Aig polska s. APobieranie 39,62 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar39,62 Kb.OFERTA - dodatkowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU S.A.+UBEZPIECZENIE LEKOWE CZTERY PORY ROKU

jako uzupełnienie oferty p plus w pzu życie

Szanowni Państwo, Drodzy Pracownicy,
Z myślą o zabezpieczeniu zdrowia i życia naszych bliskich, dzieci, partnerów życiowych o, wraz z PZU S.A. przygotowaliśmy ofertę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Do ubezpieczenia może przystąpić każdy pracownik, który przystąpi do ubezpieczenia P PLUS. Może zgłosić do ubezpieczenia dodatkowo swoich bliskich. Podana w tabeli składka dotyczy jednej osoby.Przykład: jeśli zgłaszamy do ubezpieczenia siebie, dziecko oraz swojego rodzica, to składka łączna za te osoby wyniesie 13,50 zł miesięcznie.ZAKRESY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW (NNW)
SUMY/LIMITY

1

ŚMIERĆ WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU50.000 zł

2

INWALIDZTWO / TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU (za 1% orzeczonego uszczerbku wypłata 1% sumy ubezpieczenia)

1% = 500 zł

3

DIETA SZPITALNA OD 1 DNIA (świadczenie dzienne za pobyt w szpitalu na skutek wypadku),

50 zł /1 dzień

max.60 dni4

KOSZTY LECZENIA POWYPADKOWEGO (zwrot kosztów za rehabilitację, leki, wizyty lekarskie, transport medyczny itp.)

2.500 zł

5

ZWROT KOSZTÓW ODBUDOWY STOMATOLOGICZNEJ ZĘBÓW (po wypadku)

do 2.000 zł

6

LECZENIE UCIĄŻLIWE związane z koniecznością przeprowadzenia operacji chirurgicznej

1.000 zł

7

ZWROT KOSZTÓW POGRZEBU W POLSCE (śmierć w wyniku NNW)

5.000 zł

8

ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU WÓZKA INWALIDZKIEGO oraz innych środków pomocniczych lub ortopedycznych

6.000 zł
SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ (PLN)

9,80 złROZSZERZENIE UBEZPIECZENIA O SKUTKI ZAWAŁU SERCA LUB UDARU MÓZGU

Tak
SZEROKI WACHLARZ USŁUG TYPU ASSISTANCE (§11 OWU NNW GRUPOWEGO)

Tak
UBEZPIECZENIE LEKOWE CZTERY PORY ROKU(80% rabatu na wybrane leki)

TAK


Szczegóły dotyczące ochrony:

  • Do ubezpieczenia Pracownik może zgłosić członków swojej rodziny: dzieci niepełnoletnie i dorosłe (do 24 roku życia , uczące się), małżonka bądź partnera życiowego,

  • Ochrona 24 godziny na dobę na całym świecie zarówno w pracy jak i poza pracą, na urlopie, w szkole, na wakacjach.


Definicje:

  • udar mózgu - trwałe uszkodzenie tkanki mózgowej, powodujące powstanie ubytków neurologicznych, utrzymujących się ponad 24 godziny, spowodowane niedokrwieniem lub zawałem tkanki mózgowej, zatorem lub krwotokiem wewnątrzczaszkowym;

  • leczenie uciążliwe - związane z wypadkiem ubezpieczeniowym leczenie ubezpieczonego, z którym to leczeniem wiązała się konieczność przeprowadzenia operacji chirurgicznej lub hospitalizacji trwającej minimum 5 dni;

  • hospitalizacja (czyli dieta szpitalna) wypłacana jest za każdy dzień hospitalizacji spowodowanej wypadkiem ubezpieczeniowym. Dieta szpitalna wypłacana jest na podstawie wystawionej przez szpital karty informacyjnej potwierdzającej hospitalizację ubezpieczonego. Przysługuje maksymalnie przez okres 60 dni z tytułu każdego wypadku ubezpieczeniowego zaistniałego w okresie ubezpieczenia.

  • koszty pogrzebu w wyniku NNW - udokumentowane oryginałami imiennych rachunków koszty poniesione w związku z pogrzebem lub kremacją ciała Ubezpieczonego. Za koszty pogrzebu uważa się koszty poniesione na: przygotowanie ciała zmarłego do pogrzebu lub kremacji; zakup trumny lub urny; transport ciała zmarłego do miejsca pogrzebu lub kremacji; dokonanie czynności związanych z pogrzebem lub kremacją (nie obejmuje: opłat i datków wniesionych na rzecz jakiegokolwiek kościoła; kosztów zakupu odzieży dla zmarłego; kosztów zakupu odzieży żałobnej dla członków rodziny; kosztów zakupu kwiatów; kosztów związanych z zakupem miejsca na cmentarzu; kosztów związanych z zakupem i ustawieniem nagrobka (wmurowaniem płyty nagrobnej); kosztów organizacji stypy)

  • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych, protez i środków pomocniczych do wysokości 6.000 zł oraz kosztów przeszkolenia zawodowego na terytorium RP osób niepełnosprawnych do wysokości 6.000 zł dla każdego z tych świadczeń;

  • uszkodzenia dysków międzykręgowych w wyniku NNWJak zgłosić roszczenie/szkodę?

  • W przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, wniosek o wypłatę odszkodowania można zgłosić na stronie www.pzu.pl lub na Infolinii PZU 801 102 102


Jak przystąpić do ubezpieczenia?

  • Wnioski można składać do …………………………………………………………………………….

Z pozdrowieniami,Dział Wynagrodzeń i Świadczeń, Pion Personalny©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna