Agreement for cooperation in the peaceful usesPobieranie 296,93 Kb.
Strona1/9
Data01.03.2018
Rozmiar296,93 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

UMOWA
o współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Stanami Zjednoczonymi Ameryki
(96/314/Euratom)


Europejska Wspólnota Energii Atomowej,
zwana dalej „Wspólnotą”,
oraz RZĄD Stanów Zjednoczonych Ameryki,
zwany dalej „Stanami Zjednoczonymi Ameryki”,
preambuła
Wspólnota i Stany Zjednoczone Ameryki zawarły umowę, która weszła w życie z dniem 27 sierpnia 1958 roku oraz dodatkową umowę o współpracy, która weszła w życie z dniem 25 lipca 1960 roku, z późniejszymi zmianami;
Wspólnota i Stany Zjednoczone Ameryki uznają znaczenie ich wcześniejszej współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej i wyrażają wolę ustanowienia odnowionej współpracy z uwzględnieniem równości, obopólnych korzyści, wzajemności i bez uszczerbku dla kompetencji każdej Strony;
Wspólnota i Stany Zjednoczone Ameryki są przekonane, że poprzez wzmocnienie i rozszerzenie ich partnerstwa na równych prawach, przyczynią się do utrzymania międzynarodowej stabilizacji oraz do postępu w dziedzinie polityki i gospodarki;
Wspólnota, jej Państwa Członkowskie oraz Stany Zjednoczone Ameryki osiągnęły porównywalnie zaawansowany poziom w wykorzystywaniu energii jądrowej do produkcji energii elektrycznej, w rozwoju swojego przemysłu jądrowego oraz w zakresie bezpieczeństwa, zapewnionego przez ich odpowiednie przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, pokojowego wykorzystania energii jądrowej oraz ochrony środowiska naturalnego;
niezbędne jest ustanowienie warunków regulujących przekazywanie elementów jądrowych między Wspólnotą i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w celu zapewnienia dalszej zgodności z wymaganiami w zakresie swobodnego przepływu tych elementów we Wspólnocie oraz w celu uniknięcia zakłóceń w stosownych programach jądrowych Wspólnoty oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz w ich międzynarodowych stosunkach handlowych;
wszystkie Państwa Członkowskie Wspólnoty oraz Stany Zjednoczone Ameryki są Stronami Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, zwanego dalej „Układem o nierozprzestrzenianiu”;
Wspólnota, jej Państwa Członkowskie oraz Stany Zjednoczone Ameryki są zobowiązane do zapewnienia, że badania, rozwój i wykorzystywanie energii jądrowej do celów pokojowych wykonywane są w sposób zgodny z celami tego Układu;
zabezpieczenia jądrowe są stosowane we Wspólnocie zgodnie z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej;
Wspólnota, jej Państwa Członkowskie oraz Stany Zjednoczone Ameryki potwierdzają swoje wsparcie dla Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, zwanej dalej „MAEA”, oraz dla jej systemu zabezpieczeń;
Wspólnota, jej Państwa Członkowskie oraz Stany Zjednoczone Ameryki są silnie zaangażowane we wzmacniania systemów zabezpieczeń w zakresie międzynarodowego nierozprzestrzeniania jądrowego i związanych z tym aspektów;
Wspólnota, jej Państwa Członkowskie oraz Stany Zjednoczone Ameryki są silnie zaangażowane w zapewnianie odpowiedniej ochrony fizycznej materiałów jądrowych i są Stronami Międzynarodowej Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych;
pożądane jest, odpowiednio, ułatwianie działalności w handlu, wymianie i współpracy na skalę przemysłową i handlową, włączając pokojową współpracę międzynarodową ze stronami trzecimi, zgodnie z artykułem IV Układu o nierozprzestrzenianiu;
pożądane jest również ustanowienie ram dla wymiany informacji i dla konsultacji między Stronami w sprawach jądrowych, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;
współpraca powinna rozciągać się na badania jądrowe i rozwój w zakresie bezpieczeństwa jądrowego oraz na regulacyjne i operacyjne aspekty ochrony radiologicznej;
współpraca odnosząca się do badań w zakresie rozszczepiania jądra oraz do rozwoju w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo, ochrona radiologiczna, zdrowie, środowisko naturalne i środki zabezpieczające, może podlegać szczególnym umowom między Wspólnotą i Stanami Zjednoczonymi Ameryki;
Wspólnota oraz Stany Zjednoczone Ameryki przyczyniają się do międzynarodowej współpracy w dziedzinie kontrolowanej syntezy termojądrowej oraz, w szczególności, do działalności międzynarodowego eksperymentalnego reaktora termojądrowego (ITER);
właściwe jest, aby umowy o współpracy w dziedzinie energii jądrowej, zawarte między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z jednej strony, oraz Republiką Austrii, Królestwem Hiszpanii, Republiką Portugalską, Królestwem Szwecji i Republiką Finlandii, z drugiej strony, przed ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej, zostały wypowiedziane w następstwie wejścia w życie niniejszej Umowy;
również Stany Zjednoczone Ameryki są przygotowane do wypowiedzenia każdej umowy o współpracy w dziedzinie energii jądrowej, zawartej z państwami trzecimi przystępującymi do Wspólnoty,
UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1Zakres współpracy
1. Strony mogą współpracować na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej w następujących dziedzinach:
A) Badania i rozwój w dziedzinie rozszczepienia jądrowego, na takich warunkach, jakie mogą zostać uzgodnione między Stronami;
B) Sprawy bezpieczeństwa jądrowego, będące przedmiotem wspólnego zainteresowania i kompetencji, określone w artykule 2;
C) Ułatwienia w działaniach w kwestii wymiany i współpracy na skalę przemysłowa i handlową między osobami i przedsiębiorstwami;
D) Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy, dostawy między Stronami materiałów niejądrowych, materiałów jądrowych i wyposażenia oraz zapewnienie usług w zakresie jądrowego cyklu paliwowego zarówno do użytku przez jak też na rzecz Stron lub państw trzecich;
E) Wymiana informacji w zakresie głównych międzynarodowych kwestii, dotyczących energii jądrowej, takich jak promocja rozwoju w dziedzinie międzynarodowych zabezpieczeń jądrowych i nierozprzestrzeniania, w obszarze będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania i kompetencji, włączając współpracę z MAEA w sprawach zabezpieczeń oraz w zakresie wzajemnego oddziaływania między energią jądrową i środowiskiem naturalnym;
F) Kontrolowana synteza termojądrowa, łącznie z projektami wielostronnymi;
G) Inne dziedziny będące przedmiotem wspólnego zainteresowania.
2. Współpraca, określona w niniejszym artykule, między Stronami, może także mieć miejsce w odniesieniu do osób i przedsiębiorstw ustanowionych na terytoriach odpowiednich Stron.  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna