Adam Szejnfeld



Pobieranie 116,47 Kb.
Data29.10.2017
Rozmiar116,47 Kb.

Adam Szejnfeld

Poradnik

dla

przedsiębiorczych

Biuro Posła Adama Szejnfelda

64-920 Piła, ul. Śródmiejska 20/1

Tel./fax. 67 212 51 35

Tel. kom. 602 738 542

biuro@szejnfeld.pl

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

SPIS TREŚCI

 1. Pożyczki dla przedsiębiorców s. 4

  1. Inicjatywa JEREMIE s. 4

  2. Inicjatywa JESSICA s. 6

  3. Fundusz Pożyczkowy „Wielkopolska Północ” s. 7

  4. Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji s. 8

 2. Poręczenia s.10

   1. Wielkopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych s.10

 1. Specjalne Strefy Ekonomiczne s.12

 2. Klastry s.13

 3. Doradztwo s.14

 1. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości s.14

 2. Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego s.15

 3. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów s.16

VI. Pomoc dla osób bezrobotnych s.17

 1. Wojewódzki i Powiatowe Urzędy Pracy s.17 VII. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa s.18


WSTĘP

Przedsiębiorcy w Polsce, zarówno ci dopiero zaczynający swoją działalność gospodarczą, jak i ci, którzy ją prowadzą już od lat, mogą w naszym kraju korzystać z wielu przygotowanych specjalnie dla nich instrumentów wsparcia. Takie programy występują na poziomie ogólnokrajowym, regionalnym, jak i lokalnym i mają różny charakter. Jedne umożliwiają korzystanie z bezpłatnego doradztwa, inne z możliwości zaciągania kredytów, czy pożyczek, jeszcze inne oferują możliwości otrzymywania grantów finansowych. Są też takie, których celem jest wspieranie rozwoju poprzez stosowanie ulg i umorzeń w płatnościach zobowiązań publiczno-prawnych, na przykład podatków krajowych i lokalnych, albo składek na ubezpieczenia społeczne. W niniejszym materiale, zaprezentujemy tylko kilka przykładowych programów wsparcia i to w zasadzie na szczeblu regionalnym i lokalnym, aby uwidocznić, że instrumentów pomocy państwa przedsiębiorcom jest wiele. Wystarczy więc dobrze poszukać i odważnie z nich korzystać. Przewodnik ten przygotowany został na przykładzie wybranych rozwiązań stosowanych w Województwie Wielkopolskim, ale te same albo podobne instrumenty regionalnego i lokalnego wsparcia czytelnik będzie mógł znaleźć również w ofercie innych regionów w Polsce.



Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o. - na terenie Wielkopolski działa agencja samorządowa, która ma w swojej ofercie duży wachlarz instrumentów wsparcia. Prowadzi np. działalność doradczą, edukacyjną, ale udzielania przede wszystkim pożyczek i poręczeń. Jest też ważnym ogniwem w systemie przyznawania grantów z funduszy europejskich. Pożyczki dla małych przedsiębiorców stanowią bardzo istotny element w realizacji strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Możliwość udzielania pożyczek dla przedsiębiorców przez utworzoną spółkę przyczynia się bowiem do rozwoju małych firm, a przede wszystkim wpływa na tworzenie nowych miejsc pracy.

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - Województwo Wielkopolskie prowadzi wsparcie firm nie tylko poprzez wspomnianą Agencję, ale także na przykład poprzez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów. Ściąganie bowiem inwestorów, to też bardzo ważny element działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Wielkopolski.

Inne rozwiązania prawne i instytucjonalne - regionalnie i lokalnie w Wielkopolsce działają także i inne instytucje, jak na przykład inkubatory przedsiębiorczości, (np. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Inkubator Przedsiębiorczości w Kaliszu), czy lokalne i subregionalne fundusze pożyczkowe (np. Fundusz Pożyczkowy Wielkopolska Północna w Pile) oraz klastry gospodarcze, specjalne strefy gospodarcze, strefy rozwoju gospodarczego. Pomoc, informację i poradę można otrzymać również w odpowiednich wydziałach Urzędów Powiatowych i gminnych oraz w biurach licznych organizacji gospodarczych.

Sukces regionu to wzajemne wsparcie i współpraca oraz wdrożenie zasady Triple Helix.


Swoim wsparciem służą również uniwersytety i jednostki B+R. Samorządy powiatowe i gminne oraz przedsiębiorcy, głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, odgrywają znaczącą rolę w rozwoju Wielopolski. Zarówno badania teoretyczne, jak i praktyczne doświadczenia wskazują, że najbardziej efektywna droga do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju prowadzi przez udaną współpracę tych trzech segmentów, czyli tzw. Triple Helix. Jednocześnie istotnym czynnikiem tejże współpracy jest dostęp do źródeł finansowania.

Adam Szejnfeld



    1. POŻYCZKI DLA PRZEDSIEBIORCÓW



  1. Fundusz Pożyczkowy – Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski

JEREMIE jest unijną pożyczką niekomercyjną, przeznaczoną na start i rozwój, dla przedsiębiorców bez historii kredytowej i biznesplanu. Może ona być przeznaczona na:

  • finansowanie inwestycji, które polegają, m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno - usługowo - handlowych,

  • tworzenie nowych miejsc pracy,

  • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych lub technicznych,

  • zakup maszyn, urządzeń, aparatów, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

  • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju sektora MŚP.


Kto może otrzymać pożyczkę?

  • mikro, mali i średni przedsiębiorcy mający siedzibę, będący zarejestrowani lub prowadzący działalność na terenie Wielkopolski,

  • absolwenci, osoby bezrobotne i inne osoby rozpoczynające działalność gospodarczą na terenie Województwa Wielkopolskiego

.

Oferowane są dwa warianty pożyczkowe

Nazwa pożyczki

START UP

STANDARD

Okres prowadzenia firmy

od 0 do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

Wielkość firmy

Mikro i mali przedsiębiorcy

MŚP

Kwota pożyczki

od 10.000,-zł

do 300.000,-zł



od 10.000,-zł

do 1.000.000,-zł



Długość  trwania pożyczki

do 60 miesięcy

do 60 miesięcy

Nazwa pożyczki

START UP

STANDARD

Karencja

do 6 miesięcy

do 6 miesięcy

Oprocentowanie roczne

od 8,91%

od 5,91%

Wkład  własny

minimum 10% wartości projektu

minimum 15% wartości projektu

Prowizja

1% wartości kapitału

1% wartości kapitału

Zabezpieczeniem pożyczki są m.in.:

 • weksel własny in blanco,

 • sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego,

 • poręczenie wekslowe osób fizycznych,

 • poręczenie funduszu poręczeniowego,

 • hipoteki na nieruchomości.


Zalety pożyczki JEREMIE oferowanej przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości:

 • uproszczona procedura składania wniosku o pożyczkę,

 • skrócony czas oczekiwania na wyniki oceny wniosku i przyznanie pożyczki,

 • brak konieczności posiadania zarejestrowanej firmy, osiągania zysku i przedstawienia biznesplanu w momencie składania wniosku o pożyczkę,

 • zachowanie terminowości przelewu środków pieniężnych,

 • niskie i stałe oprocentowanie pożyczek,

 • elastyczna forma spłaty (raty malejące, raty stałe, rata „balonowa”). ustalanie indywidualnych rat z Klientem,

 • przyjazna, profesjonalna pomoc konsultantów FP na każdym etapie składania wniosku i jego realizacji.



 1. Inicjatywa Jessica – rozwój i rewitalizacja

Innym sposobem dofinansowania działalności gospodarczej może być fundusz pożyczkowy Jessica. Środki przeznaczone na fundusz Jessica pochodzą z części dotacji unijnych w ramach rewitalizacji, które samorządy województw przeznaczyły na ten cel w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Aby uzyskać dofinansowanie, inwestycja musi być ujęta w sporządzonym przez samorząd lokalnym planie rewitalizacji. Może to być inwestycja publiczna, lub prywatna. Warunkiem koniecznym jest to, żeby była ona w stanie na siebie zarobić, a jednocześnie spełniała ważne społecznie funkcje. Szczególnie od drugiego czynnika uzależnione są warunki pożyczki.



Zgłaszane projekty mogą dotyczyć:

 • przebudowy istniejących budynków lub zespołu obiektów i zmiany funkcji użytkowych (np. na cele gospodarcze, społeczne, kulturowe),

 • konserwacji i renowacji obiektów zabytkowych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem w celu zachowania ich wartości historycznych,

 • budowy nowych obiektów usługowych w połączeniu z częścią publiczną (w tym zagospodarowanie terenu, budowa dróg dojazdowych).

Istotnym elementem tej inicjatywy jest możliwość skorzystania z doradztwa.

Jedną z korzyści związaną z realizacją programu Jessica jest racjonalizacja interwencji publicznej – ułatwia ona dokonywanie inwestycji w formule partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP), pozwala na pozyskiwanie dodatkowych pieniędzy z rynku.

Główną korzyścią programu JESSICA, w stosunku do kredytów komercyjnych, są korzystniejsze warunki pozyskania środków. Przedsiębiorcy powinni docenić również cechy, takie jak, preferencyjna stawka oprocentowania, dwuletni okres karencji w spłacaniu kredytu, mniejszy (lub zerowy, w przypadku projektów o znaczącym oddziaływaniu społecznym) wymagany wkład własny oraz dłuższy czas spłacania rat kapitałowych (maksymalnie do 15 lat). Do tego dochodzi jeszcze element doradczy, którego brakuje w przypadku tradycyjnego finansowania.


 1. Subregionalny Fundusz Pożyczkowy "WIELKOPOLSKA PÓŁNOC"

Subregionalny Fundusz Pożyczkowy "WIELKOPOLSKA PÓŁNOC" przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorców w szczególności z północnej części Wielkopolski. Jego celem jest wsparcie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek.

Działalność funduszu jest prowadzona w Punktach Obsługi Funduszu (tzw. POF). POF-y usytuowane są na terenach powiatów północnej części województwa wielkopolskiego i w biurze zamiejscowym PFP w Pile.

Fundusz obejmuje swoim zasięgiem powiaty: złotowski, pilski, czarnkowsko-trzcianecki, chodzieski i wągrowiecki.

Kto może otrzymać pożyczkę?


 • przedsiębiorca zatrudniający do 50 pracowników,

 • siedziba przedsiębiorstwa oraz podstawowa działalność musi być umiejscowiona w Wielkopolsce,

 • firma musi funkcjonować co najmniej 3 miesiące,

 • cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka musi być wyraźnie określony,

 • przedsiębiorca posiadający dobry biznesplan, ale nie posiadający środków,

 • działający w branżach, z wykluczeniem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność nieetyczną.

Jakie korzyści daje współpraca z Funduszem?


 • ułatwiony dostęp do źródeł finansowania, pomijając banki komercyjne,

 • minimalny wkład własny,

 • formy zabezpieczenia spłaty pożyczki dostosowane do przedsiębiorcy,

 • uproszczona procedura.

Adresy:
I Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Poznaniu

ul. Władysława Węgorka 20, pok. 520, 60 - 318 Poznań, tel. 61 853 63 97.


II Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Poznaniu

ul. Wagrowska 6, 61-369 Poznań (przy rondzie Starołęka), tel./fax 61 875 56 43


Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Pile

ul. Niepodległości 33, pokój 301, 64 - 920 Piła, tel. 67 21 16 290.


POF:

Chodzież

ul. Wiosny Ludów 1,


64-800 Chodzież
tel. 67 281 27 38 2

Czarnków

ul. Rybaki 3,


64-700 Czarnków
tel. 67 253 01 60 3

Gostyń

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego ul. 1 Maja 1,


63-800 Gostyń
tel. 65 572 07 54 4

Nowy Tomyśl

Nowotomyska Izba Gospodarcza ul. Kolejowa 2,


64-300 Nowy Tomyśl
tel.61) 44 20 185 5

Ostrów Wielkopolski

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ks. Kard. M. Ledóchowskiego 36


63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 735 55 48 6

Wągrowiec

Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 15,


62-100 Wągrowiec
tel. 67 268 05 29 9

Września

Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10,


62-300 Września
tel. 61 640 44 54 10

Złotów
Starostwo Powiatowe ul. Piasta 32,
77-400 Złotów
tel. 67 263 59 20

Strona internetowa: http://www.pfp.com.pl




 1. Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji

W ramach Działania 1.4 firmy z Wielkopolski mogą realizować dwa typy projektów. Pierwsze z nich, to tworzenie oraz rozwój instytucji otoczenia biznesu, instytucji pośredniczących między nauką a biznesem (inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, parki przemysłowe). W tym przypadku obok instytucji otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych, beneficjentem jest również przedsiębiorstwo. Wspierany projekt nie może przekroczyć 20 milionów złotych.


Drugi typ projektów dotyczy całej infrastruktury rozwojowo-badawczej. Chodzi tu o budowę, czy rozwój obiektów, w których prowadzi się badania czy o kupno aparatury laboratoryjnej.
Prócz małych i średnich przedsiębiorstw, które są grupą docelową działania 1.4, w konkursie mogą wystartować również duże firmy, jeżeli spełniają dwa zasadnicze warunki: wartość ich inwestycji jest niższa niż kwota 2 milionów złotych, a projekt będzie korzystny dla Wielkopolski.



  1. Działanie: 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości


Cel:

Poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw regionu do zewnętrznych źródeł finansowania. W ramach działania przystąpiono do inicjatywy JEREMIE. Jak już wcześniej wspomniano, inicjatywa JEREMIE umożliwia przedsiębiorcom znacznie szerszy dostęp do źródeł finansowania, a odnawialność tej formy pomocy oraz efekt dźwigni pozwolą znacznie większej liczbie przedsiębiorstw pozyskać środki finansowe na ich działalność


Na co?

Pożyczki, poręczenia, gwarancje, dotacje na spłatę oprocentowania


Kto korzysta z pomocy?

Przedsiębiorcy z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw,




  1. Działanie: 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji


Cel:

Wzmocnienie regionalnego systemu innowacyjnego poprzez wzmocnienie sfery badawczo-rozwojowej oraz instytucji działających w otoczeniu biznesu.


Na co?

Tworzenie nowych i rozwój istniejących instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji, które pośredniczą między nauką a biznesem, m.in.:




 • inkubatory przedsiębiorczości,

 • parki naukowo-technologiczne,

 • parki przemysłowe,

 • inkubatory technologiczne,

 • centra transferu technologii,

 • inkubatory przedsiębiorczości akademickiej,

 • inne ośrodki innowacyjności.



Dla kogo?

Głównie małe i średnie przedsiębiorstwa.


Maksymalne wsparcie:

W celu tworzenia nowych i rozbudowy istniejących instytucji otoczenia biznesu: 20 milionów złotych.

W celu budowy i rozbudowy obiektów niezbędnych do prowadzenia badań oraz zakupu aparatury laboratoryjnej, dla obiektów świadczących usługi dla przedsiębiorstw: 2 miliony złotych
Adresy:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Gospodarki

Al. Niepodległości 16/18

61-713 Poznań

ul. Strzelecka 49

Telefon: +48 61 858 12 01

Strona WWW: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl

Fax: +48 61 855 77 50


Główny Punkt Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 znajduje się w Victoria Center, ul Strzelecka 49, tel. 0 61 858 12 27 lub 0 61 858 12 37

 1. PORĘCZENIA



   1. Wielkopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA został powołany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, uchwałą z dnia 29 grudnia 2001r. W chwili obecnej kapitał FRiPWW SA wynosi 13 350 000 zł. Czyni to wielkopolski fundusz, jednym z największych pod względem wielkości kapitału, funduszem poręczeniowym w Polsce.

Jak uzyskać poręczenie?

 • W trakcie procedury kredytowej należy poprosić o zabezpieczenie funduszu. Dalszą procedurę poprowadzi bank.

 • Wypełniony wniosek o udzielenie poręczenia lub wersję papierową należy wysłać do funduszu.

 • Wybrać bank kredytujący i złożyć wniosek o kredyt.

 • Fundusz skontaktuje się z wnioskującym przedsiębiorcą i poprowadzi dalszą procedurę.

Kto może ubiegać się o poręczenie?

O poręczenie może ubiegać się przedsiębiorca mający siedzibę i prowadzący działalność oraz realizujący inwestycję na terenie Wielkopolski. Przedsiębiorstwo nie może zatrudniać więcej niż 250 pracowników, a roczny dochód netto firmy nie może przekraczać 40 mln EUR. Przedsiębiorca nie może wykazywać w roku poprzednim znaczących strat oraz terminowo regulować zobowiązania wobec Skarbu Państwa, ZUS oraz innych organów.

 

Poręczenie może objąć:


 • Spłatę kredytu bankowego lub pożyczki bankowej, które zostały zaciągnięte w złotych polskich lub walucie obcej. Bank, który ich udziela musi mieć podpisaną z Funduszem umowę o współpracy.

 • Spłatę pożyczki zaciągniętej w walucie polskiej lub obcej w instytucji finansowej innej niż bank. Ich udzielenie musi mieć korzystny wpływ na rozwój Województwa Wielkopolskiego, rozwój przedsiębiorczości, a także zainicjuje stworzenie nowych miejsc pracy.


Warunki uzyskania poręczenia:

8 warunków otrzymania poręczenia:



 1. Uzyskanie promesy kredytowej banku.

 2. Przedłożenie Funduszowi wniosku o poręczenie.

 3. Przedłożenie Funduszowi dokumentów oraz informacji, które są niezbędne do dokonania przez Fundusz oceny ryzyka. Wnioski i dokumenty składa się w bankach współpracujących z Funduszem lub w siedzibie Funduszu.

 4. Podpisanie umowy o udzielenie poręczenia.

 5. Ustanowienie zabezpieczeń na rzecz Funduszu - weksel in blanco opatrzony klauzulą "bez protestu" oraz deklaracja wekslowa.

 6. Uiszczenie opłat prowizyjnych i kosztów regulaminowych.

 7. Akceptacja regulaminu przez złożenie oświadczenia.

 8. Oświadczenie sporządzone według wzoru - wyłącznie przedsiębiorcy ubiegający się o kredyt lub pożyczkę w banku.

Strona Funduszu: http://www.poreczenia.org/

Poręczenia można również uzyskać w bankach komercyjnych.

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z osiemnastoma bankami komercyjnymi. Dzięki temu uruchomiony został system poręczeń dla przedsiębiorców w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”.


Umowę z BGK podpisały następujące banki: Alior Bank S.A., Bank BPH S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank Millenium S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Pekao S.A., Bank PKO BP, Bank Pocztowy S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej, DNB Nord Polska S.A., Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., HSBC Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz West LB Bank Polska S.A.

Głównym celem stworzonego systemu poręczeniowego jest zwiększenie dostępu do kredytów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wsparcie realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych. Poręczeniami udzielanymi przez BGK we własnym imieniu i na własny rachunek w szczególności mogą być projekty realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz projekty infrastrukturalne i związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, realizowane również z wykorzystaniem środków publicznych.

Poręczenie obejmuje maksymalnie do 80% kwoty kredytu w wysokości od 100 tys. złotych do 10 mln euro.



 1. SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE

W Wielkopolsce tworzone są Specjalne Strefy Ekonomiczne, dzięki którym inwestorzy mogą lokować swój kapitał podejmując nowe albo rozwijając dotychczasowe inwestycje.


Podstawą administracyjno-prawną do korzystania z pomocy publicznej w SSE jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie. Zezwolenia wydaje Zarząd SSE. Nie każdy jednak rodzaj działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej może korzystać ze zwolnienia podatkowego. Prawo do korzystania ze zwolnień podatkowych z tytułu nowej inwestycji w SSE uwarunkowane jest od tego, czy przedsiębiorca:


 • przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców przez okres 3 lat, nie przeniesie, w jakiejkolwiek formie, własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne,

 • działalność gospodarczą będzie prowadził przez okres nie krótszy niż 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców przez okres nie krótszy niż 3 lata,
  W przypadku zaś korzystania z pomocy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy, pod warunkiem że przedsiębiorca:




 • nowo utworzone miejsca pracy, licząc od dnia ich utworzenia, utrzyma przez okres nie krótszy niż 5 lat, 3 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorców).

Dopuszczalna wysokość pomocy regionalnej jaką może uzyskać przedsiębiorca zależna jest od:



 • lokalizacji inwestycji,

 • wysokości  nakładów inwestycyjnych,

 • kosztów zatrudnienia nowych pracowników,

 • wielkości przedsiębiorstwa.



Do tej pory w Wielkopolsce funkcjonują:
Kamiennogórska SSE - branże: papiernicza, poligraficzna, motoryzacyjna i metalowa. (http://www.ssemp.pl/)
Kostrzyńsko-Słubicka SSE – branże: papiernicza, drzewna, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych. (http://www.kssse.pl/)
Łódzka SSE - branże: farmaceutyczna, ceramiczna i produkcja opakowań. (http://www.sse.lodz.pl/)
Słupska SSE - branże: przetwórstwo drzewne, produkcja okien i drzwi z PCV, produkcja szyb samochodowych i autobusowych, usługi transportu i logistyki oraz wyroby metalowe. (http://www.sse.slupsk.pl/)
Wałbrzyska SSE - branże: wyroby z tworzyw sztucznych, papieru i tektury, materiały budowlane, wyroby metalowe, artykuły papiernicze, usługi magazynowe oraz usługi odzysku surowców z materiałów segregowanych. (http://www.invest-park.com.pl/?lang=pl)
Pomorska SSE - branże: produkcja zaawansowanej elektroniki, mechanika precyzyjna, motoryzacja, materiały budowlane i biotechnologia. (http://www.strefa.gda.pl/)


 1. KLASTRY

Duża dynamika rozwoju Wielkopolski związana jest między innymi z działalnością klastrów. Obecnie w Wielkopolsce działają m.in.:



 • Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny (http://wklaster.pl/klaster)

 • Wielkopolski Klaster Motoryzacyjny (http://www.wkm.ue.poznan.pl/f.php)

 • Pleszewski Klaster Kotlarski (http://klasterkotlarski.pl/)

 • Wielkopolski Klaster Zaawansowanych Technik Automatyzacji – ELPROTECH (http://www.wiph.pl/content/view/198/)

 • Klaster Poligraficzno - Reklamowy w Lesznie (http://www.poligrafia.leszno.eu/all.html)

 • Wielkopolski Klaster Chemiczny (http://www.klasterchemiczny.pl/)

 • Zachodni Klaster Tworzyw Sztucznych „PLASTOPOLIS” (http://www.eureka-tp.pl/pl/klaster_.html)

Członkami klastrów, mogą być osoby fizyczne lub prawne, które złożą odpowiedni formularz zgłoszeniowy i zostaną przyjęte przez zarząd danego klastra.


 1. DORADZTWO



  1. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

WARP pomaga przedsiębiorcom w zakresie udzielania pożyczek i dotacji, prowadzi działalność doradczą oraz szkoleniową na terenie całego Województwa Wielkopolskiego.

Znajdź usługę dla siebie

Twoje potrzeby

Usługa dla Ciebie

Szukam informacji na temat prowadzenia/rejestracji
i finansowania działalności gospodarczej

USŁUGA INFORMACYJNA

Myślę o skorzystaniu z usług specjalistycznych KSU

OPIEKA NAD KLIENTEM

Potrzebuję doradztwa w procesie prowadzenia/uruchomienia firmy

ASYSTA W PROWADZENIU/
ROZPOCZYNANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Inne zadania realizowane przez WARP


 • Zachęcanie do aplikowania o środki z EFS.

 • Usługa informacyjna w zakresie EFS.

 • Pomoc we wdrażaniu projektu współfinansowanego z EFS.

 • Konsultacje na temat możliwości współfinansowania

w ramach EFS.

 • Animowanie inicjatyw lokalnych.

 • Pomoc w przygotowaniu projektu i wniosku o dofinansowanie.

 • Szkolenia.



  1. Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomoc udzielana przez Regionalne Ośrodki EFS jest bezpłatna. Wszyscy projektodawcy, którzy chcą skorzystać z wsparcia EFS mogą dzięki ośrodkom:




 • odbyć szkolenia z zakresu przygotowania projektów EFS; są one prowadzone przez akredytowanych trenerów,

 

 • uczestniczyć w szkoleniach  specjalistycznych, dotyczących bezpośrednio lub pośrednio problematyki objętej wsparciem EFS (np. dotyczące problematyki rynku pracy, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, szkoleń i poradnictwa zawodowego, edukacji, rozwoju lokalnego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, kształcenia ustawicznego, rozwoju przedsiębiorczości),

 

 • skorzystać z doradztwa bezpośredniego dla projektodawców, którzy planują złożyć wniosek do EFS, albo już otrzymali dotację i potrzebują wsparcia w zakresie wdrażania projektów,




 • skorzystać z pomocy lokalnych animatorów, promujących lokalne inicjatywy współpracy. Inspirują oni w zakresie kreowania pomysłów na dobre projekty oraz wspierają w zakresie diagnozowania lokalnych potrzeb i tworzenia planów działania,




 • dokonać wstępnej oceny wniosków,




 • uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych, konferencjach i seminariach promujących Europejski Fundusz Społeczny.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pełni również funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie wdrażania programów dotacji dla przedsiębiorstw finansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.



Gdzie można uzyskać pomoc i informacje?

WARP Sp. z o.o. - Punkt Konsultacyjny w Pile

Zapraszamy na dyżury konsultantów świadczone w następujących lokalizacjach:



 • Złotów: Starostwo Powiatowe, Al. Piasta 32, 77-400 Złotów

 • Czarnków: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Przemysłowa 2a

 • Wyrzysk: Filia Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Bydgoska 11

 • Poznań: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.,
  ul. Piekary 19, IX piętro

WARP Sp. z o.o. - Punkt Konsultacyjny w Lesznie

Zapraszamy na dyżury konsultantów świadczone w następujących lokalizacjach:



 • Wolsztyn: Starostwo Powiatowe, ul. 5 stycznia 5

 • Grodzisk Wielkopolski: Starostwo Powiatowe, ul. Żwirki i Wigury 1

 • Śmigiel: Urząd Miejski, ul. Wojska Polskiego 6

 • Pakosław: Urząd Gminy, ul. Kolejowa 2

 • Poznań: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, IX piętro



  1. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Jest to projekt systemowy Ministerstwa Gospodarki. Jego celem jest wzrost umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do wysokiej jakości, nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i inwestycji poza granicami Polski. Obejmuje on także działania zwiększające poziom inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagraniczny dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i wsparciu rozwoju przedsiębiorczości.

Adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Departament Gospodarki

ul. Przemysłowa 46

61-541 Poznań

Strona internetowa: http://wielkopolskie.coie.gov.pl



 1. POMOC DLA OSÓB BEZROBOTNYCH



  1. Wojewódzki i Powiatowe Urzędy Pracy

Pomoc, w ramach działania Program Operacyjny Kapitał Ludzki, dotyczy przyznania uczestnikowi projektu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) oraz wsparcia pomostowego w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (w tym finansowego wsparcia pomostowego, szkoleń oraz doradztwa).


Środki przyznane wybranym uczestnikom projektu, którzy na etapie realizacji podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego zarejestrowali działalność gospodarczą lub zarejestrowali się w KRS (w przypadku spółdzielni i spółdzielni socjalnych). Stanowią one jednorazowe i bezzwrotne wsparcie kapitałowe udzielane beneficjentowi ostatecznemu na sfinansowanie pierwszych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. Świadczenie przyznawane jest do wysokości 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej).

Środki z jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez uczestnika projektu, w tym m. in.:




 • składniki majątku trwałego

 • wyposażenie,

 • koszty prac remontowych i budowlanych,

 • środki obrotowe,

 • zakup strony internetowej.

W trakcie okresu realizacji projektu PO KP 2007 – 2013, jego uczestnik może otrzymać tylko jedną dotację inwestycyjną.



Szczegółowe i aktualne informacje na temat PO KP uzyskać można na stronie http://www.efs.wup.poznan.pl oraz w Wojewódzkim i Powiatowych Urzędach Pracy

 1. Program Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Kto może się ubiegać o pomoc?

 • osoby fizyczne, osoby prawne - podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą,

 • spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych – prowadzące(y) działalność gospodarczą, jako mikroprzedsiębiorstwo oraz spełniające(y) obowiązujące kryteria dostępu do pomocy.

Pomoc może być przyznana, jeśli m.in.:

 • działanie jest uzasadniona ekonomicznie,

 • operacja spełnia wymagania przepisów prawa, które mają do niej zastosowanie,

 • siedziba, oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku działań związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją - miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w miejscowości należącej do gminy:

 • wiejskiej,

 • miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 lub 20 tys. mieszkańców,

 • miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

 • biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy.

 • przez okres 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy Wnioskodawcy nie przyznano pomocy inwestycyjnej w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie, objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007-2013”,

 • Działanie nie jest finansowane z udziałem innych środków publicznych.

Planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi powyżej 20 tys. zł.

Refundacji mogą podlegać:

 • budowa, przebudowa lub remont połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z  modernizacją istniejących budynków mieszkalnych,

 • zagospodarowanie terenu,

 • zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu,

 • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub  wykonywanej działalności gospodarczej,

 • zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą).

Refundacja wynosi maksymalnie 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć:

 • 100 tys. zł – jeśli biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy,

 • 200 tys. zł - co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy,

 • 300 tys. zł - co najmniej 3 miejsc pracy.



Wnioski z kompletem załączników, składa się w terminie podanym do publicznej wiadomości przez Prezesa ARiMR:

 • osobiście, albo przez osobę upoważnioną w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo




 • przesyłką rejestrowaną nadaną w terminie naboru w placówce pocztowej operatora publicznego do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Pomoc można uzyskać:

 • pod bezpłatnym numerem infolinii 0-800-38-00-84,

 • na stronach internetowych: www.arimr,gov.pl, www.minrol.gov.pl oraz samorządów województw i LGD,

 • wysyłając e-mail na adres: info@arimr.gov.pl,

w oddziałach regionalnych Agencji (adresy i numery telefonów dostępne są m.in. na stronie internetowej Agencji).






©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna