5 wojskowy szpital kliniczny z poliklinikąPobieranie 0,88 Mb.
Strona1/8
Data08.12.2017
Rozmiar0,88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) na:


Dostawa implantów wraz z instrumentarium dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla al. Focha 33 w Krakowie

    1. NR SPRAWY: ZP/30/2014


Zatwierdził

DYREKTOR SZPITALA

dr med. Andrzej Kosiniak Kamysz


Kraków, dn.27.11.2014 r.

SPIS TREŚCI:


1.ZAMAWIAJĄCY

2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

3.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4 TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5.OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, RÓWNOWAŻNE

6.ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

7.WYMAGANE WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE DOSTAWCÓW DO UDZIAŁU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA ICH OCENY

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

9.WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY SKŁADANEJ PRZEZ DOSTAWCÓW

10.OFERTA SKŁADANA PRZEZ DOSTAWCĘ, KTÓRY MA SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE

ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11.OFERTA SKŁADANA PRZEZ SPÓŁKĘ CYWILNĄ

12.OFERTA SKŁADANA PRZEZ KONSORCJUM

13. WADIUM

14.ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY I WARUNKI PŁATNOŚCI

16. KRYTERIUM I SPOSÓB OCENY OFERT

17. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

18.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

DOSTAWCAMI

19.OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z DOSTAWCAMI

20.TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ

21. POSTAĆ OFERTY

22.ZALECENIA DOTYCZĄCE OPAKOWANIA I OZNAKOWANIA OFERT

23.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

24. OTWARCIE OFERT

25. WYJAŚNIENIE TREŚCI BADANYCH OFERT, POPRAWIANIE OMYŁEK

26.WYKLUCZENIE DOSTAWCY

27.ODRZUCENIE OFERT

28.UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

29.WYBÓR DOSTAWCY

30.OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

31.WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA

32.ZAWARCIE UMOWY

33. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

34. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

35.ZAŁĄCZNIKI


 1. ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków

NIP: 676-20-83-306, Regon: 351564179,

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7.35 do godz. 15.00

tel. (12) 68 76 330, faks (12) 68 76 331.

e-mail: sekretariat@dietl.krakow.pl

Zamówienia Publiczne: zp@dietl.krakow.pl

Strona www Zamawiającego: http://www.dietl.krakow.pl
 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą PZP” i opatrzone jest znakiem – ZP/ 30 /2014.


 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚCI I ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa implantów wraz z instrumentarium dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla al. Focha 33 w Krakowie - w podziale na 32 pakiety - zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 do SIWZ stanowiącym SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.


Wspólny słownik CPV : 33183100 33141000 33100000 33697110
W cenie oferty Dostawca uwzględni koszt przeszkolenia personelu – osób wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem wyrobów, które Dostawca dostarczy w ramach niniejszej umowy. Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Dostawca. Zamawiający dokona wyboru osób uczestniczących w szkoleniu spośród swego personelu. Wszystkie szkolenia Dostawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia materiały. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub innym dogodnym dla obu stron miejscu. Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


 1. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres od dnia 19.02.2015r. do dnia 19.02.2017r. według zamówień składanych faksem przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

 2. Termin realizacji pierwszej dostawy - utworzenie magazynu - najpóźniej do dnia 26.02.2015r.

 3. Miejsce realizacji zamówienia - magazyn w bloku operacyjnym w budynku przy al. Focha 33, Kraków, w godzinach 7.30-12.00 od poniedziałku do piątku.

 4. Towar dostarczany będzie do Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie Procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2002 Nr 144 poz. 1216 z późn. zm.).

 5. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy, Dostawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania w tym za przestrzeganie przez podwykonawcę wymogu określonego w punkcie 4.
 1. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, RÓWNOWAŻNE, UMOWA RAMOWA, AUKCJA ELEKTRONICZNA, PODWYKONAWSTWO

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety. Nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne pozycje w pakiecie.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

 6. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia wyłącznie w części dotyczącej transportu towaru do siedziby Zamawiającego
 1. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa
w art. 67 ust.1 pkt 7 PZP.


 1. WYMAGANE WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE DOSTAWCÓW DO UDZIAŁU
  W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, Dostawcy występujący wspólnie), którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP oraz spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają:

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia

Dostawca posiada opłacona polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że

Dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnościzwiązanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 zł - dotyczy ofert złożonych na pakiety: 1.1.,1.2.,2.1., 2.2.,3,5,6,7,9.1.,9.2.,10,11.1.,11.2.,12,13,15,16,28 lub wszystkie i co najmniej 100 000,00zł na pozostałe pakiety.

 1. Dostawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Dostawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywaniu zamówienia.

 2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale 8 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Dostawca spełnił.

Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt.4 ustawy PZP wykluczeniem Dostawcy z postępowania (odrzuceniem jego oferty), z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

 1. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający wezwie Dostawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów oraz pełnomocnictw albo złożyli dokumenty zawierające błędy lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Dostawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Dostawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego dla zamawianych dostaw, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 2. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
  w art. 25 ust. 1.

 3. Wskazane w pkt 4 uzupełnienia oraz w pkt 5 wyjaśnienia Dostawcy składają w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu na nr (12) 68 76 373.
 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁUW POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POWODU NIESPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:


 1. oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie z załącznikiem nr 3a do SIWZ;

 2. zezwolenia na obrót produktami jeżeli jest taki wymóg prawny;

 3. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Dostawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Dostawcy na kwotę w wysokości ceny zawartej w ofercie wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

jeżeli z uzasadnionej przyczyny Dostawca nie może przedstawić dokumentów, o których mowa ust. 3, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c ustawy PZP);

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z załącznikiem nr 3b do SIWZ;

 2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Dostawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
  w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert;

 3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Dostawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert;

 4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1pkt 4-8 ustawy PZP wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Uwaga! Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dostawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt5-8 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

 1. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. pełnomocnictwo do składania oświadczeń, wniosków, dokumentów w postępowaniu, podpisania umowy, jeżeli nie wynika to z dokumentu wymienionego w pkt.4.

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

 1. dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Dostawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeżeli dotyczy.

 2. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 zł - dotyczy ofert złożonych na pakiety: 1.1.1.2,2.1.2.2,3,5,6,7,9.1.,9.2.,10,11.1.,11.2.,12,13,15, 16,28 lub wszystkie i na co najmniej 100 000,00zł na pozostałe pakiety.

Jeżeli z treści polisy nie wynika, że została ona opłacona, Dostawca powinien załączyć do oferty dokumenty poświadczające jej opłacenie, w szczególności potwierdzenie uiszczenia składki lub raty polisy,W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Dostawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 3b do SIWZ;
 1. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

 2. pełnomocnictwo do składania oświadczeń, wniosków, dokumentów w postępowaniu, podpisania umowy, jeżeli nie wynika to z dokumentu wymienionego w pkt6.


W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

- oświadczenia Dostawcy o posiadaniu charakterystyki produktu /karty charakterystyki, świadectw rejestracji, certyfikatów bądź innych dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu na terenie RP, zgodnie min. z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679 z późn. zm.),i zobowiązaniu się do ich okazania na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni od daty zgłoszenia takiego żądania – zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4 do SIWZ.


 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY SKŁADANEJ PRZEZ DOSTAWCÓW
 1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Dostawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści
  z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.

 2. Na ofertę składają się (spięte w kolejności jak podano niżej):

 1. wypełniony formularz oferty, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 do SIWZ, podpisany przez osobę/y wskazane w pkt 9 formularza oferty i posiadające upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z pkt 10 formularza oferty;

 2. formularz cenowy zawierający szczegółowy zakres/opis przedmiotu zamówienia zawiera ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ;

 3. oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale 8 SIWZ wraz z pełnomocnictwem, o którym mowa w ust. 4 niniejszego rozdziału, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

 1. Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę (tj. osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, posiadające umocowania prawne do reprezentowania Dostawcy). Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie. Dokumenty na formularzach stanowiących załączniki do SIWZ zaleca się sporządzać według wzorów określonych przez Zamawiającego.

Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez Dostawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.

 1. W przypadku, gdy Dostawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza (kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez ustanowionego pełnomocnika).

 2. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy przedstawiona przez Dostawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.

 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy.

 4. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 1. OFERTA SKŁADANA PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓRY MA SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RP

 1. Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

  1. rozdziale 7 pkt SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

   1. nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

   2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

   3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 1. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP.

 1. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 1. OFERTA SKŁADANA PRZEZ SPÓŁKĘ CYWILNĄ

W przypadku składnia oferty przez spółkę cywilną Zamawiający będzie ją traktował jak Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W związku z tym należy zastosować zapisy rozdziału 11 SIWZ.

Wyznaczanie pełnomocnika nie jest jednak konieczne, jeżeli wszystkie oświadczenia woli podpisują wszyscy wspólnicy.
 1. OFERTA SKŁADANA PRZEZ KONSORCJUM

 1. Dostawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu
  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

 2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Dostawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.

 3. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum:

  1. określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (lidera) do koordynowania czynności związanych
   z realizacją umowy,

  2. stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

  3. oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji jakości,

  4. określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,

  5. wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji,

  6. określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia, stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

 4. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy kodeksu cywilnego.

 5. Oferta składana przez konsorcjum zostanie utworzona z dokumentów wymienionych w rozdziale 7 SIWZ z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione w rozdziale 7 składane są przez każdego z uczestników konsorcjum osobno.

 6. Ocena spełnienia przez konsorcjum warunków i wymogów określonych w rozdziale 7 ust. 1 SIWZ będzie polegała na łącznej ocenie złożonych dokumentów.

 7. Oferta konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.13.Wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Dostawcę wadium w odpowiedniej wysokości na poszczególne Pakiety:nr Pakietu

Nazwa Pakietu

Wadium

1

2

6

p. 1.1

Endoprotezy Biodra

5160

p. 1.2

Endoprotezy Biodra

6500

p. 2.1

Endoprotezy Kolana i innych stawów

8640

p. 2.2

Endoprotezy Kolana

1900

3

Endoprotezy – Implanty kolana

2320

4

Implant barku –

340

5

Implanty neurochirurgiczne

5590

6

Implanty neurochirurgiczne –

3080

7

Implanty neurochirurgiczne

3500

8

Implanty neurochirurgiczne

700

p. 9.1

Implanty neurochirurgiczne

1700

p. 9.2

Implanty neurochirurgiczne

1700

10

Implanty neurochirurgiczne

1040

p. 11.1

Implanty neurochirurgiczne

1110

p. 11.2

Implanty neurochirurgiczne

2910

12

Implanty neurochirurgiczne

4070

13

Implanty neurochirurgiczne

6320

14

Implanty neurochirurgiczne

690

15

Implanty neurochirurgiczne

3060

16

Implanty neurochirurgiczne

3280

17

Cement kostny

880

18

Implanty neurochirurgiczne

160

19

Płyty i śruby do zespoleń

450

20

Implanty silikonowe typu Swanson i inne do operacji stopy

420

21

Implanty ortopedyczne oraz instrumentarium

810

22

Implant ortopedyczny

180

23

Pętle z instrumentarium

40

24

Implanty neurochirurgiczne

80

25

Substytut gruzu kostnego z instrumentarium

460

26

Zestaw do otrzymania osocza bogatopłytkowego

90

27

Zestaw do otrzymania komórek macierzystych

100

28

Cement kostny niskotemperaturowy

1250

 

 

68 530Całkowita wysokość wadium oferty złożonej na wszystkie pakiety wynosi: 68 530,00 1. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BOŚ S.A. I Oddz. Operacyjny w Krakowie nr 07 1540 1115 2111 1341 9989 0003
  z oznaczeniem: „Przetarg nieograniczony na: Dostawę implantów nr sprawy ZP/30 /2014”.

 2. Wadium może być wnoszone w formie:

 1. pieniężnej,

 2. poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 3. gwarancji bankowych,

 4. gwarancji ubezpieczeniowych,

 5. poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z póź. zm.).

 1. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

 2. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Dostawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego - dokumenty, te muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Dostawca jest związany ofertą.

 3. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie.

 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Dostawca jest związany ofertą.

 5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

 6. W przypadku wniesienia wadium przelewem Zamawiający zwraca kwotę wadium wraz
  z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe.

 7. Dostawca winien podać w ofercie sposób, w jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium, tj. adres banku, nr rachunku bankowego (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).

 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art.46 ust.1 oraz ust.2 PZP z zastrzeżeniem ust. 4a i ust. 5 tegoż artykułu.

 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie umowy albo zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Dostawcy (art.46 ust. 5 PZP).

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów

należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt5, lub informacji

o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przezwykonawcę jako najkorzystniejszej.

 1. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Dostawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Dostawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

 2. Dostawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium, zostanie wykluczony na podstawie art. 24 ust.2 pkt4 PZP.

14.ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ofertę cenową należy sporządzić w oparciu o formularz cenowy - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ.

 2. W punkcie 1 FORMULARZA CENOWO - OFERTOWEGO, stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ, należy podać wartość netto, wartość brutto całości przedmiotu zamówienia oraz zastosowaną stawkę podatku VAT.

 3. Cena podana w formularzu cenowym winna być wartością wyrażoną w walucie polskiej
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur, Dz.U. z 2013 r. poz. 1485).

 4. Cena podana w ofercie winna być ceną kompletną i ostateczną – uwzględniającą wszelkie rabaty i dodatkowe koszty wykonania całości zamówienia, w tym koszty ubezpieczenia, transportu do Zamawiającego.

 5. W wypadku stwierdzenia niezgodności między danymi ujawnionymi w formularzu ofertowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszej specyfikacji i danymi ujawnionymi w formularzu cenowym - ZAŁĄCZNIK NR 2, Zamawiający uzna dane zawarte w formularzu cenowym.

 6. Cena powinna być podana z wyszczególnieniem:

 • Ceny jednostkowej netto,

 • Stawki podatku VAT,

 • Ceny jednostkowej brutto,

 • Wartości netto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej netto),

 • Wartości brutto (iloczyn stawki podatku VAT i wartości netto).

Cennik wyrażony w zł. (0,00 dwa miejsca po przecinku), ceny zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku.

 1. Wartość brutto nie ulegnie zmianie przez okres realizacji zamówienia z zastrzeżeniem postanowień umowy.

 2. Płatność dokonana zostanie w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego od Dostawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. Forma płatności - przelew.

 3. Dostawca wystawi fakturę VAT po otrzymaniu protokołu wszczepienia od Zamawiającego.

 4. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

 5. Rozliczenia z Dostawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.


16.KRYTERIUM I SPOSÓB OCENY OFERT

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:

1) Kryterium ceny: Cena brutto - 95%
XA = /cena min: cena oferowana / x 95%
gdzie:

 • XA - wartość punktowa badanej oferty w kryterium cena

 • cena min - najniższa cena – spośród oferowanych ofert

 • cena oferowana - cena badanej oferty.

Ceny w powyższym wzorze rozumiane są jako ceny brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.

2) Czas uzupełnienia zapasu na bloku operacyjnym - 5% do 24 godzin.


 1. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyskała największą ilość punktów w zakresie kryteriów ceny i czasu uzupełnienia zapasu /C/.

T = XA + C


gdzie:

T – całkowita ilość punktów oferty

XA - wartość punktowa oferty w kryterium cena

C - wartość punktowa oferty w kryterium - czas uzupełnienia

zapasu na bloku operacyjnym.


 1. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta cenę wskazaną w Formularzu ofertowym oraz – ZAŁĄCZNIKU NR 1 do SIWZ.

 2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówie­nia, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniej­szej ze względu na to, że złożone oferty uzyskały taką samą ilość punktów w/w kryteriach, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.


17.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


18.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z DOSTAWCAMI


 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Dostawcy przekazują faksem, drogą elektroniczną lub pisemnie. Preferowana forma elektroniczna.

 2. Jeżeli Zamawiający lub Dostawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.19.OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z DOSTAWCAMI

 1. W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

 • mgr far. Maria Baś – Kierownik Apteki Szpitalnej

tel./fax (12) 68 76 355, e-mail: apteka@dietl.krakow.pl

 1. W sprawach dotyczących procedury przetargowej:

 • mgr Marian Schab– st. specjalista ds. zamówień publicznych

tel. (12) 68 76 371, fax. (12) 68 76 373, e-mail: zp@dietl.krakow.pl
20. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 1. Stosownie do art. 38 ust. 1, 1a ustawy PZP każdy Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego w sposób określony w rozdziale 18 ust. 1 SIWZ o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku złożenia wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu, Zamawiający prosi o przesłanie jego treści również drogą mailową na adres zp@dietl.krakow.pl. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu wskazanego powyżej lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 2. Zgodnie z art. 38 ust. 2 PZP, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 PZP w sposób określony w rozdziale 18 ust. 1 SIWZ i umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Zmiany dokonywane będą na zasadach i w trybie określonym w art. 38 ust. 4-6 PZP. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert wszystkie prawa i obowiązki


21. POSTAĆ OFERTY


 1. Oferta musi być napisana w języku polskim pismem czytelnym. Wymaga się, aby wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, były składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

 2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej: napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz powinna być podpisana przez uprawnionego/uprawnionych lub upoważnionego/upoważnionych przedstawiciela/przedstawicieli Dostawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej przedsiębiorstwa Dostawcy (osoba z prawem reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty). W przypadku, gdy ofertę podpisuje przedstawiciel Dostawcy, należy dołączyć do oferty upoważnienie/pełnomocnictwo przynajmniej do podpisania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 3. W przypadku, gdy Dostawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona koniecznie opatrzona zapisem – „za zgodność z oryginałem” i być podpisana zgodnie z wymaganiami pkt 2 niniejszego rozdziału.

 4. Wszystkie zapisane strony oferty, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez Dostawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką imienną zgodnie z wymaganiami pkt 2 niniejszego rozdziału.

 5. Wszystkie kartki oferty muszą być zszyte w kolejności wskazanej w FORMULARZU CENOWO - OFERTOWYM, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ, w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty i ponumerowane kolejnymi numerami (na stronach zapisanych).

 6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej ze strony Dostawcy i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.

 7. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dostawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie.

 8. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem jej odrzucenia.

 9. Każdy Dostawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Dostawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam Dostawca występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Dostawca, a jednocześnie jest uczestnikiem oferty wspólnej.

 10. Wymaga się, aby oferta była złożona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu otwarcia ofert.
         1. Uwaga! Zamawiający prosi Dostawców ubiegających się o realizację zamówienia o załączenie dodatkowo do oferty formularza cenowego na elektronicznym nośniku danych (np. na płycie CD).

         2. Przedłożony w ten sposób formularz nie stanowi części oferty – w postępowaniu wiążąca jest treść oferty złożona w formie pisemnej. Załączone na elektronicznych nośnikach danych informacje służyć będą jedynie do usprawnienia procesu sprawdzania poprawności ofert.


22.ZALECENIA DOTYCZĄCE OPAKOWANIA I OZNAKOWANIA OFERT

 1. Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

 2. Koperta powinna być zaadresowana następująco:


Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków
Oferta w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę implantów wraz z instrumentarium dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla al. Focha 33 w Krakowie
nr sprawy: ZP/30/2014
Nie otwierać przed dniem 8.01.2015 roku do godziny 10:15
oraz powinna być oznaczona pieczątką firmową Dostawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej opóźnienia. 1. W przypadku nieodpowiedniego oznaczenia oferty (niezgodnie z opisem ust. 2), konsekwencje pomyłkowego otwarcia oferty ponosi wyłącznie Dostawca.23.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie


ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków, pokój 307 (Kancelaria), III piętro,
Termin złożenia oferty upływa w dniu 8.01.2015 o godz.10:00
UWAGA:

 1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego do Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie- ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków, pokój 307, III piętro.

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do terminu i godziny wskazanej powyżej.

 1. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Dostawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

 2. Dostawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:

 1. wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie „WYCOFANIE”,

 2. zmienić ofertę – oferta zmieniona musi być złożona wg takich samych zasad jak oferta pierwotna, odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności, po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian a następnie zostaną dołączone do oferty pierwotnej.


24.OTWARCIE OFERT

 1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie - ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków, pokój 326 III piętro


Termin otwarcia ofert: dnia 8.01.2015 roku, godz. 10:15


 1. Otwarcie ofert jest jawne.

 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranym informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 PZP.

 3. Zamawiający, na wniosek Dostawcy nieobecnego na otwarciu ofert, przekaże niezwłocznie informacje zgodnie z art.86 ust.3 i 4 PZP.


25.WYJAŚNIENIE TREŚCI BADANYCH OFERT, POPRAWIANIE OMYŁEK

 1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Żądania wyjaśnień dotyczących treści ofert będą kierowane do Dostawców w sposób wskazany w rozdziale 18 i w taki sam sposób Dostawca kontaktuje się z Zamawiającym składając stosowne wyjaśnienia. Zamawiający w wątpliwych sytuacjach, w trakcie badania ofert, w celu weryfikacji zgodności proponowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, może zwrócić się do Dostawcy z prośbą o przedłożenie opisów, folderów oraz innych materiałów umożliwiających identyfikację proponowanego wyrobu łącznie z demonstracją proponowanego w ofercie przedmiotu zamówienia.

 2. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Dostawca, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.

 3. Zamawiający poprawia: oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych; inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Dostawcę, którego oferta została poprawiona.


26.WYKLUCZENIE DOSTAWCY

 1. Zamawiający wyklucza Dostawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 PZP.

 2. Zgodnie z art. 24 ust. 4 PZP ofertę Dostawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

27.ODRZUCENIE OFERT

Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 89 ust. 1 lub art. 90 ust. 3 PZP.28.UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 93 ust.1 PZP.


29.WYBÓR DOSTAWCY

1.Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom, przedstawionym w PZP oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria podane w rozdziale 16 SIWZ. W przypadku uzyskania przez oferty równej ilości punktów Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną
30.OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Dostawców, którzy złożyli oferty, o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Dostawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) i adresy Dostawców, którzy złożyli oferty wraz punktacją,

 2. Dostawcach, których oferty odrzucono, podając uzasadnienie faktycznie i prawne,

 3. Dostawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktycznie
  i prawne.

 1. Dostawcy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu postępowania w sposób określony w rozdziale 18 ust. 1 SIWZ. Informacja zostanie przekazana bezzwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu.

 2. Ponadto Zamawiający informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.


31.WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA

 1. Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku przetargu Dostawcą zamieszczone są w projekcie umowy – zawartym w ZAŁĄCZNIKU NR 6 do SIWZ.

 2. Przyjmuje się, że zapisy umowy, nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez Dostawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy, będą rozpatrywane jak dla całej SIWZ, zgodnie z art. 38 PZP.


32.ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy z wybranym Dostawcą nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Wybrany Dostawca zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy oraz o ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie powinny być dopełnione w celu zawarcia umowy.
  W przypadku, gdy Dostawca nie będzie mógł zawrzeć umowy w siedzibie Zamawiającego, umowa zostanie przesłana na adres wskazany w ofercie. Dostawca będzie zobowiązany do podpisania umowy i niezwłocznego odesłania jednego egzemplarza umowy Zamawiającemu.

 2. W przypadku, gdy do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta złożona przez konsorcjum, przed podpisaniem umowy, członkowie konsorcjum zobowiązani będą do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum. Umowa musi być zgodna w swej treści z wymaganiami określonymi w rozdziale 12 SIWZ.

 3. Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.


33.ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

 1. Dostawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI PZP.

 2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania wskutek ich wniesienia określają przepisy ustawy PZP.


34.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy PZP oraz przepisy wykonawcze do niej.

 2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Dostawca.


35.ZAŁĄCZNIKI


Załącznik Nr 1

 • Formularz Cenowo -Ofertowy
    1. Załącznik Nr 2


 • Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia
    1. Załącznik Nr 3a


 • Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 PZP
    1. Załącznik Nr 3b


 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 PZP
    1. Załącznik Nr 4


 • Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia
    1. Załącznik Nr 5


 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
    1. Załącznik Nr 6


 • Wzór umowy    1. ZAŁĄCZNIK NR 1


Dostawca
Forma prowadzonej działalności
Adres
Adres do korespondencji
Powiat:
Województwo
Telefon
Faks
e-mail
NIP
Regon
Sposób, w jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium tj. adres banku, numer rachunku
(w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu)
DANE DO UMOWY

Nazwa banku oraz numer rachunku bankowego Wykonawcy


     1. FORMULARZ CENOWO - OFERTOWYSzpital Specjalistyczny

im. J. Dietla w Krakowie  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna