6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadamiPobieranie 179,4 Kb.
Data28.02.2019
Rozmiar179,4 Kb.

6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

Projektowane zadania w ramach wariantów systemu gospodarki odpadami z założenia zawierają działania zmierzające do poprawy sytuacji w gospodarce odpadami i są zgodne z zasadami postępowania odpadami określonymi w przepisach o odpadach. Dotyczą one: • Zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

 • Zapewniania zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu

 • Zapewnianiu zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec, lub których nie udało się poddać odzyskowi

 • Przekazywania odpadów do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione

 • Stosowania najlepszych dostępnych technik

 • Selektywnego zbierania odpadów „u źródła”

 • Stosowania zasady „zanieczyszczający płaci”

a) Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczenia ilości odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Można wyróżnić trzy sposoby związane z zapobieganiem i ograniczeniem ilości powstawania odpadów:  • Zapobiegania poprzez technologie – promowanie zasad „czystszej produkcji”

Czystsza produkcja jest prewencyjną strategią ochrony środowiska polegającą na redukcji u źródła powstawania odpadów, ścieków, zanieczyszczeń pyłowo-gazowych oraz pośrednio poprzez oszczędność materiałów i surowców, wody, paliw i energii oraz innych zasobów naturalnych w procesach produkcyjnych oraz w każdej innej działalności człowieka. Realizowana za pomocą prostej procedury operacyjnej, zwanej procedurą minimalizacji odpadów, może funkcjonować jako niezwykle efektywny ekonomicznie i ekologicznie niesformalizowany system zarządzania środowiskowego, pozwalający na osiąganie wymienionych wyżej korzyści (wg opracowania „Zarządzanie środowiskowe na szczeblu lokalnym i regionalnym, W.A. Sokół).


  • Zapobieganie przez produkty – promowanie produktów o „małej szkodliwości powstających z nich odpadów”

Ustawa o odpadach stanowi, że ktokolwiek podejmuje działania, których skutkiem może być powstawanie odpadów, powinien zaplanować, zaprojektować i prowadzić swoją działalność tak, aby zapobiec powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość wytwarzanych odpadów i ich szkodliwy wpływ na środowisko podczas produkcji, eksploatacji i po zakończeniu użytkowania produktów. Termin "wielokrotny użytek" oznacza każdą operację, w trakcie której opakowanie przeznaczone i skonstruowane do zastosowania w określonej minimalnej liczbie cykli użytkowania jest powtórnie napełniane lub wykorzystywane do tego samego celu, do którego było pierwotnie przeznaczone, z pomocą lub bez pomocy środków wspomagających dostępnych na rynku i umożliwiających powtórne wykorzystanie np. opakowania; takie opakowanie wielokrotnego użytku staje się odpadem z chwilą, gdy przestaje być zdatne do wielokrotnego użytku;

  • Edukacja ekologiczna mieszkańców

Edukacja ekologiczna mieszkańców danej gminy powinna dostarczać informacji o możliwościach zmniejszenia ilości odpadów powstających w gospodarstwach domowych, poprzez kampanie informacyjno – edukacyjne, które są ukierunkowane na proekologiczne zachowania konsumentów, np. świadomy wybór towarów, np. butelki szklane zamiast plastikowych, towary bez dodatkowych opakowań itp.


 1. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Głównym kierunkiem działań w zakresie wspomagania prawidłowego gospodarowania odpadami jest poprawa i unowocześnienie gospodarki odpadami, a także dostosowanie jej funkcjonowania do obowiązujących przepisów prawnych. Działania te oparte będą na:  • Rozbudzeniu i ugruntowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa

  • Wydaniu stosownych aktów prawa miejscowego w formie uchwał Rady Powiatu

  • Skorelowaniu planów zagospodarowania przestrzennego z zamierzeniami restrukturyzacyjnymi

  • Podjęciu starań w celu zapewnienia środków finansowych na wdrożenie systemu

  • Współdziałaniu z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania odpadami

  • Zawieraniu umów z mieszkańcami i przedsiębiorcami w sprawie odbioru i zbierania odpadów

  • Nadzorowaniu i kontrolowaniu prawidłowości selektywnego zbierania odpadów


c) Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów

Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji będą oparte na:  • Edukacji społecznej prowadzonej w celu zachęcenia ludzi do ograniczania wytwarzania odpadów

  • Wydzieleniu ze strumienia odpadów komunalnych odpadów ulegających biodegradacji

  • Rozpowszechnianiu kompostowania przydomowego z wykorzystaniem we własnym zakresie finalnego produktu jakim jest kompost.Poprawa sytuacji w zakresie gospodarki odpadami będzie następowała w wyniku podjęcia niżej przedstawionych kierunków działań wyrażonych konkretnymi zadaniami opisanymi w dziale 5.
Tabela 6.1. Rodzaje działań dla odpadów wytwarzanych w sektorze komunalnym

l.p.

Rodzaj działań

Lata

1.


Wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów „u źródła” (szkło białe oraz kolorowe, tworzywa sztuczne, papier i tektura, odpady balastowe- nie posiadające własności użytkowych)

2005-2006

2.

Zorganizowanie i wdrożenie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wielkogabarytowych, budowlanych, komunalnych odpadów ulegających biodegradacji)

2005-2007

3.

Rozbudowa i dostosowanie zaplecza technicznego dla potrzeb segregacji, magazynowania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych

2005-2007

4.

Poprawa efektywności i zakresu selektywnego zbierania odpadów

2005-2007

5.

Zapewnienie regularnego odbioru odpadów

2005-2011

6.

Opracowanie i wdrożenie programy informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa i przedsiębiorców

2005-2006

7.

Zapewnienie selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych na poziomie 20 % wytworzonych w roku 2006.

2005-2007

8.

Zapewnienie selektywnego zbierania odpadów budowlanych na poziomie 15 % wytworzonych w roku 2006.

2005-2007

9.

Zapewnienie selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych na poziomie 50 % wytworzonych w roku 2014.

2007-2014

10.

Zapewnienie selektywnego zbierania odpadów budowlanych na poziomie 40 % wytworzonych w roku 2014.

2007-2014

11.

Organizowanie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych

2005-2007

12.


Zapewnienie osiągnięcia do roku 2014 wykorzystania komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie do celów nawozowych na poziomie 26%

2005-2014

13.


Zapewnienie osiągnięcia do roku 2014 poddania osadów procesowi kompostowania na poziomie 20 %

2005-2014

14.

Propagowanie rozwoju przydomowego kompostowania odpadów ulegających biodegradacji (odpady zielone i odpady kuchenne)

2005-2011

15.

Redukcja do 83 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r. poprzez poddawanie ich procesom odzysku odpadów.

2005-2007

16.

- Redukcja w 2010 r. – 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r. kierowanych na składowiska odpadów.

- Redukcja w 2013 r. – 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r. kierowanych na składowiska odpadów.

- Redukcja w 2020 r. – 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r. kierowanych na składowiska odpadów.


2007-2011

Tabela 6.2. Rodzaje działań dla odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym

l.p.

Rodzaj działań

Lata

1.

Analizowanie i gromadzenie informacji o gospodarce odpadami w przedsiębiorstwach (np. pozyskiwanie informacji z wojewódzkiej bazy danych o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

2005-2011

2.

Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów przemysłowych

2005 - 20011

Tabela 6.3. Rodzaje działań dla odpadów niebezpiecznych
l.p.

Rodzaj działań

Lata

1.

Zorganizowanie i zapewnienie osiągnięcia do roku 2006 selektywnego zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych z grupy odpadów komunalnych-na poziomie 15%

2005-2005

2.

Zorganizowanie i zapewnienie osiągnięcia do roku 2010 selektywnego zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych z grupy odpadów komunalnych-na poziomie 50%, a do roku 2014 selektywnego zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych z grupy odpadów komunalnych-na poziomie 80%

2006-2014

3.

Zorganizowanie Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych
(w ramach których zbierane będą np. oleje odpadowe, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, środki ochrony roślin, lampy fluorescencyjne)

2005-2007

4.

Budowa lub udział w budowie wspólnie z innymi gminami grzebowiska bądź organizacja systemu odbioru, transportu i prawidłowej utylizacji padłych zwierząt.

2005-2007

5.

Utworzenie i aktualizacja powiatowej bazy danych zawierającej informacje o występowaniu PCB oraz o lokalizacji, ilości i stanie materiałów zawierających azbest.

2005-2011

6.

Udział w utworzeniu punktów magazynowania odpadów powstałych z akcji ratowniczych, zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych przy istniejących obiektach gospodarki odpadami.

2005-2007

7. Zadania z zakresu gospodarki odpadami, wynikające z Programu Ochrony Środowiska, wspierane przez Powiat

 1. Egzekwowanie zasad użytkowania terenu w strefach ochronnych ujęć wód podziemnych i źródeł, zgodnie z przepisami oraz utrzymanie ich w czystości i porządku.

 2. Promowanie wśród zakładów przemysłowych, istniejących na terenie powiatu, stosowania technologii przyjaznych środowisku poprzez zmniejszenie strumienia wytwarzanych odpadów, zwiększenie ponownego wykorzystania surowców wtórnych i zasad „czystszej produkcji”.

 3. Wprowadzenie ograniczeń dotyczących możliwości składowania odpadów przemysłowych ze wskazaniem właściwej metody ponownego wykorzystania bądź unieszkodliwiania.

 4. Podejmowanie działań zabezpieczających przed przenikaniem odcieków ze składowisk odpadów przemysłowych oraz komunalnych do wód podziemnych i powierzchniowych.

 5. Szczegółowe rozpoznanie stanu środowiska i analiza możliwych zagrożeń ze strony istniejących składowisk, szczególnie w obszarze występowania GZWP 452, stanowiącym główne źródło zaopatrzenia powiatu w wodę pitną.

 6. Prowadzenie kontroli szczelności składowisk na obszarze powiatu poprzez badania monitoringowe środowiska wodnego i prowadzenie monitoringu składowisk zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 7. Oczyszczenie koryt potoków na terenie powiatu i usunięcie z nich odpadów (m.in.potoku Regułka).

 8. Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po byłych zakładach „Górka” (II etapy).

 9. Likwidacja lub minimalizacja negatywnego oddziaływania składowisk odpadów z sektora gospodarczego, szczególnie na środowisko wodne (głównie składowiska ZMI i ZM II w Trzebini – po Zakładach Metalurgicznych, ZG TRZEBIONKA SA oraz składowisko Zakładów Chemicznych ALWERNIA SA),

 10. Rekultywacja składowisk odpadów z sektora gospodarczego (m.in. składowiska odpadów pogórniczych ZGE „Janina”, składowiska Zakładów Chemicznych ALWERNIA SA, staw poflotacyjny ZG „Trzebionka”, składowiska ZM I, ZM II, oraz zwałowisk nadkładu i inne

 11. Likwidacja lub minimalizacja negatywnego oddziaływania składowisk odpadów komunalnych na środowisko wodne (głównie niezrekultywowane składowisko w Balinie – Okradziejówce, Libiążu i likwidacja „dzikich wysypisk”).

8. Wnioski z analizy oddziaływania planu na środowiskoZgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie sporządzania planów gospodarki odpadami, w niniejszym planie zawarto jedynie wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko.

Wnioski:

 • Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego gromadzenia odpadów dzikich wysypisk, przyczyni się przede wszystkim do usunięcia ogniska zanieczyszczenia gleb, wód podziemnych i powierzchniowych. W planie wskazano na konieczność likwidacji dzikich składowisk.

 • Kontrolowany sposób postępowania z odpadami zawierającymi azbest nie powoduje zanieczyszczenia środowiska atmosferycznego. W tym zakresie w planie przedstawiono program usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest.

 • Segregacja i selektywne zbieranie odpadów doprowadzi do pozyskania surowców wtórnych
  i przede wszystkim do ograniczenia ilości odpadów kierowanych na składowiska oraz do wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. W planie przewidziano budowę instalacji do segregacji odpadów.

 • Rozpowszechnianie kompostowni indywidualnych (zakładanie kompostowników), ograniczy ilość odpadów ulegających biodegradacji, deponowanych dotychczas na składowisku odpadów komunalnych..

 • Ograniczenie obserwowanego zjawiska spalania odpadów w indywidualnych paleniskach przydomowych przyczyni się w znaczącym stopniu do ograniczenia, często uciążliwej zapachowo niskiej emisji. Konieczne są w tym zakresie działania edukacyjne.

 • Właściwie ukierunkowana edukacja ekologiczna mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego, spowoduje zwiększenie efektywności prowadzonego selektywnego zbierania odpadów, co zapewni pozyskanie surowców wtórnych i zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska.

Analiza oddziaływania przyjętych do realizacji w planie zadań w ramach wyznaczonych celów ogólnych i szczegółowych wskazuje, że szczególnej poprawie powinna ulec jakość wód podziemnych i gleb na terenach składowisk odpadów, przewidzianych do likwidacji i przebudowy oraz poprawie powinna ulec jakość wód powierzchniowych szczególnie w rejonie planowanych działaś na terenie Gminy Trzebinia.

Wniosek końcowy
Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Chrzanowskiego, przyczyni się do poprawy stanu środowiska na terenie powiatu.

9. Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu

Jednym z elementów systemu monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów i zadań będzie utworzenie powiatowej bazy danych o odpadach. W bazie tej będą gromadzone informacje dotyczących gospodarki odpadami (wytwarzania, odbioru, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania), z podziałem na sektor komunalny, gospodarczy i odpady niebezpieczne oraz zagadnienia szczegółowe dotyczące realizacji powiatowego systemu gospodarki odpadami. W bazie danych zawarte będą dane o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, a także stopniem wykorzystania instalacji i urządzeń do ich zagospodarowania.

Drugim elementem monitorowania wdrażania powiatowego planu gospodarki odpadami będzie tzw. monitorowanie samorządowe. Raz w roku Zarząd Powiatu będzie przedstawiał Radzie Powiatu informacje o stanie realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Jednocześnie tematyka dotycząca gospodarki odpadami powstającymi na terenie każdej gminy będzie wprowadzana porządku obrad rad gmin. Podczas obrad omawiane będą zagadnienia dotyczące wdrożenia planu gospodarki odpadami, a w szczególności zasady selektywnego zbierania odpadów z sektora komunalnego oraz likwidacji „dzikich wysypisk”

Dane zbierane będą w cyklu półrocznym lub rocznym, w zależności od potrzeb i pozyskiwane będą:


 • z wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami,

 • z informacji pochodzących z zakładów i firm gospodarki odpadami,

 • z innych informacji lub dokumentów będących w posiadaniu organów ochrony środowiska,

 • z informacji pochodzących od przedsiębiorców.

Cykliczna aktualizacja danych przyczyni się do stałego monitorowania gospodarki odpadami na terenie powiatu (odpadów z sektora komunalnego, gospodarczego i odpadów niebezpiecznych wytwarzanych na terenie powiatu i sposobach gospodarowania nimi). Wyniki monitoringu posłużą do sporządzania, co dwa lata raportów z wykonania programu ochrony środowiska, którego częścią jest plan gospodarki odpadami, a co cztery lata będą wykorzystywane do weryfikacji i aktualizacji bieżącego planu. Podstawą do sporządzania raportów będzie dokonanie oceny stopnia jego realizacji. Ocena taka powinna wynikać z analizy stanu gospodarki odpadami w powiecie, opracowywanej na bieżąco na dzień sporządzenia raportu w odniesieniu do stanu wyjściowego przedstawionego w planie. Analiza powinna być przeprowadzana dla postawionych w planie celów, zadań i przyjętego sytemu na podstawie wskaźników efektywności realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami. Przewiduje się również prowadzenie monitoringu zgodnie z zapisami w WPGO. Wykaz wskaźników efektywności realizacji planu przedstawia poniższa tabela.

Tabela 9.1. Zadania do realizacji w latach 2005-2007 w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Powiatu Chrzanowskiego


Nazwa zadania

Rodzaj odpadów komunalnych

Nazwa wskaźnika

Stan na koniec 2005 r., itd.

1)Zorganizowanie systemu zbierania odpadów komunalnych

Odpady komunalne


1) udział procentowy mieszkańców powiatu objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów

tak/nie

2)Zorganizowanie lub rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Odpady wielkogabarytowe
1) udział procentowy mieszkańców powiatu objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów wielkogabarytowych

zorganizowanie/

rozbudowa/

brak systemu


2) charakterystyka systemu (np. organizacja punktu zbierania, org. okresowych akcji odbierania, czy są one organizowane regularnie
i z jaką częstotliwością itp.)

3) poziom (w %) zebranych z ilości wytworzonych odpadów wielkogabarytowych

Odpady budowlane

1) udział procentowy mieszkańców powiatu objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów budowlanych

zorganizowanie/

rozbudowa/

brak systemu


2) charakterystyka systemu (transport, odbiór regularny czy sezonowy itp.)

3) poziom (w %) zebranych z ilości wytworzonych odpadów budowlanych

Odpady ulegające biodegradacji

1) udział procentowy mieszkańców powiatu objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów ulegających biodegradacji

zorganizowanie/ rozbudowa/
brak systemu

2) charakterystyka systemu zbierania, magazynowania i transportu odpadów ulegających biodegradacji

3) poziom (w %) zebranych z ilości wytworzonych w 1995 r. odpadów ulegających biodegradacji

2)Zorganizowanie lub rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Odpady niebezpieczne

1) udział procentowy mieszkańców powiatu objętych selektywnym zbieraniem odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze komunalnym

zorganizowanie/

rozbudowa/

brak systemu


2) udział procentowy mieszkańców powiatu objętych selektywnym zbieraniem odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze komunalnym w ramach Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)

3) ilość utworzonych GPZON na terenie powiatu

4) rodzaje (oleje odpadowe, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, środki ochrony roślin, przeterminowane leki i inne) i ilości zbieranych odpadów niebezpiecznych

3) Utworzenie punktów magazynowania odpadów powstałych z akcji ratowniczych, zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych przy istniejących zakładach gospodarki odpadami

Inne odpady niebezpieczne

1) punkty magazynowania odpadów powstałych z akcji ratowniczych, zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych

Ilość punktów

4) Odzysk i unieszkodliwianie

Odpady komunalne ulegające biodegradacji

1) poziom (w %) odpadów ulegających biodegradacji poddanych procesom odzysku (kompostowanie, recykling, produkcja paliw alternatywnych) bądź unieszkodliwiania (spalanie, piroliza, poza składowaniem)

tak/nie

odzysk/unieszkodliwianie poza składowaniem2) poziom (w %) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji złożonych na składowiskach

3) budowa instalacji zagospodarowania (kompostowni, zakładów fermentacji beztlenowej i mechaniczno-biologicznych instalacji) przetwarzania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w gminie (podać przepustowość, Mg/rok)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2007-2010

4) Odzysk i unieszkodliwianie
4) budowa instalacji do kompostowania (podać przepustowość Mg/rok)

tak/nie

odzysk/uniesz-kodliwianie poza składowaniem5) akcje informacyjne mające na celu popularyzacje kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie (propagowanie rozwoju lokalnych i przydomowych kompostowni wykorzystujących odpady kuchenne i odpady zielone)

Odpady wielkogabarytowe

1) instalacje linii demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych (przepustowość Mg/rok)

tak/nie

Odpady budowlane


1) instalacje linii recyklingu odpadów budowlanych

(przepustowość Mg/rok)tak/nie

Odpady niebezpieczne

1) instalacje linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych (przepustowość Mg/rok)

tak/nie

2) ilość i rodzaj odpadów niebezpiecznych przekazanych do odzysku i recyklingu

Odpady z sektora komunalnego

1) wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznych

tak/nie

5) Organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi

Odpady opakowaniowe

1) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych (rodzaje i ilości)

tak/nie

2) budowa potencjału technicznego do segregacji odpadów opakowaniowych (stacje segregacji, stacje przeładunkowe)

3) budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz ich transportu (pojemniki do segregacji, środki transportu)

6) Promowanie wyrobów z udziałem surowców wtórnych pozyskanych z odpadów opakowaniowych) w celu zwiększenia zapotrzebowania na takie wyroby.

Odpady opakowaniowe

1) przeprowadzone akcje informacyjne

Ilość akcji

7) Modyfikacja systemów segregacji odpadów opakowaniowych podnoszących jakość odzyskiwanych
z odpadów surowców

Odpady opakowaniowe

1) Krótka charakterystyka modyfikacji systemu

ilość

2)Rodzaje odpadów opakowaniowych zbieranych w ramach systemu segregacji

8) Opracowanie i wdrożenie programu informacyjno- edukacyjnego dla społeczeństwa i przedsiębiorców

Sektor odpadów komunalnych (wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych, opakowaniowych, ulegających biodegradacji)

1) krótki opis programu dla mieszkańców powiatu, w jaki sposób jest wdrażany

1 x na rok

9) Budowa lub modernizacja składowisk odpadów komunalnych wg standardów i wymogów UE

Odpady komunalne

1) ilość składowisk wybudowanych lub wg standardów UE

ilość

2) ilość składowisk zmodernizowanych wg. standardów UE

10) Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych

Odpady komunalne

1) ilość zamkniętych składowisk

ilość

2) ilość zrekultywowanych składowisk

11) Ostateczne zakończenie eksploatacji składowisk niespełniających wymogów UE

Odpady komunalne

1) ilość składowisk, których eksploatacja została zakończona

ilość

Tabela 9.2. Zadania do realizacji w latach 2005-2007 w zakresie gospodarki odpadami pochodzącymi z sektora gospodarczego na terenie Powiatu Chrzanowskiego

Lp.

Zadanie

Nazwa wskaźnika

Stan na koniec 2005 r., itd.

1.

Rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w podmiotach gospodarczych, w tym w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Analiza danych pochodzących np. z wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami

tak/nie

2.

Monitoring działań związanych z rekultywacją lub likwidacją składowisk odpadów, dla których brak jest możliwości odzysku nagromadzonych odpadów

Gromadzenie i analiza informacji

tak/nie

3.

Monitoring działań związanych z przebudową składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów ekologicznych

4.

Monitorowanie działań związanych z przebudową instalacji, w których następuje wytwarzanie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów z sektora gospodarczego, nie spełniających wymogów ekologicznych


Tabela 9.3. Zadania do realizacji w latach 2005-2007 w zakresie odpadów zawierających azbest na terenie Powiatu Chrzanowskiego


Lp.

Przyjęty cel

Stan na koniec 2005 r., itd.

Opis realizacji zadania
w poszczególnych latach


1.

Opracowanie przez gminy programu usuwania materiałów zawierających azbest w ramach planu gospodarki odpadami

tak/nie

................................................

2.

Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest

tak/nie

..............................................

10. Wskazanie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów

Źródła finansowania inwestycji ekologicznych związanych z gospodarką odpadami można podzielić na trzy grupy: • publiczne – np. pochodzące z budżetu państwa, gminy lub pozabudżetowych instytucji publicznych,

 • prywatne – np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych,

 • prywatno – publiczne – np. ze spółek prawa handlowego udziałem gminy.

Dominującymi formami finansowania inwestycji ekologicznych są:

 • zobowiązania kapitałowe – kredyty, pożyczki, obligacje, leasing

 • udziały kapitałowe – akcje i udziały w spółkach,

 • dotacje.

W Polsce najczęściej występującymi formami finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadami są:

 • fundusze własne inwestorów,

 • pożyczki i dotacje udzielane przez narodowy i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska,

 • kredyty preferencyjne udzielane np. przez bank ochrony środowiska (BOŚ S.A.), kredyty komercyjne,

 • zagraniczna pomoc finansowa udzielana przez fundacje i programy pomocowe (np. z ekokonwersji poprzez EkoFundusz, konwersji długu wobec Finlandii – ekokonwersja fińska – obsługiwana przez NFOŚiGW,),

 • kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (EUROPEJSKI BANK ODBUDOWY i ROZWOJU - EBOIR, BANK ŚWIATOWY),

 • kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne,

 • leasing.

FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Zasady funkcjonowania narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

Środki funduszy przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz na współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi. Środki funduszy mogą być także przeznaczone na współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej.

Środki narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy przeznacza się na m.in. na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi.

Generalnie finansowanie odbywa się w formie:


 • Oprocentowanych pożyczek (mogą być częściowo umarzane, pod warunkiem terminowego wykonania zadań i osiągnięcia planowanych efektów)

 • Dotacji

Działalność związana z wydatkowaniem środków z gminnych i powiatowych funduszy może być finansowana przez przyznawanie dotacji. Natomiast działalność związana z wydatkowaniem środków narodowego i wojewódzkich funduszy finansowana jest przez:

 • udzielanie oprocentowanych pożyczek,

 • dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek,

 • przyznawanie dotacji,

 • wnoszenie udziałów do spółek działających w kraju,

 • nabywanie obligacji, akcji i udziałów spółek działających w kraju,

 • nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Warunki udzielenia dofinansowania:

 • udokumentowanie pełne pokrycia planowanych kosztów przedsięwzięcia,

 • wywiązywanie się przez wnioskodawcę z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących przychody funduszy,

 • przedsięwzięcie nie może być zakończone,

 • udzielone dofinansowanie nie może przekroczyć kosztów przedsięwzięcia.

W kryteriach oceny wniosku o dofinansowanie brane jest także pod uwagę ujęcie przedsięwzięcia na liście przedsięwzięć priorytetowych wojewódzkich funduszy.

FUNDACJA EKOFUNDUSZ

EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. Konwersja długu). Dotychczas decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja i Norwegia. EkoFndusz zarządza środkami finansowymi pochodzącymi z ekokonwersji łącznie ponad 571 mln USD do wydatkowania w latach 1992-2010. EkoFundusz jest niezależną fundacją działającą według prawa polskiego a jej fundatorem jest Minister Skarbu Państwa.W zakresie gospodarki odpadami priorytetami EkoFunduszu są:

 • tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych,

 • przedsięwzięcia związane z eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych w procesach przemysłowych (promocja „czystszych produkcji”) i likwidacją składowisk odpadów tego rodzaju,

 • rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub świata przyrody.

Pomoc finansową EkoFunuszu mogą uzyskać tylko te projekty, które wykazują się wysoką efektywnością, tj. korzystnym stosunkiem efektów ekologicznych do kosztów. Poza tym zalecane jest, aby projekty spełniały przynajmniej jeden z następujących warunków:

 • wprowadzanie na polski rynek nowych technologii z krajów-donatorów,

 • uruchomienie krajowej produkcji urządzeń dla ochrony środowiska,

 • szczególne znaczenie dla ochrony zdrowia.

EkoFundusz udziela wsparcia finansowego w formie bezzwrotnych dotacji, a także preferencyjnych pożyczek. Dotacje uzyskać mogą jedynie projekty dotyczące inwestycji związanych bezpośrednio z ochroną środowiska (w ich fazie implementacyjnej), a w dziedzinie ochrony przyrody również projekty nieinwestycyjne. EkoFundusz nie dofinansowuje badań naukowych, akcji pomiarowych, a także studiów i opracowań oraz tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentacji projektowej. Jeżeli wniosek o dofinansowanie składa jednostka gospodarcza, dotacja EkoFunduszu z reguły nie przekracza 20% wartości projektu. Gdy inwestorem są jednostki samorządu terytorialnego dotacja może pokryć do 30% kosztów(w przypadkach szczególnych do 50%). EkoFundusz może wspierać zarówno projekty dopiero rozpoczynane, jak i będące w fazie realizacji, jeżeli ich rzeczowe zaawansowanie nie przekracza 60%.

(Źródło: KOGO)

INNE FUNDACJE:

 • Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie,

 • Environmental Know-How Fund w Warszawie,

 • Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund w Warszawie,

 • Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej,

 • Poslka Agencja Rozwoju Regionalnego

 • Program Małych Dotacji GEF,

 • Projekt Umbrella,

(Źródło: KOGO)

BANKI aktywnie wspierające inwestycje ekologiczne:

 • Bank Ochrony Środowiska S.A. – statutowo nałożony obowiązek kredytowania inwestycji służących ochronie środowiska,

 • Bank Gdański S.A.,

 • Bank Rozwoju Eksportu S.A.,

 • Polski Bank Rozwoju S.A.,

 • Bank Światowy,

 • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

(Źródło: KOGO)

INSTYTUCJE LESINGOWE finansujące gospodarkę odpadami:

 • Towarzystwo Inwestycyjno-Leasingowe EKOLEASING S.A.

 • Bel Leasing Sp. z o. o.

 • Bise Leasing S.A.

 • Centralne Towarzystwo Leasingowe S.A.

 • Europejski Fundusz Leasingowi Sp. z o. o.

(Źródło: KOGO)

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Na gruncie polskim podstawowe dokumenty określające zasady funkcjonowania Funduszu Spójności to Narodowy Plan Rozwoju na lata 2005-2006, Podstawy Wsparcia Wspólnoty (Community Support Framework) oraz Strategia Wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2005-2006. Beneficjentami Funduszu Spójności, czyli odbiorcami pomocy mogą być jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz przedsiębiorstwa komunalne. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, których wartość przekracza 10 mln euro. Wysokość dofinansowania w przypadku każdego projektu może wynieść nawet do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Racjonalizacja gospodarki odpadami jest jednym z priorytetów Funduszu Spójności w obecnym okresie programowania. Do dofinansowania będą się kwalifikować następujące typy projektów:


 • budowa, rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów komunalnych oraz tworzenie systemów recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

 • tworzenie systemów zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,

 • tworzenie systemów zagospodarowania osadów ściekowych.

Kryteria wyboru projektów w stosunku do wielkości aglomeracji są następujące:

 • I priorytet – powyżej 200 000 mieszkańców,

 • II priorytet – od 150 000 do 200 000 mieszkańców,

 • III priorytet – do 150 000 mieszkańców.

Podkreślić należy, iż ważnym kryterium jest również zgodność z miejscowym planem gospodarki odpadami. Ponadto ważne jest także uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uregulowane prawo do terenu dla składowiska i/lub zakładu gospodarki odpadami.

Formularzami wniosków wstępnych do Funduszu Spójności dysponują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wniosek należy złożyć do właściwego wojewódzkiego funduszu. Projekt powinien również zostać zarejestrowany w internetowej bazie danych – Internetowy System Ewidencji Kart Projektów (ISEKP)- adres http://isekp.mg.gov.pl. Rejestracja projektu w bazie umożliwia ubieganie się o pomoc techniczną na przygotowanie dokumentacji do projektu. Wnioski wstępne są oceniane przez wojewódzki fundusz a następnie przekazywane do Narodowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powołany przez Ministra Środowiska Komitet Sterujący do spraw Funduszu Spójności rekomenduje Ministrowi Środowiska projekty do przygotowania Aplikacji do Funduszu Spójności w danym roku. Gotowe Aplikacje zawierające niezbędne dokumenty m.in. studia wykonalności, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, analizy ekonomiczne i finansowe oraz inne wysyłane są za pośrednictwem Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – Instytucji zarządzającej Funduszem Spójności do Komisji Europejskiej. Komisja Europejska podejmuje ostateczną decyzję odnośnie dofinansowania projektu.(źródło: materiały szkoleniowe-Nowoczesna Gospodarka Odpadami Komunalnymi, polsko-niemieckie seminarium, Katowice, 23-24 marca 2005 r.)

FUNDUSZE STRUKTURALNE


Istnieją cztery fundusze strukturalne, są to:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (European Regional Development Fund – ERDF),

 • Europejski Fundusz Społeczny (European Social Fund – ESF),

 • Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (European Agriculture Guidance and Guarantee Fund – EAGGF),

 • Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (Financial Instrument for Fisheries Guidance – FIFG).

Inicjatywy w dziedzinie ochrony środowiska będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) i realizowane w ramach dwóch programów operacyjnych, przygotowanych przez rząd Polski na podstawie Narodowego Planu Rozwoju na lata 2005-2006:

 • Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR),

 • Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

W ramach programu m.in. realizowane będą inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska oraz inwestycje związane z rewitalizacją obszarów zdegradowanych. Celem programu jest zapewnienie wszystkim regionom w Polsce udziału w procesach rozwojowych


i modernizacyjnych gospodarki poprzez tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów. Pomoc skierowana jest do:

 • samorządów województw, powiatów i gmin,

 • instytucji naukowych, instytucji rynku pracy,

 • agencji rozwoju regionalnego i instytucji wspierania przedsiębiorczości.

W zakresie jednego z działań programu, mającego na celu wsparcie dużych inwestycji infrastrukturalnych w ochronie środowiska (o wartości do 10 mln euro) dotyczących budowy
i modernizacji infrastruktury o znaczeniu regionalnym, służących wzmacnianiu konkurencyjności regionów, będą realizowane projekty z następujących dziedzin:

 • zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków,

 • zagospodarowanie odpadów,

 • poprawa jakości powietrza,

 • ochrona przeciwpowodziowa,

 • wsparcie zarządzania ochroną środowiska,

 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Preferowane będą projekty o wartości:

 • minimum 2 milionów euro w przypadku projektów infrastrukturalnych, infrastrukturalnych zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz wykorzystania odnawilanych źródeł energii,

 • minimum 0,5 miliona euro dla projektów w zakresie zarządzania ochroną środowiska,

 • minimum 1 miliona euro w przypadku pozostałych projektów infrastrukturalnych.

W programie zaplanowane jest także wspieranie infrastruktury lokalnej. Dofinansowanie otrzymają mniejsze inwestycje w zakresie ochrony środowiska o oddziaływaniu lokalnym, na terenach wiejskich oraz małych miastach (do 20 tys. mieszkańców). Projekty takie powinny być realizowane przede wszystkim w gminach i powiatach o niskich dochodach na mieszkańca i wysokiej stopie bezrobocia.

Realizowane będą projekty dotyczące: • budowy lub modernizacji urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków,

 • budowy lub modernizacji urządzeń zaopatrzenia w wodę,

 • budowy lub modernizacji urządzeń zaopatrzenia w energię,

 • gospodarki odpadami stałymi.

Za priorytetowe będą uznawane projekty realizowane w gminach o dochodach na mieszkańca poniżej 60% średniej danego województwa oraz o stopie bezrobocia przekraczającej 150% średniej województwa, mające wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenia warunków do wzrostu zatrudnienia.

Celem programu ZPORR jest także rewitalizacja obszarów zdegradowanych, czyli ożywienie gospodarcze i społeczne terenów zdegradowanych, w tym zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego. W działaniach związanych z rewitalizacją terenów poprzemysłowych i powojskowych szczególną uwagę zwrócono na kwestie ochrony środowiska naturalnego. Za priorytetowe będą uznawane projekty zintegrowane stanowiące element wieloletniego, lokalnego planu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i powojskowych.

Działania uwzględniające gospodarkę odpadami w ramach ZPORR to:


 • infrastruktura ochrony środowiska – duże inwestycje uwzględniające budowę i modernizację infrastruktury o znaczeniu regionalnym,

 • obszary wiejskie – małe inwestycje o oddziaływaniu lokalnym na terenach wiejskich i w małych miastach do 20 tys. mieszkańców,

 • obszary podlegające restrukturyzacji – obszary przemysłów tradycyjnych wymagające aktywizacji.

Wysokość dofinansowania


Przy inwestycjach w infrastrukturę ochrony środowiska maksymalny udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kosztach kwalifikowanych może wynieść 75%, a w przypadku inwestycji generujących znaczący zysk netto udział ten może wynieść 50%.

Dla działań związanych z infrastrukturą lokalną oraz rewitalizacją obszarów zdegradowanych maksymalny udział środków może wynieść 75% oraz dodatkowo 10% z zasobów budżetu państwa na projekty realizowane w gminach o najniższych dochodach własnych.(źródło: opracowanie Ministerstwa Środowiska pt.: „Fundusze Unii Europejskiej dla samorządów na inwestycje służące ochronie środowiska”)

Sektorowy Pogram Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”

Celem programu jest wsparcie działań prowadzących do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki i zwiększających jej zdolność do funkcjonowania w warunkach otwartego rynku. Efektem tych działań ma być m.in. zwiększenie liczby przedsiębiorstw spełniających wymogi ochrony środowiska Unii Europejskiej. Program adresowany jest do dużych, małych i średnich przedsiębiorstw. Inicjatywy w zakresie ochrony środowiska w przedsiębiorstwach będą mogły być realizowane m.in. w ramach działań programu np. – Działania 2.4 pod nazwą: „Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska”. W ramach tego działania wspierane będą przedsięwzięcia z zakresu: • inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego,

 • gospodarki wodno-ściekowej,

 • ochrony powietrza,

 • gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi.

Dofinansowaniu będą podlegać zarówno inwestycje polegające na zmianie technologii produkcji na bardziej przyjazną środowisku, jak i inwestycje „końca rury”. Wspierane będą inwestycje pozwalające przedsiębiorcy na uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, umożliwiające dostosowywanie się przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego (dyrektywa 96/61/WE), co warunkuje prowadzenie działalności na Jednolitym Rynku Europejskim.

W zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi możliwa będzie pomoc finansowa dla przedsiębiorstw polegająca na wsparciu działań służących zapewnieniu prowadzenia przez przedsiębiorstwa bezpiecznej gospodarki odpadami przemysłowymi, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, których powstawaniu nie można zapobiec poprzez zmiany technologiczne, czy też zmiany technik operacyjnych.

W ramach powyższego działania wspierane będą:


 • budowa, rozbudowa lub modernizacje instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które mogą pełnić funkcje usługowe, zgodnie z krajowym i wojewódzkimi, a także lokalnymi planami gospodarki odpadami, dla położonych w pobliżu jednostek gospodarczych, które nie mogą uniknąć wytwarzania podobnych rodzajów odpadów,

 • rozbudowa i modernizacje urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania opakowań po substancjach niebezpiecznych, wytwarzanych w danym przedsiębiorstwie lub grupie przedsiębiorstw,

 • tworzenie technicznych możliwości wstępnego przekształcania odpadów, zwłaszcza odpadów niebezpiecznych w formy (np. poprzez ich odwadnianie, zagęszczanie, segregację, neutralizcję) ułatwiające ich magazynowanie oraz transport, a następnie odzysk lub unieszkodliwianie w instalacjach do tego przeznaczonych,

 • tworzenie technicznych możliwości bezpiecznego tymczasowego magazynowania odpadów przemysłowych w celu optymalizacji ich strumieni kierowanych do odzysku lub unieszkodliwienia,

 • tworzenie możliwości technicznych i operacyjnych w zakresie minimalizowania wytwarzania oraz segregacji i ewidencjonowania ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych.

W ramach tego działania dofinansowywane mogą być również studia i ekspertyzy konieczne do opracowania dokumentacji projektowej.

Dofinansowanie z ERDF dla powyższych zadań będzie mogło wynosić do 35% całkowitego kwalifikującego się kosztu inwestycji. Współfinansowanie publiczne krajowe będzie pochodziło ze środków NFOŚiGW, również w formie pożyczek preferencyjnych. Łączna pomoc publiczna na inwestycje będzie mogła wynosić od 30% do 65% kosztów kwalifikowanych, w zależności od rodzaju inwestycji, wielkości przedsiębiorstwa i jego lokalizacji z uwzględnieniem obszarów objętych bezrobociem. Ponadto preferowane będą projekty, które poprzez zmianę technologii produkcji przyczynią się do ograniczenia zanieczyszczeń u źródła.Działania uwzględniające gospodarkę odpadami w ramach SPO-WKP to:

 • Działanie 2.4 – wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska (za działanie odpowiada Ministerstwo Środowiska)

 • Działanie 2.2 – wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw (za działanie odpowiada Ministerstwo Gospodarki, Pracy Polityki Społecznej)

 • Działanie 2.3 – wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez inwestycje (za działanie odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).

W przypadku Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” istotna jest kwestia pomocy publicznej, którą reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej.(źródło: opracowanie Ministerstwa Środowiska pt.: „Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców na inwestycje służące ochronie środowiska”).

Harmonogramy uruchamiania środków przedstawiono w tabelach 10.1, 10.2, 10.3.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna