AgreementPobieranie 47,96 Kb.
Data10.03.2018
Rozmiar47,96 Kb.

UMOWA
między Unią Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

UNIA EUROPEJSKA,


z jednej strony oraz
Republika Turcji
z drugiej strony,
obie zwane dalej „Uczestniczącymi Stronami”,
UWZGLĘDNIAJĄC
- obecność Międzynarodowych Sił Policyjnych do Zadań specjalnych (IPTF) Organizacji Narodów Zjednoczonych w Bośni i Hercegowinie od 1996 roku i propozycję Unii Europejskiej dotyczącą zapewnienia do dnia 1 stycznia 2003 roku kontynuacji misji IPTF w Bośni i Hercegowinie,
- przyjęcie przez Bośnię i Hercegowinę tej propozycji w drodze wymiany listów w dniu 2 i 4 marca 2002 roku, która przewiduje, między innymi, że zespół planistyczny EUPM ma uzyskać status obecnie przysługujący członkom Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM) w Bośni i Hercegowinie,
- przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej dnia 11 marca 2002 roku wspólnego działania 2002/210/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej1 stanowiącego, że europejscy członkowie NATO spoza UE oraz inne państwa, które ubiegają się o członkostwo w Unii Europejskiej, jak również inne Państwa Członkowskie OBWE nienależące do UE, obecnie zapewniające sztab dla IPTF, są zapraszane do wzięcia udziału w EUPM,
- umowę zawartą w dniu 4 października 2002 roku między UE a Bośnią i Hercegowiną w sprawie działalności EUPM w Bośni i Hercegowinie2, zawierającą postanowienia dotyczące statusu personelu EUPM,
UZGODNILI, co następuje:
Artykuł 1
Ramy
Republika Turcji związana jest przepisami wspólnego działania 2002/210/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie, włączając jego Załącznik dotyczący mandatu EUPM, przyjętego przez Radę Unii Europejskiej dnia 11 marca 2002 roku, zgodnie z postanowieniami ustalonymi w poniższych artykułach.
Artykuł 2
Personel oddelegowany do EUPM
1. Republika Turcji uczestniczy w EUPM, delegując sześciu funkcjonariuszy Policji. Personel ten powinien zostać oddelegowany na co najmniej jeden rok, zakładając, że zapewniona będzie właściwa rotacja delegowanego personelu.
2. Republika Turcji zapewnia, by personel delegowany do EUPM podejmował się swojej misji zgodnie z przepisami wspólnego działania 2002/210/WPZiB.
3. Republika Turcji powiadamia we właściwym czasie EUPM i Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej o każdej zmianie w odniesieniu do jej udziału w EUPM.
4. Personel delegowany do EUPM przechodzi wszechstronne badania lekarskie, podlega szczepieniom i otrzymuje zaświadczenie lekarskie właściwego organu Republiki Turcji, że jest zdolny do pełnienia obowiązków. Personel oddelegowany do EUPM jest zaopatrzony w kopię takiego zaświadczenia.
5. Republika Turcji ponosi koszty wysłania funkcjonariuszy Policji i/lub międzynarodowego personelu cywilnego przez nią delegowanego, włączając wynagrodzenie, dodatki, koszty leczenia, ubezpieczenie i koszty podróży obejmującej wyjazd do i przyjazd z Bośni i Hercegowiny.
Artykuł 3
Status personelu delegowanego do EUPM
1. Personel delegowany do EUPM przez Republikę Turcji objęty jest, do dnia 31 grudnia 2002 roku, umową stosowaną do zespołu planistycznego EUPM, a od dnia 1 stycznia 2003 roku Umową zawartą dnia 4 października 2002 roku między Unią Europejską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie działalności EUPM w Bośni i Hercegowinie.
2. Republika Turcji odpowiedzialna jest za wysłuchanie każdej skargi związanej z delegacją pracownika EUPM, którą składa dany pracownik lub która go dotyczy. Republika Turcji jest odpowiedzialna za wszczynanie postępowania przeciwko delegowanemu.
3. EUPM jest misją nieuzbrojoną i w związku z tym nie podlega żadnym zasadom zaangażowania.
4. Delegowani funkcjonariusze Policji pracują w swoich narodowych mundurach policyjnych. Berety i insygnia dostarczane są przez EUPM.
Artykuł 4
Zasady dowodzenia
1. Udział Republiki Turcji w EUPM pozostaje bez uszczerbku dla niezależności Unii w podejmowaniu decyzji. Personel delegowany przez Republikę Estońską wykonuje swoje obowiązki i postępuje zgodnie z interesami EUPM.
2. Cały personel EUPM podlega całkowicie dowództwu swoich władz krajowych.
3. władze krajowe przekazują dowództwo operacyjne (OPCOM) szefowi misji / Komisarzowi policji EUPM, który sprawuje to dowództwo poprzez hierarchiczną strukturę dowodzenia i kontroli.
4. Szef misji / Komisarz policji kieruje EUPM i zapewnia bieżące zarządzanie nią.
5. Republika Turcji ma takie same prawa i obowiązki w zakresie bieżącego zarządzania operacjami jak Państwa Członkowskie Unii Europejskiej biorące udział w operacjach, zgodnie z art. 8 ust. 2 wspólnego działania 2002/210/WPZiB. Odbywa się to na miejscu w normalnym toku operacji, włączając w to Kwaterę Główną misji policyjnej.
6. Szef Misji / Komisarz policji EUPM jest odpowiedzialny za sprawy dyscyplinarne dotyczące personelu misji. W stosownym przypadku, postępowanie dyscyplinarne jest prowadzone przez zainteresowany organ krajowy.
7. Republika Turcji wyznacza punkt kontaktowy kontyngentu krajowego w celu reprezentowania krajowego kontyngentu w ramach misji. Punkt kontaktowy zdaje sprawozdanie Szefowi Misji / Komisarzowi policji EUPM dotyczące spraw krajowych i jest odpowiedzialny za bieżącą dyscyplinę kontyngentów.
8. Decyzja Unii Europejskiej o zakończeniu operacji zostaje podjęta po konsultacji z Republiką Turcji, pod warunkiem, że Państwo to nadal uczestniczy w EUPM w dniu zakończenia misji.
Artykuł 5
informacje niejawne
Republika Turcji przyjmuje właściwe środki w celu zapewnienia przestrzegania przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa, które są zawarte w decyzji Rady 2001/264/WE3 w przypadku, gdy jej personel delegowany do EUPM ma do czynienia z informacjami niejawnymi UE.
Artykuł 6
Składki na pokrycie kosztów bieżących
1. Republika Turcji wpłaca kwotę w wysokości 25 000 EUR rocznie na pokrycie kosztów bieżących EUPM. Republika Turcji przewiduje dokonanie dodatkowych dobrowolnych wpłat na pokrycie kosztów bieżących, uwzględniając swoje środki i poziom uczestnictwa.
2. Porozumienie zostaje podpisane między Szefem Misji / Komisarzem policji EUPM a odpowiednimi służbami administracyjnymi Republiki Turcji w sprawie składek Republiki Turcji na pokrycie kosztów bieżących EUPM. Porozumienie to zawiera następujące postanowienia dotyczące:
a) danej kwoty, włączając ewentualne dodatkowe dobrowolne składki;
b) uzgodnień dotyczących płatności danej kwoty i zarządzania nią;
c) uzgodnień dotyczących weryfikacji, obejmujących kontrolę i audyt danej kwoty, w stosownym przypadku.
3. Republika Turcji oficjalnie powiadamia EUPM i Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej o całkowitej kwocie swojej składki na pokrycie kosztów bieżących przed dniem 15 listopada 2002 roku a następnie przed dniem 1 listopada każdego roku i zawiera porozumienie finansowe przed dniem 15 grudnia każdego roku.
4. Corocznie przed dniem 31 marca składki na pokrycie kosztów bieżących EUPM zostają złożone przez Republikę Turcji na rachunku bankowym, który zostanie wskazany temu Państwu.
Artykuł 7
Nieprzestrzeganie obowiązków
Jeżeli jedna z Uczestniczących Stron nie przestrzega obowiązków ustanowionych w poprzednich artykułach, druga strona ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Artykuł 8
Wejście w życie
Niniejsza Umowa wchodzi w życie wraz z jej podpisaniem. Umowa zostaje zawarta na czas uczestnictwa Republiki Turcji w EUPM.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2002 roku, w języku angielskim, w czterech egzemplarzach.
W imieniu Unii Europejskiej

W imieniu Republiki Turcji

1 Dz.U. L 70 z 13.3.2002, str. 1.

2 Dz.U. L 293 z 29.10.2002, str. 2.

3 Dz.U. L 101 z 11.4.2001, str. 1.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna