Access zajęcia 6 – kwerendy funkcjonalne I składające rozdzPobieranie 31,04 Kb.
Data21.11.2017
Rozmiar31,04 Kb.

ACCESS ZAJĘCIA 6 – KWERENDY FUNKCJONALNE I SKŁADAJĄCE (rozdz. 12).
Zakres zajęć:

 1. Kwerendy:

 1. Kwerendy składające (TYLKO DLA EKONOMETRII)

 2. Defragmentacja bazy danych.

PRZYPOMNIENIE Z POPRZ. ZAJĘĆ: przed stworzeniem kwerendy funkcjonalnej trzeba najpierw stworzyć kwerendę jaką? (Odp. Wybierającą) 1. Kwerenda dołączająca. Wyciąga dane z jednej tabeli lub kwerendy i dołącza je do innej tabeli (także w innej bazie, lub np. do FoxPro lub dBase).

Zadanie: Utworzyć kwerendę, która pobierze rekordy znajdujące się w tabeli KSIĄŻKIJIMBOBA i dołączy je do tabeli PUBLIKACJE.

Wykonanie:

 1. Najpierw sami tworzą kwerendę wybierającą książki Jima Boba z tabeli KSIĄŻAKIJIMBOBA (było!!!) i uruchamiają ją jako zwykłą wybierającą.

 2. [ Kwerendy->Nowy->Widok projekt

 3. Dodać tabelę KSIĄŻKIJIMBOBA

 4. Przeciągnąć gwiazdkę (*) z tej tabeli do wiersza „Pole” siatki projektu (w ten sposób dołączymy do kwerendy wszystkie pola)

 5. Uruchomić, aby sprawdzić jak działa.]

 6. Ponownie widok projekt, kliknąć „Typ kwerendy” i wybrać „Kwerenda dołączająca”. Otworzy się okno dialogowe „Dołącz”

 7. Wybrać PUBLIKACJE.

 8. Uruchomić. Potwierdzić dołączenie.

 9. Zamknąć kwerendę pod nazwą DODAWANIE (zwrócić uwagę na ikonę kwerendy)

 10. Otworzyć PUBLIKACJE, czy zadziałało?

 1. Kwerenda usuwająca dane.

Cel: usuwanie więcej niż jednego rekordu naraz (jeśli baza jest bardzo duża, to usunięcie np. wszystkich rekordów obejmujących publikacje pewnego wydawnictwa może być żmudne).

Zadanie. Stworzyć kwerendę, która usunie z bazy wszystkie książki wydane przez JimBob Publishing Company.

Wykonanie:

 1. Najpierw sami tworzą kwerendę wybierającą, która po wprowadzeniu parametru będącego nazwą wydawnictwa pokaże wszystkie publikacje żądanego wydawnictwa (tu: JimBob Publishing Company) (Uwaga! Ma pokazać wszystkie pola dot. publikacji UWAGA 2: będą potrzebne w projekcie kwerendy dwie tabele: PUBLIKACJE i WYDAWNICTWA, bo kryterium dotyczy pola „NazwaWydawnictwa”!)

 2. [Kwerendy -> Nowy -> Widok projekt

 3. dodać PUBLIKACJE i WYDAWNICTWA

 4. do projektu przeciągnąć gwiazdkę z PUBLIKACJI i pole NazwaWydawnictwa z WYDAWNICTW

 5. W wierszu „Kryteria” pola NazwaWydawnictwa wpisać [Podaj nazwę wydawnictwa: ]

 6. Uruchomić, wpisać JimBob Publishing Company]

 7. Ponownie Widok Projekt.

 8. Kwerenda -> Kwerenda usuwająca

 9. zamiast wiersza „Sortowanie” mamy teraz „usuwanie”. W tym wiersz, w kolumnie Publikacje*, ustawić wartość Skąd, która oznacza, że z tej tabeli będą usuwane rekordy.

 10. Uruchomić, potwierdzić usunięcie.

 11. Zapisać kwerendę jako USUWANIE.

 12. Sprawdzić w PUBLIKACJE, czy zadziałała.

 1. Kwerenda znajdująca „górne” wartości.

Te kwerendy wyszukują np. pięć najlepiej (najgorzej) sprzedających się książek.

Zadanie: Stworzyć kwerendę, która wyszuka pięć najlepiej sprzedających się publikacji.

Wykonanie:

 1. Kwerendy -> nowy -> Widok projekt

 2. dodaj tabelę POZYCJEZAMÓWIENIA

 3. Do siatki przeciągnij pola Idpublikacji oraz Ilość.

 4. Uruchom. Co zwróciła kwerenda? Co się nie podoba (Odp. Nie pogrupowane dane)

 5. Widok Projekt. W wierszu Sortuj pola Ilość wybrać Malejąco.

 6. Rozwinąć (na pasku narzędzi) listę „Największe wartości”. Jak myślisz, którą opcję wybrać? (Odp. „5”).

 7. Uruchom. Co się zmieniło? czy już jest to wynik, jakiego potrzebujemy? (Odp. NIE, wciąż nie pogrupowane, szukamy pięciu najlepiej sprzedających się publikacji, a nie pięciu największych zamówień!)

 8. Ponownie Widok Projekt. Kliknąć na przycisku Podsumowania na pasku narzędzi. Co się zmieniło w siatce projektu kwerendy? (odp. pojawił się wiersz „podsumowanie”).

 9. W kolumnie Idpublikacji pozostawić opcję „grupuj według”, bo według tej kolumny chcemy mieć pogrupowane wyniki. W kolumnie Ilość wybrać opcję „Suma”, bo chcemy zsumować ilość sprzedaży dla każdej publikacji.

 10. Uruchom. OK.? Zapisać jako „Pięć najlepszych książek”

Pytanie: Co zmienić, aby znaleźć pięć najgorzej zmieniających się książek? (Odp. zmienić porządek sortowania na „rosnąco"). ZROBIĆ!
INFO: Access wybiera automatycznie „górne” wartości z pierwszej (licząc od lewej) kolumny, która jest posortowana. Jeśli nie byłaby żadna posortowana, to Access standardowo wybrałby 5 największych wartości z kolumny pierwszej, czyli u nas z Idpublikacji.


 1. Kwerendy aktualizujące

Kwerenda aktualizująca to kwerenda, której uruchomienie zmienia wartości pól docelowej tabeli. Jedyna kwerenda funkcjonalna, która działa na polach, a nie na całych rekordach. Przykładowo, chcąc usunąć rekord/rekordy, używa się kwerendy usuwającej, ale chcąc usunąć zawartość jednego/kilku pól, trzeba użyć kwerendy aktualizującej.

Zadanie: Stworzyć kwerendę, która znajdzie rekordy publikacji związane z wydawnictwem JimBob Publishing Company i zmieni wartość pola StronaWWW na http://www/jimbob.com/Books.

Wykonanie:

 1. Kwerendy -> Nowy -> Widok projekt

 2. Dodaj tabelę PUBLIKACJE

 3. Plik->Zapisz jako KWR-UAKTUALNIJ. Dodaj do siatki projektu IDWydawnictwa i StronaWWW

 4. Uruchom. Dlaczego Access wyświetlił wszystkie rekordy? Odp. bo nie zdefiniowaliśmy żadnego kryterium.

 5. Widok projekt, dodać kryterium 6 w kolumnie IDWydawnictwa. Uruchomić.

 6. Widok projekt. Z listy kwerend wybrać kwerendę aktualizującą. Access pokazał w projekcie wiersz „Zmiana na:”. W wierszu tym w kolumnie StronaWWW wpisz http://www.jimbob.com/books

 7. Uruchom. Potwierdź aktualizację. Zamknij kwerendę zachowując zmiany.

 8. Otwórz PUBLIKACJE w widoku Arkusz danych i sprawdź czy kwerenda zadziałała.
 1. Kwerendy krzyżowe

Kwerenda krzyżowa to macierz z operacją matematyczną, wykonywaną na każdym przecięciu. Przykład: macierz, gdzie w pionie mamy wymienione wydawnictwa, a w poziomie liczbę książek wydanych w kolejnych latach przez kolejne wydawnictwa.

Zadanie: stworzyć kwerendę, która pokaże liczbę książek wydanych w kolejnych latach przez poszczeg. wydawnictwa i sumę wszystkich wydanych przez nie książek.

Wykonanie:

 1. kwerendy -> Nowy -> Kreator kwerend krzyżowych

 2. Wybrać PUBLIKACJE. Dalej

 3. W wierszach mają być wydawnictwa, więc kliknąć (co?) IDWydawnictwa. Dalej.

 4. W nagłówkach kolumn mają być lata wydania: wybrać (co?) RokWydania. Dalej.

 5. Kolumną zliczaną dla każdego roku i każdego wydawcy jest (co?) Idpublikacji, więc wybrać i pozycja „Zlicz”. Dalej.

 6. Utwórz. Zapisz pod nazwą PUBLIKACJE_KRZYŻOWA.

 7. Widok projekt tej kwerendy. Obejrzeć sobie.

Zadanie: Zmienić tę kwerendę tak, aby pokazywała jak kształtowała się liczba wydawanych pozycji w poszczególnych latach dla kategorii. Wykonanie: w projekcie kwerendy zamienić w wierszu Pole: Idwydawnictwa na Idkategorii.


 1. Kwerenda składająca.

Jest to kwerenda składająca zbiory rekordów pochodzące z różnych tabel w jeden plik wynikowy. Np. lista wszystkich wydawnictw i autorów znajdujących się w bazie danych. uwaga. Do utworzenia kwerendy składającej nie można użyć siatki projektu, tylko języka SQL.

Zadanie: Stworzyć kwerendę jak wyżej.

Wykonanie:

 1. Kwerendy -> Nowy -> Widok projekt

 2. Zamknąć okno „Pokaż tabele”

 3. Polecenie Kwerenda ->Wyłącznie SQL -> Składająca

 4. wpisać wyrażenie:

SELECT Imię + ' ' + Nazwisko AS Nazwa FROM Autorzy

UNION


SELECT NazwaWydawnictwa AS Nazwa FROM Wydawnictwa
UWAGA. Każde wyrażenie SELECT w kwerendzie składającej musi zwracać taką samą ilość pól oraz odpowiadające sobie pola z kolejnych wyrażeń SELECT muszą mieć odpowiadające sobie typy danych. Można używać pól liczbowych i tekstowych dla tego samego pola wynikowego.

 1. Uruchom. Zauważ, że dane wymieszane jako Nazwa i domyślnie posortowane rosnąco.

 2. Wróć do okna SQL i na końcu dopisz: ORDER BY Nazwa DESC. Uruchom. Co się zmieniło?

 3. Wróć do okna SQL i skasuj sortowanie malejące. Zapisz kwerendę jako Lista nazw. Zwróć uwagę na ikonę.
 1. Defragmentacja bazy danych.

Cel: Gdy np. dodaje się tabele lub kwerendy, Access zwiększa plik bazy (mdb) tak, aby odpowiadał nowemu obiektowi. Gdy jednak później usunie się taki element z bazy, to rozmiar pliku nie zmniejsza się. Defragmentacja bazy „oczyszcza ją” z pustych miejsc, które Access pozostawia w strukturze jej pliku.

Zadanie: sprawdzić aktualny rozmiar bazy danych, zdefragmentować ją i ponownie sprawdzić rozmiar bazy danych.

Wykonanie:

 1. Plik -> Właściwości bazy danych

 2. Karta „Ogólne”: tu pokazany rozmiar bazy. zapisać sobie gdzieś na kartce. Zamknąć okno właściwości.

 3. Narzędzia -> Narzędzia bazy danych -> Defragmentuj bazę danych.

 4. Ponownie sprawdzić rozmiar bazy i porównać z poprzednim.

UWAGA: wielkość zredukowanego miejsca zależy od liczby elementów i operacji wykonywanych na bazie danych.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna