A blue print for a deep and genuine emu 19Pobieranie 397,9 Kb.
Strona1/4
Data14.12.2017
Rozmiar397,9 Kb.
  1   2   3   4
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POGŁĘBIONEJ I RZECZYWISTEJ UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ

Otwarcie debaty europejskiej

1. Uzasadnienie unii gospodarczej i walutowej, ambicje z nią związane i korzyści z niej wynikające

Zgodnie z traktatami celem Unii Europejskiej jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów. Działa na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego. Unia wspiera spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz solidarność między państwami członkowskimi. Unia Europejska ustanawia unię gospodarczą i monetarną (UGW), której walutą jest euro (por. art. 3 TUE).

Utworzenie UGW oraz wprowadzenie euro były kluczowymi elementami integracji europejskiej. Są one najbardziej dalekosiężnymi osiągnięciami UE, a euro jest jednym z najbardziej charakterystycznych symboli Europy w samej Europie i poza nią. Wprowadzając wspólną walutę, założyciele UGW realizowali wielkie ambicje gospodarcze i polityczne. Niektóre z tych ambicji zostały już zrealizowane – inne należy dopiero wypełnić.

Będąc drugą co do wielkości walutą rezerwową na świecie, euro jest stałym elementem gospodarki światowej i jest silnie zakorzenione w bilansach na całym świecie. Jego istnienie przyczyniło się do otwarcia rynku wewnętrznego dla ponad 330 milionów obywateli mieszkających w strefie euro, umożliwiając bezpośrednie porównywanie cen towarów i usług między poszczególnymi krajami. Poprzez wyeliminowanie ryzyka kursowego i kosztów transakcji zagranicznych euro ułatwia również efektywniejsze wykorzystanie zasobów i sprawia, że porównanie cen towarów i usług w różnych krajach jest w pełni przejrzyste. Wprowadzenie równych warunków prowadzenia działalności na jednolitym rynku stanowi – w naszym połączonym elektronicznie świecie – potężne narzędzie sprzyjające wzrostowi gospodarczemu. Euro wyraźnie ułatwiło handel między krajami należącymi do strefy euro, a jednocześnie usprawniło fizyczne i finansowe inwestycje między państwami członkowskimi. Stabilność kursu walutowego sprawia, że strefa euro jest atrakcyjnym miejscem inwestowania. Wzrost handlu i inwestycji znacznie pobudził tempo wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Wysoki poziom płynności eurosystemu pomógł w rozwiązywaniu problemów, jakie w okresie zakłóceń i niepewności finansowych powstały na rynku międzybankowym. Strefa euro jest strukturą dynamiczną i otwartą. Pomimo kryzysu, przynależność do strefy euro, którą tworzy 17 państw członkowskich, których liczba ma w przyszłości wzrosnąć, jest nadal atrakcyjną perspektywą: w styczniu 2009 r. do wspólnej waluty przystąpiła Słowacja, a w styczniu 2011 r. – Estonia.
  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna