Agencją Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w WarszawiePobieranie 159,1 Kb.
Data28.02.2019
Rozmiar159,1 Kb.
UMOWA O DOFINANSOWANIE NR ….

zawarta w dniu ...............................20... r. w ...............................................

pomiędzy

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie,

Al. Jana Pawła II Nr 70, zwaną dalej „Agencją”,

reprezentowaną przez:

....................................................................................................................,

działającego(-ą) na podstawie pełnomocnictwa Prezesa Agencji nr …… z dnia ……………....,

którego kopię okazano przy podpisaniu umowy,

a

............................................................................................................................................................................................................................................zamieszkałym(-ą) / z siedzibą1) w: ............................................................................................................................................................................................................................................

NIP................................................................................................................

PESEL2).........................................................................................................

legitymującym (-ą) się:…………………...........………………………………………………………………….(seria i numer dokumentu tożsamości)

zwanym(-ą) dalej „Beneficjentem”

reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................................................................................................................

na podstawie przedłożonego dokumentu upoważniającego do zawarcia umowy, którego kopię załączono do umowy3),
zwanymi dalej „Stronami”.

Strony postanawiają, co następuje:


§ 1.
Poniższe określenia w rozumieniu niniejszej umowy o dofinansowanie, zwanej dalej „umową”, oznaczają:

 1. Program – Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”;

 2. rozporządzenie nr 1198/2006 - rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1,
  z późn. zm.);

 3. rozporządzenie nr 498/2007 - rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120
  z 10.05.2007, str. 1, z późn. zm.);

 4. ustawa – ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241);

 5. rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków
  i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 161, poz. 1285, z późn. zm.);

 6. pomoc – pomoc finansowa pochodząca z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego, polegająca na zwrocie części kosztów kwalifikowalnych operacji, poniesionych
  w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Programie, rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, ustawie, rozporządzeniu, umowie oraz przepisach odrębnych.§ 2.
Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z realizacją operacji
w ramach Środka „…..”4) objętego osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w Programie.
§ 3.
1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji operacji pt. …………………………………………………………………………………………………., której zakres rzeczowy i finansowy określono w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Beneficjent zrealizuje operację w jednym etapie / w ………………… etapach5).

3. Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje:


 1. wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,

 2. poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność,

 3. udokumentowanie wykonania robót, dostaw lub usług objętych zakresem rzeczowo – finansowym,

 4. osiągnięcie zakładanego celu operacji nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową

- zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, ustawie, rozporządzeniu i w umowie oraz określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją.

4. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:6) …………………………………………………………………………………………………..

……...............................................................................................................

5. Operacja zostanie zrealizowana w:

……………….………..............................................................................................................................................................................................................

(województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość( - ści), ulica(-e), nr domu/nr lokalu)


§ 4.
1. Agencja zobowiązuje się, na warunkach określonych w niniejszej umowie, do wypłacania Beneficjentowi pomocy w wysokości: .............................. zł (słownie złotych: ..........................................................................................), jednak nie wyższej niż procent poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji wskazany w załączniku nr 1 do umowy.

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowi kwotę: …………………. zł (słownie złotych:……………………………………………….…...).

2. Agencja dokonuje wypłaty pomocy jednorazowo lub w częściach:


 1. tytułem zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych, na podstawie zweryfikowanego wniosku/wniosków o płatność - w zależności od liczby etapów przewidzianych w ramach realizowanej operacji, zgodnie
  z niniejszą umową;

2) tytułem zaliczki.

3. Pomoc, będzie przekazana:7)

1) jednorazowo - po zakończeniu realizacji całości operacji w wysokości: ………….......... zł (słownie złotych: ...............................................................);

albo


2) w transzach - po zakończeniu realizacji każdego etapu operacji:

a) pierwsza transza w wysokości: ............................... zł (słownie złotych: ....................................................................................................................),

b) druga transza w wysokości: ................................ zł (słownie złotych: ....................................................................................................................),

c) trzecia transza w wysokości: ................................ zł (słownie złotych: ....................................................................................................................),

d) ……

3) w przypadku wystąpienia przez Beneficjenta o zaliczkę, kwota pomocy,


o której mowa w pkt 1 albo 2, zostanie wypłacona w wysokości pomniejszonej o wysokość wypłaconych zaliczek.

4. W przypadku wystąpienia przez Beneficjenta o zaliczkę we wniosku


o dofinansowanie, zaliczka zostanie wypłacona jednorazowo / w transzach8) w następujący sposób:

 1. jednorazowa zaliczka / pierwsza transza9) w wysokości ………………. zł (słownie złotych ………… ……………………………………………………………);

 2. druga transza w wysokości ………………… zł (słownie złotych: …………………………………………….…………………………………………….…);

 3. trzecia transza w wysokości …….……………. zł (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………….…….);

 4. ………….

5. Zaliczka zostanie wypłacona na wyodrębniony rachunek bankowy (lub subkonto), przeznaczony wyłącznie do obsługi zaliczki, nr……………………………………….. , w banku ……………………………………….

Jednorazowa zaliczka albo pierwsza transza zaliczki zostanie wypłacona


w terminie ….. dni od dnia złożenia w Agencji dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa w § 13 ust. 2.

Kolejna transza zaliczki zostanie wypłacona pod warunkiem wykazania
w złożonych wnioskach o płatność kosztów kwalifikowalnych stanowiących co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz.
   

6. Pomoc jest pomniejszana o wartość odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 5.7. W przypadku gdy we wniosku o płatność wykazane zostanie, że poszczególne pozycje kosztów kwalifikowalnych, zostały poniesione
w wysokości wyższej niż określona w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, wówczas przy obliczaniu kwoty pomocy przysługującej do wypłaty, koszty te mogą zostać uwzględniane w wysokości faktycznie poniesionej, na uzasadniony wniosek Beneficjenta, z zastrzeżeniem, że kwota pomocy określona w ust. 1 nie może zostać zwiększona.
§ 5.
1. Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych
w Programie, rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, ustawie i rozporządzeniu oraz do realizacji operacji zgodnie
z postanowieniami umowy, a w szczególności:

 1. poniesienia kosztów oraz ich udokumentowania na zasadach określonych w § 48 i 49 rozporządzenia, stanowiących podstawę obliczenia przysługującej Beneficjentowi pomocy, w formie bezgotówkowej lub gotówką;

 2. spełniania wymagań sanitarnych, ochrony środowiska, weterynaryjnych, a także dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz warunków ochrony zwierząt, jeżeli są wymagane przepisami prawa krajowego
  w odniesieniu do realizowanej operacji, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność;

 3. w trakcie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej:

 1. osiągnięcia celu operacji, o którym mowa w § 3 ust. 4,

 2. zachowania celu operacji, o którym mowa w § 3 ust. 410),

 3. nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania11) rzeczy nabytych
  w ramach realizacji operacji oraz niezmieniania sposobu ich wykorzystania,

 4. niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych,

 5. prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą
  i nieprzenoszenia miejsca prowadzenia tej działalności, z zastrzeżeniem ust. 4,

 6. umożliwienia przedstawicielom Agencji dokonywania kontroli
  w miejscu realizacji operacji,

 7. umożliwienia przedstawicielom Agencji, Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, organów kontroli skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonania audytów i kontroli dokumentów związanych z realizacją operacji i wykonaniem obowiązków po zakończeniu realizacji operacji lub audytów i kontroli w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta,

 8. obecności i uczestnictwa osobistego albo osoby upoważnionej przez Beneficjenta w trakcie kontroli, o których mowa w lit. f i g, w terminie wyznaczonym przez upoważnione podmioty, chyba że nieobecność zostanie usprawiedliwiona,

 9. niezwłocznego informowania Agencji o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej Beneficjenta lub jego przedsiębiorstwa w zakresie mogącym mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań określonych w Programie, rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, ustawie, rozporządzeniu lub niniejszej umowie,

 10. przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją operacji,

 11. stosowania odrębnej ewidencji księgowej dla wszystkich transakcji związanych z operacją oraz prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.),
  w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli,

 12. prowadzenia zestawienia danych wynikających z faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym
  i udostępnionym przez Agencję, w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli - w przypadku gdy Beneficjent nie jest obowiązany do stosowania przepisów o rachunkowości, o których mowa w lit. k;

 1. sporządzania sprawozdań rocznych12) i końcowego z realizacji operacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 142, poz. 1163 oraz z 2010 r. Nr 110, poz. 734);

 2. prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, informujących
  o finansowaniu realizacji operacji przez Europejski Fundusz Rybacki, zgodnie z art. 32 rozporządzenia nr 498/2007.

2. W przypadku operacji obejmującej inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu Beneficjent zobowiązuje się do:

 1. przedstawienia odpisu umowy leasingu lub innych dokumentów potwierdzających nabycie rzeczy przez finansującego od zbywcy za określoną kwotę, która stanowić będzie podstawę określenia kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta;

 2. przedstawienia umowy leasingu wraz z harmonogramem spłat, w której przewidziane będzie przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na Beneficjenta, wraz z wnioskiem o płatność;

 3. uzyskania prawa własności rzeczy będących przedmiotem leasingu nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, w ramach którego rozliczana będzie ostatnia rata leasingu.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, Beneficjent przedstawi wraz z wnioskiem o płatność, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone tytułem wykonywania umowy leasingu.

4. Miejsce prowadzenia działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. e, może zostać zmienione za uprzednią zgodą Agencji, pod warunkiem, że zostanie zachowany cel operacji.


5. W przypadku operacji obejmującej organizację szkoleń, seminariów, targów, wystaw tematycznych, kampanii informacyjnych lub opracowanie
i przeprowadzenie kampanii promocyjnych, Beneficjent zobowiązuje się do przekazania do właściwego oddziału regionalnego Agencji pisemnych informacji o wszelkich zmianach w zakresie terminów ich rozpoczęcia lub zakończenia lub miejsca realizacji, w terminie 5 dni przed planowanym rozpoczęciem tych szkoleń, seminariów, targów, wystaw tematycznych, kampanii informacyjnych lub kampanii promocyjnych.
6. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić i udokumentować, że czas wykonywania zadań związanych z realizacją operacji przez pracowników Beneficjenta nie będzie pokrywał się z czasem pracy wynikającym z umów
o pracę zawartych pomiędzy tymi pracownikami a Beneficjentem.

7. Beneficjent nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających


z zaliczki, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.

8. W przypadku wygaśnięcia lub zmiany ofert dołączonych do wniosku


o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązuje się, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, do przedstawienia nowych ofert.


§ 6.
1. Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć Agencji informację
o zakończonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w ramach realizacji operacji, jeżeli był zobowiązany do przeprowadzenia tego postępowania na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759,
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo zamówień publicznych”, wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami związanymi z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, umową w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz wykazem tych dokumentów w terminie:

 1. 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, w przypadku postępowania zakończonego przed dniem jej zawarcia, albo

 2. 14 dni od dnia zakończenia postępowania, w przypadku postępowania zakończonego po dniu zawarcia niniejszej umowy

- lecz nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność, w którym ujęte zostały koszty wynikające z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. W przypadku niezłożenia przez Beneficjenta informacji wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami związanymi z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, umową w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz wykazem tych dokumentów w terminie, o którym mowa


w ust. 1, gdy Beneficjent był obowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, Agencja wzywa Beneficjenta do ich przedłożenia
w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. W przypadku niezłożenia w terminie, o którym mowa w ust. 2, informacji wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami związanymi z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, umową w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz wykazem tych dokumentów, Agencja dokona pomniejszenia kwoty kosztów kwalifikowalnych o kwotę kosztów kwalifikowalnych, co do których Beneficjent nie przedłożył dokumentacji,


o której mowa w ust. 1.

4. Dokumenty związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego składane są w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę pełniącą funkcję kierownika zamawiającego lub osobę upoważnioną przez zamawiającego.

5. Agencja dokonuje kontroli, w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji, o której mowa w ust. 1, czy Beneficjent, przeprowadzając postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, prawidłowo stosował przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. W przypadku gdy wraz z informacją, o której mowa w ust. 1, nie złożono wymaganych dokumentów lub złożona dokumentacja wymaga dodatkowych wyjaśnień – Agencja wzywa Beneficjenta w formie pisemnej do jej uzupełnienia (usunięcia braków) lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

7. Jeżeli Beneficjent pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 6, nie złoży wymaganej dokumentacji lub złożona dokumentacja wymaga dodatkowych wyjaśnień – Agencja wzywa ponownie Beneficjenta w formie pisemnej do jej uzupełnienia (usunięcia braków) lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

8. W przypadku gdy w trakcie oceny postępowania niezbędne jest uzyskanie wyjaśnień, o których mowa w ust. 6 i 7, lub uzyskanie opinii innego podmiotu, termin, o którym mowa w ust. 5, wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii.

9. Jeżeli Beneficjent pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 7, nie złożył wymaganej dokumentacji w wyznaczonym terminie lub stwierdzono, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, mającym wpływ na wynik tego postępowania, Agencja pisemnie zawiadamia Beneficjenta o negatywnym wyniku kontroli przeprowadzonego przez niego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

10. Beneficjent w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 9, ma prawo do złożenia wniosku do Agencji o ponowną ocenę przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

11. Od wyniku ponownej oceny przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowną ocenę przeprowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.

12. W przypadku każdego postępowania przeprowadzonego w ramach realizacji jednej operacji, naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, mające wpływ na wynik któregokolwiek z tych postępowań, skutkować będzie zmniejszeniem kwoty kosztów kwalifikowalnych.


13. Wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych określa załącznik nr 2 do umowy.

§ 7.


 1. Beneficjent zobowiązuje się złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji wniosek o płatność wraz
  z wymaganymi dokumentami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz przedstawić upoważnionemu pracownikowi Agencji oryginały faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz
  z dowodami zapłaty poniesionych kosztów w celu ich opisania, że wydatki zostały zrefundowane w ramach Programu. Oryginały niniejszych dokumentów są niezwłocznie, po opatrzeniu adnotacją „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz po sporządzeniu przez upoważnionego pracownika Agencji ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, zwracane Beneficjentowi. Dodatkowo, do wniosku o płatność składanego w celu rozliczenia zaliczki Beneficjent zobowiązuje się dołączyć aktualny wyciąg z rachunku bankowego, o którym mowa w § 4 ust. 5. Beneficjent przedstawia wniosek
  o płatność wraz z wymaganymi dokumentami w następujących terminach:

 1. po zakończeniu realizacji całości operacji - w terminie od dnia ……. do dnia …… 20…r.,

albo

 1. po zakończeniu realizacji:

 1. pierwszego etapu operacji - w terminie od dnia ………... do dnia …………. 20…r.,

 2. drugiego etapu operacji - w terminie od dnia ……….…... do dnia …….…… 20…r.,

 3. trzeciego etapu operacji - w terminie od dnia ……….…... do dnia …………. 20…r.,

d) ……

2. W przypadku, gdy operacja zrealizowana przez Beneficjenta13) w okresie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej wygeneruje zysk, w rozumieniu art. 19 ust. 3 rozporządzenia nr 498/2007, Beneficjent zobowiązany jest go obliczyć w cyklu rocznym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy „Zestawienie dochodów w przypadku operacji generujących zysk dla Środka 3.5. Projekty pilotażowe” oraz zwrócić proporcjonalnie do kwoty dofinansowania.

3. Obliczenia, o których mowa w ust. 2, Beneficjent przekazuje Agencji w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku, którego obliczenia dotyczą. W tym samym terminie Beneficjent zobowiązany jest zwrócić zysk, bez wezwania, na rachunek bankowy nr:………………………………………………………… .
§ 8.
1. Agencja wypłaca środki finansowe z tytułu pomocy, jeżeli Beneficjent zrealizował operację lub jej etap, zgodnie z niniejszą umową.

2. W przypadku gdy Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków,


o których mowa w § 3, środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane zgodnie z tymi warunkami oraz jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

3. Agencja przekazuje środki finansowe w ramach pomocy na rachunek bankowy lub rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej Beneficjenta, wskazany we wniosku o płatność.

4. W przypadku wystąpienia opóźnienia w otrzymaniu przez Agencję środków finansowych uniemożliwiającego wypłatę pomocy finansowej w terminie, Agencja dokona wypłaty pomocy finansowej niezwłocznie po ich otrzymaniu.
§ 9.
1. Beneficjent oświadcza, że:

1) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz przepisów Unii Europejskiej lub przepisów odrębnych;

2) jest / nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie
z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)14).

2. Beneficjent dołącza do umowy15): 1. oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo
  o ustanowionej rozdzielności majątkowej albo oświadczenie
  o niepozostawaniu w związku małżeńskim;

 2. oświadczenie współwłaściciela albo współwłaścicieli przedsiębiorstwa oraz ich małżonków o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo
  o ustanowionej rozdzielności majątkowej albo oświadczenie
  o niepozostawaniu w związku małżeńskim – w przypadku gdy operacja dotyczy wyłącznie przedsiębiorstwa stanowiącego współwłasność osób fizycznych.


§ 10.
1. Wypowiedzenie umowy następuje w przypadku:

 1. nierozpoczęcia przez Beneficjenta realizacji operacji do końca terminu do złożenia wniosku o płatność, o którym mowa w § 7 pkt 1;

 2. niezłożenia wniosku o płatność w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem § 58 ust. 5 rozporządzenia;

 3. odstąpienia przez Beneficjenta:

 1. od realizacji operacji;

 2. od realizacji zobowiązań wynikających z umowy po wypłacie pomocy;

 1. stwierdzenia, w okresie realizacji operacji lub w okresie 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej:

a) nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o przyznanie pomocy,

b) realizacji operacji niezgodnie z niniejszą umową,

c) niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych w § 5 lub § 7 ust. 2-3,

d) złożenia niezgodnie z prawdą oświadczeń, o których mowa w § 9 ust. 1. 1. wystąpienia innych okoliczności skutkujących koniecznością zwrotu całości wypłaconej pomocy, o których mowa w § 11 ust.1.

2. Rozwiązanie umowy następuje niezwłocznie po złożeniu przez Agencję oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

3. Ust. 1 pkt 2 i 4 nie stosuje się w przypadku gdy Beneficjent zachowuje prawo do części pomocy, zgodnie z § 11 ust. 2.§ 11.
1. Agencja żąda zwrotu pomocy zgodnie z art. 27 ustawy, przepisami rozporządzenia lub przepisami o finansach publicznych.

2. Beneficjent może zachować prawo do części pomocy w części dotyczącej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane zgodnie z warunkami, o których mowa w § 3, jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku


o płatność końcową, z zastrzeżeniem, że jeżeli Beneficjent zaprzestał realizacji operacji lub nie wypełnił zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, f i g, pomoc podlega zwrotowi w całości.

3. Beneficjent zwraca pomoc zgodnie z ust. 1, powiększoną o odsetki obliczone zgodnie z ust. 4.

4. Odsetki naliczane są, w wysokości jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 12.
1. Umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze stron, przy czym zmiana ta nie może powodować zwiększenia określonej w § 4 ust. 1 kwoty pomocy, zmiany celu operacji, ani zmiany zobowiązania o niefinansowaniu operacji z udziałem innych środków publicznych, przyznanych w związku
z realizacją tej operacji.

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Zmiana umowy jest wymagana w szczególności w przypadku:


 1. zmian zakresu rzeczowego operacji lub etapu operacji w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy - wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność, zgodnie z § 7 ust. 1; w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie i Agencja rozpatrzy wniosek o płatność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy;

 2. zmiany dotyczącej terminu złożenia wniosku o płatność - wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku
  o płatność, zgodnie z § 7 ust. 1; w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie.§ 13.


 1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań określonych w umowie16) jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję, podpisywany przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Agencji i złożony w oddziale regionalnym Agencji w dniu zawarcia umowy.

2. W przypadku gdy Beneficjent wystąpił o zaliczkę, zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy jest dodatkowo:

 1. weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję, podpisywany przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Agencji i złożony w oddziale regionalnym Agencji w dniu zawarcia umowy – w przypadku gdy wysokość zaliczki nie przekracza 10.000.000 zł lub Beneficjent jest podmiotem,
  o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786);

 2. jedno lub kilka zabezpieczeń wynikających z § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych
  z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786) -
  w przypadku gdy wysokość zaliczki przekracza 10.000.000 zł.

3. Rozliczenie zaliczki stanowi podstawę do zwolnienia zabezpieczeń lub zwrotu dokumentów, o których mowa w ust. 2.

4. Agencja zwraca Beneficjentowi dokumenty, o których mowa w ust. 1: 1. po upływie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez Agencję;

 2. w przypadku wypowiedzenia umowy;

 3. w przypadku odmowy wypłaty pomocy w całości;

 4. w przypadku śmierci Beneficjenta, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Agencja zwraca dokumenty następcy prawnemu Beneficjenta.

§ 14.
1. Beneficjent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z realizacją niniejszej umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)17).

2. Strony będą porozumiewać się pisemnie we wszelkich sprawach dotyczących realizacji umowy. Korespondencja związana z realizacją umowy przekazywana będzie przez: 1. Beneficjenta na adres: …………………………………………………...................

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Agencję na adres: ……………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………..

3. Strony zobowiązują się do podawania numeru umowy w prowadzonej przez nie korespondencji.

4. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do oddziału regionalnego Agencji pisemnej informacji o zmianie swoich danych identyfikacyjnych zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.

5. W przypadku niepowiadomienia przez Beneficjenta oddziału regionalnego Agencji o zmianie swoich danych identyfikacyjnych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Agencję zgodnie z posiadanymi przez nią danymi Strony uznają za doręczoną.


§ 15.


 1. Wszelkie spory pomiędzy Agencją a Beneficjentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Agencji.

 2. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku o płatność,
  z powodu wystąpienia siły wyższej, Beneficjent może wystąpić do Agencji,
  w terminie 15 dni od dnia ustania okoliczności będących następstwem siły wyższej, z wnioskiem o przywrócenie tego terminu wraz z uzasadnieniem, składając jednocześnie stosowny wniosek o płatność.

 3. Agencja, w przypadku stwierdzenia okoliczności siły wyższej i zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2, rozpatruje wniosek o płatność złożony wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu.


§ 16.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy:

 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);

 2. ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.);

 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
  z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.);

 5. ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241);

 6. rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r.
  w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223
  z 15.08.2006, str. 1, z późn. zm.);

 7. rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str.1, z późn. zm.);

 8. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty
  i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą
  w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 161, poz. 1285, z późn. zm.);

 9. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786);

 10. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 142, poz. 1163 oraz z 2010 r. Nr 110, poz. 734).


§ 17.
Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:

 1. załącznik nr 1 - zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

 2. załącznik nr 2 - wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;

 3. załącznik nr 3 – zestawienie dochodów w przypadku operacji generujących zysk dla Środka 3.5. Projekty pilotażowe.


§ 18.
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden otrzymuje Beneficjent, drugi otrzymuje Agencja.

2. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.


................................. ...................................

AGENCJA BENEFICJENT


1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnia się w przypadku osoby fizycznej, której nadano numer PESEL.

3) Jeżeli dotyczy – kopię dokumentu załącza się w przypadku, jeśli sposób reprezentacji jest inny niż wskazano we wniosku o dofinansowanie.

4) Należy wpisać nazwę Środka.

5) Dla operacji obejmujących inwestycje wieloetapowe należy wpisać liczbę etapów zgodną z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

6) Cel wynikający z wniosku o dofinansowanie.

7) Ilość transz odpowiada ilości etapów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

8) Niepotrzebne skreślić.

9) Niepotrzebne skreślić.

10) Nie dotyczy operacji o charakterze nieinwestycyjnym.

11) Zobowiązanie Beneficjenta w postaci nieprzenoszenia posiadania rzeczy nabytych
w trakcie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej, nie dotyczy operacji realizowanych w ramach Środka 3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach przez podmioty zarządzające, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179).

12) Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r.
w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 142, poz. 1163 oraz z 2010 r. Nr 110, poz. 734), zwalnia się Beneficjenta realizującego operacje w ramach Środków 3.2. Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, 3.3. Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach, 3.4. Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne z obowiązku sporządzania sprawozdań rocznych – o ile kwota pomocy nie przekracza 1 mln zł, gdy okres realizacji operacji zgodnie z umową nie przekracza dwóch kolejnych okresów sprawozdawczych, czyli dwóch lat oraz pomoc nie jest wypłacana tytułem zaliczki (w całości albo w transzach), pod warunkiem zachowania zdolności zbierania danych monitoringowych.

13) Dotyczy Beneficjenta realizującego operacje w ramach Środka 3.5. Projekty pilotażowe.

14) Niepotrzebne skreślić.

15) Niepotrzebne skreślić.

16) Zgodnie z art. 206 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), Beneficjent będący jednostką sektora finansów publicznych albo fundacją, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także Bank Gospodarstwa Krajowego, nie ma obowiązku wnoszenia zabezpieczeń.

17) Dotyczy Beneficjenta będącego osobą fizyczną.

Strona z


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna