6. c karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w zakresie wsparcia budowy lub przebudowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnejPobieranie 73,73 Kb.
Data22.05.2018
Rozmiar73,73 Kb.6.C KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

W ZAKRESIE WSPARCIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ


Pieczęć Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania Zielone Światło”
Data przeprowadzenia oceny
Numer naboru

…/20..

Termin naboru:
Dane dotyczące wnioskodawcy

Numer wnioskuWnioskodawcaTytuł operacji


Data złożenia wniosku
Dane dotyczące oceniającego

Imię i nazwisko Członka Rady

Reprezentowany sektor
Proszę zakreślić przyznane punkty w poszczególnych kryteriach.

Lp.

Treść kryterium

Spełnienie kryterium

Uzasadnienie

Sposób i źródło informacji do weryfikacji kryterium

Zakres

Należne punkty

1

Infrastruktura stworzona w ramach operacji będzie odpowiadać na potrzeby grup defaworyzowanych:

1A. Kobiet

5

Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie opisu spełnienia tego kryterium we Wniosku o Przyznanie Pomocy (część B.III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI, pole 1.4 Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD).
Wnioskodawca powinien szczegółowo opisać, w jaki sposób infrastruktura będzie odpowiadać na określone potrzeby danej grupy lub grup defaworyzowanych.
Członkowie Rady dokonają oceny informacji przedstawionych przez wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się z jego argumentacją (pozostawiając ślad rewizyjny w postaci pisemnego uzasadnienia).
Punktów nie uzyska operacja, która nie przewiduje szczególnego uzasadnienia w powyższym zakresie (np. uzasadnienie wnioskodawcy sprowadzi się do stwierdzenia, że operacja będzie odpowiadać na potrzeby grup defaworyzowanych).
Operacja może otrzymać maksymalnie łącznie 15 pkt (A+B+C)

Operacja może otrzymać 0 lub 5 lub 10 lub 15.


1B. Osób do 25 r.ż.

5

1C. Osób powyżej 50 r.ż.

5

1D. Operacja nie spełnia żadnego z warunków

0

2

Operacja będzie wpływała pozytywnie na realizację celu ogólnego innego niż ten do którego przypisano przedsięwzięcie


2A. Cel ogólny: Rozwinięta przedsiębiorczość i zwiększone zatrudnienie na obszarze LSR

5
Weryfikacja kryterium nastąpi w oparciu o informacje zawarte we Wniosku o Przyznanie Pomocy (część B.III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI, pole 1.4 Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD).

W opisie planowanej operacji Wnioskodawca powinien szczegółowo uzasadnić pozytywny wpływ operacji na co najmniej jeden dodatkowy cel ogólny, poza tym, który został wymieniony we wniosku o przyznanie pomocy w części B.III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI, 1.1. CEL OGÓLNY LSR.


Członkowie Rady dokonają oceny informacji przedstawionych przez wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się z jego argumentacją (pozostawiając ślad rewizyjny w postaci pisemnego uzasadnienia).
Operacja może otrzymać maksymalnie łącznie 10 pkt (A+B)

Operacja może otrzymać 0 lub 5 lub 10 pkt


2B. Cel ogólny: Wzmocniony kapitał społeczny na obszarze LSR

5

2C. Operacja nie spełnia żadnego z warunków

0

3

Operacja spełnia wymogi dodatkowe:

3A. Operacja będzie innowacyjna

6

Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie opisu spełnienia tego kryterium we Wniosku o Przyznanie Pomocy (część B.III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI, pole 1.4 Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD) oraz na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów (fakultatywnie - maksymalnie 3 zaświadczenia, certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wydane przez upoważnione podmioty, niezbędne do uzasadnienia spełnienia kryterium).
Zadaniem wnioskodawcy jest opisanie we wniosku narzędzi i/lub metod z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu wraz z uzasadnieniem.

W przypadku gdy wnioskodawca nie dostarczy dokumentów, a szczegółowo opisze we wniosku działania dotyczące wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu, może otrzymać punkty w tym zakresie.


Członkowie Rady dokonają oceny informacji przedstawionych przez wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się z jego argumentacją (pozostawiając ślad rewizyjny w postaci pisemnego uzasadnienia).
Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu, usługi, procesu), nowej metody organizacyjnej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem, nowatorskich, niestandardowych, o eksperymentalnym charakterze, w nietypowy sposób podchodzących do lokalnych zasobów, tradycji, przyczyniających się do pozytywnych zmian na obszarze każdej z gmin wchodzących w skład LGD. Minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby produkt, proces, metoda organizacyjna były nowe (lub znacząco udoskonalone) dla organizacji. Zalicza się tu produkty, procesy i metody, które dana organizacja opracowała jako pierwsza, oraz te, które zostały przyswojone od innych firm lub podmiotów. Innowacyjność należy rozpatrywać w odniesieniu do obszaru LSR jako całości lub jego części (np. gminy).
Rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu w zakresie inwestycji w infrastrukturę ogólnodostępną to m.in.:

- zastosowanie w budownictwie materiałów termoizolacyjnych

- zakup energooszczędnych maszyn urządzeń, narzędzi sprzętów

- zastosowanie nowoczesnych technologii odzyskiwania ciepła

- zastosowanie ekologicznych rozwiązań gospodarki odpadami

- zastosowanie ekologicznych materiałów

- wykorzystanie usług nie oddziałujących negatywnie na środowisko

- promowanie walorów środowiska naturalnego

- podnoszenie świadomości ekologicznej

- promowanie postaw prośrodowiskowych i proklimatycznych przeciwdziałanie pogorszeniu stanu środowiska naturalnego i zmianom klimatycznym- inwestycje na obszarach Natura 2000 związane z ekoturystyką
Operacja może otrzymać maksymalnie łącznie 19 pkt (A+B)


3B. Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu

9

3C. Operacja nie spełnia żadnego z warunków

0

4

W planowanej operacji zostaną wykorzystane lokalne zasoby: przyrodnicze i/lub historyczne i/lub kulturowe.


4A. Wykorzystanie zasobów z więcej niż 1 kategorii

5

Weryfikacja kryterium nastąpi w oparciu o informacje zawarte we Wniosku o Przyznanie Pomocy (część B.III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI, pole 1.4 Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD).
W celu zachowania elastyczności kryterium oraz równych szans w dostępie do środków, LGD nie zamyka listy sposobów wykorzystania lokalnych zasobów i walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych. Zadaniem Wnioskodawcy jest szczegółowo opisać, w jaki sposób zamierza wykorzystać lokalne zasoby obszaru oraz uzasadnić w jaki sposób wykorzystanie wskazanych zasobów i walorów wpłynie to na realizację celów opisywanego projektu.
Członkowie Rady dokonają oceny informacji przedstawionych przez wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się z jego argumentacją (pozostawiając ślad rewizyjny w postaci pisemnego uzasadnienia).
Punktów nie uzyska operacja, która nie przewiduje szczególnego sposobu wykorzystania lokalnych zasobów i walorów przyrodniczych (np. uzasadnienie wnioskodawcy sprowadzi się do stwierdzenia, że będzie wykorzystywał zasoby historyczne obszaru).
Operacja otrzyma 0 lub 5 lub 9 pkt.


4B. Wykorzystanie zasobów z 1 kategorii

9

4C. Operacja nie spełnia żadnego z warunków

0

5

Wnioskodawca skorzystał z doradztwa świadczonego w LGD


5A. LGD posiada dokumentację potwierdzającą udział wnioskodawcy w doradztwie oraz wydano Zaświadczenie o doradztwie.

11

Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie Zaświadczenia o doradztwie udzielonym w biurze LGD. Punkty otrzyma Beneficjent, który wziął udział w doradztwie w ramach naboru, w którym został złożony Wniosek o Przyznanie Pomocy.
Operacja otrzyma 0 lub 11 pkt.

5B. Operacja nie spełnia żadnego z warunków

0

6

Miejscowość, na terenie której planowana jest realizacja operacji, ma wyższy poziom potencjału turystycznego:


6A. Przez miejscowość, w której ma być realizowana operacja przebiega szlak turystyczny

10
Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie opisu spełnienia tego kryterium we Wniosku o Przyznanie Pomocy (część B.III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI, pole 1.4 Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD) oraz na podstawie załączonych dokumentów.
Wnioskodawca wskazał nazwę szlaku i/lub pełną nazwę wraz z danymi identyfikacyjnymi umożliwiające weryfikację wraz z zewnętrznym źródłem informacji.
Kryterium rozłączne, operacja otrzyma 0 lub 10 pkt.


6B. Na terenie miejscowości, w której planowana jest operacja funkcjonuje zarejestrowane gospodarstwo agroturystyczne

10

6C. Operacja nie spełnia żadnego z warunków

0

7

Obszar realizacji operacji:

7A. 2 miejscowości

4
Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie opisu spełnienia tego kryterium we Wniosku o Przyznanie Pomocy (część B.III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI, pole 1.4 Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD oraz na podstawie załączonych dokumentów
Kryterium rozłączne, operacja otrzyma 0 lub 5 lub 7 lub 9 pkt

7B. 3-5 miejscowości

7

7C. Powyżej 6 miejscowości

9

7D. Operacja nie spełnia żadnego z warunków

0

8

Zgodność operacji z potrzebami społecznymi


8A. Projekt zawiera opis konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami terenu, na którym zostanie zrealizowana inwestycja.


118B. Operacja jest ujęta w dokumentach strategicznych miejscowości , na której ma być realizowana

11

8C. Operacja nie spełnia żadnego z warunków

0

9

Czas realizacji operacji

9A. Do 12 miesięcy

10
Weryfikacja kryterium nastąpi w oparciu o dokument dostarczony przez wnioskodawcę: oświadczenie o planowanym czasie realizacji operacji.
Operacja otrzyma 10 pkt lub 5 pkt.

0 punktów otrzymuje operacja, która nie spełni żadnego z warunków.

9B. Do 18 miesięcy

5

9C. Operacja nie spełnia warunku

0

Suma punktów
Podpis oceniającego:©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna