Adaptacja pomieszczenia warsztatów na potrzeby zaplecza socjalnego boiska lekkoatletycznegoPobieranie 2,96 Mb.
Strona1/26
Data14.11.2017
Rozmiar2,96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

ADAPTACJA POMIESZCZENIA WARSZTATÓW NA POTRZEBY ZAPLECZA SOCJALNEGO BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO

INWESTOR: Starostwo Powiatowe ul. Wojska Polskiego 4 64-500 SzamotułySzczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

KOD CPV 45212330-8

K KONSTRUKCJA

TOM: 1

ZESZYT: KO

KONSTRUKCJA.

KOLEKTYW GRUPA PROJEKTOWA ul. Szachowa 8A/6, 64-500 SZAMOTUŁY

PROJEKTANT: mgr inż. Krzysztof Janiszewski

mgr inż. Elżbieta Zaus

AUTOR OPRACOWANIA: mgr inż. Bartosz Szymlik

ADAPTACJA POMIESZCZENIA WARSZTATÓW NA POTRZEBY ZAPLECZA SOCJALNEGO BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO

Zeszyt KO Konstrukcja

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

KO-P. Roboty przygotowawcze.Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

KO-P. Roboty przygotowawcze.

Kod CPV 45111300-1

ADAPTACJA POMIESZCZENIA WARSZTATÓW NA POTRZEBY ZAPLECZA SOCJALNEGO BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO

Zeszyt KO Konstrukcja

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

KO-P. Roboty przygotowawcze.

SPIS TREŚCI.1. WSTĘP 3

 1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 3

 2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 3

 3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. . 3

 4. Określenia podstawowe 3

 5. Ogólne wymagania dotyczące robót 3
 1. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 4

 2. SPRZĘT 4

 3. TRANSPORT 4

 4. WYKONANIE ROBÓT 4
 1. Wymagania ogólne 4

 2. Czynności przed rozpoczęciem pracy 4

 3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 5

 4. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 5

 5. Organizacja robót 5

 6. Zasady BHP 5

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6

6.1 Zasady kontroli jakości robót 6

 1. OBMIAR ROBÓT 6

 2. ODBIÓR ROBÓT 6

 3. PODSTAWA PŁATNOŚCI 6

 4. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 6
 1. Ustawy 6

 2. Rozporządzenia 6

 3. Normy 7

Str. 2

ADAPTACJA POMIESZCZENIA WARSZTATÓW NA POTRZEBY ZAPLECZA SOCJALNEGO BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO

Zeszyt KO Konstrukcja

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

KO-P. Roboty przygotowawcze.1. WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji TechnicznejPrzedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót przygotowawczych i rozbiórkowych.

1.1.2 Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa

Klasa

Kategoria

45100000-8


45110000-1


45111000-845111300-1

Opis

Przygotowanie terenu pod budowę

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemneRoboty rozbiórkowe

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przygotowawczych i rozbiórkowych związanych z Adaptacją pomieszczenia warsztatów na potrzeby zaplecza socjalnego boiska lekkoatletycznego. Specyfikacja Techniczna dotyczy prac rozbiórkowych i przygotowawczych opisanych w zeszytach KO i TB.1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje się kilka istniejącycelementów, przeznaczonych do rozbiórki.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót rozbiórkowych powyższej

zabudowy i uzbrojenia podziemnego w obrębie placu budowy, kolidujących z projektowaną zabudową. W zakres tych prac

wchodzą:

 • przygotowanie sprzętu do robót rozbiórkowych,

 • wykonanie rozbiórek ,wyburzeń,

 • wywóz i utylizacja gruzu z rozbieranych elementów,

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST AR-0 pkt 1.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST AR-0 pkt 1.

W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do przestrzegania odpowiednich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w przypadku używania palników do cięcia rozbieranych konstrukcji stalowych, oraz do prowadzenia robót w sposób nie stwarzający zagrożeń dla osób trzecich i chroniący otaczające mienie przed uszkodzeniami.

Str. 3


ADAPTACJA POMIESZCZENIA WARSZTATÓW NA POTRZEBY ZAPLECZA SOCJALNEGO BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO

Zeszyt KO Konstrukcja

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

KO-P. Roboty przygotowawcze.Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie i ochronę miejsca prowadzenia robót rozbiórkowych, uniemożliwiające dostęp osób postronnych do rejonu prowadzenia prac.

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych materiały budowlane nie występują. Materiały rozbiórkowe traktuje się jako gruz podlegający wywozowi i utylizacji.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST AR-0 pkt 3. Rozbiórkę można wykonywać ręcznie i/lub mechanicznie. Zalecany sprzęt:

 • ręczne narzędzia rozbiórkowe,

 • młoty pneumatyczne ręczne ,

 • młoty hydrauliczne zamontowane na koparkach,

 • nożyce mechaniczne i hydrauliczne do cięcia blach i prętów,

 • palniki acetylenowe,

 • żurawie samochodowe,

 • samochody ciężarowe,

 • spycharki,

 • ładowarki,

 • koparki.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST AR-0 pkt 4.

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych zastosowanie mogą mieć dowolne środki transportu do wywozu gruzu, ze wskazaniem

na jednostki samowyładowcze.

W trakcie wywozu gruzu z rozbiórki należy dbać o utrzymywanie w czystości okolicznych utwardzonych dróg, przede

wszystkim poprzez mycie kół samochodów przed wyjazdem z placu budowy.

Używane środki transportu nie mogą przekraczać dopuszczalnych gabarytów i nacisków na oś.

Na czas transportu skrzynie ładunkowe powinny być zabezpieczone plandekami, siatkami itp., zabezpieczającymi przed

pyleniem i rozsypywaniem wywożonych materiałów rozbiórkowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST AR-0 pkt 5.

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w sposób określony przez Inspektora

nadzoru lub w projekcie robót rozbiórkowych. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i

odwieźć na miejsce składowania, przekazując je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom.

Teren po zakończeniu robót rozbiórkowych powinien zostać starannie uporządkowany, a powstałe wykopy po

zdemontowanych elementach zasypane gruntem piaszczystym i starannie zagęszczone do stopnia nie mniejszego od

otaczającego gruntu.

Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy ogrodzić i oznakować tablicami

ostrzegawczymi. Najczęściej występujące zagrożenia to:

 • podrażnienia błon śluzowych,

 • uszkodzenia głowy,

 • upadek z wysokości,

 • uszkodzenia rąk i nóg.

5.2 Czynności przed rozpoczęciem pracy

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy :

 • przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów,

 • zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,

Str. 4

ADAPTACJA POMIESZCZENIA WARSZTATÓW NA POTRZEBY ZAPLECZA SOCJALNEGO BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO

Zeszyt KO Konstrukcja

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.KO-P. Roboty przygotowawcze.

 • przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, itp.,

 • zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu,

 • zapoznać pracowników zatrudnionych przy pracach rozbiórkowych z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.3 Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NIE WOLNO:

 • ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy,

 • obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,

 • zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn,

 • prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr,

 • prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać),

 • prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie,

- gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu.
Roboty rozbiórkowe należy:

 • prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub mechanicznie, stosując hydrauliczne nożyce i młoty, zamontowane na koparkach, lub spycharki, koparki i ładowarki, zależnie od warunków miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robót rozbiórkowych,

 • prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji,

 • elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali,

 • elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym,

 • znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami,

 • przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna