AdministracjaPobieranie 26,44 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar26,44 Kb.

Zakres pytań do obrony na studiach I stopnia na kierunku:

ADMINISTRACJA

 1. Pojecie prawa administracyjnego i stosunku administracyjno-prawnego

 2. Pojęcie administracji publicznej

 3. Źródła prawa administracyjnego

 4. Akt administracyjny

 5. Pojęcie kontroli w administracji

 6. Prawne formy działania administracji publicznej

 7. Pojęcie i rodzaje organów administracji publicznej

 8. Hierarchia źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Konstytucji RP

 9. Pojęcie władztwa administracyjnego

 10. Rodzaje podziału terytorialnego

 11. Struktura administracji publicznej w RP

 12. Centralizacja i decentralizacja w administracji publicznej. Ustrój samorządu terytorialnego

 13. Organ administracji publicznej i organ wyższego stopnia według KPA

 14. Pojęcie i rodzaje właściwości organu administracji publicznej według KPA

 15. Wymogi formalne podania w sprawie administracyjnej i skutki ich niedochowania

 16. Zasada legalności

 17. Zasada prawdy obiektywnej i zasada bezstronności

 18. Zasada informowania i zasada przekonywania

 19. Zasada praworządności

 20. Zasada dwuinstancyjności

 21. Wymogi formalne decyzji administracyjnej

 22. Zwykłe środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym

 23. Wznowienie postępowania administracyjnego

 24. Budżet państwa

 25. System źródeł prawa w Polsce

 26. Czynne i bierne prawo wyborcze

 27. Władza zwierzchnia w państwie

 28. Współczesne systemy rządów

 29. Przepis prawny a norma prawna

 30. Gałęzie prawa

Specjalność: Administracja samorządowa

 1. Pojęcie samorządu terytorialnego

 2. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego w RP

 3. Organy gminy

 4. Organy powiatu

 5. Organy województwa

 6. Zadania gminy

 7. Zadania powiatu

 8. Organy wykonawcze samorządu terytorialnego

 9. Zasady nagoru pracowników samorządowych

 10. Budżet jednostki samorządu terytorialnego

 11. Akty prawa miejscowego

 12. Zasada decentralizacji w administracji

 13. Wojewoda i organy zespolonej administracji rządowej w województwie

 14. Społeczna kontrola w administracji samorządowej

 15. Rodzaje podziału terytorialnego

Specjalność: Kadry i ubezpieczenia społeczne

 1. Pojęcie prawa pracy

 2. Źródła prawa pracy

 3. Podstawowe zasady prawa pracy

 4. Organy nadzorujące i kontrolujące przestrzeganie prawa pracy

 5. Sposoby zawierania umów o pracę

 6. Rodzaje umów o pracę

 7. Sposoby rozwiązywania umów o pracę

 8. Układ zbiorowy pracy i tryb jego zawierania

 9. Organy państwowe prowadzące nadzór nad warunkami BHP w przedsiębiorstwie

 10. Funkcje Państwowej Inspekcji Pracy

 11. Zadania i zakres czynności Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 12. Zadania Urzędu Dozoru Technicznego

 13. Ubezpieczenia i podatki w systemie płac

 14. Pozapłacowe świadczenia pracownicze

 15. Podstawy europejskiego prawa pracy

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

1) Systemy ochrony praw człowieka

2) Formy kontroli skarbowej

3) Istota i pojęcie bezpieczeństwa

4) Definicja prawa

5) Źródła prawa

6) Definicja państwa

7) Rodzaje i analiza zagrożeń dla bezpieczeństwa o charakterze zewnętrznym

8) Obrona cywilna i jej formacje

9) Stan klęski żywiołowej

10) Stan wojenny

11) Stan wyjątkowy

12) Straż miejska jako samorządowa formacja w zakresie porządku i bezpieczeństwa

13) Organizacje społeczne działające w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa – GOPR, TOPR, WOPR

14) Pojęcie bezpieczeństwa społecznego

15) Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – cele i zadania

16) Czynniki mające wpływ na poczucie bezpieczeństwa

17) Bezpieczeństwo w komunikacji i transporcie

18) Pojęcie i rodzaje terroryzmu

19) Źródła terroryzmu

20) Zadania podsystemu militarnego w systemie bezpieczeństwa państwa

21) Struktura bezpieczeństwa państwa

22) Funkcje i zadania Sił Zbrojnych RP

23) Cyberprzestępczość i jej skutki

24) Pojęcie przestępstwa i klasyfikacja przestępstw

25) Zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego i bezpieczeństwa społeczności lokalnych

26) Patologie społeczne i patologie życia publicznego

27) Czynniki kryminogenne

28) Pojęcie winy

29) Pojęcie kary

30) System prawa w Polsce i jego charakterystyka

Specjalność: Służby specjalne i policyjne

1) Policja i jej rola w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa

2) Struktura i zadania policji

3) Regulacje prawne funkcjonowania policji

4) Służby specjalne w strukturze władz publicznych

5) Regulacje prawne funkcjonowania służb specjalnych

6) Struktura i zadania ABW

7) Struktura i zadania AW

8) Struktura i zadania CBA

9) Struktura i zadania SWW

10) Struktura i zadania SKW

11) Rola służb specjalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa

12) Metody przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym

13) Etyka w działaniach policji i służb specjalnych

14) Działania policji i służb specjalnych a przestrzeganie praw człowieka

15) Zwalczanie przestępczości zorganizowanejSpecjalność: Zarządzanie kryzysowe

1) Zadania Sił Zbrojnych RP w ramach działań kryzysowych

2) Podstawowe metody i techniki zarządzania

3) Rodzaje sytuacji kryzysowych

4) Cechy sytuacji kryzysowych

5) Podstawowe typy kryzysów

6) Definicja i cechy infrastruktury krytycznej

7) Prawne regulacje zarządzania kryzysowego - Ustawa o zarządzaniu kryzysowym

8) Zasady udziału sił zbrojnych w zarządzaniu kryzysowym

9) Służby mundurowe ochrony porządku wewnętrznego

10) System zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej

11) Formy operacji zarządzania kryzysowego

12) System reagowania kryzysowego

13) Współdziałanie organów terenowych w systemie zarządzania kryzysowego RP

14) Zarządzanie kryzysowe w administracji samorządowej

15) Organizacja i funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna