34/WT/JW4220/2010 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 2,21 Mb.
Strona1/5
Data05.02.2018
Rozmiar2,21 Mb.
  1   2   3   4   5

34/WT/JW4220/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


W postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759)

oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4220

Lędowo – Osiedle 1N

76 – 271 Ustka
 1. Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony.


 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i instalacja trenażera ZaSyD Łeba -3 – wg kodów CPV - 34152000-7 Wspólnego Słownika Zamówień - symulatory szkoleniowe.
Trenażer przeznaczony jest do nauki obsługi systemu dowodzenia Marynarki Wojennej Łeba-3 na poziomach od taktycznego do operacyjnego.

 1. Wymagania szczegółowe:

Podstawowym elementem Trenażera Zautomatyzowanego Systemu Dowodzenia jest generator sytuacji na akwenie morskim, który definiuje jednostki pływające oraz powietrzne wraz z ich zmiennym położeniem (namiar, kurs, prędkość), określając ich rodzaj i pochodzenie (przynależność państwową). Jednostki tak zdefiniowane prezentowane są na mapie rejonu obserwacji Morza Bałtyckiego. Generator celów będzie symulował działanie sprzętu radiolokacyjnego obserwacji nawodnej i powietrznej oraz urządzeń systemów współdziałających IFF i AIS.

Obiekty funkcjonować będą w ramach lokalnej sieci komputerowej, w której synchronizacja czasowa realizowana będzie za pomocą komputera PC (z aplikacją serwera telekomunikacyjnego i teleinformatycznego z systemem operacyjnym Linux). Jako moduł do przesyłania krótkich, niesformalizowanych meldunków tekstowych


o sytuacji taktycznej i koordynowania pracy operatorów na poszczególnych stanowiskach wykorzystywany zostanie komunikator PSI.

Podstawą koncepcji budowy „Trenażera ZaSyD ŁEBA – 3” jest system obecnie eksploatowany w Centrum Operacji Morskich MW oraz elementy składowe tego systemu wykorzystywane na Punktach Obserwacji Wzrokowo Technicznej


i Łączności, okrętach i samolotach MW.

Trenażer Zautomatyzowanego Systemu Dowodzenia ŁEBA-3 będzie służył do szkolenia i doskonalenia umiejętności obsługi wyżej wymienionego systemu.

Głównymi elementami systemu będą stacje robocze (stanowiska szkoleniowe), które funkcjonalnie odpowiadać będą za symulowanie realnych obiektów ZaSyD MW ŁEBA-3 wykorzystywanych na poziomach dowodzenia od taktycznego do operacyjnego.

Przygotowanie i realizowanie scenariuszy sytuacji morskich będzie realizowane na stanowisku Instruktora. Stanowisko Szkoleniowe powinno być wyposażone w komputer z dwoma monitorami na których imitowane są następujące urządzenia: radar ARPA, aplikacja realizująca zbieranie, przetwarzanie i zobrazowanie sytuacji pochodzących bezpośrednio od operatora lub przetworzonych danych z aplikacji (radar ARPA) oraz aplikację symulującą radiostację UKF.

Aplikacja komputerowa radaru ARPA prezentuje obraz radarowy wyznaczonego rejonu obserwacji, uwzględniając ograniczone możliwości techniczne sprzętu (zasięg radaru). Aplikacja radaru powinna umożliwiać wyznaczenie namiaru na wykryte cele morskie lub powietrzne, śledzić ich ruch określając kurs i prędkość poszczególnych celów. Rejony obserwacji poszczególnych stanowisk symulatora powinny stanowić ciągły system (pokrycie radarowe) oraz umożliwiać płynne i ciągłe kontrolowanie ruchu celów pomiędzy odpowiednimi stanowiskami szkoleniowymi na których zobrazowane będą rejony obserwacji. Po oznaczeniu prezentowanych celów morskich lub powietrznych, ich parametry przekazywane są do aplikacji programowej, prezentowane są na podkładzie mapy morskiej wybrzeża Bałtyku, w formie meldunku pisemnego zawierającego informacje o wykrytych i prowadzonych celach. Aplikacja systemowa powinna umożliwiać kojarzenie celów przekazywanych pomiędzy rejonami obserwacji (dublowanie celów). Z każdej czynnej aplikacji systemu Stanowisk Szkoleniowych przekazywane są meldunki do Stanowiska Instruktora, gdzie dokonywana jest prezentacja graficzna i sumaryczna wszystkich zaobserwowanych obiektów i zjawisk meteorologicznych, co umożliwi przedstawienie w wyznaczonym rejonie obserwacji (zobrazowanie jednego stanowiska szkoleniowego) jak również po zebraniu wyżej wymienionych danych umożliwi zobrazowanie sytuacji bojowej w całym rejonie obserwacji (linia brzegowa, wody terytorialne i wody międzynarodowe w zakresie „widzialności radaru ARPA”).

Instruktor ma możliwość tworzenia takich scenariuszy, które z założenia nie powinny ułatwiać szkolonym identyfikację obserwowanych obiektów oraz ich jednoznaczną ocenę w określonej sytuacji morskiej. Powinien tylko określić rodzaj celu (okręt MW, obcy okręt MW, statek handlowy, kuter rybacki) i ich banderę. Dane te są niezbędne do określenia formy i częstotliwości przekazywania meldunków sytuacji taktycznej


w obserwowanym rejonie przez operatorów. Scenariusz powinien również uwzględnić możliwość nawiązania łączności radiowej pomiędzy jednostkami nadrzędnymi (PO)
a jednostkami podrzędnymi (okręt, samolot). Realizacja tego elementu scenariusza powinna być realizowana przez aplikację symulującą radiostację UKF.


 1. Budowa trenażera:

W skład trenażera powinny wchodzić następujące elementy: • stanowisko szkoleniowe trenażera - 6 szt.

 • stanowisko instruktora - 2 szt.

 • podsystem teleinformatyczny oparty o strukturę sieci LAN - 1 kpl.

 • monitoring sali szkoleniowej - 1szt.

 • tablica lekcyjna sucho ścieralna o wymiarach min. 200 x 150cm - 2 szt.
 1. Zakres dostawy:

Zakres dostawy powinien obejmować:

 • Stanowiska szkoleniowe trenażera - 6 szt. wyposażone (dla każdego stanowiska) w:

 • aplikacja programowa „Trenażer ZaSyD MW”,

 • komputer PC o następujących minimalnych parametrach: procesor dwurdzeniowy Intel, karta graficzna min 1000MB z podwójnym złączem na monitor, RAM min 2GB, dysk twardy min 160GB, recovery card, napęd DVD, myszka, obudowa z zasilaczem min 450W,

 • monitor LCD 21” - 2 szt.

 • klawiatura pracująca ze złączem USB,

 • słuchawki z mikrofonem,

 • system operacyjny Windows 7 Professional,

 • oprogramowanie Adobe Reader z licencją,

 • oprogramowanie antywirusowe z licencjami na czas okresu gwarancyjnego,

 • biurko szkolne w kolorze wiśnia lub palisander (szkic biurka stanowiska szkoleniowego wraz ze szczegółowymi wymiarami zawiera załącznik
  nr 1) wymiary biurka mogą ulec zmianie w momencie dostarczenia sprzętu komputerowego przez Wykonawcę,

 • krzesło wyściełane na metalowej podstawie kolor tapicerki zielony,
 • Stanowisko instruktora trenażera-2 szt. wyposażone (dla każdego stanowiska) w: • aplikacja programowa „Trenażer ZaSyD MW”,

 • oprogramowanie MS Office Professional 2007,

 • system operacyjny Windows 7 Professional,

 • oprogramowanie antywirusowe z licencjami na czas okresu gwarancyjnego,

 • oprogramowanie Adobe Reader z licencją – 1 szt.

 • komputer PC o następujących minimalnych parametrach: procesor cztero-rdzeniowy Intel, karta graficzna min 1000MB z podwójnym złączem na monitor, RAM min 2GB, dysk twardy 500GB), recovery card, napęd DVD, myszka optyczna, obudowa z zasilaczem min 500W,

 • monitor LCD 21” – 2 szt.

 • klawiatura pracująca ze złączem USB – 1 szt.

 • pulpit instruktora kolor wiśnia lub palisander (zgodnie z załącznikiem
  nr 2) wymiary pulpitu mogą ulec zmianie w momencie dostarczenia sprzętu komputerowego przez Wykonawcę,

 • fotel obrotowy z podstawą na 5 nogach – 2 szt.
 • Wyposażenie gabinetu:

 • kamera cyfrowa IP – 4 szt.

 • szafa 19” – 1 szt.

 • switch 48 portowy 19” – 1 szt.

 • UPS 19” – 1 szt.

 • komputer PC 19” z aplikacją serwera telekomunikacyjnego
  i teleinformatycznego z systemem operacyjnym Linux oraz oprogramowanie antywirusowe z licencją na czas okresu gwarancyjnego – 1 szt.

 • komputer PC 19” do wielostanowiskowej prezentacji multimedialnej
  z systemem operacyjnym Windows 7 Professional, MS Office 2007 Professional oraz oprogramowanie antywirusowe z licencją na czas okresu gwarancyjnego, oprogramowanie Adobe Reader z licencją – 1 szt.

 • myszka bezprzewodowa – 1 szt.

 • prezenter bezprzewodowy – 1 szt.

 • telefon VoIP – 4 szt.UWAGA

Zamawiający wymaga aby parametry dostarczonego sprzętu informatycznego spełniały normy zawarte w „Wykazie obowiązujących standardów sprzętu informatycznego i oprogramowania do stosowania w resorcie Obrony Narodowej” – wersja dokumentu 2.70 z dnia 08.01.2010 r. – zatwierdzonych przez Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji MON.
 1. Podsystem teleinformatyczny.

 • Wszystkie stanowiska trenażera oraz stanowisko instruktora powinny być połączone siecią LAN o przepustowości 100Mbit/s oraz włączone i zintegrowane
  z istniejącą na Cyklu Nawigacji i Radiolokacji siecią teleinformatyczną. Instruktor powinien mieć możliwość podglądu pracy szkolonych. Komunikacja głosowa poprzez telefon VoIP winna być dołączona do istniejącej na Cyklu Nawigacji i Radiolokacji wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej. Komputer PC z aplikacją serwera telekomunikacyjnego i teleinformatycznego z systemem operacyjnym Linux będzie podłączony do zasilacza awaryjnego UPS oraz podłączony do sieci LAN. Elementy aktywne sieci lokalnej powinny być umieszczone w szafce teleinformatycznej zamykanej 19”.

 • Rzutnik multimedialny (klasy SVGA) wraz ramieniem i ekranem o wymiarach 200/200cm dostarczone będą przez Zamawiającego. Rzutnik będzie umieszczony na wysięgniku przymocowanym w sali szkoleniowej i podłączony do komputera PC (do wielostanowiskowej prezentacji multimedialnej) stanowiących elementy sieci LAN.

 • Monitoring sali szkoleniowej.

Sala szkoleniowa będzie wyposażona w kamerę cyfrową IP, która włączona do istniejącego systemu monitoringu sal szkoleniowych będzie umożliwiała obserwację i nadzór.

 1. Prace dodatkowe:

Sala szkoleniowa wymaga:

 • prac remontowo – budowlanych i dostosowawczych,

 • budowy sieci LAN o przepustowości 100Mbit/s;

 • wykonania instalacji i uruchomienia rzutnika multimedialnego dostarczonego przez Zamawiającego.

 • dostarczenia i montażu rolet okiennych – gumowanych (dokładnych pomiarów dokona wykonawca) - 5 szt. kolor brązowy;

 • dostarczenia i montażu wertykali (dokładnych pomiarów dokona wykonawca) – 5 szt. kolor beżowy;

 • doposażenia w 2 szt. klimatyzatorów każdy o mocy chłodzenia co najmniej 3 KW

 • doposażenia w stolik akademicki ( dwumiejscowy ) – 10 szt.

 • krzesło wyściełane na metalowej podstawie (kolor tapicerki brązowy)-20 szt.

 • biurko instruktora – 1 szt.

 • fotel obrotowy z podstawą na 5 nogach – 1 szt.

UWAGA

Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumentację techniczną określającą szczegółowe wymagania funkcjonalne aplikacji programowej obecnie wykorzystywanej w Zautomatyzowanym Systemie Dowodzenia Łeba-3.

Zamawiający dopuszcza możliwość oględzin pomieszczenia, w którym sprzęt ma być zamontowany, po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą upoważnioną do kontaktów
z wykonawcami.

Cena trenażera obejmować powinna wykonanie, dostawę, instalację, wykonanie


i dostarczenie dokumentacji technicznej wraz z powykonawczym projektem sieci LAN oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego.

 1. Wymagania dodatkowe

 • Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim.

 • Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej z określeniem należności rocznej środków konserwacyjnych na eksploatację i konserwację trenażera.

 • Dostawca jest zobowiązany do określenia resursu urządzeń i oprogramowania wchodzącego w skład trenażera.

 • Dostawca zobowiązany jest do szczegółowego przeszkolenia kadry cyklu ŁiI
  z zakresu obsługi trenażera w wymiarze 40 godzin lekcyjnych.

 • Dostarczenia programu (prezentacji) multimedialnego, umożliwiającego naukę obsługi poszczególnych urządzeń wchodzących w skład symulatora ( w tym: budowa, przeznaczenie, obsługa oraz zasady eksploatacji)

 • Dostarczenia pomocy dydaktycznych w formie plansz szkoleniowych ilustrujących tematykę zautomatyzowanego systemu dowodzenia opartego o architekturę Łeba-3 (6 szt.) – szczegółowe treści plansz Zamawiający uzgodni z Wykonawcą.

 • Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia licencji na każde zainstalowane oprogramowanie w komputerach wchodzących w skład „Trenażera zautomatyzowanego systemu dowodzenia”. 1. Termin wykonania zamówienia.

Dostawa oraz montaż, od dnia podpisania umowy do 10.12.2010 r.


 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi


do wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz opłaconą polisę na minimalną sumę ubezpieczenia 400 000,00 PLN.
 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych:


  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (zawarte w druku oferta).

  2. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia / minimalna suma ubezpieczenia 400 000,00 PLN /.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2:

 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (zawarte w druku oferta).

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie
  art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 6. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226 poz. 1817), składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio do zapisów § 4 ust. 1-3 w/w rozporządzenia.

 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: umowa zawarta między podmiotami oraz dokument pełnomocnictwa wyznaczający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku załączenia kserokopii wymaganych dokumentów, każda strona kserokopii winna być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisana przez osobę uprawnioną składającą podpis na ofercie.


 1. Informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
  do porozumiewania się z wykonawcami.


Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie lub faxem.

Do bezpośredniego porozumiewania się z wykonawcami uprawnieni są: • kmdr ppor. Marek OSIŃSKI– tel. 59-81-51-805,

 • oraz sierż. szt. Wojciech NOWAK – tel. 59-81-51-620

Z w/w osobami można porozumiewać się telefonicznie pod podanymi numerami telefonów w godz. 08:00 – 14:30.


 1. Wymagania dotyczące wadium.

Ustala się wadium w wysokości: 9 000,00 zł. słownie: dziewięć tysięcy złotych.

Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert:


 1. w pieniądzu przelewem na rachunek numer 98 1010 1140 0183 8213 9120 0000, prowadzony w Narodowym Banku Polskim Oddział w Gdańsku z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym na „Dostawę i instalację trenażera ZaSyD ŁEBA -3”

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia
wadium.

lub w jednej z poniżej podanych form: 1. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
  - kredytowej, gwarancjach tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

 2. gwarancjach bankowych;

 3. gwarancjach ubezpieczeniowych;

 4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.(Dz.U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.).

sposób przekazania: w kasie JW 4220 – oryginał, a kserokopie zamieścić w ofercie.

Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami


przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.


 1. Termin związania ofertą.

60 dni.


 1. Opis sposobu przygotowania ofert.

 1. Forma oferty – pisemna pod rygorem nieważności.

 2. Ofertę stanowi załączony druk „OFERTA” z załącznikami i wymaganymi dokumentami.

 3. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

 4. Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i podpisane przez podpisującego ofertę.

 5. Każdy wykonawca składa tylko jedną ofertę.

 6. Osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na:

- wszystkich stronach oferty,

- załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

Kopertę zawierającą ofertę należy opieczętować i umieścić w drugiej kopercie opatrzonej adresem zamawiającego i napisem „OFERTA NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ TRENAŻERA ZaSyD ŁEBA-3 – NIE OTWIERAĆ”.
 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy przesłać na adres:

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4220

Lędowo – Osiedle 1N

76 – 271 Ustka

lub dostarczyć do kancelarii JW 4220 bud. Nr 25, pok. Nr 10 do dnia 28.09.2010 r.
do godz. 09.00.


O złożeniu oferty po upływie obowiązującego terminu, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienie odwołania.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego bud. Nr 25 pok. nr 11 w dniu
28.09.2010 r. o godz. 11.00.
 1. Opis sposobu obliczania ceny.

 1. W „Formularzu cenowym”, który stanowi załącznik do oferty, należy podać ceny jednostkowe poszczególnych pozycji – wartość każdej pozycji (netto i brutto) oraz łączną wartość zamówienia - cenę oferty (netto i brutto) wraz z dowozem do jednostki. W poz. nr 13 formularza cenowego wartość musi być zgodna z łączną wartością złożonych kosztorysów ofertowych.

 2. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w druku
  „ formularz cenowy”.


 3. Wykonawca winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie będzie podlegała negocjacjom.

 4. Cena oferty i składające się na nią ceny jednostkowe winny być określone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ponieważ w takiej walucie będą dokonywane rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
  z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.


 1. Jedyne kryterium stanowi cena, której znaczenie wynosi 100%

Oferta będzie oceniana wg poniższego wzoru:

Cn

C = --------- x 100 pkt x 100%

Cb

gdzie:C – ilość punktów

Cn – najniższa cena oferty

Cb – cena badanej oferty


 1. W przypadku złożenia oferty przez wykonawcę zagranicznego, której wybór
  prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 2. Oferty zostaną otwarte komisyjnie. Wybrana będzie ta oferta, która spełnia warunki niniejszej specyfikacji, a jej cena będzie najkorzystniejsza.

 3. Oferty, które nie będą spełniały warunków niniejszej specyfikacji zostaną odrzucone.
 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Wskazanie osób reprezentujących wykonawcę przy podpisywaniu umowy.

2. Wskazanie banku, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy oraz podanie numeru rachunku bankowego, na który Zamawiający będzie dokonywał przelewu wynagrodzenia za zrealizowanie umowy.

 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający żąda wniesienia, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt ustawy


z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem, z dopiskiem – „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Dostawa i instalacja trenażera ZaSyD ŁEBA-3 ”, na rachunek bankowy zamawiającego: 98 1010 1140 0183 8213 9120 0000.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

1. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.

2. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.


 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawców, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Załączony projekt umowy.

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza wprowadzenie zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez dopuszczenie możliwości zmian umowy w formie pisemnego aneksu dotyczącego:

1. Zmiany wartości brutto umowy na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatkowej podatku od towarów i usług (VAT) dotyczącej zakresu przedmiotu zamówienia.

2. Zmiany osób reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego z przyczyn losowych na wniosek jednej ze stron.

3. Zmiany terminu realizacji zamówienia na wniosek jednej ze stron.
 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
 1. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuj odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

 2. Środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy „Prawo zamówień publicznych” przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – „Prawo zamówień publicznych”.

 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

 4. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności zamawiającego podjętych w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – „Prawo zamówień publicznych”, można wnieść odwołanie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 5. Odwołanie wobec czynności zamawiającego wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, a wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

 6. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze zwanych dalej „orzeczeniem”.

 7. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutu, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

 8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Pozostałe informacje znajdują się w dziale VI – Środki ochrony prawnej ustawy Pzp.


DODATKOWE INFORMACJE

 • zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

 • zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
  w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy „Prawo zamówień publicznych”,


 • zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych,

 • zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami drogą elektroniczną,

 • rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej,

 • zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej,

 • zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 • zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom;


Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony www.mw.mil.pl związani są wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do specyfikacji zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Kolor biurka wiśnia lub palisander;G
300
rubość blatu 40mm
ZAŁĄCZNIK NR 2


Wartość kosztorysowa

Słownie:


Przedmiar robót 1/35/ pomieszczenie 106

Obiekt REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU NR 35 - pomieszczenie nr 106

Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Budowa Ustka CSMW

Inwestor 6 WOG Ustka

Biuro kosztorysowe Stecki Stanisław

Poziom cen II Kwartał 2010

Sporządził mgr Stanisław SteckiSłupsk lipiec 2010r

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Rodos 6.8.10.9 [6795]

: zasoby -> archiwum -> upload
upload -> Xvii automatyzacja Dowodzenia
upload -> Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w sprawie wytworzenia, dostawy I montażu symulatora działań ratowniczych na morzu
upload -> Potwierdzenie pobytu dziecka na obozie
upload -> Gdynia: wykonywanie usług pralniczych w 014 roku w ilości 60 000 kg (58 000 kg pranie wodne; 000 kg czyszczenie chemiczne) spr 126/kpw/mun/2013 Numer ogłoszenia: 528920 2013; data zamieszczenia: 19. 12. 2013
upload -> Sprawozdani e z działalności Zarządu Koła nr 7 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej rp za okres od 10. 02r. 2010 r do 10. 02. 2014 r. Szanowne Koleżanki I Koledzy – Oficerowie!
upload -> Gfkhjlghgh
upload -> Krs 0000099691 1% dla Julki Biernackiej
upload -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
upload -> Kolejne pokolenia marynarzy przeciwlotników wzbogacały historię przeciwlotniczą wspaniałymi czynami I dokonaniami


  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna