AgreementPobieranie 48,83 Kb.
Data26.10.2017
Rozmiar48,83 Kb.

UMOWA
między Unią Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w siłach pod dowództwem Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

UNIA EUROPEJSKA,


z jednej strony, oraz
REPUBLIKA TURCJI,
z drugiej strony,
zwane dalej „Stronami”;
UWZGLĘDNIAJĄC:
- przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej wspólnego działania 2003/92/WPZiB z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii1,
- zaproszenie Republiki Turcji do wzięcia udziału w operacji pod dowództwem przez Unię Europejską,
- pomyślne zakończenie procesu tworzenia sił i zalecenie Dowódcy Operacji oraz Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej wyrażenia zgody na udział sił Republiki Turcji w operacji pod dowództwem Unii Europejskiej,
- decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 11 marca 2003 r. wyrażającą zgodę na udział Republiki Turcji w operacji pod dowództwem Unii Europejskiej,
- wymianę listów między rządem Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii a Sekretarzem Generalnym / Wysokim Przedstawicielem w sprawie przeprowadzenia operacji,
- Umowę zawartą dnia 21 marca 2003 roku między Unia Europejską a rządem Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w sprawie statusu sił Unii Europejskiej i ich personelu,
UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:
Artykuł 1
Zakres i definicje
1. Republika Turcji przyłącza się do przepisów wspólnego działania 2003/92/WPZiB zgodnie z postanowieniami uzgodnionymi w następujących artykułach.
2. Do celów niniejszej Umowy następujące definicje oznaczają:
a) „Operacja Concordia” oznacza operację wojskową Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii przewidzianą we wspólnym działaniu 2003/92/WPZiB;
b) „siły pod dowództwem Unii Europejskiej” (EUF) oznaczają wojskową Kwaterę Główną UE, krajowe jednostki / oddziały przyczyniające się do Operacji Concordia, ich zasoby oraz środki transportu;
c) „personel EUF” oznacza personel cywilny i wojskowy na usługach EUF;
d) „mechanizm” oznacza operacyjny mechanizm finansowania utworzony decyzją Rady z dnia 27 stycznia 2003 roku w celu zapewnienia finansowania wspólnych kosztów operacji wojskowej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii;
e) „państwa uczestniczące” oznaczają Państwa Członkowskie stosujące wspólne działanie 2003/92/WPZiB i państwa trzecie biorące udział w Operacji Concordia przez przekazanie do dyspozycji sił, personelu lub aktywów;
f) „Wspólna Komisja ds. Skarg” oznacza wspólną Komisję do spraw skarg ustanowioną na podstawie art. 13 Umowy między Unią Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii w sprawie statusu sił pod dowództwem Unii Europejskiej (EUF) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.
Artykuł 2
Udział w operacji
1. Republika Turcji bierze udział w Operacji Concordia z kontyngentem ustalonym przy okazji Konferencji w sprawie Tworzenia Sił. Jeśli okaże się to konieczne, zapewnia się rotację oddelegowanego personelu.
2. Republika Turcji zapewnia że jej siły i personel będą pełnić swoją misję zgodnie z przepisami wspólnego działania 2003/92/WPZiB, planem Operacji i środkami wykonawczymi.
3. Republika Turcji informuje dowódcę operacji Unii Europejskiej, dowódcę EUF oraz sztab wojskowy Unii Europejskiej o każdej zmianie dotyczącym jej udziału w Operacji Concordia.
Artykuł 3
Status
1. Siły i personel biorący udział w Operacji Concordia podlegają postanowieniom umowy między Unią Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii w sprawie statutu sił pod dowództwem Unii Europejskiej (EUF) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, oraz uzgodnień wykonawczych.
2. Status personelu przydzielonego do Kwatery Głównej lub jednostek dowodzenia zlokalizowanych poza Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii jest regulowany uzgodnieniami między Kwaterą Główną i jednostkami dowodzenia a Republiką Turcji.
Artykuł 4
Zasady dowodzenia
1. Udział Republiki Turcji w Operacji Concordia nie narusza autonomiczności podejmowania decyzji przez Unię Europejską.
2. Wszystkie siły i personel pozostają pod całkowitym dowództwem ich władz krajowych.
3. Krajowe władze przekazują dowódcy operacji UE kontrolę operacyjną. Dowódca Operacji jest uprawniony do delegowania swego pełnomocnictwa.
4. Republika Turcji ma takie same prawa i obowiązki w odniesieniu do bieżącego zarządzania Operacją Concordia jak uczestniczące Państwa Członkowskie zgodnie z art. 8 ust. 4 wspólnego działania 2003/92/WPZiB oraz decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa FYROM/1/03 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników.
5. Republika Turcji wykonuje jurysdykcję w stosunku do swojego personelu. Dowódca operacji i dowódca sił mogą w każdym czasie złożyć wniosek o wycofanie personelu Republiki Turcji.
6. Republika Turcji mianuje wyższego przedstawiciela wojskowego (SMR) w celu reprezentowania jej kontyngentu krajowego w EUF. SMR zasięga opinii dowódcy EUF we wszystkich sprawach dotyczących Operacji Concordia i jest odpowiedzialny za bieżąca dyscyplinę kontyngentu.
Artykuł 5
Informacje niejawne
Republika Turcji podejmuje właściwe środki w celu zapewnienia, że jej personel podczas obchodzenia się z informacjami niejawnymi Unii Europejskiej przestrzega przepisów bezpieczeństwa Rady Unii Europejskiej, zawarte w decyzji Rady 2001/264/WE2, oraz dalsze wytyczne, które mogą zostać wydane przez dowódcę operacji.
Artykuł 6
Aspekty finansowe
1. Bez uszczerbku dla postanowień art. 7, Republika Turcji ponosi wszystkie koszty związane z udziałem w Operacji Concordia, o ile budżet operacyjny operacji nie przewiduje wspólnego finansowania kosztów.
2. W przypadku gdy Wspólna Komisja ds. Skarg podejmie decyzję o przyznaniu odszkodowania na rzecz osób fizycznych lub prawnych z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Republika Turcji przejmuje wypłatę tych odszkodowań, jeśli śmierć, uszczerbek na zdrowiu, szkoda lub strata zostaną spowodowane przez jej personel lub aktywa, o ile mechanizm, zgodnie z art. 9 ust. 3 decyzji Rady z dnia 27 stycznia 2003 roku ustanawiającej mechanizm, nie zadecyduje o wypłacie tych odszkodowań.
Artykuł 7
Wpłaty na pokrycie wspólnych kosztów
1. Republika Turcji uczestniczy w ponoszeniu wspólnych kosztów Operacji Concordia w kwocie 136 087,80 EUR za okres sześciu miesięcy.
2. Między powołanym decyzją Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. zarządcą mechanizmu a właściwymi organami administracji Republiki Turcji zawarte zostaje porozumienie w celu zapewnienia finansowania wspólnych kosztów operacji. Porozumienie to zawiera postanowienia w sprawie:
a) uzgodnień dotyczących płatności i zarządzania wkładem finansowym;
b) uzgodnień obejmujących kontrole i audyt wkładu finansowego, gdzie sytuacja tego wymaga.
3. Wpłaty Republiki Turcji w celu pokrycia wspólnych kosztów Operacji Concordia są deponowane przez Republikę Turcji na rachunku bankowym, który zostaje wskazany temu Państwu przez zarządcę mechanizmu.
Artykuł 8
Niewykonanie zobowiązań
Gdy jedna z Uczestniczących Stron nie wykonuje zobowiązań ustanowionych w poprzednich artykułach, wówczas druga Strona ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Artykuł 9
Wejście w życie
Niniejsza Umowa wchodzi w życie wraz z jej podpisaniem.
Pozostaje ona w mocy przez okres uczestniczenia przez Republikę Turcji w Operacji Concordia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 września 2003 r., w czterech egzemplarzach w języku angielskim.
W imieniu Unii Europejskiej


W imieniu Republiki Turcji

1 Dz.U. L 34 z 11.2.2003, str. 26.

2 Dz.U. L 101 z 11.4.2001, str. 1.

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna