5 wojskowy szpital kliniczny z poliklinikąPobieranie 1,09 Mb.
Strona1/17
Data08.12.2017
Rozmiar1,09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na:


Dostawa implantów wraz z instrumentarium dla BlokuOperacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w

Krakowie”Al. Focha 33.    1. NR SPRAWY: ZP/20/2016


Zatwierdził:

DYREKTOR SZPITALA

dr n. med. Andrzej Kosiniak Kamysz


Kraków, dn.23.12.2016 r.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków

NIP: 676-20-83-306, Regon: 351564179,

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7.35 do godz. 15.00

tel. (12) 68 76 330, faks (12) 68 76 331.

e-mail: sekretariat@dietl.krakow.pl

Zamówienia Publiczne: zp@dietl.krakow.pl

Strona www Zamawiającego: http://www.dietl.krakow.pl
 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą PZP” i opatrzone jest znakiem – ZP/20/2016.


 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚCI I ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa implantów wraz z instrumentarium dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie Al. Focha 33- w podziale na pakiety na 35 pakietów - zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 do SIWZ stanowiącym SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.


Wspólny słownik CPV : 33183100
W cenie oferty Wykonawca uwzględni koszt przeszkolenia personelu – osób wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem wyrobów, które Wykonawca dostarczy w ramach niniejszej umowy. Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Zamawiający dokona wyboru osób uczestniczących w szkoleniu spośród swego personelu. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia materiały. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub innym dogodnym dla obu stron miejscu. Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


 1. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres od dnia 20.02.2017r./przewidywany termin/ do dnia 20.02.2019r./24 miesiące/ według zamówień składanych faksem przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

2)Termin realizacji pierwszej dostawy - utworzenie magazynu - najpóźniej do dnia .....2016r./7 dni od podpisania umowy.

3)Miejsce realizacji zamówienia - magazyn w bloku operacyjnym w budynku przy al. Focha 33, Kraków, w godzinach 7.30-12.00 od poniedziałku do piątku.

4)Towar dostarczany będzie do Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie Procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2002 Nr 144 poz. 1216 z późn. zm.).

5)W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania w tym za przestrzeganie przez podwykonawcę wymogu określonego w punkcie 4.
 1. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, RÓWNOWAŻNE, UMOWA RAMOWA, AUKCJA ELEKTRONICZNA, PODWYKONAWSTWO

1)Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety. Nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne pozycje w pakiecie.

2)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3)Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4)Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

5)Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia wyłącznie w części dotyczącej transportu towaru do siedziby Zamawiającego6) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwania Zamawiającego. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość, postać, rozmiar, dawkę itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w siwz.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienia do norm europejskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienie referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt.2 i 3 art. 30 ustawy pzp Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania norm równoważnych.

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów

o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.

6. ZAMÓWIENIA DODATKOWE.

1.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia dodatkowego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt7 i 8 PZP.2.Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy PZP, przewiduje zastosowanie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, procedury, w której najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. 1.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

7.1.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności uprawniającej do obrotu produktami medycznymi, jeżeli przepisy prawa tego wymagają.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż: 100.000 zł.

c) zdolności technicznej lub zawodowej; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował lub realizuje co najmniej 2 dostawy oferowanego przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej równą wartości składanej oferty. Ocena spełniania warunków nastąpi na zasadzie spełnia/nie spełnia.

7.1.2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 2 niniejszego rozdziału.2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 oraz 24 ust 5 pkt.1 i 8 ustawy z dnia 29 styczna 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) zwanej dalej PZP oraz w celu wstępnego wykazania spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie składane na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) wg. wzoru - załącznik Nr 7 do SIWZ w zakresie: każdy z Wykonawców wypełnia JEDZ w zakresie: Część II, Część III, Część IV , Część VI;

 2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, przedkłada dla każdego z podmiotów, którego to dotyczy odrębny formularz JEDZ zawierający informacje wymagane w części II sekcja A i B, w części III( podstawy wykluczenia w zakresie wymaganym od Wykonawcy).

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy przedkłada dla każdego podwykonawcy odrębny formularz JEDZ zawierający informacje wymagane w części II sekcja A i B, w części III(podstawy wykluczenia w zakresie wymaganym od Wykonawcy)

oraz oświadczenia w zał. 3 dot. podmiotu, na który powołuje się Wykonawca – jeżeli dotyczy.

2.1.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie na formularzu JEDZ

2.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie2.2. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 10 dni zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty.

2.2.1. Zezwolenie lub koncesja uprawniająca do obrotu produktami medycznymi, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa;

2.2.2. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawi art. 24 ust. 5 pkt1 ustawy PZP

2.2.3. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.13, 14, i 21 ustawy - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.2.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument: informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.14, i 21 ustawy, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2.2.5. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2.2.6. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2.2.7. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

2.2.8. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

2.2.9. Oświadczenie Wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716)3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów , o których mowa w pkt 2 ppkt 2.2.1 – 2.2.6.składa:

3.1. Dokument lub dokumenty uprawniające do obrotu produktami medycznymi wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

3.2. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że;

3.2.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.2.2. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

3.3. Informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13, 14 i 21 wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.3.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 3.2.2. – 3.3. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby, albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby

 1. Zgodnie z art. 36b ust 1 ustawy PZP, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm (nazw) podwykonawców.

 2. Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy do złożenia w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej (http://spcsk.pl) informacji dotyczącej nazw i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty/protokół z otwarcia ofert/, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawcy wraz ze złożeniem oświadczenia, powinni przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

 4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt.13-22 i ust 5.

 5. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie oraz zaistnienia okoliczności określonych w ust 2.2. każdy z partnerów samodzielnie złoży dokumenty, o których mowa w pkt.2.2.2 do 2.2.9. SIWZ, a także w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, a mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą odpowiednio: pkt. od 3.2. do 3.3. SIWZ,

 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

 7. Zgodnie z art. 26 ust. 3 oraz 3a ustawy PZP jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 8. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty, dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352)

 10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust 2.2. które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt1 i 3 ustawy PZP, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów pod warunkiem wskazania w ofercie numeru referencyjnego nadanego przez Zamawiającego postępowania do którego zostały złożone i o ile są one aktualne.

 11. Opłaconą Polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż: 100.000 zł.

14.1.Wykaz 2 dostaw oferowanego przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej równą

wartości składanej oferty wraz z referencjami.

 1. Zamawiający wykluczy z postępowania:

  1. Wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust 1 pkt.12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt1 i 8: tj.

   1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sad zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, którego po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postępowaniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sad zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615);

   2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt.15, chyba, że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności)

Wykonawcę który nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie spełni innych wymagań określonych w ustawie i niniejszej SIWZ a w szczególności wystąpią okoliczności określone w art. 24 ust 1 pkt.23. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony zostaje uznana za odrzuconą i nie jest rozpatrywana. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia zgodnie z art. 92 ust 1 pkt2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne


8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY SKŁADANEJ PRZEZ WYKONAWCÓW

1.Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.

2. Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.


 1. Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad wskazanych w niniejszej SIWZ. Oferta zawierająca wariantowe propozycje cenowe zostanie odrzucona.

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Według treści zawartej w druku "Formularzu Oferty". opracowanym przez Zamawiającego.10. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej - pod rygorem nieważności.

11. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 1. Każda zapisana strona Oferty wraz z załącznikami ma być ponumerowana i parafowana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 2. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz
  z tłumaczeniami na język polski.

 3. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

 4. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty załączone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w niniejszej SIWZ. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii, poświadczenie – oprócz adnotacji „za zgodność z oryginałem” - musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.

 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 6. W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać stosowne pełnomocnictwo.

 7. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

 8. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem: operatora pocztowego, posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Preferowana forma elektroniczna.

  1. Domniemywa się, iż Wykonawca mógł zapoznać się w terminie ustawowym z treścią informacji lub zawiadomień przekazanych przez Zamawiającego, jeżeli przesłanie kopii tych informacji lub zawiadomień nastąpiło przed upływem terminu ich przesłania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

19.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9.Wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w odpowiedniej wysokości na poszczególne Pakiety:


nr pakietu

nazwa pakietu

Wadium

1

2

5

1.1

Endoprotezy Biodra – CPV 33183100

10920

1.2

Endoprotezy Biodra – CPV 33183100

6720

1.3

Endoprotezy Biodra – CPV 33183100

1130

2.1

Endoprotezy Kolana i innych stawów – CPV 33183100

8380

2.2

Endoprotezy stawu kolanowego – CPV 33183100

2750

3

Implant kolana - CPV 33183100

1800

4

Implant barku – CPV 33183100

340

5

Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100

4280

6

Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100

2200

7

Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100

1350

8

Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100

1050

9.1

Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100

1510

9.2

Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100

1500

9.3

Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100

210

10

Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100

1000

11.1

Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100

1080

11.2

Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100

1740

11.3

Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100

2320

12

Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100

6100

13

Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100

560

14

Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100

860

15

Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100

1350

16

Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100

2700

17

Implanty neurochirurgiczne – CPV 33183100

90

18

Płyty i śruby do zespoleń – CPV 33183100

360

19

Płyty i śruby do zespoleń – CPV 33183100

320

20

Implanty silikonowe typu Swanson i inne do operacji stopy– CPV 33183100

540

21

Implanty ortopedyczne – CPV 33183100

150

22

Implant ortopedyczny – CPV 33183100

190

23

Implanty ortopedyczne – CPV 33183100

600

24

Implant- szew polimerowy – CPV 33183100

120

25

Substytut gruzu kostnego– CPV 33183100

80

26

Implant ortopedyczny– CPV 33183100

40

27

Klatka szyjna i cement kostny niskotemperaturowy- CPV 33183100

410

28

Implant ortopedyczny– CPV 33183100

30065050Całkowita wysokość wadium oferty złożonej na wszystkie pakiety wynosi: 1. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BOŚ S.A. I Oddz. Operacyjny w Krakowie nr 07 1540 1115 2111 1341 9989 0003
  z oznaczeniem: „Przetarg nieograniczony na: Dostawę implantów nr sprawy ZP/20/2016”.

 2. Wadium może być wnoszone w formie:

 1. pieniężnej,

 2. poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 3. gwarancji bankowych,

 4. gwarancji ubezpieczeniowych,

 5. poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z póź. zm.).

 1. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

 2. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego - dokumenty, te muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

 3. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie.

 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

 5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

 6. W przypadku wniesienia wadium przelewem Zamawiający zwraca kwotę wadium wraz
  z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe.

 7. Wykonawca winien podać w ofercie sposób, w jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium, tj. adres banku, nr rachunku bankowego (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).

 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art.46 ust.1 oraz ust.2 PZP z zastrzeżeniem ust. 4a i ust. 5 tegoż artykułu.

 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie umowy albo zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (art.46 ust. 5 PZP).

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

12.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.13.Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium, zostanie wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

10.ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ofertę cenową należy sporządzić w oparciu o formularz cenowy - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ.

 2. W punkcie 1 FORMULARZA - OFERTOWEGO, stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ, należy podać wartość netto, wartość brutto całości przedmiotu zamówienia oraz zastosowaną stawkę podatku VAT.

 3. Cena podana w formularzu cenowym winna być wartością wyrażoną w walucie polskiej
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur, Dz. U. z 2013 r. poz. 1485).

 4. Cena podana w ofercie winna być ceną kompletną i ostateczną – uwzględniającą wszelkie rabaty i dodatkowe koszty wykonania całości zamówienia, w tym koszty ubezpieczenia, transportu do Zamawiającego.

 5. W wypadku stwierdzenia niezgodności między danymi ujawnionymi w formularzu ofertowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszej specyfikacji i danymi ujawnionymi w formularzu cenowym - ZAŁĄCZNIK NR 2, Zamawiający uzna dane zawarte w formularzu cenowym.

 6. Cena powinna być podana z wyszczególnieniem:

 • Ceny jednostkowej netto,

 • Stawki podatku VAT,

 • Ceny jednostkowej brutto,

 • Wartości netto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej netto),

 • Wartości brutto (iloczyn stawki podatku VAT i wartości netto).

Cennik wyrażony w zł. (0,00 dwa miejsca po przecinku), ceny zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku.

 1. Wartość brutto nie ulegnie zmianie przez okres realizacji zamówienia z zastrzeżeniem postanowień umowy.

 2. Płatność dokonana zostanie w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. Forma płatności - przelew.

 3. Wykonawca wystawi fakturę VAT po otrzymaniu protokołu wszczepienia od Zamawiającego.

 4. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

 5. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.


12.KRYTERIUM I SPOSÓB OCENY OFERT

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:

1) Kryterium ceny: Cena brutto - 60%
XA = /cena min: cena oferowana / x 60%
gdzie:

 • XA - wartość punktowa badanej oferty w kryterium cena

 • cena min - najniższa cena – spośród oferowanych ofert

 • cena oferowana - cena badanej oferty.

Ceny w powyższym wzorze rozumiane są jako ceny brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.2)Kryterium termin dostawy uzupełnienia na blok – 20%

Do 48godz. – 0pkt spełnienie warunku udziału w postępowaniu;

Do 24godz. – 10pkt;

Do 18godz.- 20pkt
3) Możliwość wykonania badania MRI po wszczepieniu implantu - 20pkt.

2.Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyskała największą ilość punktów w zakresie w/w kryteriów.

3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówie­nia, nie można dokonać wyboru oferty

najkorzystniej­szej ze względu na to, że złożone oferty uzyskały taką samą ilość

punktów, przy wyborze oferty decydować będzie najniższa cena. W wypadku równej ilościpunktów i ceny Zamawiający wezwie do ponownego złożenia ofert, z tym że nie mogą

zostać zaoferowane ceny wyższe.
13.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.14.OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 1. W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

 • mgr far. Maria Baś – Kierownik Apteki Szpitalnej

tel./fax (12) 68 76 355, e-mail: apteka@dietl.krakow.pl

 1. W sprawach dotyczących procedury przetargowej:

 • mgr Marian Schab– st. specjalista ds. zamówień publicznych

tel. (12) 68 76 371, fax. (12) 68 76 373, e-mail: zp@dietl.krakow.pl
15. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 1. Stosownie do art. 38 ust. 1, 1a ustawy PZP każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sposób określony w rozdziale 18 ust. 1 SIWZ o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku złożenia wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu, Zamawiający prosi o przesłanie jego treści również drogą mailową na adres zp@dietl.krakow.pl. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu wskazanego powyżej lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 2. Zgodnie z art. 38 ust. 2 PZP, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 PZP w sposób określony w rozdziale 18 ust. 1 SIWZ i umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Zmiany dokonywane będą na zasadach i w trybie określonym w art. 38 ust. 4-6 PZP. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert wszystkie prawa i obowiązki16.ZALECENIA DOTYCZĄCE OPAKOWANIA I OZNAKOWANIA OFERT

 1. Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

 2. Koperta powinna być zaadresowana następująco:


Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków
Oferta w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę implantów wraz z instrumentarium dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla al. Focha 33 w Krakowie
nr sprawy: ZP/20/2016
Nie otwierać przed dniem 01.02.2017 roku do godziny 10:15
oraz powinna być oznaczona pieczątką firmową Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej opóźnienia. 1. W przypadku nieodpowiedniego oznaczenia oferty (niezgodnie z opisem ust. 2), konsekwencje pomyłkowego otwarcia oferty ponosi wyłącznie Wykonawca.17.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie


ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków, pokój 307 (Kancelaria), III piętro,
Termin złożenia oferty upływa w dniu 01.02.2017 o godz.10:00
UWAGA:

 1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego do Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie- ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków, pokój 307, III piętro.

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do terminu i godziny wskazanej powyżej.

 1. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

 2. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:

 1. wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie „WYCOFANIE”,

 2. zmienić ofertę – oferta zmieniona musi być złożona wg takich samych zasad jak oferta pierwotna, odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności, po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian a następnie zostaną dołączone do oferty pierwotnej.


18.OTWARCIE OFERT

 1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie - ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków, pokój 326 III piętro


Termin otwarcia ofert: dnia 01.02.2017 roku, godz. 10:15


    1. Otwarcie ofert jest jawne.

    2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranym informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

    3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej/protokół z otwarcia ofert/ informacje dotyczące:

  1. kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c. ceny terminy wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności

w ofertach.

19.WYJAŚNIENIE TREŚCI BADANYCH OFERT, POPRAWIANIE OMYŁEK

 1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Żądania wyjaśnień dotyczących treści ofert będą kierowane do Wykonawców w sposób wskazany w rozdziale 18 i w taki sam sposób Wykonawca kontaktuje się z Zamawiającym składając stosowne wyjaśnienia. Zamawiający w wątpliwych sytuacjach, w trakcie badania ofert, w celu weryfikacji zgodności proponowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, może zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o przedłożenie opisów, folderów oraz innych materiałów umożliwiających identyfikację proponowanego wyrobu łącznie z demonstracją proponowanego w ofercie przedmiotu zamówienia.

 2. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawca, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.

 3. Zamawiający poprawia: oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych; inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.


20.WYKLUCZENIE WYKONAWCY

 1. Zamawiający wyklucza Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt12-23 i ust.5pkt.1

 2. Zgodnie z art. 24 ust. 4 PZP ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

21.ODRZUCENIE OFERT

Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 89 ust. 1 lub art. 90 ust. 3 PZP.22.UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 93 ust.1 PZP.


23.WYBÓR WYKONAWCY

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom, przedstawionym w PZP oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria podane w rozdziale 16 SIWZ. W przypadku uzyskania przez oferty równej ilości punktów Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną


24.OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz punktacją,

 2. Wykonawcach, których oferty odrzucono, podając uzasadnienie faktycznie i prawne,

 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktycznie i prawne.

 1. Wykonawcy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu postępowania w sposób określony w  SIWZ. Informacja zostanie przekazana bezzwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu.

 2. Ponadto Zamawiający informacje, o których mowa w ust. 1 pkt1, zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.


25.WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA

 1. Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku przetargu Wykonawcą zamieszczone są w projekcie umowy – zawartym w ZAŁĄCZNIKU NR 6 do SIWZ.

 2. Przyjmuje się, że zapisy umowy, nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy, będą rozpatrywane jak dla całej SIWZ, zgodnie z art. 38 PZP.


26.ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy oraz o ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie powinny być dopełnione w celu zawarcia umowy.
  W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie mógł zawrzeć umowy w siedzibie Zamawiającego, umowa zostanie przesłana na adres wskazany w ofercie. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy i niezwłocznego odesłania jednego egzemplarza umowy Zamawiającemu.

 2. W przypadku, gdy do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta złożona przez konsorcjum, przed podpisaniem umowy, członkowie konsorcjum zobowiązani będą do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum. Umowa musi być zgodna w swej treści z wymaganiami określonymi w rozdziale 12 SIWZ.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.


27.ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w literze a) i b) wnosi się: w terminie

10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

8 Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

11.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego

przysługuje skarga do sądu.12. Szczegółowy tryb postępowania odwoławczego zawiera Dział VI ustawy PZP..

28.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy PZP oraz przepisy wykonawcze do niej.

 2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.


29.ZAŁĄCZNIKI


Załącznik Nr 1

 • Formularz Ofertowy
    1. Załącznik Nr 2


 • Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia
    1. Załącznik Nr 3


 • Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca
    1. Załącznik Nr 4


 • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia
    1. Załącznik Nr 5


 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
    1. Załącznik Nr 6


 • Wzór umowy
    1. Załącznik Nr 7


- Formularz JEDZ w wersji edytowalnej.    1. ZAŁĄCZNIK NR 1


Wykonawca
Forma prowadzonej działalności
Adres
Adres do korespondencji
Powiat:
Województwo
Telefon
Faks
e-mail
NIP
Regon
Sposób, w jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium tj. adres banku, numer rachunku
(w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu)
DANE DO UMOWY

Nazwa banku oraz numer rachunku bankowego Wykonawcy


     1. FORMULARZ OFERTOWYSzpital Specjalistyczny

im. J. Dietla w Krakowie  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna