23 października 2017 r w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, w godzinachPobieranie 326,77 Kb.
Strona1/6
Data13.06.2018
Rozmiar326,77 Kb.
  1   2   3   4   5   6


BR.0002.21.2017

P R O T O K Ó Ł nr XXXVII/2017

z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach, odbytej w dniu 23 października 2017 r.
w sali obrad
Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1,

w godzinach od 1000 do 1335

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga.

Radni Rady Miejskiej – według załączonej listy obecności – załącznik nr 1 do protokołu.

Spoza Rady w sesji udział wzięli:

 1. Arseniusz Finster - Burmistrz Miasta

 2. Edward Pietrzyk - Zastępca Burmistrza Miasta

 3. Wioletta Szreder - Skarbnik Miasta

 4. Waldemar Gregus - dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego

 5. Tomasz Klemann - Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów Sp. z o.o.

 6. Przewodniczący SMO i inne osoby obecne według załączonej listy obecności – załącznik nr 2 do protokołu.

 7. Przedstawiciele mediów.

Materiał sesyjny wraz z porządkiem XXXVII sesji (biuletyn nr 36/17) został radnym doręczony w dniu 13 października 2017 r.

Ad. 1

Przewodniczący Antoni Szlanga – proszę Państwa, witam wszystkich radnych, witam Państwa obecnych na dzisiejszej sesji, otwieram XXXVII sesję Rady Miejskiej w Chojnicach. Na chwilę obecną przy dwudziestoosobowym składzie Rady jest obecnych 19 radnych, tak że Rada jest władna do podejmowania wszelkich decyzji. Przystępujemy zatem do procedowania.

Chciałbym ze swej strony przedstawić wniosek do porządku obrad, aby w punkcie 24, czyli po projekcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości wprowadzić projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Ta sprawa była dyskutowana na posiedzeniach wszystkich komisji. Chcę przypomnieć, że komisje merytoryczne w głosowaniu jawnym zatwierdziły plan remontów, który jest niezbędny do tego, aby przystąpić do przyjęcia uchwały w sprawie taryf. Dlatego też proponuję wprowadzenie tego w punkcie dwudziestym czwartym. Pytanie do Państwa, czy są uwagi do tego tematu? Proszę bardzo Pan radny Brunka. • Radny Mariusz Brunka – Wysoka Rado, ja chciałbym wnioskować o wykreślenie z porządku obrad…

Przewodniczący Antoni Szlanga – ale moment, może skończymy ten temat wprowadzenia tego punktu dwudziestego czwartego. Czy ktoś ma uwagi do tego tematu? Nie widzę. W związku z tym proszę o przegłosowanie. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf? Dziękuję bardzo.

Rada Miejska 19 głosami „za” (jednogłośnie) przegłosowała wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściekówwniosek został przyjęty.

Przewodniczący Antoni Szlanga – bardzo proszę Pan radny Brunka.

 • Radny Mariusz Brunka – Wysoka Rado, ja wnoszę o wykreślenie z porządku obrad punktu dziewiętnastego – projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice. Rzecz polega na tym, że ów punkt obejmuje dokument, który zastępuje uchwalony wcześniejszy Gminny program rewitalizacji miasta Chojnice. Niestety z informacji, które do mnie docierają projekt ten nie został zaopiniowany przez Komitet Rewitalizacji. W moim przekonaniu w dużej mierze dlatego, że prace Komitetu zostały źle zorganizowane. I zakładam, że gdyby je lepiej zorganizować to po prostu znalazłby się czas na to, żeby ten projekt podlegał tej opinii. Wprawdzie przepis mówi wyraźnie, że ewentualne nieuwzględnienie opinii Komitetu no nie jest tutaj warunkiem wejścia w życie tego programu, niemniej jednak przewidują przepisy obligatoryjne zasięgnięcie tej opinii. Odnoszę wrażenie, że Komitet nawet nie miał szansy, żeby to zrobić. Ponadto bardzo nie podoba mi się uzasadnienie do tego punktu. Mianowicie tam nie ma mowy o tym, co jest istotą całej sprawy, bo przecież nie chodzi o to, żeby powtórzyć zapisy, kiedy poprzednio uchwalaliśmy program. Co do tego jaki cel przyświeca uchwaleniu takiego programu, to my mamy już tego świadomość, chodziło o wytłumaczenie, dlaczego teraz przyjmujemy ten dokument ponownie, w nowym brzmieniu. No a tego z tego uzasadnienia się też nie dowiadujemy. Proszę Państwa ja przewiduję, że będziemy mieli problemy tutaj z Panem Wojewodą, chociaż wiem, że jest inne w tej sprawie stanowisko. Jestem przekonany, że sprawa będzie oprotestowana. I nie chciałbym, żeby doszło potem do takiej sytuacji, w której Chojnice stracą określone możliwości tylko dlatego, że nie chciało się tej pracy Komitetu lepiej zorganizować tak, aby Komitet mógł się w tej sprawie wypowiedzieć. Tyle z mojej strony.

Przewodniczący Antoni Szlanga – bardzo proszę Pan Dyrektor Waldemar Gregus ustosunkuje się do wniosku Pana Mariusza Brunki.

 • Dyrektor Waldemar Gregus – zgodnie z art. 7 ustawy o rewitalizacji, Komitet ma, w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące, zaopiniowanie projektu Gminnego programu rewitalizacji. To jest pierwsza moja odpowiedź. A dlaczego uzasadnienie jest mało czytelne dla Pana radnego?

 • Radny Mariusz Brunka – czytał Pan to uzasadnienie? Czy w tym uzasadnieniu jest informacja dlaczego się przyjmuje w drugiej wersji ten dokument? Bo poza tym, że tam się powtarza to co było w pierwszym uzasadnieniu, to nie dopisano niczego na temat tego dlaczego mamy nowe brzmienie uchwalić.

 • Dyrektor Waldemar Gregus – już tłumaczę. Zostaliśmy wpisani przez Marszałka na rezerwową listę w sprawie GPR-u. W związku z tym przystąpiliśmy do, jakby kolokwialnie rzecz ujmując, kosmetycznej zmiany tego dokumentu. A mianowicie, w trakcie dalszych prac nad GPR-em rozstrzygnęliśmy m.in. postępowanie dotyczące dwudziestu ośmiu kamienic, czyli ich rewitalizacji, dodaliśmy między innymi ten aspekt. I też wielu innych kosmetycznych, szacunkowych, wartościowych elementów, które nie znalazły się w pierwotnym dokumencie. Nie ukrywam, że czas spowodował to, że wiele rozstrzygnięć zostało rozstrzygniętych i dodaliśmy je do GPR-u, który mam nadzieję, już nie będzie na liście warunkowej u Marszałka, tylko będzie pełnoprawnym dokumentem umożliwiającym nam aplikowanie o środki do rewitalizacji.

 • Radny Mariusz Brunka – i teraz pytanie. Dlaczego tego nie ma w uzasadnieniu? Ani słowa o tym, o czym Pan nam teraz tutaj wytłumaczył, a jest przytoczenie zapisów, które były tak naprawdę w pierwotnej wersji. Tak jakbyśmy uchwalali po raz pierwszy w ogóle tego typu dokument. Ale to jest pytanie wtórne, bo ja bym chciał wrócić do tego podstawowego. Pan przywołał przepis ustawy i teraz chciałbym otrzymać… Ponieważ Państwo organizujecie tą pracę, przede wszystkim Komitet organizuje, czy jest Pan w stanie tutaj powiedzieć, że gdyby przeprowadzono wszystkie czynności tak jak należy, w tych miesiącach, w których ustawodawca oddał, w odniesieniu do Komitetu Rewitalizacji, nie było żadnych szans, żeby zasięgnąć opinii Komitetu Rewitalizacji?

Przewodniczący Antoni Szlanga – bardzo proszę Pan Burmistrz.

 • Burmistrz Arseniusz Finster – z wypowiedzi Pana Dyrektora wynika, że my nie zmieniamy programu rewitalizacji, tylko uzupełniamy go o pewne rozstrzygnięcia, do których doszło. Jeżeli tak jest jak mówi Pan dyrektor no to właściwie Komitet nie miałby co opiniować, bo to o co w tej chwili uzupełniamy jest w tej chwili wynikiem pracy. To pytanie pierwotne – czy zmieniamy Gminny program rewitalizacji?

 • Dyrektor Waldemar Gregus – absolutnie nie. To po pierwsze.

 • Burmistrz Arseniusz Finster – nie, nie zmieniamy, to co Komitet ma opiniować jeżeli nie zmieniamy.

 • Dyrektor Waldemar Gregus – i jeszcze jedno. W związku z całą procedurą dotyczącą Gminnego programu rewitalizacji przeprowadziliśmy szereg konsultacji zarówno z mieszkańcami, ale też wykonawca, który nam sporządza ten dokument pokusił się o indywidualne, imienne zaproszenie na te konsultacje każdego członka Komitetu Rewitalizacji. No niestety Pan Mariusz nie uczestniczył w tych pracach, a tam wyklarowaliśmy ewidentnie, że będziemy go opiniować dopiero po uchwaleniu na dzisiejszej sesji. To po pierwsze. Poza tym myślę, że po prostu trzeba było brać aktywny udział w pracach i nie byłoby tego typu pytań.

Przewodniczący Antoni Szlanga – bardzo proszę Pan Mariusz Brunka.

 • Radny Mariusz Brunka – w celu wyjaśnienia. No sprawa jest tutaj jasna. Czytajmy to, co mamy uchwalić. Proszę Państwa paragraf trzeci mówi wyraźnie – uchyla się Uchwałę Nr XXXI/30/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice. Więc proszę nie mówić, że my nie zmieniamy programu. My uchylamy program i uchwalamy program. I w obrocie prawnym będzie ten drugi, który uchwalimy. Z chwilą powołania Komitetu powinniśmy przestrzegać zasady, że ten Komitet powinien opiniować wszystkie dokumenty, które w tej sprawie wychodzą. I zaopiniuje… Zobaczymy jeszcze, co zrobią inni. Wie Pan, dzisiaj jeszcze możemy przegłosować, że to wypadnie i nie zaopiniuje…

 • Dyrektor Waldemar Gregus – ale absolutnie, zgadzam się z tym.

 • Radny Mariusz Brunka – no właśnie. Więc ja bym jednak… Pan nie odpowiedział na moje pytanie. Gdybyście Państwo zorganizowali prace od początku… Bo proszę nie próbować jakby przekazać takie oto informacje, że ustawodawca tak stworzył przepis, żeby rady gminy nie były w stanie w ogóle zasięgnąć opinii Komitetu Rewitalizacji, bo to jest po prostu nieprawda. To może być utrudnione, mogą być z tym kłopoty, ale pytanie brzmi – czy praca, która miała być zorganizowana w taki sposób, żeby ten organ mógł się w tej sprawie wypowiedzieć, była właściwie przeprowadzona?

 • Dyrektor Waldemar Gregus – Panie radny z całą stanowczością stwierdzam. Dostaliśmy bardzo krótki termin na uaktualnienie, czy też zmianę w Gminnym programie rewitalizacji. To po pierwsze. I jak Panu tłumaczyłem wcześniej, mieszcząc się w ramach czasowych 17 października skończyliśmy opiniowanie GPR-u przez instytucje do tego wyznaczone w ustawie. To kiedy mieliśmy opiniować ten dokument z Komitetem Rewitalizacji. Tak jak mówiliśmy na konsultacjach społecznych i podkreślaliśmy, i zaprosiliśmy indywidualnie członków Komitetu, że będziemy to opiniować po uchwaleniu wyżej wymienionego dokumentu. Aktywna praca członków Komitetu i jakby zaangażowanie, no odzwierciedla to, że ten dokument zostanie pozytywnie zaopiniowany, nawet po uchwaleniu go w dniu dzisiejszym. Proszę zapytać członków Komitetu a nie tak ad hoc opowiadać.

 • Radny Mariusz Brunka – ja jestem członkiem tego Komitetu…

 • Dyrektor Waldemar Gregus – nie uczestniczył Pan w pracach.

 • Radny Mariusz Brunka – bo nie zwołał Pan posiedzenia Komitetu. I proszę tutaj nie opowiadać…

 • Dyrektor Waldemar Gregus – ale imiennie zapraszałem na konsultacje.

 • Radny Mariusz Brunka – Pan sobie imiennie może zapraszać kolegów, ale to jeszcze raz… Mówimy o tym, że zbiera się określony organ i proszę nie robić sobie tutaj takich…

 • Dyrektor Waldemar Gregus – on się zbierze.

 • Radny Mariusz Brunka – on się zbierze albo nie zbierze. Pan jeszcze nie wie, co będzie w przyszłości. Naprawdę niech Pan nie mówi o tym, co będzie. Na razie ustalmy co jest. Na razie nie jest to tak jak być powinno i dlatego podtrzymuję swój wniosek.

Przewodniczący Antoni Szlanga – bardzo proszę Pan Burmistrz.

 • Burmistrz Arseniusz Finster – ja prosiłbym żeby zważyć uwagę na takie aspekty. Musieliśmy uchylić ten poprzedni program, żeby nie były dwa w obiegu. Pan Kaczmarek, Pan Eichenlaub uczestniczyli w tych spotkaniach, o których mówi Pan dyrektor Gregus. Nie zgłaszali, tak rozumiem…

 • Dyrektor Waldemar Gregus – ale też były warsztaty przeprowadzane, aktywny udział członków Komitetu i myślę, że to zostało wyklarowane na tamten moment. I członkami Komitetu nie jest tylko Pan Brunka, ale to jest ileś naście osób, prawda. I zobaczymy rzeczywiście jak to wyniknie.

 • Burmistrz Arseniusz Finster – no nie wiem, czy nie można tutaj kompromisu poszukać. Bo jeżeli nie macie Państwo uwag do tego programu, czy Pan Mariusz Brunka jako członek tego Komitetu, a rozumiem, że inne osoby nie zgłaszały uwag…

 • Dyrektor Waldemar Gregus – absolutnie nikt nie zgłaszał.

 • Burmistrz Arseniusz Finster – a walczymy o to, żeby wejść na listę główną i otrzymać dofinansowanie do dwudziestu ośmiu bodajże zadań…

 • Dyrektor Waldemar Gregus – więcej, plus dziewięciu, dziewięciu dużych.

 • Burmistrz Arseniusz Finster – plus jeszcze ulica, plus świetlica, plus wiele innych rzeczy, no to zważcie Państwo, czy tutaj te względy…

 • Radny Mariusz Brunka – jest pole do kompromisu po prostu, odkładamy temat, zbiera się Komitet…

 • Burmistrz Arseniusz Finster – nie ma czasu…

 • Dyrektor Waldemar Gregus – nie ma możliwości Panie radny odłożenia tematu. Bo jeżeli minie nam termin 30 października, wypadamy. Mamy warunkowy wpis dzięki uprzejmości itd. Wypadamy, krótko mówiąc.

 • Radny Mariusz Brunka – do 30 października jest jeszcze dużo czasu.

 • Dyrektor Waldemar Gregus – no, w sumie tak.

 • Burmistrz Arseniusz Finster – Państwo wiecie… Słuchajcie Państwo, no ja jestem załamany takim działaniem. No możemy zrobić sesję 30 października, dzisiaj ją ogłaszając. Nie ma żadnego bólu. Spotkacie się jeszcze raz i program uchwalicie, bo ja nie zmarnuję tych pieniędzy, które powinny do Chojnic przyjść, ze względu formalnego i tak nie do końca jeszcze pewnego, czy Wojewoda nam uchyli. Ale jeżeli moja opozycja zgłaszałaby ten temat do Pana Wojewody, żeby go uchylić to już bym tego w ogóle nie rozumiał, tak.

 • Radny Mariusz Brunka – Panie Burmistrzu ja przepraszam, ale tych potknięć tych formalnych ostatnio było bardzo dużo i za każdym razem…

 • Burmistrz Arseniusz Finster – z waszej strony też jest dużo potknięć i będziemy sobie…

 • Radny Mariusz Brunka – ja bym nie chciał, żeby to się powtórzyło. Właśnie dlatego mówimy o tym wcześniej. Czy naprawdę na tej sali ktoś z Państwa chciałby zaryzykować, że te miliony stracimy i ktoś by chciał powiedzieć, że to jest dla was tak przerażająca niemożliwość dostosowania, żeby przyjść wypełnić ten wymóg do trzydziestego, żeby przyjść jeszcze raz i to uchwalić zgodnie z dziełem, zgodnie z procedurą. Ja jestem pewny, że nikt z Państwa nie marnowałby tego, nie uznałby, że nie jest w stanie tej daniny czasu poświęcić na to, żeby przyjść i żeby dopełnić kwestii formalnych do końca. Przecież to tylko o to chodzi, żeby nie zostawiać jakiegoś pola do interpretacji, która może nam wszystkim zaszkodzić. Ale oczywiście to jest tak, proszę Państwa, że jeżeli my tę daninę czasu poświęcimy i pójdziemy jeszcze raz na to posiedzenie Rady, to właśnie dlatego, że nie dopilnowano w tym czasie, kiedy można było to zorganizować w sposób odpowiedni. My znów naprawimy błędy urzędników, a nie powinniśmy tego robić. I inne założenie jest oto takie, że mamy przyjąć, że ustawodawca przyjął takie rozwiązanie, że nie ma możliwości zapytania Komitetu Rewitalizacji. Otóż tak nie jest. Może byłby problem, można było to w ten sposób zorganizować. Propozycja jest tego typu, żeby do tego trzydziestego, żebyśmy się zebrali z jednym punktem, ale żebyśmy to zrobili tak jak trzeba, żeby nikt nie miał do nas wątpliwości. I ratujemy pieniądze, załatwiamy sprawę i nie widzę powodu, żeby robić o to wojnę.

 • Burmistrz Arseniusz Finster – no to teraz czytamy razem i próbujemy być prawnikami, tak. Pan Mariusz Brunka jest prawnikiem, pomoże nam zrozumieć zapis artykułu siódmego, ustęp trzeci – zasady, o których mowa w ust. 2, czyli to są… Ust.2 – zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji ustala się, uwzględniając funkcję Komitetu, o której mowa w ust. 1 oraz zapewniając wyłanianie przez interesariuszy ich przedstawicieli. Czytelne. Czyli zasady, o których mowa w ust. 2, określa, w drodze uchwały, rada gminy przed uchwaleniem gminnego programu rewitalizacji, przed uchwaleniem, albo w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia jego uchwalenia. Podjęcie uchwały jest poprzedzone konsultacjami. Teraz prosiłbym, żeby Pan Mariusz nam rozszyfrował ten zapis ustępu trzeciego. Może ja go źle rozumiem, ale wynika z tego, że my możemy w terminie do trzech miesięcy od daty uchwalenia konsultować w tym Komitecie. Chociaż logiczne jest, że lepiej to zrobić przed, okej. Teraz, jeżeli my mówimy i Pan dokładnie wie, bo zna Pan pierwszy program i ten drugi program, że nie ma tam istotnych zmian, to przestańcie się czepiać i wypuśćmy tą uchwałę. Jak nie to się zbierzcie za tydzień i uchwalajcie jeszcze raz. No przecież to jest… To jest taka destrukcja, całkiem niepotrzebna.

 • Radny Mariusz Brunka – przepraszam, ale Pan Burmistrz prosił, żebym się do tego odniósł. Ja się do tego odniosę. Panie Burmistrzu nie wolno interpretować przepisów wbrew logice. Naprawdę, nie wolno tego robić. Nie wolno nigdy dokonywać interpretacji przeciw logice. I Pan doskonale wie, że w tym wypadku jest tak, że z chwilą, kiedy już powołaliśmy Komitet, to ten Komitet musi mieć szansę do tego, żeby się odnieść. Żeby się do tego mógł odnieść powinien się odnieść do projektu a nie do tego co zostało uchwalone. Nie ma stanu nadzwyczajnego, Pan Wojewoda go nie ogłosił i nie ma powodu. Ja po prostu proponuję proszę Państwa, bo to jest jakby apel do radnych. Jeżeli większość uzna, że to jest dla większości radnych coś tak strasznego, że oni nie są gotowi poświecić tego trochę czasu, żeby jednak zrobić i zrobić to logicznie, tzn. najpierw zapytać o zdanie Komitet i potem uchwalić, to ja nie wiem.

Przewodniczący Antoni Szlanga – Pan radny Jaruszewski.

 • Radny Kazimierz Jaruszewski – mam pytanie Panie radny Mariuszu, czy Pan składa w tej chwili jakiś wniosek formalny, a jeżeli tak to w jakim brzmieniu?

 • Radny Mariusz Brunka – ale ja go złożyłem…

 • Radny Kazimierz Jaruszewski – poprosimy o powtórzenie.

 • Radny Mariusz Brunka – o wykreślenie z dzisiejszego porządku obrad punktu dziewiętnastego – projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice.

 • Radny Kazimierz Jaruszewski – w związku z tym przeprowadźmy głosowanie

Przewodniczący Antoni Szlanga – oczywiście.

 • Burmistrz Arseniusz Finster – no tak, tylko moment. Jeżeli Rada przegłosuje, że ten punkt zostaje, to moja opozycja, czy Pan Mariusz Brunka, czy Pan […] napiszą do Pana Wojewody i Pan Wojewoda może inaczej zinterpretuje, naszą uchwałę uchyli i tracimy pieniądze, tak. A gdyby była dobra wola z waszej strony, żeby ten program dzisiaj przyjąć, bo w tym programie nie ma naprawdę nic…

 • Radny Mariusz Brunka – nie, absolutnie to nie jest tak. Przecież Państwo… Do trzydziestego uchwalimy…

 • Burmistrz Arseniusz Finster – ale po co się za tydzień spotykać?

 • Radny Mariusz Brunka – po przeprowadzeniu konsultacji, czyli po wypełnieniu tego do czego prawo nas zobowiązuje.

 • Burmistrz Arseniusz Finster – Pan Kaczmarek, Pan Eichenlaub brali udział w pracach, które prowadził Wydział. Pan Świerczewski tutaj siedzący.

 • Radny Mariusz Brunka – nie było posiedzenia Komitetu i Pan doskonale…

 • Burmistrz Arseniusz Finster – ale Komitetu nie, były konsultacje.

 • Radny Mariusz Brunka – tak, tak. Warsztaty…

 • Burmistrz Arseniusz Finster – ja mam na końcu języka takie pewne słowo, którego nie powiem w tej sali, ale proszę Państwa…

Przewodniczący Antoni Szlanga – proszę Państwa uważam tą dyskusję za zbędną. Jeżeli ustawodawca przyjął, że taka konsultacja może być przeprowadzona przed lub po i taki zapis tutaj, jak Pan Burmistrz przedstawiał, jest przedstawiony w tym projekcie uchwały, został zgłoszony wniosek, w związku z tym poddaję go pod głosowanie.

 • Burmistrz Arseniusz Finster – moment, ale jeszcze moment. Jest…

Przewodniczący Antoni Szlanga – proszę bardzo Panie Burmistrzu.

 • Burmistrz Arseniusz Finster – z takim bezsensem się nie spotkałem już tu naprawdę przez dwadzieścia lat. Czemu Państwo to robicie nam? Można być opozycją, ale czepianie się takiej rzeczy. No przecież naprawdę nic…

 • Radny Mariusz Brunka – czepianie się? Legalizm to jest czepianie się…

 • Burmistrz Arseniusz Finster – jakiego legalizmu?

 • Radny Mariusz Brunka – wystarczyło…

 • Burmistrz Arseniusz Finster – wy nie macie pojęcia o tym, co to jest działanie i tworzenie. Proszę o przerwę 5 minut.

Przewodniczący Antoni Szlanga – bardzo proszę, ogłaszam pięciominutową przerwę.

(po przerwie)

Przewodniczący Antoni Szlanga – proszę Państwa wznawiamy obrady. Proszę bardzo Pan Burmistrz.

 • Burmistrz Arseniusz Finster – tutaj nie można ważyć racji kto ma słuszność w interpretowaniu tego ustępu trzeciego artykułu siódmego, ponieważ ryzyko dla miasta byłoby takie, iż stracilibyśmy środki. A wiem, że na pewno członkowie PCHS-u pisaliby do Wojewody i składali wnioski o uchylenie tego projektu uchwały. To nie jest żadna nowina. Szkoda, że nie potrafimy dla dobra miasta, w łonie Rady Miejskiej, dojść do prostego porozumienia, tym bardziej, że członkowie Komitetu brali udział w pracach zespołu i konsultacjach, o których mówił Pan Gregus. Brali udział, prawda? Panie Arturze brali udział? No widzi Pan, brał Pan udział. I ta sytuacja pokazuje, że dla samego przytyku, dla stworzenia sytuacji problemowej jesteście Państwo w stanie pójść bardzo daleko, czyli odrzucacie jakąkolwiek formę współpracy z moim Komitetem. To dzisiaj zrobiliście. Wobec czego my zachowamy się w bardzo podobny sposób w innych sprawach, to chciałbym wam powiedzieć od razu dzisiaj i mój Klub będzie głosował za zdjęciem z porządku obrad tego projektu. I Państwo sobie sprawdzicie przez tydzień, bo Komitet się zbierze, co też Komitet zgłosił do tego programu. To jest kluczowe pytanie, co Komitet zgłosi do tego programu, który członkowie Komitetu konsultowali z mieszkańcami i ze wspólnotami, których on dotyczy. No cóż takiego mogą zgłosić? Bo ja rozumiem potrzebę konsultacji wtedy, kiedy byśmy mieli jakieś inne pomysły, czy inne inicjatywy. Wobec tego dla dobra miasta mój Komitet będzie głosował za zdjęciem. Proszę kolegów z Platformy też o zagłosowanie za zdjęciem, ale nie jest to danie racji Panu Brunce, tylko pokazanie tego, że nie potrafimy po trzech latach nawet, w tak błahej sprawie, dojść do porozumienia. Z naszej strony też będziecie mieli takie przytyki, takie delikatne rzeczy wyjmowane i też będziemy zawsze przeciwni, tak jak wy, waszym inicjatywom. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Antoni Szlanga – zgłaszała się Pani radna Osowicka.

 • Radna Marzenna Osowicka – Panie Burmistrzu po co te gorzkie słowa. Gdyby było rzeczywiście tak jak Pan nas oskarża, opozycję, o to, że robimy pod górkę, to poczekalibyśmy do wygaśnięcia tego terminu i wtedy tą sprawę podnieśli. Proszę docenić to, że jednak Mariusz zgłasza wcześniej. No, ale tak czy inaczej bardzo dziękujemy za to całe…


  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna