Agreement establishing the common fund for commoditiesPobieranie 0,82 Mb.
Strona1/7
Data20.06.2018
Rozmiar0,82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

POROZUMIENIE USTANAWIAJĄCE WSPÓLNY FUNDUSZ TOWAROWY

PREAMBUŁA

STRONY,
zdecydowane wspierać współpracę i porozumienie gospodarcze między wszystkimi Państwami, w szczególności między krajami rozwiniętymi i krajami rozwijającymi się, w oparciu o zasady słuszności i suwerennej równości, a przez to przyczyniać się do tworzenia nowego międzynarodowego porządku gospodarczego.


UZNAJĄC potrzebę ulepszonych form współpracy międzynarodowej w zakresie surowców, stanowiących zasadniczy warunek utworzenia nowego międzynarodowego porządku gospodarczego, mającego na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego, w szczególności krajów rozwijających się.
PRAGNĄC wspierać globalne działania na rzecz poprawy struktur rynkowych w międzynarodowym handlu surowcami, mającymi znaczenie dla krajów rozwijających się.
POWOŁUJĄC się na rezolucję 93 (IV) w sprawie Zintegrowanego Programu Towarowego, przyjętą podczas czwartej sesji Konferencji ONZ do spraw Handlu i Rozwoju (zwanej dalej UNCTAD).
UZGODNIŁY, że ustanawiają niniejszym Wspólny Fundusz Towarowy, który funkcjonuje zgodnie z następującymi postanowieniami:
ROZDZIAŁ I

DEFINICJEArtykuł 1

Definicje

Do celów niniejszego Porozumienia:


1. „Fundusz” oznacza Wspólny Fundusz Towarowy ustanowiony niniejszym Porozumieniem.
2. „Międzynarodowe porozumienie lub uzgodnienie w sprawie towarów” (zwane dalej ICA) oznacza każde porozumienie lub uzgodnienie mające na celu wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie towarów, którego stronami są producenci i konsumenci odpowiedzialni za zasadniczą część światowego handlu danym towarem.
3. „Międzynarodowa organizacja do spraw towarów” (zwana dalej ICO) oznacza organizację ustanowioną na mocy ICA w celu wprowadzenia w życie postanowień ICA.
4. „Stowarzyszona ICO” oznacza ICO, która jest stowarzyszona z Funduszem na podstawie artykułu 7.
5. „Układ o Stowarzyszeniu” oznacza układ zawarty między ICO i Funduszem na podstawie artykułu 7.
6. „Maksymalne wymagania finansowe” (zwane dalej MFR) oznaczają maksymalną kwotę środków Funduszu, ustaloną zgodnie z artykułem 17 ustęp 8, jaką może pożyczyć od Funduszu Stowarzyszona ICO.
7. „Międzynarodowy organ do spraw towarów” (zwany dalej ICB) oznacza organ wyznaczony zgodnie z artykułem 7 ustęp 9.
8. „Jednostka rozliczeniowa” oznacza jednostkę rozliczeniową Funduszu zdefiniowaną zgodnie z artykułem 8 ustęp 1.
9. „Stosowane waluty” oznaczają:
a) markę niemiecką, franka francuskiego, jena japońskiego, funta szterlinga, dolara amerykańskiego i każdą inną walutę, która zostanie w dowolnym czasie uznana przez właściwą międzynarodową organizację monetarną za powszechnie używaną do dokonywania płatności za transakcje międzynarodowe i będącą powszechnym przedmiotem obrotu na głównych rynkach walutowych; oraz
b) każdą inną łatwo dostępną i faktycznie nadającą się od wykorzystania walutę, jaką Zarząd może wyznaczyć kwalifikowaną większością po uzyskaniu zgody kraju, którego walutę Fundusz proponuje wyznaczyć.
Rada Prezesów wyznacza właściwą międzynarodową organizację pieniężną określoną w literze a) powyżej, i kwalifikowaną większością przyjmuje przepisy i uregulowania prawne dotyczące wyznaczania walut określonych w literze b) powyżej, zgodnie z aktualną międzynarodową praktyką monetarną. Waluty mogą być usuwane z wykazu stosowanych walut przez Zarząd kwalifikowaną większością.
10. „Kapitał bezpośrednio wniesiony” oznacza kapitał określony w artykule 9 ustęp 1 litera a) i ustęp 4.
11. „Udziały wpłacone” oznacza udziały w kapitale bezpośrednio wniesionym określonym w artykule 9 ustęp 2 litera a) oraz w artykule 10 ustęp 2.
12. „Udziały do wykupu” oznacza udziały w kapitale bezpośrednio wniesionym określonym w artykule 9 ustęp 2 litera b) oraz w artykule 10 ustęp 2 litera b).
13. „Kapitał gwarancyjny” oznacza kapitał przekazany Funduszowi na podstawie artykułu 14 ustęp 4, przez Członków Funduszu uczestniczących w Stowarzyszonej ICO.
14. „Gwarancje” oznaczają gwarancje udzielone Funduszowi na podstawie artykułu 14 ustęp 5 przez uczestników Stowarzyszonej ICO, którzy nie są Członkami Funduszu.
15. „Świadectwa składowe” oznaczają świadectwa składowe, kwity składowe i inne dokumenty dyspozycyjne poświadczające własność surowców znajdujących się w magazynie.
16. „Łączna liczba głosów” oznacza łączną ilość głosów przysługującą wszystkim Członkom Funduszu.
17. „Zwykła większość” oznacza więcej niż połowę wszystkich oddanych głosów.
18. „Kwalifikowana większość” oznacza przynajmniej dwie trzecie wszystkich oddanych głosów.
19. „Wyższa większość kwalifikowana” oznacza przynajmniej trzy czwarte wszystkich oddanych głosów.
20. „Oddane głosy” oznacza głosy „za” i głosy „przeciw”.
ROZDZIAŁ II

CELE I FUNKCJEArtykuł 2

Cele

Fundusz ma następujące cele:


a) Służyć jako kluczowy instrument osiągania uzgodnionych celów Zintegrowanego Programu Towarowego, określonych w rezolucji 93 (IV) UNCTAD;
b) Ułatwiać zawieranie i realizację ICA, w szczególności dotyczących towarów o szczególnym znaczeniu dla krajów rozwijających się.
Artykuł 3

Funkcje

W celu osiągnięcia swych celów, Fundusz pełni następujące funkcje:


a) Przyczynia się, przez swój przewidziany poniżej pierwszy rachunek, do finansowania międzynarodowych zapasów buforowych i koordynowanych międzynarodowo zapasów krajowych, w ogólnych ramach ICA;
b) Finansuje, przez swój drugi rachunek, środki w zakresie towarów inne niż tworzenie zapasów, zgodnie z poniższymi postanowieniami;
c) Wspiera koordynację i konsultację, przez swój drugi rachunek, w odniesieniu do środków w zakresie towarów innych niż tworzenie zapasów oraz ich finansowanie, w celu skupienia się na towarach.

ROZDZIAŁ IIICZŁONKOSTWOArtykuł 4

Kwalifikacje

Członkostwo w Funduszu jest otwarte dla:


a) Wszystkich Państw Członkowskich Narodów Zjednoczonych lub wszelkich wyspecjalizowanych agencji Narodów Zjednoczonych lub Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej; oraz
b) Wszelkich organizacji międzyrządowych regionalnej integracji gospodarczej, które są właściwe w odniesieniu do obszarów działalności Funduszu. Od takich organizacji międzyrządowych nie wymaga się zaciągania jakichkolwiek zobowiązań finansowych względem Funduszu; nie posiadają one również żadnych praw głosu.
Artykuł 5

Członkowie

Członkami Funduszu (zwani dalej Członkami) są:


a) Te Państwa, które ratyfikowały, przyjęły lub zatwierdziły niniejsze Porozumienie zgodnie z artykułem 54;
b) Te Państwa, które przystąpiły do niniejszego Porozumienia zgodnie z artykułem 56;
c) Te organizacje międzyrządowe określone w artykule 4 litera b), które ratyfikowały, przyjęły lub zatwierdziły niniejsze Porozumienie zgodnie z artykułem 54;
d) Te organizacje międzyrządowe określone w artykule 4 litera b), które przystąpiły do niniejszego Porozumienia zgodnie z artykułem 56.
Artykuł 6

Ograniczenie odpowiedzialności

Żaden członek nie jest odpowiedzialny z racji samego członkostwa, za działania lub zobowiązania Funduszu.


ROZDZIAŁ IV

STOSUNKI ICO ORAZ ICB Z FUNDUSZEM


Artykuł 7

Stosunki ICO oraz ICB z Funduszem

1. Możliwości pierwszego rachunku Funduszu są wykorzystywane wyłącznie przez ICO, które zawarły Układ o Stowarzyszeniu oraz zostały ustanowione w celu realizacji postanowień ICA dotyczących tworzenia międzynarodowych zapasów buforowych albo międzynarodowo koordynowanych zapasów krajowych. Układ o Stowarzyszeniu jest zgodny z niniejszym Porozumieniem oraz wszystkimi przepisami i uregulowaniami zgodnymi z niniejszym Porozumieniem, jakie mają być przyjęte przez Radę Prezesów.


2. ICO ustanowiona w celu realizacji postanowień ICA dotyczących tworzenia międzynarodowych zapasów buforowych może stowarzyszyć się z Funduszem do celów pierwszego rachunku, pod warunkiem, że ICA zostanie wynegocjowane lub renegocjowane na zasadzie wspólnego finansowania zapasów buforowych przez producentów i konsumentów w nim uczestniczących, a ponadto jest zgodne z tą zasadą. Do celów niniejszego Porozumienia, ICA finansowane z opłat wyrównawczych kwalifikują się do stowarzyszenia z Funduszem.
3. Zaproponowany Układ o Stowarzyszeniu jest przedstawiany przez dyrektora naczelnego Zarządowi oraz z zaleceniem Zarządu Radzie Prezesów, do zatwierdzenia przez kwalifikowaną większość.
4. Przy wykonywaniu postanowień Układu o Stowarzyszeniu między Funduszem i stowarzyszoną ICO, każda instytucja respektuje autonomię drugiej ze stron. Układ o Stowarzyszeniu określa wzajemne prawa i obowiązki Funduszu i stowarzyszonej ICO w sposób zgodny z odnośnymi postanowieniami niniejszego Porozumienia.
5. Stowarzyszona ICO jest uprawniona do pożyczania od Funduszu przez jego pierwszy rachunek, bez uszczerbku dla jej zdolności do uzyskania finansowania z drugiego rachunku, pod warunkiem, że stowarzyszona ICO oraz jej uczestnicy wypełnili i należycie wypełniają swe zobowiązania względem Funduszu.
6. Układ o Stowarzyszeniu przewiduje rozliczenie rachunków między stowarzyszoną ICO i Funduszem przed każdym odnowieniem Układu o Stowarzyszeniu.
7. Stowarzyszona ICO może, jeżeli przewiduje to Układ o Stowarzyszeniu oraz za zgodą poprzedniej stowarzyszonej ICO zajmującej się tym samym towarem, przejąć prawa i obowiązki poprzedniej stowarzyszonej ICO.
8. Fundusz nie interweniuje bezpośrednio na rynkach towarowych. Jednakże Fundusz może zbywać zapasy towarów wyłącznie na podstawie artykułu 17 ustęp 15-17.
9. Do celów drugiego rachunku Zarząd od czasu do czasu wyznacza właściwe organy do spraw towarów, włącznie z ICO, niezależnie od tego, czy są one stowarzyszonymi ICO, jako ICB, pod warunkiem, że spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku C.

ROZDZIAŁ VKAPITAŁ I INNE ŚRODKIArtykuł 8
Jednostka rozliczeniowa i waluty
1. Jednostka rozliczeniową Funduszu jest jednostka zdefiniowana w załączniku F.
2. Fundusz posiada środki w stosowanych walutach oraz prowadzi swoje transakcje finansowe przy użyciu takich walut. Z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w artykule 16 ustęp 5 litera b), żaden Członek nie zachowuje i nie nakłada ograniczeń dotyczących posiadania, korzystania lub wymiany przez Fundusz stosowanych walut, które pochodzą z:
a) Wpłat z tytułu subskrypcji udziałów w kapitale bezpośrednio wniesionym;
b) Wpłat kapitału gwarancyjnego, wpłat gotówkowych w miejsce kapitału gwarancyjnego, gwarancji lub wkładów gotówkowych wynikających ze stowarzyszenia ICO z Funduszem;
c) Wpłat dobrowolnych;
d) Zaciągniętych pożyczek;
e) Zbytu zapasów objętych zastawem na podstawie artykułu 17 ustęp 15-17;
f) Wpłat na kapitał, dochodów, odsetek i innych opłat związanych z pożyczkami lub inwestycjami poczynionymi z dowolnych funduszy określonych w niniejszym ustępie.
3. Zarząd ustala metodę wyceny stosowanych walut wyrażonych w jednostkach rozliczeniowych Funduszu zgodnie z dominującą międzynarodową praktyką monetarną.
Artykuł 9

Zasoby kapitałowe

1. Kapitał Funduszu składa się z:


a) Kapitału bezpośrednio wniesionego, który zostanie podzielony na 47 000 udziałów wydanych przez Fundusz, o wartości nominalnej 7 566,47145 jednostki rozliczeniowej każdy i wartości całkowitej wynoszącej 355 624 158 jednostek rozliczeniowych; oraz z
b) Kapitału gwarancyjnego przekazanego bezpośrednio do Funduszu zgodnie z artykułem 14 ustęp 4.
2. Udziały wydawane przez Fundusz zostają podzielone na:
a) 37 000 udziałów wpłaconych; oraz na
b) 10 000 udziałów do wykupu.
3. Udziały w kapitale bezpośrednio wniesionym są dostępne w subskrypcji wyłącznie dla Członków zgodnie z postanowieniami artykułu 10.
4. Udziały w kapitale bezpośrednio wniesionym:
a) Są, w razie potrzeby, podwyższane przez Radę Prezesów z chwilą przystąpienia dowolnego państwa na mocy artykułu 56;
b) Mogą być podwyższone przez Radę Prezesów zgodnie z artykułem 12;
c) Są podwyższane o niezbędną kwotę na podstawie artykułu 17 ustęp 14.
5. Jeżeli Rada Prezesów udostępni w subskrypcji nieobjęte subskrypcją akcje w kapitale bezpośrednio wniesionym na podstawie artykułu 12 ustęp 3 lub podwyższy udziały w kapitale bezpośrednio wniesionym w zastosowaniu ustępu 4 litera b) lub ustępu 4 litera c) niniejszego artykułu, to każdy Członek będzie uprawniony - ale nie zobowiązany – do subskrybowania takich akcji.
  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna