych, i co najważniejsze do efektywnej realizacji treści programowych. Dotyczy to w pełni do wszystkich dzieci, wymagających specjalnej uwagi pedagogicznej i objętych programami kształcenia i wychowania specjalnego.

Nauczanie za pomocą komputerów ma na celu wykorzystanie komputerów jako pomocy dydaktycznej ułatwiającej i uatrakcyjniającej prowadzenie zajęć. Osiągnięte przez uczniów szkół powszechnych efekty w uczeniu się, przyswajaniu wiadomości, umiejętności przy zastosowaniu komputerów, zachęciły pedagogów specjalnych do zastosowania tego narzędzia, jakim jest komputer i programy edukacyjne do procesu nauczania oraz rewalidacji uczniów niepełnosprawnych umysłowo.

Komputer ma również zastosowanie w pedagogicznej terapii, której celem jest wyrównywanie opóźnień i dysharmonii rozwoju, zapobieganie powstawaniu zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych u dzieci z niesprawnością umysłową.

Internet to kopalnia wiedzy, można tam znaleźć informacje na każdy temat. Jest to doskonałe narzędzie medialne, usprawniające pracę i naukę w ogromnym stopniu. Internet jest szybką, sprawną i tanią drogą komunikacji między ludźmi. Elektroniczna poczta, którą każdy może mieć za darmo jest bardzo szybką formą przekazu informacji, niemalże bezpośredniego kontaktu. Jeszcze inną formą komunikowania się są tzw. komunikatory, które pozwalają na bezpośrednie rozmowy w Internecie. Za pośrednictwem Internetu można przeglądać książki, zwiedzać ciekawe miejsca, uzyskać poradę naukową czy prawną. Można także znaleźć pracę, uzyskać informacje na nurtujący temat, wystarczy tylko odszukać odpowiedniej strony.

Jednakże nie same korzyści płyną z Internetu, może mieć on również negatywny wpływ na stan emocjonalny młodego człowieka. Otóż skoro na witrynach internetowych poruszane są różne tematy, to oczywiście znajdują się też te, które nie są kierowane do młodego odbiorcy.

Dla wielu młodych ludzi, absolwentów szkół specjalnych umiejętność użycia komputera na pewno przyczyni się do podwyższenia jakości ich życia. Człowiek nie będzie już zamknięty we własnym domu. Internet będzie jego oknem na świat – źródłem informacji, rozwoju zainteresowań, kontaktu z innymi ludźmi, również rozrywką. Człowiek wyposażony w umiejętność sprawnego posługiwania się i  wykorzystania komputera, będzie lepiej funkcjonował w środowisku społecznym.

W swojej pracy świadomie ograniczyłam opis globalnej sieci – Internet, ze względu na stały, dynamiczny rozwój usług jakie świadczą nowe technologie informatyczne, jak również nie zamieściłam nazw programów komputerowych do wykorzystania przez wychowawców na zajęciach z wychowankiem z upośledzeniem umysłowym, ponieważ dobór konkretnych programów uzależniony przede wszystkim jest od parametrów komputera jakim dysponuje placówka opiekuńczo- wychowawcza.

Moja praca składa się z dwóch rozdziałów.

W rozdziale pierwszym dokonałam przeglądu literatury dotyczącej charakterystyki osób z upośledzeniem w stopniu lekkim. Przedstawiłam przegląd definicji oligofrenopedagogiki, upośledzenia umysłowego oraz zaburzeń rozwoju umysłowego i procesów: spostrzegania, myślenia, wnioskowania. Określiłam również cele, metody, zasady i planowanie pracy opiekuńczo- wychowawczej z wychowankiem upośledzonym w stopniu lekkim. Ponadto zaprezentowałam zasady badania, diagnozowania i wspomagania w zakresie zaburzonego działania funkcji poznawczych wychowanka.

Rozdział drugi zawiera treści dotyczące zastosowania, przeznaczenia i możliwości wykorzystania komputera w zakresie kształcenia specjalnego oraz charakterystykę i warunki doboru właściwych programów komputerowych. Ponadto zaprezentowałam rodzaje komunikacji i sposoby wyszukiwania informacji przez internet, jak również jego zalety w zakresie działań dydaktyczno- wychowawczych. Przedstawiłam również rodzaje zagrożeń wynikających z zastosowania technik informacyjnych w indywidualnej pracy dziecka upośledzonego w stopniu lekkim.

Pisząc pracę korzystałam z literatury zarówno z zakresu problematyki pedagogiki specjalnej, jak również technologii informacyjnych.

Przedstawiając charakterystykę i specyfikę pracy opiekuńczo- wychowawczej z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim korzystałam z profesjonalnej literatury, czasopism z zakresu pedagogiki specjalnej „Szkoła Specjalna” i „Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze”, jak również z edukacyjnej strony internetowej www.profesor.pl.

Prezentując technologie informacyjne w oligofrenopedagogice odniosłam się zarówno do literatury z zakresu wykorzystania komputerów w edukacji specjalnej, jak również do profesjonalnych pozycji książkowych z zakresu technologii informacyjnych. Ponadto wyszukałam i wykorzystałam artykuły zamieszczone na stronach internetowych www.profesor.pl, www.scholaris.pl, www.oeiizk.pl i www.cdidn.edu.pl.

Mam nadzieję, że niniejsza praca przyczyni się do efektywnego i racjonalnego wykorzystania programów komputerowych i internetu w pracy opiekuńczo- wychowawczej z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim, z uwzględnieniem specyfiki tego rodzaju działalności wychowawczej. Należy pamiętać, że dla opanowania wiedzy i umiejętności dziecko o obniżonej sprawności intelektualnej musi wykonać wiele powtórzeń i ćwiczeń, a użycie komputera przynosi tu znaczącą pomoc, gdyż pozwala te ćwiczenia wykonywać szybciej, a możliwość wprowadzenia elementów zabawowych czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla dziecka.  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna