Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowośćPobieranie 19,81 Kb.
Data21.01.2018
Rozmiar19,81 Kb.


…….……………….., ……………
Nazwa Wnioskodawcy

Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość


Tel. kontaktowy lub e-mail


miejscowość, data

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w ………………………………………….

………………………………………………………

Adres ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość

………………………………………………

………………………………………...........
Wniosek

o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

W związku z ubieganiem się o przyznanie pomocy na operację typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach PROW 2014-2020 proszę o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 potwierdzającego, że realizacja poniżej określonych inwestycji, nie spowoduje negatywnego oddziaływania na cele ochrony tych obszarów i nie jest sprzeczna z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone moje gospodarstwo, w planach zadań ochronnych ustanowionych na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub w planach ochrony ustanowionych na podstawie art. 29 ust. 3 lub art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli dla tego obszaru Natura 2000 zostały ustanowione takie plany.


       1. Zakres i parametry inwestycji objętych operacją określa Załącznik nr 1 – stanowiący Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji.

W przypadku jednoczesnej realizacji inwestycji trwale związanej z nieruchomością na daną inwestycję będzie składać się (dokładny opis takiej inwestycji, jej parametry, w tym zakres planowanych prac)1:

…………………………………………….

…………………………………………….


       1. Gospodarstwo zlokalizowane jest na działkach ewidencyjnych określonych w Załączniku nr 2 Oświadczenie o posiadanych działkach ewidencyjnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przedstawionego w biznesplanie. Inwestycja związana trwale
        z nieruchomością zostanie zrealizowana w: .………................... ........................................................................………………………..................................... ...........................................................................................................1

(województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/nr lokalu, działki ewidencyjne)

       1. Dla danych inwestycji uzyskano/ nie uzyskano1 decyzji środowiskowej.

Odbiór osobisty/ za pośrednictwem poczty1.…………………………………..

Podpis Wnioskodawcy

Załączniki:

 1. Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - w 2 egz2;

 2. Oświadczenie o posiadanych działkach ewidencyjnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przedstawionego w biznesplanie- w 2 egz2;

 3. Mapa w skali szczegółowej (np. 1:10000; 1:50000) pobrana ze strony internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska http://natura2000.gdos.gov.pl z naniesionym położeniem planowanych inwestycji w granicach obszaru Natura 2000 – w przypadku inwestycji związanych z taką nieruchomością - w 2 egz2; lub

 4. Mapa w skali 1:50000 - 1:100000 (lub zbliżonej) z lokalizacją planowanych inwestycji oraz najbliżej położonych obszarów Natura 2000 (w kolorze) np. mapy ze strony Ministerstwa Środowiska http://natura2000.mos.gov.pl/natura 2000 lub http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ - w przypadku, gdy planowane inwestycje znajdują się poza obszarem Natura 2000 lub dotyczą wyłącznie nabycia ruchomości - w 2 egz2;

 5. W przypadku, gdy dla przedsięwzięcia (danej inwestycji) uzyskano decyzję środowiskową – kserokopia decyzji – 1 egz

 6. …………………………………

Podstawa prawna uzyskania zaświadczenia: Art. 217 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 27a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt 17 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1469).

1 niewłaściwe skreślić,

2 jeden z dokumentów pozostanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zaś drugi egzemplarz (poświadczony pieczęcią urzędową instytucji wydającej zaświadczenie) będzie stanowił integralną część Zaświadczenia.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna