A. Operacje inne niż składane przez lgd ogłoszenie naboru wnioskówPobieranie 327.5 Kb.
Strona1/5
Data01.12.2019
Rozmiar327.5 Kb.
  1   2   3   4   5

Załącznik nr 4

do Regulaminu Rady

z dnia 07 maja 2018 r.
PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LSR

A. Operacje inne niż składane przez LGD

1. Ogłoszenie naboru wniosków

1) Potencjalni beneficjenci mogą składać wnioski dotyczące operacji kwalifikujących się do udzielenia pomocy objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’, Priorytet 4.

2) Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy jest możliwe jedynie w sytuacji, jeśli LGD nie osiągnęła zakładanych w LSR wskaźników i ich wartości, dla celów i przedsięwzięć, w które wpisuje się zakres danego naboru.

3) Ogłaszanie naboru wniosków o przyznanie pomocy następuje zgodnie z art. 19 ustawy RLKS, w terminach przewidzianych w „Harmonogramie naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy ramowej. LGD musi zapewnić, iż ww. załącznik jest aktualny, tzn. jeśli dokonywane były w nim zmiany, powinny być one uzgodnione z ZW. Zmiana tego załącznika nie wymaga zmiany umowy ramowej. Zmianę uznaje się za uzgodnioną, jeżeli w ciągu 30 dni od poinformowania ZW, nie wyrazi on sprzeciwu wobec proponowanej zmiany.

4) LGD będzie uzgadniać termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowanie przez podmioty inne niż LGD z ZW. Jednak zanim to nastąpi, LGD występuje do ZW z zapytaniem o wysokość dostępnych środków finansowych w przeliczeniu na PLN. Ustalenie wysokości dostępnych środków finansowych na nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR będzie przeprowadzone z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu zachowania terminów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy RLKS. Wystąpienie do ZW z zapytaniem o wysokość środków dostępnych na nabór wniosków nie jest konieczne w przypadku pierwszego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania.5) W terminie nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, LGD występuje do zarządu województwa o uzgodnienie terminu naboru wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

6) Ogłoszenie o naborze wniosków w szczególności zawiera wskazanie:

a) terminu, miejsca składania wniosków,

b) formy wsparcia (refundacja/ premia),

c) zakresu tematycznego operacji,

d) warunków udzielenia wsparcia,

e) kryteriów wyboru operacji z określeniem minimalnej liczby punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji,

f) wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji,

g) wysokości limitu dostępnych środków,

h) informacji o miejscu udostępniania przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularzu wniosku o płatność oraz formularza umowy przyznania pomocy.


7) W przypadku gdy LGD w ramach danego naboru planuje wprowadzić dodatkowe warunki udzielenia wsparcia, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. a ustawy RLKS podlegają one uprzedniemu zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa i zostaną przekazane z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu zachowania terminów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy RLKS (tzn. powinny być przekazane najpóźniej w dniu, w którym LGD występuje o uzgodnienie terminu naboru wniosków z Zarządem Województwa).

8) Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy będzie odpowiadać wymaganiom określonym w art. 19 ust. 4 ustawy RLKS, z tym że:

a) ogłoszony w ogłoszeniu naboru wniosków zakres tematyczny będzie uszczegółowiony poprzez odwołanie do zakresów operacji, o których mowa w §2 rozporządzenia LSR;

b) przy określeniu planowanych do osiągnięcia wskaźników LGD wypełni Załącznik nr 1 do Wytycznych nr 6/4/2017

c) w kryteriach, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy RLKS, znajdą się również kryteria, których obowiązek w danym zakresie tematycznym został określony w Programie;

d) Ogłoszenie będzie zawierać informację o ograniczeniach intensywności pomocy wynikających z postanowień LSR, przy zachowaniu granic określonych przepisami § 15 rozporządzenia LSR i § 18 rozporządzenia LSR.

e) jeśli LGD zamierza wprowadzić dodatkowe warunki udzielenia wsparcia, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. a, warunki te będą tworzone na bazie analizy aktualnego stanu wdrażania LSR oraz treści samej LSR, co nie oznacza jednak, że muszą w LSR być wprost sformułowane. Ponadto, należy pamiętać, że warunki udzielenia wsparcia jako takie mogą mieć charakter przedmiotowy (czyli odnosić się do operacji) lub podmiotowy (czyli odnosić się do wnioskodawcy). Skutkiem niespełnienia powyższych warunków będzie negatywna ocena operacji pod względem zgodności z LSR i niepodleganie ocenie pod względem lokalnych kryteriów wyboru,

f) LGD wskaże miejsce upublicznienia opisu kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oraz LSR;

g) informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji zostanie sporządzona w formie listy dokumentów.
9) Ogłoszenie o możliwości składania wniosków LGD zamieszcza na stronie internetowej oraz w siedzibie LGD podając datę publikacji ogłoszenia, nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków, po uzgodnieniu terminu naboru tych wniosków z ZW.

10) Wszystkie niezbędne dokumenty o ubieganie się o dofinansowanie w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD są jawne, dostępne do wiadomości na stronie www.silawgrupie.org.pl

11) Nie ma możliwości zmiany treści ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz kryteriów wyboru operacji i ustalonych w odniesieniu do naboru wymogów, po ich zamieszczeniu na stronie internetowej LGD.

12) W miejscu zamieszczenia na stronie internetowej ogłoszenia LGD poda datę jego publikacji (np. dzień/miesiąc/rok).

13) LGD będzie archiwizowało na stronie internetowej wszystkie ogłoszenia o naborach wniosków przeprowadzonych w ramach perspektywy 2014-2020 do końca 2028 roku.

14) LGD będzie numerować kolejne ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy w następujący sposób: kolejny numer ogłoszenia/ rok, np. 1/2016, 2/2016 itd., a w przypadku, gdy nabór będzie prowadzony na przełomie dwóch lat (np. 2016 r./2017 r.), ogłoszenie otrzyma numer 1/2017.2 .Procedura składania wniosków

1) Nabór wniosków o przyznanie pomocy przeprowadza LGD.

2) Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną bezpośrednio w siedzibie LGD,

3) Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera indywidualny numer wniosku, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD ten wniosek.

4) LGD nadaje każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je na wniosku, numer ten jest potwierdzony w rejestrze prowadzonym przez LGD.

5) Wnioskodawca ma prawo wycofać wniosek lub inną deklarację pisemnie powiadamiając o tym fakcie LGD (kopia wycofanego dokumentu pozostaje w LGD wraz z oryginałem wniosku o jego wycofanie, zaś oryginał wniosku zwracany jest beneficjentowi (na jego wniosek) bezpośrednio lub korespondencyjnie). Wniosek skutecznie wycofany nie wywołuje żadnych skutków prawnych, wnioskodawca w ramach trwającego naboru ma możliwość złożenia nowego wniosku.

6) Wnioskodawca ma prawo wycofać wniosek złożony do LGD. Wycofanie wniosku sprawi, że podmiot ubiegający się o wsparcie znajdzie się w sytuacji sprzed jego złożenia. Wniosek skutecznie wycofany nie wywołuje żadnych skutków prawnych, a podmiot, który złożył, a następnie skutecznie wycofał wniosek, będzie traktowany jakby tego wniosku nie złożył. Przykładowo, wniosek złożony drugiego dnia naboru został wycofany w trakcie trwania naboru, a następnie ten sam podmiot w ramach trwającego naboru ma możliwość złożenia nowego wniosku.

W celu wycofania wniosku konieczne jest pisemne zawiadomienie LGD o wycofaniu wniosku o przyznanie pomocy przez podmiot ubiegający się o wsparcie. Kopia wycofanego wniosku pozostaje w LGD wraz z oryginałem zawiadomienia o jego wycofaniu. LGD zwróci wnioskodawcy oryginały złożonych dokumentów bezpośrednio lub korespondencyjnie (zgodnie z wolą wnioskodawcy wyrażoną w pisemnym zawiadomieniu o wycofaniu wniosku).

7) Wniosek składany przez beneficjenta zawiera dane niezbędne do przyznania pomocy w szczególności:

a) numer identyfikacyjny nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, podany we wniosku o przyznanie pomocy,

b) nazwę firmy/imię nazwisko wnioskodawcy,

c) miejsce siedziby firmy/adres zamieszkania wnioskodawcy,

d) opis planowanej operacji w tym: celu operacji, celów ogólnych i szczegółowych, wartości wskaźników LSR, których osiągnięcie będzie służyć operacji, , zakresu operacji, terminu i miejscu realizacji,

e) plan finansowy,

f) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji,

g) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy,

h) informacje czy wnioskodawca będzie ubiegał się o zaliczkę lub wyprzedzające finansowanie,

i) inne dokumenty niezbędne do prawidłowej oceny wniosku o przyznanie pomocy.3. Zasady przeprowadzania oceny zgodności operacji, w tym z Programem oraz wyboru operacji do finansowania

Weryfikacja zgodności operacji z LSR, a także wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia muszą być dokonane w terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy RLKS, chyba że LGD wzywało wnioskodawcę/wnioskodawców do złożenia wyjaśnień lub dokumentów – wówczas termin ten wydłuża się o 7 dni.

Wstępna ocena wniosków

 1. Biuro LGD wstępnie ocenia operacje pod kątem:

 1. złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

 2. zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

 3. realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,

 4. zgodności operacji z Programem, w ramach którego planowana jest realizacja tej operacji, w tym:

* zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków (refundacja lub ryczałt - premia),

* zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru, 1. Biuro LGD dokonuje wstępnej oceny formalnej operacji według zał. Nr 1 do niniejszych procedur;

 2. Dwóch pracowników Biura LGD dokonuje weryfikacji wstępnej, pierwszy pracownik weryfikuje, drugi sprawdza, zatwierdza Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady. Pracownicy LGD lub inne organy LGD wykonujący czynności związane z oceną wniosków są zobowiązani do wypełnienia pisemnych deklaracji i oświadczeń bezstronności i poufności oraz unikaniu konfliktu interesów, o których mowa w Regulaminie Rady.

4) Jeżeli operacja nie spełnia w/w warunków nie podlega ocenie zgodności z Programem, LSR i wyborowi. W protokole z otwarcia konkursu wpisuje się informacje o zaistniałej lub nie zaistniałej sytuacji.


5) Po ocenie wstępnej Pracownicy biura LGD weryfikują, czy operacja jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zwany dalej Programem.

6) Biuro LGD weryfikuje zgodność operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy zastosowaniu karty weryfikacji zgodnie z wytycznymi MRiRW nr 6/4/2017, stanowiącej załącznik nr 1a(zgodny z załącznikiem nr 2 do wytycznych nr 6/4/2017). Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

7) Protokół z otwarcia konkursu - z wstępnej weryfikacji formalnej i weryfikacji zgodności z Programem podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady i przedstawia go na posiedzeniu Rady wraz z Kartami oceny wstępnej .
Ocena zgodności operacji z LSR i wyboru operacji

1) Organem dokonującym oceny zgodności z LSR i wyboru operacji, które mają być realizowane w ramach LSR jest Rada.

2) Szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady określa Regulamin Rady.

3) Zasady wyboru i oceny operacji pod względem zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru reguluje Regulamin Rady.

4) Zwykłą większością głosów Rada dokonuje wyboru operacji pod względem zgodności z LSR, a następnie ocenia operacje według lokalnych kryteriów.

5) Zgodnie z Regulaminem Rady i Kryteriami wyboru operacji podczas dokonywania wyboru operacji zastosowane będą dokumenty zgodnie z Wytycznymi 3/1/2017 oraz 6/4/2017:

a) procedura zapewniająca bezstronność członków Rady (uwzględniającą obowiązkowe wypełnienie pisemnych deklaracji i oświadczeń o zachowaniu bezstronności przez członków rady)

b) wybór operacji odbędzie się w oparciu o kryteria wyboru operacji określone w LSR i mające zastosowanie w ramach danego naboru (art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy RLKS) (załączniki nr 2a-d) ,

c) zapewniony zostanie skład Rady zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust.2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 (ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie mogą mieć więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji),

d) zapewniony zostanie podczas głosowania nad wyborem poszczególnych operacji zachowanie parytetu określonego w art. 34 ust.3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013,

e) zapewnić, że skład rady jest zgodny ze strukturą określoną w LSR, a w przypadku jej zmiany SW nie wniósł sprzeciwu, w trybie §10 ust.7 umowy ramowej,

f) ustalona zostanie kwota wsparcia

6) Po dokonaniu oceny, zliczeniu punktów sporządzona zostanie lista operacji zgodnych z LSR oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu, członkowie Rady podejmują uchwały o wybraniu lub niewybraniu operacji do dofinansowania, wszystkie te procedury zawiera Regulamin Rady.

7) Liczba punktów podawana jest z dokładnością dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem matematycznych zasad zaokrągleń, przy czym od wartości 0,5 zaokrągla się punktację w górę.4. USTALENIE KWOTY WSPARCIA
1) Ustalenie kwoty wsparcia w przypadku pomocy udzielonej w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych (nie dotyczy podejmowania działalności gospodarczej), odbywa się przez sprawdzenie czy:

 1. prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność pomocy określoną dla danej grupy beneficjentów w granicach określonych przepisami § 18 rozporządzenia LSR - obowiązkowo,

 2. prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy maksymalną kwotę pomocy np. dla danego typu operacji / rodzaju działalności gospodarczej, w granicach określonych przepisami § 15 rozporządzenia LSR - fakultatywnie,

 3. kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych operacji - fakultatywnie.

Ustalenie kwoty wsparcia w tym przypadku odbywać się będzie zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR i polegać będzie na sprawdzeniu, czy koszty kwalifikowalne określone we wniosku o przyznanie pomocy są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowalnych oraz zasadami dotyczącymi kwalifikowalności określonymi w rozporządzeniu LSR.

W przypadku, gdy kwota pomocy określona we wniosku o przyznanie pomocy przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy będzie przekraczać: 1. kwotę pomocy ustaloną przez LGD, lub

 2. maksymalną kwotę pomocy określoną w § 15 rozporządzenia LSR, lub

 3. dostępne dla beneficjenta limity (pozostający do wykorzystania limit na beneficjenta w okresie programowania 2014-2020)

– LGD dokonuje ustalenia kwoty wsparcia przez odpowiednie zmniejszenie kwoty pomocy.

W przypadku stwierdzenia przez LGD niekwalifikowalności danego kosztu lub w wyniku obniżenia wysokości kosztów w drodze badania racjonalności kwota pomocy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.W przypadku gdy wnioskowana kwota pomocy powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu rada może obniżyć kwotę wsparcia do poziomu powodującego, że dana operacja zmieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu. W takim przypadku należy przeanalizować deklarację podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, który ma obowiązek określić możliwość realizacji operacji bez udziału środków publicznych we wniosku o przyznanie pomocy, w celu ograniczenia ryzyka występowania efektu deadweight.

2) Ustalenie kwoty wsparcia w przypadku pomocy udzielanej w formie premii (dotyczy podejmowania działalności gospodarczej), odbywa się przez sprawdzenie czy:

Prawidłowo zastosowano odpowiednią wskazaną w LSR wartość premii określoną np. dla danego rodzaju działalności gospodarczej, w granicach od 50 tys. zł do 100 tys. zł. (obowiązkowo). Należy mieć na uwadze, że w przypadku pomocy udzielanej w formie premii, nie występuje kategoria kosztów niekwalifikowalnych, stąd w związku z § 4 ust.1 pkt 6 rozporządzenia LSR, minimalna wysokość premii na podjęcie działalności gospodarczej to 50 tys. zł, o czym mowa powyżej. Z kolei maksymalny poziom premii wynikający z § 16 rozporządzenia LSR to 100 tys. zł.

Ponadto ustalenie kwoty wsparcia w przypadku pomocy udzielanej w formie premii może odbywać się poprzez sprawdzenie pytań określonych w punkcie 6 i 7 w sekcji VIII Załącznika nr 2 do niniejszych Wytycznych – fakultatywnie.

LGD może ustalić jedną stawkę premii lub kilka stawek premii np. dla danego rodzaju działalności gospodarczej. Uzasadnienie przyjętych stawek powinno być poprzedzone analizą i zamieszczone w LSR.Jeśli wnioskowana kwota premii będzie wyższa od określonej przez LGD w LSR – LGD ustali kwotę wsparcia na poziomie określonym w LSR.

5. Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia.

1) Zgodnie z art. 21 ust. 1a ustawy RLKS, jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy (na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD) konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

2) Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów każdorazowo zostanie wysłane e-mailem, na adres podany we wniosku, a następnie pracownik biura LGD odbędzie telefoniczną rozmowę z wnioskodawcą, podczas której poinformuje o przesłaniu wezwania drogą e-mailową. Z rozmowy tej pracownik LGD ma obowiązek sporządzić notatkę służbową. Wnioskodawca ma na dostarczenie pisemnej wersji wyjaśnień do biura LGD 3 dni kalendarzowe od momentu wysłania wezwania przez LGD. O terminowości wyjaśnień decyduje data ich wpływu do biura LGD.

3) Niezłożenie wyjaśnień lub dokumentów albo przekroczenie wskazanego w Procedurze terminu 3 dni na złożenie wyjaśnień będzie skutkowało rozpatrzeniem wniosku w zakresie, w jakim został on złożony.

4)Należy mieć na uwadze, iż to na podmiocie ubiegającym się o przyznanie pomocy ciąży obowiązek przedstawiania dowodów oraz składania wyjaśnień niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ponadto ciężar udowodnienia faktu spoczywa na podmiocie, który z tego faktu wywodzi skutki prawne.

5)Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów może mieć miejsce na każdym z powyższych etapów, przy czym dokument w wezwaniu powinien być skonkretyzowany i wskazany przez LGD w wezwaniu do uzupełnienia dokumentu. Do złożenia wyjaśnień w danej kwestii lub złożenia danego dokumentu nie można wzywać wielokrotnie (LGD nie powinna wskazać dokumentu, do którego złożenia wnioskodawca był uprzednio zobowiązany w wezwaniu do złożenia dokumentu).

6)Wezwanie wnioskodawcy przez LGD do złożenia wyjaśnień lub dokumentów powinno mieć miejsce przynajmniej w przypadku, gdy:

 1. dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż wnioskodawca go załącza oraz;

 2. dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy;

 3. informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz załącznikach są rozbieżne.


7)Dokonując wezwania wnioskodawców do składania wyjaśnień lub dokumentów w zakresie kryteriów wyboru operacji nie należy przyjmować założenia, że wnioskodawca oczekuje przyznania maksymalnej ilości punktów w ramach każdego kryterium. Różnice w ocenie operacji przez poszczególnych członków organu decyzyjnego LGD nie stanowią podstawy do wezwania do złożenia wyjaśnień lub dokumentów.


6. Sposób informowania o wynikach oceny i możliwości odwołania się od decyzji

Po zakończeniu wyboru operacji, LGD informuje wnioskodawców o wyniku oceny zgodności operacji z LSR lub wyniku wyboru, w tym oceny w zakresie spełniania przez operację kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację (w przypadku pozytywnego wyniku wyboru - zawierającą dodatkowo wskazanie, czy w dniu przekazania wniosków o przyznanie pomocy do zarządu województwa operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze tych wniosków). Uzasadnienie oceny powinno być przygotowane w sposób pozwalający na ewentualne odniesienie się wnioskodawcy do przyznanych punktów, a więc konieczne jest zawarcie uzasadnienia odnośnie punktów przyznanych za poszczególne kryteria a nie jedynie ogólnego uzasadnienia oceny. W przypadku gdy uzyskana liczba punktów jest wynikiem uśrednienia ocen członków rady za niewystarczające uważa się uzasadnienie informujące, że przyznana liczba punktów wynika z uśrednienia ocen członków rady. Konieczne jest nadal zawarcie uzasadnienia do punktów przyznanych za poszczególne kryteria. Takie uzasadnienie dla wnioskodawcy zostanie przekazane w formie kserokopii uchwały Rady.

 1. W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, LGD:

 1. przekazuje drogą poczty elektronicznej (o ile wnioskodawca podał adres email), a oryginał pisma -listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie wsparcia pisemną informację o wyniku oceny zgodności jego operacji z LSR lub wyniku wyboru, w tym oceny w zakresie spełniania przez jego operację kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, z tym że:

 1. w przypadku pozytywnego wyniku wyboru – pisemna informacja, o której mowa w pkt. 1 zawiera dodatkowo wskazanie, czy w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia do Zarządu Województwa operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy;

 2. pisemna informacja, o której mowa w pkt 1 zawiera dodatkowo wskazanie ustalonej przez LGD kwoty wsparcia, a w przypadku ustalenia kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana – również uzasadnienie wysokości tej kwoty;

 1. zamieszcza na swojej stronie internetowej listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy;

 2. zamieszcza na swojej stronie internetowej protokół z posiedzenia Rady, dotyczący oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

 1. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1) jest sporządzana w formie pisma podpisanego przez osobę upoważnioną, reprezentującą LGD.

 2. Jeżeli operacja:

 1. uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR albo

 2. nie uzyskała minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru operacji, albo

 3. w dniu przekazania przez LGD wniosków o udzielenie wsparcia do zarządu województwa nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze tych wniosków, albo

 4. została ustalona kwota wsparcia niższa niż wnioskowana.

– pisemna informacja o której mowa w ust.1 pkt 1) zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu.

 1. Pouczenie o możliwości złożenia protestu zawiera m.in.:

 1. termin do wniesienia protestu,

 2. instytucję do której należy wnieść protest,

 3. wymogi formalne protestu.
Pobieranie 327.5 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna