Aeroklub polski


II. 18 SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE LIMITÓW CZASOWYCH (5.6)Pobieranie 366,98 Kb.
Strona3/14
Data16.04.2018
Rozmiar366,98 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

II. 18 SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE LIMITÓW CZASOWYCH (5.6)

Czas pomiędzy godzinami 22.00 i 05.00 oraz 12.00 i 15.00 czasu lokalnego jest wyłączony z czasu, w którym wymagane jest złożenie zażaleń i protestów. Całkowity czas nieaktywny powinien być niekrótszy niż 10 godzin dziennie i może być podzielony na dwa krótsze okresy w zależności od długości dnia.II. 19 WIELKOŚĆ BALONU (3.3)

Patrz pkt 3.3 regulaminuII.20 WYŁĄCZENIE NAJGORSZYCH WYNIKÓW (14.9)

Nie stosuje się.


CZĘŚĆ III – REGULAMIN
ROZDZIAŁ 1 – CELE
  1. CELE MISTRZOSTW SĄ NASTĘPUJĄCE:


- WYŁONIENIE NAJLEPSZEGO PILOTA

- ROZWÓJ SPORTU BALONOWEGO I JEGO POPULARYZACJA

- UTRWALENIE SPORTOWEJ POSTAWY I WIĘZI PRZYJAŹNI MIĘDZY AERONAUTAMI


  1. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY
   1. ZWYCIĘZCĄ ZOSTANIE TEN ZAWODNIK, KTÓRY OSIĄGNIE NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ PUNKTÓW W KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ MISTRZOSTW.

   1. ZWYCIĘZCA ZOSTANIE WYŁONIONY A ZAWODY ZOSTANĄ UZNANE ZA ROZEGRANE PRZY PRZEPROWADZENIU, CO NAJMNIEJ TRZECH KONKURENCJI W MINIMUM DWÓCH LOTACH.  1. INTERPRETACJA SŁOWNICTWA
   1. Słowa „musi” i „powinien” oznaczają obowiązek. Niezastosowanie się do wymagań oznaczonych tymi słowami jest podstawą do nałożenia kary lub niekorzystnego dla zawodnika oszacowania wyniku.

   1. Słowo „należy” oznacza, że zastosowanie danego przepisu jest zalecane. Niezastosowanie się do zaleceń oznaczonych tym słowem jest podstawą do niekorzystnego dla zawodnika oszacowania wyniku
   1. Słowo „może” oznacza dowolność wyboru.1.4 DOKUMENTACJA

Ważność następujących dokumentów będzie sprawdzana podczas rejestracji każdego zawodnika:
 1. Licencja pilota

 2. Książka pilota

 3. Książka balonu

 4. Świadectwo sprawności technicznej

 5. Świadectwo rejestracji

 6. Polisa ubezpieczenia OC i NNW balonu

 7. Licencja sportowa FAI

 8. Paszport lub inny dokument tożsamości


ROZDZIAŁ 2 - WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. ZAWODNIK
   1. ZAWODNIKIEM JEST OSOBA, KTÓRA ZGŁOSIŁA SIĘ I UCZESTNICZY W ZAWODACH.
   1. PO ROZPOCZĘCIU ODPRAWY GŁÓWNEJ ZAWODÓW PIERWSZEJ KATEGORII ZMIANY ZAWODNIKÓW NIE SĄ DOZWOLONE.  1. PRAWO REPREZENTOWANIA
   1. W ZAWODACH MIĘDZYNARODOWYCH, ZAWODNIK REPREZENTUJE KRAJ, KTÓRY WYDAŁ LICENCJĘ SPORTOWĄ FAI. W PRZECIWNYM RAZIE BĘDZIE NALEŻAŁ DO ZESPOŁU MIĘDZYNARODOWEGO.

   1. Jeżeli członek załogi lub / i podróżny, który leci w koszu, brał udział w jakichkolwiek zawodach krajowych lub międzynarodowych to musi posiadać to samo obywatelstwo, co zawodnik.2.3 KWALIFIKACJA

KAŻDY ZAWODNIK MUSI POSIADAĆ LICENCJĘ PILOTA BALONU WOLNEGO STOSOWNĄ DO PODKLASY, W KTÓREJ ROZGRYWANE SĄ ZAWODY, WYDANĄ MINIMUM NA 12 M-CY PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAWODÓW. ZAWODNIK TEN MUSI POSIADAĆ PRZED OSTATECZNYM TERMINEM ZGŁOSZEŃ NALOT, CO NAJMNIEJ 50 GODZ. JAKO D-CA BALONAMI PODKLASY, W KTÓREJ ROZGRYWANE SĄ ZAWODY.2.4 LICENCJA SPORTOWA

POSIADACZ ZOBOWIĄZANY JEST DO PODPISANIA SWOJEJ LICENCJI SPORTOWEJ. PODPISEM TYM POTWIERDZA, ŻE ZNA I ROZUMIE KODEKS SPORTOWY, FAI I ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO JEGO PRZESTRZEGANIA.2.5 ZGŁOSZENIE

Wypełniony formularz zgłoszenia wraz z wpisowym zawodnik musi dostarczyć do organizatora, przed ostatecznym terminem zgłoszeń, z wyjątkiem przypadku, gdy organizator oferuje dodatkowe miejsca dla zawodników.2.6 POTWIERDZENIE

Zawodnik, który w terminie 7 dni od ostatecznego terminu zgłoszeń nie otrzymał od organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, powinien zwrócić się w tej sprawie do organizatora.  1. AKCEPTACJA KODEKSU SPORTOWEGO, PRZEPISÓW I REGULAMINÓW

PERSONEL I ZAWODNICY SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZNAJOMOŚCI, ROZUMIENIA, AKCEPTOWANIA I PRZESTRZEGANIA KODEKSU SPORTOWEGO, PRZEPISÓW I REGULAMINU MISTRZOSTW. ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW OZNACZA, ŻE AKCEPTUJĄ ONI BEZ ZASTRZEŻEŃ WARUNKI UDZIAŁU. POWINNI SZANOWAĆ TO, ŻE REPREZENTUJĄ SWÓJ AEROKLUB, WALCZYĆ JAK NA ZAWODNIKÓW PRZYSTAŁO I ZACHOWYWAĆ SIĘ BEZ ZASTRZEŻEŃ.2.8 ROSZCZENIA

Przystępując do udziału w zawodach pilot zrzeka się wszelkich praw do podejmowania działań przeciwko organizatorom, ich reprezentantom, pracownikom lub personelowi za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia spowodowane jakimkolwiek działaniem lub zaniedbaniem z ich strony lub ze strony innych zawodników.2.9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC OSÓB TRZECICH

Przystępując do zawodów, każdy zawodnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zranienie, spowodowanie strat bądź zniszczeń u osób trzecich lub ich mienia zawinionych przez siebie lub jego załogę.2.10 BEZPIECZEŃSTWO

Wszelkie raporty meteorologiczne i inne materiały, zawierające informacje ułatwiające nawigację


i przyczyniające się do podniesienia bezpieczeństwa lotów przygotowywane są dla zawodników w dobrej wierze. Wyznaczony personel będzie nadzorował napełnianie i start balonów ze wspólnego pola startu. Jednakże nie może to zmniejszyć odpowiedzialności każdego uczestnika zawodów w tym zakresie.

2.11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ZAWODNIK POZOSTAJE CAŁKOWICIE ODPOWIEDZIALNY ZA BEZPIECZNE MANEWROWANIE BALONEM WE WSZYSTKICH FAZACH JEGO NAPEŁNIANIA, STARTU, LOTU I LĄDOWANIA. MUSI ON ZAPEWNIĆ, ŻE JEGO SPRZĘT, ZAŁOGA, POZIOM JEGO WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZENIA - W JEGO WŁASNEJ OCENIE - SĄ WYSTARCZAJĄCE W WARUNKACH, W JAKICH ROZGRYWANE SĄ MISTRZOSTWA.2.12 ZACHOWANIE

PERSONEL, ZAWODNICY I ICH ZAŁOGI POWINNY ZACHOWYWAĆ SIĘ W TRAKCIE TRWANIA MISTRZOSTW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I STOSOWAĆ SIĘ DO POLECEŃ KIEROWNICTWA ZAWODÓW. NIEODPOWIEDNIE ZACHOWANIE BĘDZIE KARANE PRZEZ DYREKTORA SPORTOWEGO.2.12.1 Oficer d/s Bezpieczeństwa może przed każdą konkurencją wytypować pilotów na badanie alkomatem pod kątem trzeźwości. Pozytywny wynik badań, lub odmowa poddania się badaniu powoduje natychmiastową dyskwalifikację pilota z zawodów.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna