2. omów podstawowe załOŻenia funkcji fiskalnej finasóWPobieranie 55,4 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar55,4 Kb.


2. OMÓW PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA FUNKCJI FISKALNEJ FINASÓW polega na dostarczeniu państwu i innym podmiotom publicznym dochodów przeznaczonych na realizacje ich zadań.

3. WYMIEŃ WARUNKI PRAWIDŁOWEJ POLITYKI FINANSOWEJ.

Warunki prawidłowej polityki finansowej :

1) Cele muszą być możliwe do osiągnięcia w danych warunkach miejsca i czasu, a nie tylko teoretycznie.

2) Cele muszą być wzajemnie nie sprzeczne, tzn. jeden cel nie powinien wykluczać relacji drugiego.

3) Środki realizacji muszą być dostosowane do celów, zarówno pod waględem merytorycznym, jak i siły oddziaływania.

4) Cele i środki muszą być jasno określone i znane ich adresatom.

5) Musi respektować określone, nieprzekraczalnegranice minimalnej stabilności i konsekwencji.

6) Polityka finansowa wymaga kompetentnych kadr i odpowiedniego wyposażenia technicznego.4. WYMIEŃ RODZAJE PIENIĄDZA.

a) pieniądz symboliczny - jest to środek płatniczy, którego wartość, czy też siła nabywcza, znacznie przewyższa koszt jego wytworzenia lub wartość jako towaru w innych niż pieniądz zastosowaniach.b)pieniądz bezgotówkowy - jest to środek wymiany, którego podstawą jest wierzytelność przedsiębiorstwa prywatnego lub osoby fizycznej.(np. wkład bankowy).

5. OMÓW POJĘCIE AKCJI - AKCJA – papier wartościowy potwierdzający pozyskanie przez nabywcą prawa do współwłasności firmy. Akcje emitowane są przez spółki akcyjne. Oprócz tego że posiadacz akcji jest współwłaścicielem firmy uzyskuje również prawo do uczestniczenia w podziale zysków firmy przez otrzymywanie dywidendy. Otrzymuje również prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

6. PRZEDSTAW PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA LEASINGUrodzaj umowy najmu, dzierżawy wypożyczenia do użytkowania i sprzedaży ratalnej o szczególnym charakterze prawno ekonomicznym. Istotą takiej umowy jest przekazanie przedmiotu (maszyny, samochody, budynku, majątku przedsiębiorstwa, zakładu itd.) w użytkowanie ze spłata jego ceny (wartości) w częściach (ratach) i wreszcie przeniesienie własności tego przedmiotu na użytkownika niezwłocznie po całkowitej spłacie. Leasing jest jedną z metod prywatyzacji majątku, przepływu kapitału i transferu własności ale również szansą unowocześnienia po przez transfer techniki i technologii. Lisingodawca przekazuje lisingobiorcy prawo do używania określonego dobra w określonym terminie na określony czas za ustaloną kwotę. Pozytywy liesingu: dostęp do koniecznych środków bez konieczności ich natychmiastowego zakupu; inwestowanie przy minimalnym zaangażowaniu środków własnych; zwolnienia podatkowe. Lising operacyjny - przedmiotem umowy lisingowej sa dobra, których okres gospodarczej używalności jest dłuższy niżprzewidziany w umowie lisingowej przedmiot lisingu należy do lisingodawcy jeżeli nie jest to moja własność nie muszę dokonywać odpisów amortyzacyjnych a raty lisingowe wpisuje się w ciężar uzyskiwania dochodów. Lising finansowy - czas użytkowania zbliżony jest do okresu zużywalności po spłaceniu rat przedmiot może stać się własnością lisingobiorcy; Lising zwrotny – jego istota polega na odsprzedaży przez przyszłego lisingobiorce, można uwolnić środki finansowe zablokowane w postaci danego przedmiotu (przedmiot dwukrotnie krąży między poszczególnymi podmiotami).

7. WYMIEŃ CO NAJMNIEJ TRZY OPERACJE WEKSLOWE

Przeniesienie własności weksla nazywa się indosem osoba przenosząca swoje prawa z weksla na inną osobe jest indosantem, zaś osoba na której rzecz przeniesiono prawa z weksla to indosatariusz.

Dyskonto weksla oznacza przejecie przez bank weksla i wypłacenie sumy wekslowej pomniejszonej o kwotę odsetek przypadającą od sumy wekslowej, od chwili nabycia weksla przez bank do terminu płatności oraz prowizje bankową. Redyskont weksla – banki posiadające weksle przez siebie zdyskontowane mogą sprzedawać je, czyli przedłożyć do ponownego dyskonta bankowi centralnemu w Polsce NBP.

8.WYMIEŃ FUNKCJE KREDYTU – OMÓW JEDNĄ Z NICH Funkcje: emisyjna, dochodowa, kontrolna. Kontrolna: wynika z trybu jego udzielania przez bank, bank bowiem może udzielić kredytu tylko wiarygodnym kredytobiorcom i tylko wtedy , gdy jest duże prawdopodobieństwo jego zwrotu. Kontroluje więc sytuację finansową podmiotu gospodarczego oraz celowość zaciągnięcia kredytu na konkretną działalność.

9. WYMIEŃ I OMÓW ZASADY BUDŻETOWE

Powszechności (zupełności lub budżetowania brutto) – w klasycznym ujęciu wyraża ją postulat aby wszystkie jednostki państwowe wchodziły do budżetu całością swoich dochodów i wydatków (były budżetowane brutto) to samo dotyczy budżetów samorządu terytorialnego.

Jedności budżetu – postuluje aby budżet państwa ujmowany był w jeden całościowy akt prawny. Jedność budżetu jest traktowana jako ideał do którego należy dążyć jednak rzadko kiedy jest możliwe to do osiągnięcia.


Nie funduszowania - w literaturze przedmiotu występuje jako zasada jedności materialnej budżetu, postuluje ona aby budżet zorganizowany był zasadzie jednej puli środków której całość dochodów przeznaczona jest na całość wydatków. Szczegółowości budżetu postuluje aby budżet ustalany był i wykonywany z podziałem szczegółowym dochodów i wydatków, a nie tylko w ujęciu ogólnym, realizacji tego postulatu służy w praktyce klasyfikacja budżetowa. Zasada równowagi budżetowej - – jest ona jednym z najmniej jasnych i najbardziej ogólnikowo traktowanych zagadnień, w ujęciu tradycyjnym postulat równowagi budżetowej oznacza takie ukształtowanie wydatków aby nie przekraczały one wysokości dochodów, tzn. aby nie wystąpił deficyt budżetowy.

10. OMÓW PODSTAWOWE RÓŻNICE MIĘDZY PODATKIEM A OPŁATĄ. CO TO SĄ ZWOLNIENIA I ULGI PODATKOWE OBLIGATORYJNE, FAKULTATYWNE, PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE. Różnica między podatkiem a opłatą polega na nieodpłatności podatku i odpłatności opłaty odpłatność rozumie się jako finansową rekompensatę za poniesione koszty działania organu publicznego lub odpłatnośc za uzyskane korzyści podmiotu wnoszącego opłatę. Wyróżniamy trzy rodzaje opłaty: 1) opłaty - będące w rzeczywistości podatkami (np. tzw. oskarbowanie umowy kupna - sprzedaży), 2) opłaty - będące częściową lub całkowitą rekompensatą za czynności organów publicznych np. opłaty paszportowe, 3) opłaty - rekompensacyjne część lub całość kosztów usług niematerialnych np. wstęp do teatru.

Ulgi podatkowe (określane również zniżkami podatkowymi) oraz zwyżki podatkowe polegają na wyłączeniu określonych wartości z podstawy opodatkowania lub na zróżnicowaniu stawek podatkowych dla różnych podmiotów bądź przedmiotów opodatkowania. Mogą mieć charakter gospodarczy, polityczny , socjalny, i być stosowane ze względów podmiotowych jak i przedmiotowych. Dzięki tym elementom zapewnia się spójność z pozostałymi ogniwami systemu podatkowego oraz prowadzi się politykę podatkową. Temu celowi służą także pozostałe elementy konstrukcji podatku, jak terminy i sposoby zapłaty podatku. Zwolnienia podatkowe oznaczają istnienie obowiązku podatkowego, od którego podatnik zostaje zwolniony w całości lub w części z mocy prawa lub na podstawie decyzji podatkowej. Zwolnienie może mieć charakter bezterminowy lub terminowy. Przedmiotowe przyznawane ze względu na specjalne okoliczności przedmiotu podatkowego.

Obligatoryjne organ upoważniony do udzielenia takiej ulgi musi jej udzielić.

Fakultatywne organ upoważniony do udzielenia takiej ulgi może ale nie musi jej udzielić
BANK – zdefiniowanie banku jako pewnej instytucji jest najpewniejsze poprzez wskazanie funkcji banku. Są to funkcje pieniężno handlowe kapitału polegają na tworzeniu pieniądza gotówkowego przez bank emisyjny oraz pieniądza bezgotówkowego przez banki operacyjne. Za pomocą kredytu banki zaspokajają zapotrzebowanie na pieniądz pośredniczą również między posiadaczami środków pieniężnych a ich użytkownikami. Wyróżniamy czynności czynne i bierne. Czynne – bank występuje wobec kontrahentów jako wierzyciel np. kredytowanie, i operacje bierne – gromadzenie, lokowanie pieniądza, i operacje pośredniczące bank świadczy usługi wobec swoich kontrahentów. Prawo bankowe wylicza następujące czynności: 1. prowadzenie rachunków bankowych,

2. przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat,

3. przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,

4. udzielanie i zaciąganie kredytów i pożyczek,

5. wykonywanie operacji wekslowych i czekowych,

6. przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, 7.udzielanie oraz przyjmowanie poręczeń gwarancji bankowych, 8. dokonywanie obrotów wartościami dewizowymi oraz prowadzenie obsługi pożyczek państwowych, 9. emitowanie papierów wartościowych, dokonywanie obrotów, 10. prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, 11. dokonywanie zleconych czynności z emisją papierów wartościowych, 12. prowadzenie depozytów oraz sejfów.Elementy mówiące o tym że mamy doczynienia z bankiem: statut (5 podstawowych informacji) – nazwa ze słowem Bank, siedziba oraz oraz przedmiot i zakres działalności, organy i oraganizacje banku, fundusze własne oraz wspólny barek. Ze względu na zadania banki dzielimy na: centralny bank państwa NBP, banki kredytowe i depozytowe (komercyjne), inwestycyjne, oszczędnościowe, lokacyjne i branżowe. Ze względu własność kapitału: państwowe, zagraniczne, międzynarodowe, komunalne. Ze względu na formę organizacji: państwowe, spółdzielcze, państwowo – spółdzielcze, i banki w formie spółek akcyjnych. Funkcje centralnego banku państwa: emisyjna – dokonywanie emisji znaków pieniężnych, bank banków – jest bankiem rezerwowym dla banków komercyjnych, banknoty – centralny pieniądz gotówkowy, pieniądz żyrowy, centralny pieniądz rezerwowy reguluje płynność całego systemu bankowego. Nadzór bankowy, cele nadzoru bankowego: zgodność działalności banku z przepisami prawa bankowego, bezpieczeństwo wkładów oszczędnościowych.

Czynności nadzoru bankowego – dokonywanie analizy bilansu banku, badanie obowiązku realizacji utrzymywania płynności płatniczej przez bank, badanie zabezpieczenia oraz terminowości spłaty kredytu oraz pożyczek, Badanie stosowania oprocentowania kredytów pożyczek oraz wkładów.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna