40. Klasyfikacja obligacji. ObligacjaPobieranie 57,59 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar57,59 Kb.


40. Klasyfikacja obligacji.
Obligacja, papier wartościowy emitowany w serii najczęściej na okaziciela, będący dowodem udzielenia pożyczki przez nabywcę obligacji (wierzyciela) jej wystawcy (emitentowi.).

W Polsce obowiązuje ustawa o obligacjach z 1995 r.
Według kryterium emitenta najważniejsze rodzaje obligacji to:


 • obligacje skarbowe, emitowane przez Skarb Państwa;

 • obligacje przedsiębiorstw;

 • obligacje komunalne (emitowane przez gminy, związki gmin).Posiadaczowi obligacji przysługuje z tytułu udzielonej pożyczki wynagrodzenie w postaci oprocentowania.
W zależności od sposobu jego ustalania wyróżnia się:


 1. obligacje o stałej stopie oprocentowania,

Obligacje o stałym oprocentowaniu to takie obligacje, których oprocentowanie jest znane i nie zmienia się przez cały czas do terminu wykupu.

Emitowane najczęściej w warunkach braku inflacji, przy niskim i ustabilizowanym jej poziomie lub spadkowej tendencji,


 1. obligacje o zmiennej stopie oprocentowania,

Obligacje o zmiennym oprocentowaniu to takie obligacje, których oprocentowanie zmienia się w okresach odpowiadających płatnościom odsetek. Oprocentowanie to zależy od ustalonego wskaźnika, którym może być np. stopa rentowności bonów skarbowych (w okresie poprzedzającym płatność odsetek). Emitowane w warunkach wzrostu stopy inflacji lub nieregularnych jej wahań,


 1. obligacje o kuponie zerowym (zerokuponowe)

(odmiana obligacji o stałej stopie oprocentowania), emitowane po cenie niższej niż nominalna, a wykupywane po cenie nominalnej, od których nie są płacone odsetki.

Zobowiązanie emitenta do świadczenia względem posiadacza obligacji może być dwojakiego rodzaju:


 1. pieniężne (występujące najczęściej)

 2. niepieniężne (np. świadczenie usługi)


Obligacje pod względem terminu wykupu można podzielić na:


 1. Obligacje jednoroczne

Są to obligacje indeksowane. Termin wykupu tych obligacji wynosi 1 rok, wartość nominalna - 100 PLN. Odsetki płacone są po roku w momencie wykupu. Oprocentowanie tych obligacji zależy od stopy inflacji.


 1. Obligacje dwuletnie

o stałym oprocentowaniu (obligacje oszczędnościowe)

Są to obligacje o stałym oprocentowaniu. Termin wykupu tych obligacji wynosi 2 lata, wartość nominalna -1000 PLN. Odsetki płacone są co rok. Nie można ich sprzedać na rynku wtórnym jedynie na podstawie umowy cywilno-prawnej. Przeznaczone dla osób krajowych . Odsetki wypłacane na koniec okresu. Emitowane co miesiąc. Zgodę na wcześniejszą sprzedaż daje Minister Finansów, nie wcześniej jednak niż 3 miesiące po emisji i nie później niż 2 miesiące przed wykupem.

 1. Obligacje trzyletnie

notowane na giełdzie i na rynku nieregularnym, wykupywane po 3 latach , o zmiennym oprocentowaniu

Oprocentowanie tych obligacji zależy od średniej stopy rentowności 13-tygodniowych bonów skarbowych. (stawka bazowa=1/4*(R1+R2+R3+R4) to jest średnia rentowności w czterech kolejnych okresach na kolejnych przetargach –Banków Skarbowych.

iz=1.04 r-stopa %

O= Fiz- odsetki ( wypłacane co 3 miesiące)

Wartość nominalna - 100 PLN.


 1. Obligacje czteroletnie

obligacje oszczędnościowe indosowane dla osób fizycznych , obrót obligacjami tylko w ramach umowy cywilnej, nie są notowane na giełdzie, o zmiennej stopie procentowej (jest to stopa wzrostu cen i usług konsumpcyjnych plus marża np. 3%-4% podawana przez Prezesa GUS)


 1. Obligacje dziesięcioletnie

ze zmiennym oprocentowaniem, odsetki od nich wypłacane są co roku. Termin wykupu tych obligacji wynosi 10 lat.

wartość nominalna 1000PLN

Stopa bazowa R=i 52 tyg

Rentowność bonów skarbowych 52 tygodniowych + premia za oszczędzanie (iz=R+4%) 1. Obligacje zerokuponowe,

są to obligacje dwuletnie wartość nominalna tych obligacji wynosi 1000PLN . Kupowane z dyskontem do wartości nominalnej, Stopa dyskontowa brana jest z przetargów.


 1. Obligacje pięcioletnie

o stałym oprocentowaniu wartość nominalna wynosi 1000PLN, odsetki naliczane corocznie, notowane na giełdzie.


 1. Obligacje dziesięcioletnie

o stałym oprocentowaniu, o wartości nominalnej 1000PLN (na giełdzie i w biurach maklerskich), nabywane przez osoby fizyczne krajowe i zagraniczne z myślą o Funduszach Emerytalnych i Inwestycyjnych ale również dla osób fizycznych.


 1. Commercial Papers,

obligacje emitowane przez różne przedsiębiorstwa. Najczęściej emitowane do roku ale i dłużej.


 1. Kwit- „komercyjny weksel inwestycyjno terminowy”,

wprowadzony w 1993r. Przez ING a przed nim PBE, emitowane sa przez przedsiębiorstwa o dobrej kondycji finansowej. O emisji kwitów trzeba poinformować Komisją Papierów Wartościowych w ciągu 7 dni.

Rodzaje zabezpieczeń obligacji

 1. całkowite (obejmuje wartość nominalną obligacji plus odsetki)

 2. częściowe (np. 80%)

W ramach tych zabezpieczeń wyróżniamy zabezpieczenia w postaci:

 1. hipoteki

 2. gwarancji NBP lub innego banku o kapitale własnym powyżej 10 mil EURO

 3. gwarancje Skarbu Państwa

 4. banku zagranicznego lub międzynarodowej instytucji finansowej o kapitale własnym powyżej 10 mil EURO

 5. poręczenie gminy


Jeśli emitent chce wyemitować niezabezpieczone obligacje

 1. musi przedstawić sprawozdanie finansowe z ostatnich 3 lat działalności firmy

 2. jego kapitał własny powinien być równy pięciokrotnemu kapitałowi własnemu przewidzianemu w Kodeksie Handlowym.


Emitent zawsze odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z obligacji.
Obligacje może emitować:

 1. Narodowy Bank Polski

 2. Skarb państwa (minister finansów w jego imieniu)

 3. podmioty posiadające osobowość prawną prowadzące działalność gospodarczą

 4. jednostki samorządu terytorialnego (gminy), związki samorządu terytorialnego, miasto stołeczne Warszawa

 5. inne podmioty na podstawie innych ustaw ds. obligacji

 6. międzynarodowe instytucje finansowe, do których należy Polska lub NBP, państwa należące do OECDObligacje mogą być:

 1. imienne (na obligacji napisany jej właściciel)

Przeniesienie obligacji jest możliwe przez indos na niej, jest także możliwe jej umorzenie. Bardzo często przy tego typu obligacjach emitent stosuje ograniczenia w zbywaniu np. terminowe, informowanie emitenta kto jest jego nabywcą

 1. na okaziciela (nie mają obostrzeń za wyjątkiem osoby prawnej a osoby fizycznej, osoba zagraniczna a osoba krajowa. Tych obligacji się nie umaża.

 1. zamienne w tym przypadku właściciel ma prawo do zamiany obligacji na inny instrument finansowy, np. zamiana obligacji pewnej spółki na jej akcje;

 2. dające prawo pierwszeństwa do przejęcia akcji nowej emisji


Obligacje w/d rodzaju emisji:

 1. publiczna subskrypcja (kierowana do nieokreślonego adresata)

 • możliwość nabycia w biurze maklerskim

 • nabywanie przez internet

 1. emisja skierowana do indywidualnego adresata


Obligacje zagraniczne

 1. obligacje zagraniczne-emituje spółka polska za granica w walucie narodowej w kraju emisji (emisja w Anglii w GBP)

 2. euroobligacje emituje spółka zagraniczna np. Ukraińska w walucie zupełnie innej np. USD

 3. weksle skarbowe- emitowane przez Ministerstwo Skarbu

 4. akcepty bankowe- skrypty dłużne emitowane w celu sfinansowania międzynarodowych operacji. Emitowane przez banki, w których bank zobowiązuje się do wykupu zobowiązań. Można nimi handlować za pomocą dyskonta.

 5. certyfikaty depozytowe- papier na okaziciela z wyszczególnieniem, kiedy następują wypłaty odsetek depozytowych na okazicielaObligacje przedsiębiorstw

 1. obligacje śmieciowe- emitowane przez firmy na skraju bankructwa

 2. obligacje z długiem- emitowane przez państwa wysoko zadłużone (handel długiem)

 3. obligacje gils- praktycznie nie wykupywane

 4. obligacje z WARRA NTEM- prawem do kupna akcji po preferencyjnej cenie

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna