7. Wybrane regulaminy Instrukcja obiegu dokumentów w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. J. Cybisa w Opolu część I – ogólnaPobieranie 80,8 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar80,8 Kb.

7. Wybrane regulaminy

Instrukcja obiegu dokumentów

w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego

im. J. Cybisa w Opolu
część I – ogólna

§ 1

 1. Instrukcja ustala jednolite zasady obiegu dokumentów w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego.
 1. Instrukcja została opracowana na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r., zarządzenia nr 46 ministra Finansów z dnia 01.08.1995r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości oraz jednolitych planów kont, ustawy z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. nr 76 ze zm.)

§ 2
Wykaz osób upoważnionych do podpisywania dowodów stanowiących podstawę do wypłaty, umów, zleceń oraz dyspozycji bankowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.


§ 3
Sprawy nie objęte niniejszą instrukcją zostały uregulowane odrębnymi zarządzeniami wewnętrznymi:

  1. zakładowy plan kont

  2. zasady inwentaryzacjiczęść II - szczegółowa
§ 1


 1. Pojęciem dokumentu określa się każdy dokument świadczący o zaszłych lub zamierzających czynnościach albo stwierdzający pewien stan rzeczy.

W odróżnieniu od ogólnego dokumentu, dokumentem księgowym nazywamy te część odpowiednio opracowanych dokumentów, które stwierdzają dokonanie lub rozpoczęcie operacji gospodarczej i podlegają ewidencji księgowej.

Dokumenty księgowe maja za zadanie: • stworzenie podstaw zarządzania, kontroli i badania działalności gospodarczej z punktu widzenia legalności i celowości dokonanych operacji gospodarczych,

 • stworzenie podstaw do dochodzenia i do udowodnieni dopełnienia obowiązków.

§ 2 1. Zgodnie z ustawą o rachunkowości za prawidłowy uważa się dowód księgowy:

  1. stwierdzający fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierający co najmniej:

 • określenie rodzaju dowodu,

 • określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,

 • opis operacji oraz jej wartości

 • datę dokonania operacji lub datę sporządzania dowodu,

 • podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki majątkowe

 • stwierdzenie zakwalifikowania dowodu do ujęcia: w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca księgowania wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za to wskazanie,

 • numer identyfikacyjny dowodu,

  1. sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz na dowód sprawdzenia podpisany przez osoby upoważnione,
 1. Sprawdzenie pod względem merytorycznym dowodów księgowych polega na ustaleniu rzetelności ich danych, celowości, gospodarności i legalności operacji gospodarczych wyrażonych w dowodach, a także na stwierdzeniu, że dowody zostały wystawione przez właściwe jednostki.
 1. Sprawdzenie dowodów pod względem formalno – rachunkowym polega na ustaleniu, że wystawione zostały w sposób technicznie prawidłowy, zawierają wszystkie elementy prawidłowego dowodu oraz, że ich dane liczbowe nie zawierają błędów arytmetycznych.
 1. Stwierdzone w dowodach nieprawidłowości merytoryczne uwidaczniane są na dowodzie lub w załączniku do dowodu i podpisane przez osoby obowiązane do sprawdzenia dowodu. Nieprawidłowości formalno-rachunkowe korygowane są w sposób ustalony dla poprawiania błędów.
 1. Błędy w dowodach źródłowych zewnętrznych można korygować jedynie przez wysłanie kontrahentowi dokumentu korygującego wraz ze stosownym uzasadnieniem (noty, faktura korygująca).
 1. Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawionej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej.

§ 3 1. Dowody księgowe w księgowości podlegają dekretacji. Dekretacja obejmuje następujące etapy:

  1. segregacja dokumentów

  2. sprawdzenie prawidłowości dokumentów

  3. oznaczenie sposobu księgowania

 1. Dokumenty nie podlegające księgowaniu powinny być zaopatrzone w klauzulę „ nie stanowią podstawy do księgowania”

§ 4 1. Za dowody księgowe uważa się:

 • dowody związane z obrotem pieniężnym

 • dowody dotyczące zakupu towarów, materiałów i usług oraz rozrachunków z kontrahentami,

 • dowody bankowe

 • dowody stwierdzające wypłatę wynagrodzeń

 • polecenia księgowania

 • noty księgowe

 • rachunki uproszczone

 • zestawienia dowodów księgowych przygotowane do zaksięgowania zapisem zbiorowym


część II a - GOSPODARKA PIENIĘŻNA

§ 1 1. Środki pieniężne gromadzone są w kasie oraz na rachunkach bankowych
 1. Obrót pieniężny występuje w formie obrotu gotówkowego i obrotu bezgotówkowego.
 1. Wypłaty gotówkowe dokonuje się ze środków podjętych z rachunków bankowych na określony cel.
 1. Wypłaty gotówkowe z kasy odprowadza się do banku.

§ 2
1. Wszelkie decyzje związane z wykonywaniem dyspozycji pieniężnych stosuje się w obrocie bezgotówkowym i gotówkowym.

Obrotu gotówkowy stosuje się do wysokości ustalonego pogotowia kasowego.

 

2. Gotówkę, znaki i papiery wartościowe oraz druki ścisłego zarachowania przechowuje się w kasie ogniotrwałej, którą po zakończeniu pracy kasjer zamyka na klucze. Klucze od kasy przechowuje kasjer.

 

3. Operacji kasowych dokonuje pracownik wyznaczony przez dyrektora. Obowiązków tych nie wolno powierzyć głównemu księgowemu.

 

4. Do obowiązków kasjera należy:

a)      właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i innych walorów,

b)      dokonywanie operacji gotówkowych ( wypłat i przyjmowanie wpłat ) na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych podpisanych przez osoby upoważnione, przejrzane pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty,

c)      niezwłoczne zawiadomienie dyrektora i głównego księgowego o brakach gotówkowych oraz ewentualnych włamaniach do kasy.

W powierzonym zakresie pełnienia obowiązków, kasjer ponosi odpowiedzialność materialną za:

-          nieprzestrzeganie zasad gospodarki kasowej,

-          dokonywanie wypłat bez udokumentowania podpisami odbiorców zamieszczonych na właściwych dowodach rozchodowych,

-          nienależyte zabezpieczenie i przechowywanie gotówki,

-          wypłacenie gotówki na podstawie niezatwierdzonych dowodów do wypłaty.

           

5. Wszystkie wpłaty i wypłaty kasjer ujmuje w przebitkowych raportach kasowych poprzez wpisanie do raportów kasowych wszystkich dowodów indywidualnie.

Dopuszcza się sporządzanie raportów kasowych zbiorczo na koniec każdego miesiąca.

 

6. Raporty kasowe po uprzednim ich podpisaniu i spisaniu ilości dowodów przychodowych i rozchodowych kasjer przekazuje głównemu księgowemu za pokwitowaniem kopii raportu kasowego.

 

7. Prawidłowość sporządzania raportów kasowych sprawdza główny księgowy lub osoba przez niego upoważniona. W szczególności ustala on, czy wykazane przez kasjera poszczególne przychody i rozchody są udokumentowane dowodami kasowymi, czy załączone dowody kasowe odpowiadają określonym wymogom oraz zaopatrzone są w odpowiednie klauzule, czy prawidłowo ustalono stan gotówki.8. Od kasjera pobiera się i składa do akt osobowych deklarację o odpowiedzialności materialnej.

Uproszczona forma:

 

„ ... Przyjmuję do wiadomości, że ponoszę odpowiedzialność za powierzone mienie, pieniądze i inne wartości. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie operacji kasowych i ponoszę odpowiedzialność za ich naruszenie”. 

9. Przyjęcie obowiązków kasjera oraz każdorazowe przekazywanie kasy innej osobie należy dokonywać każdorazowo na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Przekazywanie obowiązków kasjera innej osobie należy dokonywać w obecności głównego księgowego, lub osoby przez niego upoważnionej.

 

10. Czeki gotówkowe, rozrachunkowe, polecenia przelewu oraz inne dyspozycje pieniężne podpisuje dyrektor lub główny księgowy lub osoby przez niego upoważnione zgodnie ze złożonymi w banku wzorami podpisów. Zabrania się podpisywania czeków i poleceń przelewu „ in blanco”. Osoby podpisujące czeki i polecenia przelewu są odpowiedzialne za zgodność ich treści z dowodami stanowiącymi podstawę ich wystawienia.

§ 3


 1. Dowodami kasowymi i bankowymi są:

  1. kwitariusz przychodowy K-103

  2. bankowy dowód wpłaty

  3. raport kasowy

  4. czeki

  5. polecenie przelewu – pobrania wraz z potwierdzeniem bankowym

  6. wyciągi z rachunków bankowych

  7. wnioski o zaliczkę

  8. rozliczenie zaliczki

  9. polecenie wyjazdu

  10. listy płac

  11. polecenie księgowania

§ 4
Wszystkie dokumenty kasowe stanowiące wypłatę gotówki z kasy musza być zaopatrzone w podpisy dyrektora i głównej księgowej oraz sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Przy wypłacie osobie nieznanej należy żądać okazania dowodu osobistego i wpisać dane na dokumencie wypłaty.


Dokumentem operacji kasowych są następujące dowody:


 1. Raport kasowy sporządzą go pracownik prowadzący kasę na podstawie dokumentów księgowych uprzednio opisanych i zatwierdzonych przez upoważnione osoby. Raport sporządza się w dniach zaszłości operacji kasowych dot. danego dnia, a jeśli ilość operacji kasowych w poszczególnych dniach jest niewielka, może być sporządzony zbiorczo za okresy kilkudniowe, nieprzekraczające jednak danego miesiąca kalendarzowego. Raport sporządza się w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia0 i nie powinien przekraczać ilości pozycji zawartych na dwóch stronach formularza. Saldo raportu musi wykazywać zgodność ze stanem faktycznym kasy. Po skompletowaniu dowodów na podstawie których przeprowadzono operacje kasowe i sporządzeniu raportu kasowego, agendy przekazuje się do komórki księgowości w celu zaksięgowania.
 1. Polecenie księgowaniastanowi dowód wewnętrzny, sporządza się w jednym egzemplarzu. PK do raportu kasowego sporządza się dla udokumentowania wewnętrznej operacji gospodarczej.
 1. Dokumenty źródłowe uzasadniające wypłatę z kasy:
  1. dowód wpłaty własny musi być opieczętowany, zawierać kwotę jaka wpłacana jest do banku oraz treść informującą wpłatę
  1. listy płac opieczętowane, podpisane przez dyrektora i główną księgową
  1. rachunki z tytułu umów-zleceń – j.w.
  1. rachunki zwrotu kosztów podróży – podstawę wyjazdu służbowego stanowi prawidłowo wystawione polecenie wyjazdu służbowego, które służy do rozliczenia kosztów podróży, otrzymania zaliczki na wyjazd, stwierdzenie pobytu i udokumentowanie nieobecności w pracy. Musi zawierać:

 • nazwisko i imię, stanowisko służbowe pracownika

 • nazwę miejscowości i instytucji do której pracownik zostaje delegowany

 • cel wyjazdu służbowego

 • czas trwania delegacji

 • dokładne określenie środka lokomocji

 • podpis i pieczątka osoby zlecającej wyjazd

 • potwierdzenie pobytu

 • podpisy osób uprawionych do wypłaty delegacji

Rachunek kosztów podróży pracownik przedkłada do komórki księgowości w ciągu 7 dni od daty zakończenia podróży służ.


  1. Rachunki obce:

 • za zakupione środki trwałe i wyposażenie zaopatruje się w klauzulę „wpisano do ewidencji środków trwałych lub wyposażenie pod poz.. data.... podpis...”

 • na rachunku z tyt. wykonywania robót lub usług należy dokonać opisu jakiego zadania usługa dotyczy oraz dołączyć kopię zlecenia lub zamówienia

 • rachunki dotyczące zakupu materiałów przeznaczonych do bezpośredniego użytku opisuje się ze wskazaniem do jakiego celu zostały zużyte, natomiast zakupione materiały przeznaczone bezpośrednio dla pracowników – opis rachunku a ponadto powinny zawierać potwierdzenie odbioru materiału

 • rachunki za zakup odzieży uprawionych do tej odzieży – prowadzenie kartotek dla poszczególnych pracowników

 • rachunki za zakup książek – wpis do księgi inwentarzowej biblioteki zawierający poz...
  1. Wnioski o zaliczkę służą za podstawę do wypłacania zaliczki na pokrycie określonych wydatków związanych z działalnością statutową Zespołu w Opolu. W/w wniosek musi być przed wypłatą podpisany przez dyrektora i główną księgową. Wniosek o zaliczkę zwiera:

 • imię i nazwisko pracownika pobierającego zaliczkę

 • nazwę jednostki organizacyjnej

 • stanowisko służbowe pracownika, datę oraz określenie na jaki cel ma być wydatkowana

termin rozliczenia zaliczki – 14 dni lub zaliczka stała. Stała do rozliczenia pod koniec roku kalendarzowego tj. 31.XII


  1. Rozliczenie zaliczki sporządza pracownik z tyt. uprzednio pobranej oraz przed wypłatą następnej zaliczki. Każda wydatkowana kwota z zaliczki do rozliczenia musi być udokumentowana oryginalnymi rachunkami zaopatrzonymi w klauzulę „zapłacono”. Wszystkie rachunki podlegają sprawdzeniu merytorycznemu, rachunkowemu i formalnemu oraz zaakceptowaniu do wypłaty. Nie wydatkowaną kwotę wpłaca pracownik do kasy.

§ 5
Dokumentacja bankowa obejmuje: 1. Wyciąg bankowy wraz z dołączonymi dowodami jest potwierdzeniem dokonywanych operacji na koncie bankowym. Pobierany jest przez upoważnionego pracownika z banku.
 1. Bankowy dowód wpłaty sporządza się w przypadku dokonania wpłaty do banku. Sporządzony jest w czterech egzemplarzach. Bankowy dowód wpłaty musi być opieczętowany, posiadać numer konta na który wpłata zostaje dokonana oraz kwotę wpisana cyframi i słownie.
 1. Polecenie przelewu sporządza się w 4 egzemplarzach i przekuje się do banku
 1. Czek gotówkowy wystawiony jest w przypadku pobierania gotówki z banku na określone potrzeby. Czeki podpisuje upoważnieni pracownicy zgodnie ze wzorem podpisów złożonym w banku.
 1. Czeki rozrachunkowe wystawiane są w przypadku transakcji zakupu materiałów lub przedmiotów nietrwałych.

§ 6
Operacje na rachunku bankowym mogą być dokonywane również poprzez program ESOBIG Eksplorat. Instrukcja obsługi programu znajduje się w komórce księgowości.część II b - GOSPODARKA ŚRODKAMI RZECZOWYMI
§ 1

1. Za prawidłową gospodarkę środkami rzeczowymi odpowiedzialny jest dyrektor, który obowiązany jest zapewnić użytkowanie środków rzeczowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

2. Osobą odpowiedzialną za gospodarkę środkami trwałymi i wyposażeniem jest kierownik gospodarczy. Do obowiązków tej osoby należy prawidłowe oznaczenie powierzonych jej pieczy środków rzeczowych, przechowywanie, konserwacja i zabezpieczenie przed zniszczeniem, zepsuciem i kradzieżą.

W poszczególnych pomieszczeniach umieszczane są spisy inwentarzowe.

 

3. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia prowadzona jest w księgach inwentarzowych. Księgi zakłada się osobno dla środków trwałych i wyposażenia. Księgi inwentarzowe prowadzi kierownik gospodarczy. Księgi inwentarzowe zbiorów bibliotecznych prowadzi bibliotekarz i uzgadnia zapisy z głównym księgowym na koniec roku kalendarzowego.


§ 2
Dokumenty dotyczące gospodarowania środkami rzeczowymi:

 1. Protokoły przyjęcia lub przekazania wystawia się w 3 egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazany jest do jednostki otrzymującej, a dwie pozostałe kopie pozostają w instytucji przekazującej. Jeden egzemplarz trafia do pracownika prowadzącego ewidencję środków rzeczowych drugi do komórki księgowości w celu zaksięgowania.
 1. Protokół „PT” sporządza się w celu udokumentowania, przekazania lub przyjęcia wyposażenia lub środka trwałego do innej lub z innej jednostki organizacyjnej. Protokół „PT” sporządza się w 3 egzemplarzach, z których dwa egzemplarze (oryginał i kopia) przesyła się jednostce otrzymującej środki rzeczowe a jeden egzemplarz pozostaje w ZPPKP . Jednostka otrzymująca środki rzeczowe potwierdza odbiór na dwóch egzemplarzach z których jeden zostawia u siebie a drugi wysyła jednostce przekazującej i na tej podstawie komórka księgowości wyksięgowuje lub przychodowuje dany przedmiot zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową.
 1. Protokół „LT” sporządza się w celu udokumentowania, rozchodu środka rzeczowego z powodu zużycia lub zniszczenia skutkami losowymi itp. powyższe protokoły zawierają podpisy komisji likwidacyjnej oraz nioski co do fizycznej kasacji danego środka. Protokół „LT” sporządza się w dwóch egzemplarzach. jeden egzemplarz otrzymuje pracownik odpowiedzialny za gospodarkę wyposażenia względnie środków trwałych, drugi komórka księgowości celem wyksięgowania z ewidencji księgowej.
 1. Noty obciążeniowo-uznaniowe wystawia się w dwóch egzemplarzach dla udokumentowania wewnętrznej lub zewnętrznej operacji. Po podpisaniu przez dyrektora i główną księgową podlegają zaksięgowaniu.
 1. Arkusze spisu z natury i zestawienia zbiorcze stanowią podstawowe dokumenty do przeprowadzenia i rozliczenia spisów z natury pieniężnych i rzeczowych składników majątkowych. W/w dokumenty zwierają wszystkie elementy a wydane w trybie określonym w przepisach w sprawie ogólnych zasad prowadzenia rachunkowości przez jednostkę gospodarki uspołecznionej. arkusze spisu z natury wypełnia się w dwóch egzemplarzach. Przeprowadzenie inwentaryzacji księgozbioru odbywa się na arkuszach skontrum w jednym egzemplarzu natomiast protokół poinwentaryzacyjny.

część II c – OBIEG DOKUMENTÓW KADROWYCH, PŁACOWYCH

ORAZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

§ 1
Dokumentacja ubezpieczeń społecznych: 1. Zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (ZUS ZLA) służy do usprawiedliwienia nieobecności pracownika spowodowanej chorobą oraz obliczenia należności zasiłku chorobowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdy druk ZUS ZLA dostarczony do ZPPKP wciągnięty jest do rejestru prowadzonego przez komórkę kadrową a następnie przekazany do księgowości najpóźniej na 5 dni przed wypłatą, celem dokonania obliczeń. wypłata zasiłku chorobowego pracowników administracji i obsługi następuje łącznie z wypłatą wynagrodzenia w dniu wypłaty, nauczycieli 27 dnia miesiąca kalendarzowego.
 1. Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego stanowi podstawę do wypłaty zasiłków chorobowych, wyrównawczych, opiekuńczych, pogrzebowych. Listy płatnicze sporządza się oddzielnie dla zasiłków płatnych przez ZUS oraz przez zakład pracy.
 1. Wniosek o zasiłek rodzinny druk Z-13 wypełnia zainteresowany pracownik podając dane a swoim podpisem stwierdza odpowiedzialność za rzetelność i prawidłowość danych. druk Z-13 oddaje się sekretarzowi szkoły gdzie następuje ustalenie zasiłku rodzinnego. wypłata zasiłku naliczana jest z dołu przy wynagrodzeniu.
 1. Legitymacje ubezpieczeniowe wydaje się dla nowo przyjętych pracowników, względnie dokonuje się wymiany legitymacji (zgubienie, zniszczenie). legitymacje ubezpieczeniowe wpisuje się do rejestru a wydaje pracownikom za pokwitowaniem.

§ 2
Dokumentacja pracy i płacy:
 1. Angaż / umowa jest to dokument potwierdzający zawarcie umowy o pracę z pracownikiem w określonym czasie z podaniem jego obowiązków (zakres czynności oraz przysługujące wynagrodzenie).Angaż sporządza komórka kadr, w 3egzemplarzach i po podpisaniu przez dyrektora – 1 egzemplarz otrzymuje pracownik, 1 – kadry, 1 – księgowość.
 1. Listy płac sporządzane są dla pracowników ZPPKP przez komórkę księgowości w oparciu o posiadaną dokumentację (angaż, umowy, decyzja o rozwiązaniu stosunku pracy). Sporządzone na podstawie powyższej dokumentacji listy płac za okresy miesięczne po uprzednim zatwierdzeniu pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym (dyrektor i gł. księgowa) przekazywane są do realizacji kasjerowi.
 1. Karty wynagrodzeń służą do ewidencjonowania wszystkich składników wynagrodzeń za okres pracy w ZPPKP. W oparciu o karty wynagrodzeń wystawia się zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia. Kartę wynagrodzeń sporządza się po sporządzeniu list płac.
 1. Podanie o urlop służy do udokumentowania nieobecności w pracy pracownika korzystającego tzn. urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego, okolicznościowego itp.


część II d – GOSPODARKA DRUKAMI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA
§ 1

1. Gospodarką drukami ścisłego zarachowania objęte są:

a)      świadectwa szkolne,

b)      druki legitymacji ubezpieczeniowych,

c)      czeki gotówkowe,  1. arkusze spisu z natury

  2. kwitariusz przychodowy

 

2. Druki ścisłego zarachowania przechowuje się pod zamknięciem w szafach, kasetach należycie zabezpieczonych pod odpowiedzialnością wyznaczonych pracowników. Ewidencję w/w druków prowadzi się na bieżąco w „ Księdze druków ścisłego zarachowania”.

Ewidencję prowadzą pracownicy, którym powierzono druki. Ewidencję druków pkt1 a), b) prowadzi Danuta Łabanc; pkt1 c), d), e) prowadzi Halina Szymońska

 

3. Księgę druków ścisłego zarachowania jest ponumerowana, przesznurowana oraz zaparafowana. Księgę tę przechowuje pod zamknięciem odpowiedzialny pracownik.

 

4. Pracownik odpowiedzialny za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania dokonuje sprawdzenia ich ilości w momencie przyjmowania i wydawania.

 

5. Odpowiedzialny pracownik ustala w ewidencji stan ilościowy druków na koniec roku. O wszelkich różnicach zawiadamia niezwłocznie dyrektora i głównego księgowego. W razie zgubienia, zniszczenia lub kradzieży druków ścisłego zarachowania (pieczęci) dyrektor przeprowadza dochodzenie, wyciągając odpowiednie wnioski służbowe w stosunku do osób winnych.

W razie zgubienia lub kradzieży książeczki czeków gotówkowych, należy ponadto zawiadomić właściwy oddział banku. Blankiety czeków gotówkowych przechowuje pod zamknięciem kasjer, który ponosi odpowiedzialność za ich należyte zabezpieczenie.

 

część II e – PRZCHOWYWANIE DOKUMENTÓW
§ 1


 1. Po dokonaniu wszystkich księgowań dot. danego okresu sprawozdawczego, wszystkie dowody księgowe, które stanowiły podstawę księgowań należy przechowywać w segregatorze, skoroszytach, teczkach. Dokumenty ułożone są miesiącami wg pozycji pod którymi ujęto je w urządzeniach księgowych w sposób umożliwiający wymianę tych dokumentów (np. sklejanie, zszywanie). Dokumenty księgowe przechowuje komórka księgowości do dnia zatwierdzenia sprawozdania za dany rok gospodarczy. Po tym terminie przekazane są do pomieszczenia zabezpieczającego ich przechowywanie przez odpowiedni okres obowiązujący dane dokumenty.
 1. Dokumenty księgowe zalicza się do dokumentów kategorii „B”. Czas ich przechowywania wynosi dla:

  1. dowodów przychodowych i rozchodowych materiałów i przedmiotów nietrwałych (5 lat pod warunkiem, że uprzednio uzgodniono i rozliczono osoby materialnie odpowiedzialne)

  2. księgi rachunkowe syntetyczne i urządzenia księgowe analityczne, arkusze spisu z natury, zestawienia różne inwentaryzacji, kwartalne sprawozdania finansowe – 5 lat

  3. wszelkie inne dowody księgowe nie wymienione w pkt a,b –5 lat

  4. listy płac, karty wynagrodzeń bądź inne dowody na których podstawie następuje obliczenie podstawy renty – 50 lat

  5. roczne sprawozdania finansowe oraz księgi inwentarzowe -25 lat
 1. Po okresie przechowywania, dokumenty o których mowa w pkt 2 należy przekazać na makulaturę w trybie ustalonym obowiązującymi przepisami po uzyskaniu zgody właściwego archiwum państwowego.
 1. W razie zniszczenia lub zaginięcia dokumentów, sporządza się protokół, a ponadto jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa – zawiadamia się organy powołane do ścigania przestępstw.


Instrukcja

dotycząca przeprowadzenia inwentaryzacji

składników majątkowych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 1994/121/591 z późniejszymi zmianami)
§1

Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stany aktywów i pasywów, a na tej podstawie: 1. Inwentaryzację klasy przeprowadza się na dzień 31.12

 2. Inwentaryzację środków trwałych przeprowadza się raz na cztery lata.

 3. Inwentaryzację zdawczo - odbiorczą przeprowadza się w przypadku zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

 4. Środki trwałe w używaniu nie podlegają pisemnej inwentaryzacji, lecz weryfikacji w drodze porównania danych ewidencji z dokumentacją.

§2


 1. Dyrektor na wniosek głównego księgowego wyznacza przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej

 2. Dyrektor na wniosek przewodniczącego Komisji inwentaryzacyjnej powołuje zespół spisowy.

§ 3
Główny księgowy odpowiedzialny jest za prace przygotowawcze do przeprowadzenia inwentaryzacji, a mianowicie: 1. Przygotowanie odpowiedniej ilości arkuszy spisowych, zestawień zbiorczych.

 2. Ostemplowanie, ponumerowanie i podpisanie przez przewodniczącego Komisji inwentaryzacji arkuszy spisowych.

 3. Wydanie za pokwitowaniem arkuszy spisowych przewodniczącemu zespołu w dniu, w którym rozpoczną się prace spisowe.

§4
Arkusze spisu z natury z chwilą ich ponumerowania traktuje się jak formularze ewidencyjne, objęte ilościową kontrolą zużycia. Za prawidłowe rozliczenie się z otrzymanych arkuszy odpowiada przewodniczący zespołu spisowego.


§5
Spisu dokonuje zespół spisowy składający się z przynajmniej dwóch osób powołanych przez dyrektora.
§ 6
Wpisywanie danych na arkuszach spisowych przeprowadza się atramentem, długopisem bezpośrednio w czasie dokonywania spisu. Niedopuszczalne są wymazywania, zeskrobywania itp. Błędne zapisy należy przekreślić tak, by można było odczytać poprzedni zapis. Poprawki muszą być zaparafowane przez członka komisji spisowej i osobę materialnie odpowiedzialną za powierzone mienie ( w przypadku inwentury zdawczo – odbiorczej przez osobę zdającą i przejmującą).
§ 7

Inwentaryzację gotówki w kasie, papierów wartościowych i znaków wartościowych oraz druków ścisłego zarachowania przeprowadza się przez protokolarne sprawdzenie ich stanu rzeczywistego, porównaniu za stanem wynikającym z ksiąg lub ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz ustalenie i wyjaśnienie ewentualnych niedoborów i nadwyżek.


§ 8
Dane ze spisu z natury skorygowano o udokumentowane przychody i rozchody, które zostały dokonane w okresie między dniem upływu terminu inwentaryzacji a dniem spisywania.

§ 9
Arkusze spisowe, na których ujęto wyniki inwentaryzacji zawierają co najmniej: 1. Nazwę jednostki (pieczęć)

 2. Numer kolejny arkusza spisowego i podpis przewodniczącego Komisji inwentaryzacyjnej

 3. Datę spisu

 4. Numer kolejny pozycji arkusza spisowego

 5. Szczegółowe określenie składnika majątkowego, w tym także symbol identyfikacyjny

 6. Jednostkę miary

 7. Ilość stwierdzoną w czasie spisu z natury

 8. Cenę jednostkową i wartość wynikającą z przemnożenia ilości składnika stwierdzonego w czasie spisu przez cenę jednostkową

 9. Imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej oraz jej podpis złożony na dowód nie zgłaszania zastrzeżeń do ustaleń spisu.

 10. Imiona i nazwiska oraz podpisy członków zespołów spisowych

§ 10
Spis z natur poddawany jest wyrywkowej kontroli przez przewodniczącego Komisji inwentaryzacyjnej lub kontrolerów przez niego wyznaczonych. Z wyników kontroli należy sporządzić protokół, a na arkuszu spisowym kontrolujący oznacza swym podpisem pozycje, które zostały skontrolowane.

§ 11
Całością prac inwentaryzacyjnych kieruje przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej, który rozstrzyga wszystkie kwestie sporne powstałe w trakcie sporządzania spisu i odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji przed Dyrektorem szkoły.
§ 12
Instrukcja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REGULAMIN NAGRÓD DYREKTORA DLA NAUCZYCIELI

.

w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa

Podstawa prawna: 1. Artykuł 49 ust. 1 pkt. 1 Karty Nauczyciela.

 2. Uchwała Rady Miasta Opola z dnia 31.08.2000r. Nr XXVIII 416/00Postanowienia wstępne


 1. Regulamin dotyczy przyznawania nagrody dyrektora placówki, zwanej dalej „nagrodą”.

 2. Fundusz nagród wynosi 1% planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń nauczycieli z tym, że:

  1. 80% kwoty pozostawia do swojej dyspozycji

  2. 20% kwoty pozostaje do dyspozycji prezydenta Miasta Opola

 3. Nagroda nie powinna być mniejsza niż średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty, chyba, że liczba wyznaczonych do nagrody nauczycieli, nie pozwala na zachowanie tego wymiaru.

 4. Nagroda przyznawana może być z okazji zakończenia roku szkolnego, Dni Edukacji Narodowej lub w trakcie roku szkolnego, za szczególne osiągnięcia nauczyciela.Kryteria przyznawania nagrody dla nauczycieli


 1. Nagrodę może otrzymać nauczyciel, który spełnia podstawowe warunki:

  1. przepracował w tej placówce co najmniej rok

  2. wzorowo wypełnia obowiązki dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

  3. dąży do podnoszenia swoich kwalifikacji

  4. prezentuje wysoką kulturę osobistą

  5. dba o estetykę własnego miejsca pracy

 1. Nauczyciel wytypowany do nagrody powinien wyróżniać się przynajmniej jednym z określonych poniżej działań:

  1. przyczyniać się do podnoszenia prestiżu placówki poprzez zdobywanie nagród i wyróżnień w olimpiadach, konkursach, przeglądach

  2. mieć swój wkład pracy w podnoszenie wewnętrznego systemu jakości pracy szkoły

  3. proponować i wprowadzać innowacje pedagogiczne

  4. organizować dla uczniów pozalekcyjne imprezy, wycieczki, plenery

  5. organizować razem z uczniami wystawy w szkole i poza nią

  6. mieć szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz uczniów ubogich lub zaniedbanych wychowawczo

  7. pracować na rzecz międzynarodowej wymiany młodzieży i Europejskich Projektów Edukacyjnych

Tryb przyznawania nagrody


 1. Nagrodę dla nauczycieli przyznaje dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek wicedyrektora.

 2. Dyrektor może przyznać nagrodę po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

 3. Nauczycielowi, któremu została przyznana nagroda, dyrektor uroczyście wręcza dyplom, którego kopię dołącza do akt osobowych.Postanowienia końcowe


 1. Od decyzji przysługuje odwołanie do 7 dni.

 2. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

 3. Regulamin powinien znajdować się w miejscu dostępnym dla pracowników.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 01.09.2000r.


ZASADY TYPOWANIA UCZNIÓW

ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH PLACÓWEK KSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO IM. JANA CYBISA W OPOLU

DO STYPENDIÓW PRZYZNAWANYCH

PRZEZ ZARZĄD MIASTA OPOLA


 1. O typowaniu kandydatów do stypendium decyduje Rada Pedagogiczna w głosowaniu jawnym na ustny wniosek nauczyciela prowadzącego przedmioty artystyczne (malarstwo, rzeźba, historia sztuki, główny przedmiot zawodowy).

 2. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej kandydatury uczniów wraz z uzasadnieniem przedstawia dyrektor szkoły.

 3. Warunkiem typowania kandydatów jest spełnienie następujących wymogów:

  1. otrzymuje oceny celujące i bardzo dobre z przedmiotów artystycznych (rysunek, malarstwo, rzeźba, główny przedmiot zawodowy)

  2. uczęszcza na zajęcia artystyczne pozalekcyjne

  3. inspiruje grupę do twórczych rozwiązań artystycznych

  4. bierze udział w wystawach szkolnych oraz pozaszkolnych

  5. bierze udział w plenerach plastycznych

  6. reprezentuje wysoki poziom artystyczny

  7. dba o własny rozwój twórczy

  8. uczestniczy w konkursach ogólnopolskich oraz międzynarodowych

  9. uczestniczy w Europejskich Projektach Edukacyjnych w zakresie programów artystycznych

 4. Trzej kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów zostaną wytypowani i przedstawieni Zarządowi Miasta Opola jako kandydaci do stypendiów.

 5. Zasady zostały przyjęte przez Radę Pedagogiczną w dniu ..................... w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna