6 znaków precyzjiPobieranie 35,52 Kb.
Data12.06.2018
Rozmiar35,52 Kb.

Zmienne
Zmienne można określić jako twory, którym można przypisać pewną wartość oraz wykonywać na nich działania (np. matematyczne). Aby stworzyć zmienną należy najpierw zadeklarować, jakiego będzie typu, czyli zdecydować czy ma przechowywać liczby naturalne, całkowite, wymierne itp. lub znaki. Zmienną deklarujemy w następujący sposób:
int x;
Słowo kluczowe int oznacza, że tworzymy zmienną typu integer (w skrócie int), która będzie przechowywać wartości liczbowe całkowite (czyli wszystkie oprócz ułamków, zespolonych itd.)z pewnego zakresu. Jest jednak pewne ograniczenie. Nie można przecież przechowywać nieskończenie wielkich liczb w pamięci komputera, gdyż pamięć nie jest nieskończona. Z tego powodu każdy rodzaj zmiennej ma tak zwany zakres, czyli przedział liczbowy, jaki może przybierać. Na przykład zmienna typu int może zawierać wartości
od -231 do 231-1. W naszym przykładzie stworzona zmienna nosi nazwę x. Oto zestawienie typów zmiennych z zaznaczeniem ich zakresów i wielkości w bajtach:


Char

-128..127

1

Int

-231..231-1

4 lub 2

Float

6 znaków precyzji

4

Double

10 znaków precyzji

8

Do przechowywania wartościu typu prawda-fałsz w C++ wprowadzono typ bool, który może przybierać wartości true lub false (wszystko to są słowa kluczowe C++ ). Zakres zmiennych możemy dodatkowo zmodyfikować przez wprowadzenie słów kluczowych przed typem zmiennej. Na przykład chcąc operować tylko na liczbach dodatnich dodajemy przed nazwą zmiennej słowo unsigned. Robimy to następująco:


unsigned int x;
Teraz zadeklarowana i zdefiniowana zmienna x ma zakres od 0 do 232. Oto zestawienie słów kluczowych zmieniających zakres zmiennych:

unsigned char

0..255

1

unsigned int

0..232

2;4

short int

-32768..32767

2

unsigned short int

0..65535

2

long int

-231..231-1

4

unsigned long int

0..232

4

signed char

-255..0

1

signed int

-232..0

2;4

signed short int

-65535..0

2

signed long int

-232..0

4

Jeżeli użyjemy samo long lub short jest to domyślnie long int oraz short int.Wczytywanie danych z klawiatury
Wiemy już jak zadeklarować zmienną. Aby teraz z klawiatury wczytać do niej wartość będziemy używali polecenia cin.

Przyjrzyjmy się następującemu programowi:


#include

using namespace std;

main()

{

int x;cout<<”podaj wartość zmiennej x”<

cin>>x;


cout<<”podałeś wartość: ”<system (”pause”);

return 0;

}
na początku mamy deklarację zmiennej x typu całkowitego int. Następnie po uruchomieniu programu pojawi się na ekranie monitora napis podaj wartość zmiennej x i program będzie czekał aż piszemy z klawiatury liczbę całkowitą (wynik działania polecenia cin>>x;). Na koniec jeszcze zostanie wyświetlone podsumowanie w postaci napisu podałeś wartość: i wartość zmiennej x, czyli wartość liczbowa, którą przed chwilą podaliśmy. Zwróć uwagę, że jeśli chcemy wyświetlić jakiś komunikat, to używamy cudzysłowów, natomiast jeśli wartość danej zmiennej to już tych cudzysłowów nie stawiamy. Np. dla zmiennych a=5 i b=7 w wyniku działania następującego fragmentu programu:
cout<<”a=”<

cout<<”b=”<

cout<<”a+b=”<na ekranie monitora powinniśmy otrzymać:
a=5

b=7


a+b=12
Jak możemy zauważyć powyżej, zmienne typów liczbowych możemy dodawać. Możemy na nich wykonywać również inne operacje matematyczne:
+ dodawanie

- odejmowanie

* mnożenie

/ dzielenie

/ dzielenie całkowite

% reszta z dzielenia


Dwa ostatnie działania mogą być używanie tylko do liczb całkowitych.


Zadania


 1. Napisz program Roznice. Program powinien pobierać od użytkownika dwie liczby całkowite a,b a nastepnie wyświetlać ich różnice, tzn a-b i b-a. Np. dla podanych wartości a=5 i b=7 program powinien wyświetlić:

a-b=-2


b-a=2


 1. Napisz program Iloczyn pobierający od użytkownika dwie liczby rzeczywiste i wyświetlający ich iloczyn.
 1. Napisz program Ilorazy pobierający od użytkownika dwie liczby rzeczywiste i wyświetlający ich ilorazy (a/b i b/a).
 1. Napisz program Ilorazy całkowite.Pamiętaj, że iloraz całkowity możemy powiczyć dla liczb całokitych a nie rzeczywistych.
 1. Napisz program Reszta z dzielenia.Program ma wczytać z klawiatury dwie liczby a następnie policzyć resztę z dzielenia pierwszej liczby przez drugą. 1. Napisz program Zamiana cali na centymetry. Program powinien pobrać od użytkownika jedną liczbę rzeczywistą oznaczającą długość wyrażoną w calach (np. 1) po czym wydrukować na ekranie podaną długość po zmianie jednostki długości na centymetry (np. 2,54). Program powinien się ładnie przedstawić tzn. wydrukować na ekranie czytelne informacje kto i kiedy program napisał. Każda drukowana na ekranie oraz wczytywana z klawiatury liczba powinna być poprzedzona odpowiednim opisem (np. PODAJ DŁUGOŚĆ WYRAŻONĄ W CENTYMETRACH DL=).
 1. Napisz program Zamiana złotówek na dolary. Program ma służyć do przeliczenia kwoty pieniędzy wyrażonej w złotówkach na kwotę dolarów. Bieżący kurs dolara znajdziesz w Internecie.
 1. Napisz program przeliczający temperaturę wyrażoną w stopniach Celsjusza na temperaturę wyrażoną w skali Fahrenheita.
 1. Napisz program przeliczający objętość wyrażoną w litrach na galony.
 1. Napisz program przeliczający masę wyrażona w kilogramach na funty.
 1. Napisz program przeliczający wielkość kąta wyrażoną w stopniach na radiany.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna