34/18wog/2016 18 wojskowy oddział gospodarczy zatwierdzam komendant 18 wojskowego oddziału gospodarczego r. Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 0,75 Mb.
Strona1/7
Data03.01.2018
Rozmiar0,75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Znak sprawy nr 34/18WOG/2016

18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY


ZATWIERDZAM

KOMENDANT

18 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

…………………………………………….

…………….2016 r.SPECYFIKACJA
istotnych warunków zamówienia


DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA PRZEPROWADZENIE SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH

Komisja przetargowa:


Przewodniczący:

Piotr MILLER

…………………………….

Członkowie:

Mariola SZWED

…………………………….
Jarosław KRÓL

…………………………….

Sekretarz:

Dorota KOS

…………………………….

Oryginał SIWZ jest do pobrania w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w SIWZ wynikające z działania osób trzecich po zamieszczeniu
SIWZ na stronie internetowej.

WEJHEROWO2016

SPIS TREŚCINAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGOTRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIATERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIAOPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIEDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE TAKIEJ UMOWY.INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH.OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZA ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETROWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.ZAŁĄCZNIKI 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
   1. 18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY


ul. Jana III Sobieskiego 277, 84-200 WEJHEROWO

tel.: 261251621, 512 455 762

fax.: 261251787

www.18wog.wp.mil.pl

e-mail: przetargi.18wog@mw.mil.pl
 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 135 000 €.

Podstawa prawna udzielania zamówienia publicznego: art. 39 w związku z artykułem 5 ustawy Pzp.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie:

 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),

 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich, może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),

 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2254),

 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263).
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń i warsztatów informatycznych w podziale na 12 części:

Część 1– Szkolenia z bezpieczeństwa IT.

Część 2 - Bezpieczeństwo IT (szkolenia elearningowe).

Część 3 - Szkolenia informatyczne Cisco.

Część 4 - Analiza Oprogramowania.

Część 5 - Szkolenia z zarządzania.

Część 6 – Bezpieczeństwo Windows.

Część 7 – Szkolenia dotyczące technologii Microsoft Windows Server .

Część 8 – Szkolenia z technologii HP-UX.

Część 9 – Szkolenia dotyczące zagadnień programowania w PHP (dla programistów aplikacji internetowych).

Część 10 – Szkolenia informatyczne dotyczące technologii Microsoft.

Część 11 – Szkolenia dotyczące aplikacji w Javie przy pomocy Spring Framework.

Część 12 - Systemy informatyczne ERP.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wg poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

UWAGA:

Środki na przedmiotową usługę pochodzą w 100% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy


o finansach publicznych, w związku z czym podlegają zwolnieniu od podatku od towarów
i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)

KOD CPV: 80510000-2 – usługi szkolenia specjalistycznego


 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Realizacja zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 25.11.2016 r.


 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

    1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy tj.:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

  1. Posiadają wiedzę i doświadczenie.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

  1. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

  1. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą- trenerem, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie odpowiednie do funkcji jaka zostanie jej powierzona. Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz osób, które spełniają następujące wymagania:

dla części 1:

co najmniej 1 trener, który posiada certyfikat na poziomie nie niższym niż Certified Ethical Hacker/C)PEH lub certyfikat CISSP,dla części 3:

co najmniej 1 trener, który posiada certyfikat CCSI - Certified Cisco Systems Instructor w specjalizacji obejmującej problematykę kursu oraz CCIE - Cisco Certified Internetwork Expert dla szkolenia CNDABC,dla części 4:

co najmniej 1 trener, który może wykazać się co najmniej 2 letnim okresem zatrudnienia na stanowisku związanym z inżynierią odwrotną / analizą malware’u.dla części 5:

co najmniej 1 trener, który posiada certyfikat na poziomie nie niższym niż Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 oraz doświadczenie wynikające z przeprowadzenia co najmniej 3 szkoleń w zakresie tematów będących przedmiotem zamówienia,

co najmniej 1 trener, który posiada certyfikat na poziomie nie niższym niż ISO 27005-Risk Manager oraz doświadczenie wynikające z przeprowadzenia co najmniej 3 szkoleń w zakresie tematów będących przedmiotem zamówienia,

co najmniej 1 trener, który posiada certyfikat na poziomie nie niższym niż COBIT 5 Foundation oraz doświadczenie wynikające z przeprowadzenia co najmniej 3 szkoleń w zakresie tematów będących przedmiotem zamówieniadla części 6:

co najmniej 1 trener, który posiada doświadczenie wynikające z przeprowadzenia co najmniej 3 szkoleń w zakresie tematów będących przedmiotem zamówienia,dla części 7:

co najmniej 1 trener, który posiada certyfikat na poziomie nie niższym niż MCT Microsoft Certified Trainer a w przypadku produktów VMware – VMware Certified Professional.dla części 8:

co najmniej 1 trener, który posiada doświadczenie wynikające z przeprowadzenia co najmniej 3 szkoleń w zakresie tematów będących przedmiotem zamówienia,dla części 9:

co najmniej 1 trener, który posiada certyfikat na poziomie nie niższym niż ZEND CERTIFIED ENGINEER.dla części 10:

co najmniej 1 trener, który posiada certyfikat na poziomie nie niższym niż MCT Microsoft Certified Trainer.dla części 11:

co najmniej 1 trener, który posiada doświadczenie wynikające z przeprowadzenia co najmniej 3 szkoleń w zakresie tematów będących przedmiotem zamówienia,dla części 12:

co najmniej 1 trener, który posiada doświadczenie wynikające z przeprowadzenia co najmniej 3 szkoleń w zakresie tematów będących przedmiotem zamówienia,
  1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielanie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w pkt. 2 i 3 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie dołączonych do oferty oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Niespełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

Wykonawca nie znający języka polskiego zobowiązany jest, na czas realizacji przedmiotu zamówienia, zatrudnić tłumacza na własny koszt.
 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
  W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


 1. W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zawarte w formularzu oferty).

 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i doświadczenia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane certyfikaty (załącznik nr 2, 2A, 2B, 2C do SIWZ).
 1. W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:

 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zawarte w formularzu oferty).

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 b składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.


W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.


 1. W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 2 PKT. 5 DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo oświadczenie zawierające informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.
Wykonawca powołujący się przy wykonaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b Pzp a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących tego podmiotu w zakresie wymaganym od wykonawcy. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
 1. W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE USŁUGI SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

 • certyfikat poświadczający, że szkolenia są autoryzowane przez producenta oprogramowania Microsoft i są prowadzone w ośrodku szkoleniowym posiadającym status autoryzowanego ośrodka szkoleniowego firmy Microsoft - Gold Certified Partner for Learning Solutions lub posiadający status Microsoft Certified Partner –Gold Learning Competency -dotyczy szkoleń oznaczonych symbolem MS,

 • aktualny certyfikat poświadczający, że szkolenia są autoryzowane przez producenta Cisco Systems i są przeprowadzone w ośrodku szkoleniowym posiadającym status autoryzowanego partnera szkoleniowego CISCO - Cisco Learning Partners Associate lub Cisco Learning Partner Specjalized.
 1. PODWYKONAWCY

W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.


 1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Pytania do SIWZ, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują sobie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron potwierdzi niezwłocznie na żądanie drugiej.

Numer faksu Zamawiającego 261 251 787, e-mail: przetargi.18wog@mw.mil.pl

W przypadku niepotwierdzenia otrzymania korespondencji uważa się ją za niebyłą, należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach może to skutkować odrzuceniem oferty (np. w konsekwencji niezgodność treści oferty z treścią SIWZ).Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Dorota KOS - tel. 261251450.


 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.


 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, trwałą czytelną techniką. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia na niej własnoręcznego podpisu – art. 78 Kodeksu cywilnego.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć z zachowaniem formy pisemnej – dotyczy to zarówno samej oferty jak i wszystkich załączników do niej. Zmawiający wymaga załączania dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez wykonawcę. Każda zmiana naniesiona na ofertę i załączniki po ich opracowaniu wymaga parafowania przez wykonawcę.

Zamawiający zaleca ponumerowanie wszystkich stron oferty celem sprawdzenia jej kompletności, stworzenia spisu treści oraz ułatwienia komunikacji. Ponadto należy połączyć wszystkie ze sobą w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie oferty.

Oferta musi być podpisana przez osobę, która jest upoważniona do reprezentowania wykonawcy


w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub zgodnie z postanowieniami umowy spółki. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawca zobowiązany jest do załączenia pełnomocnictwa. W przypadku działania wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale z podaniem jego zakresu lub notarialny odpis pełnomocnictwa lub odpis lub kopię pełnomocnictwa poświadczonego przez notariusza za zgodność z oryginałem (zgodność z okazanym notariuszowi dokumentem).
W przypadku pełnomocnictwa określonego umową Wykonawca zobowiązany jest złożyć oryginał umowy.

Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad, jakie dotyczyły składania ofert z dopiskiem: ZMIANA.

Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zmianami, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębna część niezłączona z jawną częścią oferty w sposób trwały.


 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna