4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPobieranie 405,7 Kb.
Strona1/3
Data01.03.2018
Rozmiar405,7 Kb.
  1   2   3

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 151/Med./2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ ENDOPROTEZ, KOTWIC DO STABILIZACJI, TAŚM DO STABILIZACJI, CEMENTÓW KOSTNYCH, IMPLANTÓW DO CEMENTOWANIA PLASTYCZNEGO, ELEMENTÓW ORTOPEDYCZNYCH.
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZPW TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 125 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.


Zatwierdził:

dnia ……………..2010 r. ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )http://www.4wsk.pl


INFORMACJE OGÓLNE

 • Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 • Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

 • W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.


Rozdział I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


 1. Zamówienie obejmuje dostawę endoprotez, kotwic do stabilizacji, taśm do stabilizacji, cementów kostnych, implantów do cementowania plastycznego, elementów ortopedycznych.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-16.

 3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

 4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

 5. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

 6. Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

 7. Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.


Rozdział II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

 1. Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

 2. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

 1. na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

 2. na załącznikach,

 3. w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

 1. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (aktualny odpis z właściwego rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej).

 2. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone w oryginale pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy .

 3. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

 4. Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty
  lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV ). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

 5. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

 6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).

 7. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 8. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

 9. Załączniki do SIWZ stanowiące integralną część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

 10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

 11. Do oferty należy załączyć spis treści.

 12. Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

 13. Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

 14. Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna