8W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w zależności od wymagań umowy o dofinansowanie, należy wprowadzić odpowiednie logo / loga projektowePobieranie 2,19 Mb.
Strona1/13
Data16.05.2018
Rozmiar2,19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
ZAMAWIAJĄCY: MINISTERSTWO FINANSÓW

00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12,

Nr sprawy: C/213/12/DI/B/222


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej „SIWZ”

Postępowanie prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego

na wykonanie przebudowy sieci strukturalnej w budynku MF oraz dostawę urządzeń aktywnychpostępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”.


Z upoważnienia

Dyrektora generalnego

Ministerstwa Finansów
/-Przemysław Szelerski-/

(podpis na oryginale)

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r.SPIS TREŚCI


a. Formularz oferty 20

b. Wzory oświadczeń 22

c. Wykaz cech oferowanych produktów 29

d. Warunki równoważności 103

e. Wzór Umowy 106 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przebudowy lokalnej sieci komputerowej w budynku Ministerstwa Finansów zgodnie z Wymaganiami w poszczególnych Etapach obejmujących:

   1. Etap 1:

    1. dostawę sieciowych urządzeń aktywnych;

    2. dostawę Oprogramowania lub jego aktualizacji;

    3. dostawę testera okablowania strukturalnego, zgodnego z rodzajem okablowania wdrażanego w ramach niniejszego Zamówienia;

   2. Etap 2:

    1. przeprowadzenie szkoleń administratorów z instalowanego w ramach niniejszego Zamówienia okablowania strukturalnego;

    2. przeprowadzenie szkoleń administratorów z wdrażanego w ramach nieniejszego Zamówienia systemu zarządzania i monitorowania fizycznych połączeń sieci w czasie rzeczywistym;

    3. przeprowadzenie szkoleń administratorów z zarządzania dostarczanymi w ramach niniejszego Zamówienia sieciowymi urządzeniami aktywnymi;

   3. Etap 3:

    1. dostawę i instalację okablowania strukturalnego oraz szaf dystrybucyjnych wraz z wyposażeniem w zakresie sieci LAN;

    2. dostawę systemu zarządzania i monitorowania fizycznych połączeń sieci w czasie rzeczywistym wraz z jego instalacją oraz wdrożeniem;

    3. wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej;

    4. wykonanie robót remontowo-budowlanych;

    5. wykonanie wzmocnienia stropów;

    6. wykonanie instalacji klimatyzacyjnej;

    7. wykonanie instalacji, uruchomienie oraz skonfigurowanie sieciowych urządzeń aktywnych i dostarczonego Oprogramowania lub jego aktualizacji;

   4. Etap 4 – Wykonywany w ramach prawa opcji:

dostawę i instalację okablowania strukturalnego oraz szaf dystrybucyjnych wraz z wyposażeniem w zakresie sieci BMS;

   1. Etap 5 - Wykonywany w ramach prawa opcji:

świadczenie 36-miesięcznych usług serwisu pogwarancyjnego dla sprzętu informatycznego i asysty technicznej dla Oprogramowania lub jego aktualizacji dostarczonych w ramach realizacji Umowy.

  1. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie na podstawie Projektów Budowlanego i Wykonawczego stanowiących Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy stanowiącego e, wykonanego przez firmę NIXEN w ramach umowy nr C/470/10/DI/B/882/A2,.

  2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia i sposobu jego realizacji opisują Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do Wzoru Umowy stanowiącego e. Definicje pojęć użytych w SIWZ, w tym w szczególności w Opisie Przedmiotu Zamówienia znajdują się we Wzorze Umowy stanowiącym e.

  3. Obecnie w Ministerstwie Finansów wykorzystywany jest system zarządzania i monitorowania fizycznych połączeń sieci w czasie rzeczywistym, zwany dalej Systemem Paszportyzacji, firmy iTracs. Na zlecenie Ministerstwa Finansów został wdrożony specjalny pakiet modyfikacji systemu przystosowujący go do szczególnych wymagań, cech i funkcjonalności:

   1. opracowany został model hierarchicznej struktury obiektów bazy danych i zależności między nimi w sposób odpowiadający rzeczywistej strukturze systemu informatycznego Ministerstwa Finansów;

   2. zostały zintegrowane obiekty bazy iTracs z odpowiednimi obiektami bazy HP Network Node Manager;

   3. zostały zdefiniowane formularze słowników i wypełnione informacjami o obiektach zgromadzonych w różnych formach danych po ich konwersji do formatu iTracs;

   4. został wykreowany w bazie iTracs komplet obiektów odwzorowujący aktualną strukturę okablowania oraz aktualnie wykorzystywanych w sieci urządzeń sieciowych, serwerów i stacji roboczych wraz z informacjami o ich konfiguracji;

   5. został zdefiniowany szereg formularzy raportów do prezentacji zgromadzonych w bazie danych;

   6. została wprowadzona dokumentacja graficzna okablowania;

   7. zostały zlokalizowane obiekty obrazujące elementy okablowania na grafice.

Obecnie baza danych iTracs zawiera aktualne dane dotyczące wszystkich połączeń w sieci LAN MF oraz serwerowni, urządzeń sieciowych, serwerów, stacji roboczych, a także użytkowników.

  1. Na dzień dzisiejszy Ministerstwo Finansów dokonało modernizacji okablowania strukturalnego dwóch fragmentów sieci LAN, które wykonane zostały w technologii AMPTRACK firmy TYCO ELECTRONICS. W ramach ww. modernizacji dokonano instalacji łącznie 382 linii dla sieci LAN i 153 linii dla sieci BMS.

  2. Wykonawca, w ramach zadań towarzyszących realizacji etapów wymienionych w ust. 1 zobowiązuje się na swój koszt do:

   1. zintegrowania oferowanego systemu automatycznej paszportyzacji połączeń z systemem obejmującym zmodernizowane fragmenty sieci LAN (Sala 2412, parter Bloków A2, B2, C2),

   2. do migracji danych i modyfikacji z obecnie użytkowanego systemu zarządzania i monitorowania fizycznych połączeń sieci w czasie rzeczywistym do zaoferowanego systemu,

   3. objęcia okablowania strukturalnego w zmodernizowanych fragmentach sieci LAN, o których mowa w pkt 1 gwarancją taką samą jak dla reszty okablowania strukturalnego stanowiącego przedmiot ninejszego zamówienia, w przypadku dokonania jakiejkolwiek modyfikacji ww. fragmentów sieci LAN.

  3. Zamawiający przekaże Wykonawcy do utylizacji dotychczas użytkowany sprzęt, który może zostać wykorzystany między innymi w Programie Migracji Technologicznej Cisco (Cisco Technology Migration Program – CTMP). Wykaz sprzętu podlegającego przekazaniu stanowi Załącznik nr 14 do Wzoru Umowy stanowiącego e. Przekazanie dotychczas użytkowanego sprzętu nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w terminie 3 miesięcy po Odbiorze końcowym Etapu 3.

  4. Jeżeli Zamawiający określił w SIWZ wymagania z użyciem nazw własnych produktów lub marek producentów (znaki towarowe, patenty lub pochodzenie), w szczególności w obszarze specyfikacji przedmiotu zamówienia, to należy traktować wskazane produkty jako wzorcowe. W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktów wzorcowych lub równoważnych, spełniających warunki równoważności, które określają c i d dla produktów w nich wymienionych, a do pozostałych produktów, których nie opisują ww załączniki, opisuje Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy stanowiącego e. Każdorazowe użycie w projekcie słowa „typu” lub inne wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia uprawnia wykonawcę do zastosowania rozwiązania równoważnego (analogicznie jak przy użyciu sformułowania „lub równoważne”). W przypadku wskazania przez Zamawiającego norm technicznych, Zamawiający dopuszcza, aby oferowany produkt spełniał inne normy pod warunkiem zapewnienia spełnienia wszystkich cech, parametrów, wydajności i funkcjonalności, które określa Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy stanowiącego e. Postanowienia Załączników A-D do SIWZ mają pierwszeństwo przed postanowieniami Załączników do Wzoru Umowy stanowiącego e. Zastrzeżenie powyższe dotyczy także sytuacji, gdy dla produktu lub marki w treści SIWZ pominięto użycie sformułowania „lub równoważny”.

  5. Nazwa i kody CPV odpowiadające przedmiotowi zamówienia:

   1. 31682510-8 - awaryjne układy energetyczne,

   2. 32410000-0 – Lokalna sieć komputerowa.

   3. 32420000-3 - urządzenia sieciowe,

   4. 32421000-0 - okablowanie sieciowe,

   5. 32422000-7 - elementy składowe sieci,

   6. 45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynków,

   7. 45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach,

   8. 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne,

   9. 45314300-4 – instalowanie infrastruktury okablowania,

   10. 45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

   11. 45331200-8 - instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

   12. 45400000-0 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

   13. 50730000-1 - usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących,

   14. 72611000-6 - usługi w zakresie wsparcia technicznego,

   15. 72710000-0 - Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej,

   16. 80510000-2 - usługi szkolenia specjalistycznego.

 1. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać obowiązki, o których mowa w § 2. Wzoru Umowy stanowiącego e w terminie nie dłuższym niż ten, o którym mowa w § 4. Wzoru Umowy stanowiącego e. Za datę wykonania tych obowiązków Zamawiający rozumie datę dokonania przez Zamawiającego Odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

  2. Szczegółowe Terminy realizacji prac zostaną ustalone w Planie Kontraktu, przygotowanym przez Wykonawcę w terminie 15 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

 1. GWARANCJA

Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi zostały określone we Wzorze Umowy stanowiącym e.

 1. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

Składanie ofert częściowych lub wariantowych jest niedopuszczalne.

 1. WZÓR UMOWY

Wzór Umowy stanowi e.

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY, ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

  1. Cena całkowita oferty podana na Formularzu Ofertowym, musi stanowić sumę poszczególnych składników wyszczególnionych w Szczegółowej specyfikacji ceny oferty, sporządzonej zgodnie ze wzorem oraz wymaganiami przedstawionymi w Załączniku do Formularza oferty stanowiącego a. Cena musi obejmować również realizację przedmiotu zamówienia w zakresie objętym prawem opcji (Etap IV i V, o którym mowa w Rozdziale I ust. 1 pkt 4 i 5).

  2. Cena całkowita oferty musi obejmować wszelkie obciążenia związane z realizacją Umowy oraz wynikające z przepisów prawa, jak również wszystkie koszty, opłaty, dostawy, odbiory, roboty budowlane, transport, ubezpieczenie, wydatki Wykonawcy, wynagrodzenie za nabycie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie licencji lub sublicencji na polach eksploatacji określonych w umowie, oraz prawa zależne, a także podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), jeśli jest należny.

  3. Ceny za:

   1. wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach każdego z Etapów określonych w ROZDZIAŁ I ust.1 SIWZ

   2. każdy z Produktów i każdą z Usług wymienionych w Tabeli Szczegółowa specyfikacja ceny oferty stanowiącej Załącznik do Formularza oferty stanowiącego Załącznik A do SIWZ

muszą spełniać wymagania określone w tabeli, o której mowa w pkt 2, oraz obejmować odpowiednio wszelkie obciążenia związane z realizacją Umowy oraz wynikające z przepisów prawa, jak również wszystkie koszty, opłaty, dostawy, odbiory, roboty budowlane, transport, ubezpieczenie, wydatki Wykonawcy, wynagrodzenie za nabycie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie licencji lub sublicencji na polach eksploatacji określonych we Wzorze umowy, oraz prawa zależne, a także podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), jeśli jest należny.

  1. Ceny, o których mowa w ust. 1 - 3 muszą być wyrażone w złotych polskich.

  2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, wg wartości nominalnej przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem postanowień zawartych we Wzorze Umowy stanowiącym e.

  3. Szczegółowy sposób rozliczeń, w tym sposób i podstawy dokonywania płatności są określone w § 8. Wzoru Umowy stanowiącego e.

  4. Zamówienie jest współfinansowane w latach 2012-2013 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach projektu „Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów”. Każda płatność wynagrodzenia będzie realizowana w dwóch transzach, w terminach określonych we Wzorze Umowy (e). Kwota odpowiadająca 15% zrealizowana będzie za pośrednictwem banku obsługującego Zamawiającego, a kwota odpowiadająca 85 % płacona będzie za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, który odpowiedzialny jest za przepływ środków europejskich.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

   1. którzy spełniają warunki, dotyczące:

    1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

    2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

    3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

    4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

   2. którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy.

 1. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW

  1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

  2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą wykazać się:

   1. łącznie spełnianiem warunków określonych w ROZDZIAŁ VII. pkt 1 SIWZ,

   2. indywidualnie tj. każdy z osobna, spełnianiem warunku określonego w ROZDZIAŁ VII. pkt 2 SIWZ.

  3. Warunek, o którym mowa w ROZDZIAŁ VII. pkt 1 lit. b) SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże się:

   1. wykonaniem, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu systemu okablowania strukturalnego sieci teleinformatycznych kategorii co najmniej 6A, o łącznej liczbie min. 1800 Zintegrowanych Przyłączy Komputerowych (ZPK) (o konfiguracji: min. dwa zakończenia linii logicznych i min. 2x230V), przy czym co najmniej 1000 z tych ZPK było wykonanych w czynnych w trakcie wykonywania systemu okablowania budynkach,

oraz

   1. wykonaniem, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień polegających na dostawie i konfiguracji urządzeń sieciowych z wyłączeniem komputerów i serwerów, o łącznej liczbie portów sieciowych nie mniejszej niż 1800.

oraz

   1. wykonaniem, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia obejmującego wdrożenie systemu automatycznej paszportyzacji połączeń.

  1. Warunek, o którym mowa w ROZDZIAŁ VII. pkt 1 lit. c) SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże się:

   1. się dysponowaniem następującymi osobami, o poniżej wskazanych doświadczeniu i kwalifikacjach przy pomocy których będzie realizował zamówienie, w tym co najmniej:

    1. w branży telekomunikacyjnej - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) lub mogąca uzyskać uprawnienia na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.), pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w specjalności telekomunikacyjnej,

    2. w branży konstrukcyjno-budowlanej - 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) lub mogąca uzyskać uprawnienia na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.), pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

    3. w branży elektrycznej - 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) lub mogąca uzyskać uprawnienia na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.), pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

    4. branży sanitarnej - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) lub mogąca uzyskać uprawnienia na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.), pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Żadna z osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, na potwierdzenie tego warunku nie może pełnić więcej niż jednej funkcji.

   1. Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem następującymi osobami, o poniżej wskazanych doświadczeniu i kwalifikacjach przy pomocy których będzie realizował zamówienie, w tym co najmniej:

    1. 5 osób, z których każda posiada kwalifikacje w zakresie kwalifikowania okablowania strukturalnego do 25 letniej gwarancji niezawodności oraz:

     • nadzoru nad pracami instalacyjnymi lub

     • wykonywania instalacji,

potwierdzone aktualnymi imiennymi tytułami Certyfikowanego Instalatora wystawionymi przez producenta lub producentów oferowanego systemu okablowania strukturalnego, oraz indywidualnym doświadczeniem w realizacji systemów okablowania strukturalnego o sumarycznej wielkości co najmniej 1000 portów,

    1. 1 osobę – posiadającą udokumentowane kwalifikacje do wdrożenia oferowanego, aktywnego, automatycznego systemu zarządzania okablowaniem.

    2. 1 osobę - posiadającą wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do uzyskania tytułu: CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) w specjalności Routing and Switching lub odpowiednika tego tytułu, która w okresie ostatnich 5 lat brała udział w co najmniej 2 projektach, z których każdy obejmował swoim zakresem wdrożenie rozwiązań sieciowych opartych na co najmniej 30 urządzeniach sieciowych LAN/WAN.

    3. 2 osoby, z których każda posiada wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do uzyskania tytułu: CCNP (Cisco Certified Network Professional) w specjalności Routing and Switching lub odpowiednika tego tytułu, która w okresie ostatnich 5 lat brała udział w co najmniej 2 projektach, z których każdy obejmował swoim zakresem wdrożenie rozwiązań sieciowych opartych na co najmniej 30 urządzeniach sieciowych LAN/WAN..

    4. 5 osobami, które będą wykonywać przejścia przez stropy dla tras kablowych, z których każda musi wykazać się co najmniej rocznym doświadczeniem w wykonywaniu tego typu robót;

    5. 5 osobami, które będą instalowały koryta tras kablowych i prowadziły przewody, z których każda musi wykazać się co najmniej rocznym doświadczeniem w instalowaniu koryt tras kablowych i prowadzenia przewodów;

    6. 5 osobami, które będą modyfikowały instalacje centralnego ogrzewania, z których każda musi wykazać się co najmniej rocznym doświadczeniem w wykonywaniu lub modyfikowaniu instalacji centralnego ogrzewania.

  1. Warunek, o którym mowa w ROZDZIAŁ VII. pkt 1 lit. d) SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże się posiadaniem środków lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 8 000 000,00 zł.

  2. Warunek, o którym mowa w ROZDZIAŁ VII. pkt 2 SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się niepodleganiem wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

  3. Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 2b Ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

  4. W przypadku, gdy wartości będą wyrażone w innych walutach muszą zostać przeliczone wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej na dzień przekazania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu (dzień wszczęcia postępowania).

  5. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków określonych w SIWZ metodą „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w ROZDZIAŁ IX. SIWZ. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

 1. WYMAGANE OŚWIADCZENIA ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW OKREŚLONYCH W SIWZ

Wykonawca we wskazanym poniżej zakresie jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy:

  1. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 44 Ustawy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, w tym o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.

  2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII. ust. 3 pkt 1 SIWZ. Wykaz musi obejmować informacje wymagane w Tabeli nr 1 którą zawiera Załącznik B do SIWZ.

  3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII. ust. 3 pkt 2 i 3 SIWZ. Wykaz musi obejmować informacje wymagane w Tabelach nr 2 i 3 które zawiera Załącznik B do SIWZ.

  4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII. ust. 4 SIWZ. Wykaz musi obejmować informacje wymagane w Tabeli nr 4 którą zawiera Załącznik B do SIWZ.

  5. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - potwierdzająca spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII. ust. 5 SIWZ.

  6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII. ust. 5 SIWZ. Z tym że:

   1. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

   2. dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

   3. jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie pkt 2 stosuje się odpowiednio.

  1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII. ust. 5 SIWZ. z tym że:

   1. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub strzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

   2. dokument, o którym mowa w pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

   3. jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub iejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie pkt 2 stosuje się odpowiednio.

  1. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII. ust. 5 SIWZ. Z tym że:

   1. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

   2. dokument, o którym mowa w pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż  miesiące przed upływem terminu składania ofert,

   3. jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub iejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie pkt 2 stosuje się odpowiednio.

  1. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - potwierdzająca spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII. ust. 5 SIWZ, z tym że:

   1. jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób,

   2. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy,

   3. dokumenty, o których mowa w pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

   4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie pkt. 3 stosuje się odpowiednio.

  1. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - potwierdzająca spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII. ust. 5 SIWZ, z tym że:

   1. w przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

   2. dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

   3. jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

  1. Dokument zawierający dowód, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia, o ile dotyczy.

  2. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 5 dotyczącej tych podmiotów.

  3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

  4. W przypadku, gdy w dokumentach, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, określonych w ust. 5 wartości są wyrażone w innych walutach muszą zostać przeliczone przez Wykonawcę wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku.

  5. Każdy z wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawców musi złożyć odrębne dokumenty określone w ust. 6, 7, 8, 9, 10.

  6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

  7. Zaleca się, aby dokumenty wymienione w ust. 1, 2, 3, 4 zostały złożone wg odpowiednich wzorów określonych w b, przy czym w przypadku nie zastosowania tych wzorów złożone dokumenty muszą zawierać wszystkie informacje i dane określone w ww. wzorach.

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych).

  2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

   1. w pieniądzu,

   2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym,

   3. gwarancjach bankowych,

   4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

   5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

  3. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.

  4. Wadium wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów:

BGK 78-1130-1017-0200-0000-0013-7228

  1. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wymagane jest doręczenie oryginału dokumentu, a w przypadku wpłaty pieniężnej - kopii dowodu wykonanej operacji.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego, maszynopisu lub czytelnego pisma odręcznego. W przypadku załączenia dokumentów w języku obcym niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski poświadczone przez Wykonawcę.

  2. Do przygotowania oferty zaleca się:

   1. wykorzystanie Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi a i zamieszczenie formularza na początku oferty,

   2. lub zawarcie wymaganych w ww. formularzu informacji na początku oferty

  3. Oferta musi zawierać:

   1. pełną nazwę Wykonawcy;

   2. adres siedziby Wykonawcy;

   3. cenę oferty zawierającą wszelkie koszty, wyliczone zgodnie z postanowieniami ROZDZIAŁ VI.;

   4. wykaz oferowanych produktów i usług zawierający informacje, wymaganych w c;

   5. Wykaz oferowanego oprogramowania, zawierający dla każdego oprogramowania wskazanie producenta, nazwy, wersji oraz formy przekazania praw autorskich odpowiednio - tj. udzilenie licencji/sublicencji/autorskich praw majątkowych i praw zależnych.

   6. dokumenty i oświadczenia określone w ROZDZIAŁ IX.;

   7. termin realizacji przedmiotu zamówienia;

   8. okres gwarancji;

   9. jeśli Wykonawca zamierza skorzystać z usług podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia, obowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zleci podwykonawcom – o ile dotyczy;

   10. potwierdzenie wniesienia wadium;

   11. zobowiązanie Wykonawcy do zawarcia Umowy sporządzonej według Wzoru Umowy stanowiącego e;

  4. Dokumenty muszą być przedłożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego rozdziału oraz ust. 5 ROZDZIAŁ X..

  5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów oddających Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

  6. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez Wykonawcę albo osoby uprawnione do jego reprezentowania Wykonawcy (przy czym oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniona kopia muszą być dołączone do oferty). Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

  7. Wskazane jest:

   1. aby oferta była zapakowana w dwie koperty:

    1. koperta zewnętrzna, bez cech identyfikacyjnych Wykonawcy oznaczona:

     • „Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy sieci strukturalnej w budynku MF oraz dostawę urządzeń aktywnych”,,

     • „Nie otwierać przed: …………………………… (data i godzina zgodna z terminem otwarcia ofert),

    2. koperta wewnętrzna, oznaczona jak wyżej oraz opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, zawierająca ofertę;

   2. ponumerowanie stron oferty i opatrzenie każdej strony podpisem Wykonawcy;

   3. podanie nazwisk osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

   4. wskazanie nr: NIP, Regon i telefon;

   5. załączenie spisu zawartości oferty;

   6. przedstawienie informacji, oświadczeń i dokumentów w porządku określonym w niniejszej specyfikacji.

  8. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym uczestnikom postępowania.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.

  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, ZEBRANIE WYKONAWCÓW

  1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

   1. Ryszard Gajewski fax (22) 694 52 68, pok.1310, informacyjnie: tel. (22) 694 55 04 e‑mail: wzp@mofnet.gov.pl;

   2. Krzysztof Jakubowski , fax (22) 694 52 68, pok. 1202, informacyjnie: tel. (22) 694 55 18, e‑mail: wzp@mofnet.gov.pl;

  2. Adres do korespondencji:

Departament Finansów Resortu

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa  1. Wszystkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ należy kierować w formie pisemnej lub faksem do osoby uprawnionej do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami.

  2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faxem.

  3. Zebranie Wykonawców połączone z wizją lokalną na terenie realizacji przedsięwzięcia odbędzie się w dniu 23 lipca o godzinie 9:00, spotkanie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w sali nr 1155 W trakcie wizji lokalnej zostaną udostępnione pomieszczenia, w których została zmodernizowana sieć LAN.

  4. W czasie zebrania Wykonawcy będą mogli zwracać się o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Odpowiedź na pytania zostanie udzielona w formie przewidzianej w art. 38 ust. 3 Ustawy.

  5. Informacyjnie: Ministerstwo Finansów pracuje codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:15-16:15.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Ofertę należy złożyć w Ministerstwie Finansów - Departament Finansów Resortu, 00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12, pokój 1202

  2. Oferta winna być dostarczona, za potwierdzeniem doręczenia.

  3. Termin składania ofert upływa dnia 10 sieprnia 2012 r. o godzinie 12: 00.

 1. OTWARCIE OFERT

Oferty zostaną otwarte dnia 10 sierpnia 2012 r. o godzinie 12:15 w Ministerstwie Finansów, 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12, sala nr 1155.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

  1. Oferty będą oceniane według poniższego kryterium:

l.p.

Kryterium

Waga

1.

Cena

100 %
   1. Ocena oferty w kryterium Cena oferty zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

gdzie:


100 - waga kryterium Cena oferty,

Cena - cena badanej oferty,

Cenamin - najniższa zaoferowana cena spośród ofert podlegających ocenie.

  1. Zamawiający dokona wyboru oferty o najwyższej liczbie uzyskanych punktów, w ww. kryterium wyliczonym wg wzoru określonego w ust. 1 spośród ofert nieodrzuconych złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu.

 1. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia uzupełniającego, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może stanowić nie więcej niż 50 % zamówienia podstawowego.

 1. PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ISTOTNYCH ZMIAN W UMOWIE I WARUNKI WPROWADZANIA ZMIAN

Szczegółowy opis możliwości dokonania zmian i warunków ich wprowadzania został opisany we Wzorze Umowy stanowiącym e.

 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W CELU ZAWARCIA UMOWY

  1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem Umowy:

   1. Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości określonej w §10 Wzoru umowy stanowiącego Załacznik E do SIWZ.

   2. Przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej listę podwykonawców, z których Wykonawca będzie korzystał w trakcie realizacji umowy.

  2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 pkt 1, może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym) gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

  4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia Umowy według Wzoru Umowy stanowiącego e. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy z oferty nie sprzeczne z zapisami SIWZ oraz nie ograniczające praw Zamawiającego.

  5. Przed zawarciem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (o ile występują).

 1. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy dla postępowań o wartość zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
Wykaz Załączników:

a - Formularz oferty;

b - Wzory oświadczeń;

c - Wykaz cech oferowanych produktów;

d - Warunki równoważności;

e - Wzór Umowy  1. Formularz oferty
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna