2. Numer kodowy kursuPobieranie 31,1 Kb.
Data05.07.2018
Rozmiar31,1 Kb.1. Nazwa przedmiotu (kursu)Endokrynologiczne aspekty metabolicznych chorób kości – znaczenie w dobie współczesnego świata.


2. Numer kodowy kursu

3. Jednostka dydaktycznaKlinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych


4. Typ kursufakultatywny


5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiejStudia magisterskie jednolite


6. Rok studiówIV


7. SemestrVII i VIII


8. Liczba punktów ECTS

9. Koordynator kursuDr n. med. Arkadiusz Zygmunt


10. Osoby prowadzące zajęciaProf. dr n. med. Andrzej Lewiński

Prof. dr n. med. Krzysztof Lewandowski

Dr n. med. Arkadiusz Zygmunt

Dr n. med. Zbigniew Adamczewski

Dr n. med. Elżbieta Skowrońska-Jóźwiak

Dr n. med. Katarzyna Wojciechowska-Durczyńska

Dr n. med. Kinga Krawczyk-Rusciecka


11. Efekty nauczania

Wiedza

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Po zakończeniu kursu studenci uczestniczący w zajęciach:
- rozumieją zagadnienia dotyczące patofizjologii najczęstszych chorób metabolicznych kości, w tym osteoporozy

- znają obraz kliniczny chorób metabolicznych kości,

- posiadają wiedzę z zarkesu diagnostyki chorób metabolicznych kości,

- znają zasady leczenia chorób metabolicznych kości.
Po zakończeniu kursu studenci uczestniczący w zajęciach:

- posiadają wiedzę z zakresu fizjologii i patofizjologii homeostazy wapniowo-fosforanowej oraz roli poszczególnych hormonów uczestniczących w regulacji;

- znają rolę witaminy D w organizmie człowieka;

- rozumieją zagadnienia dotyczące patofizjologii osteoporozy, osteomalacji, choroby Pageta, dysplazji włóknistej kości;

- posiadają wiedzę na temat patofizjologii osteoporozy wtórnej w przebiegu chorób endokrynologicznych takich jak: hiperkortyzolemia (z. Cushinga), nadczynność tarczycy, pierwotna nadczynność przytarczyc, hipogonadyzm, niedoczynność przysadki, niedobór hormonu wzrostu, jadłowstręt psychiczny;

- znają objawy kliniczne chorób metabolicznych oraz cechy kliniczne złamań osteoporotycznych;

- posiadają wiedzę z zakresu podstaw densytometrii układu kostnego;

- posiadają wiedzę z zakresu niefarmakologicznego i farmakologicznego leczenia chorób metabolicznych kości.
Umiejętności praktyczne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Student po zakończeniu kursu:

- posiada umiejętność właściwej komunikacji z pacjentem chorym na metaboliczne choroby kości,

- potrafi interpretować wyniki badań laboratoryjnych,

- posiada umiejętność właściwej interpretacji wyników badania densytometrycznego,

- potrafi zaproponować stratęgię postępowania lekarskiego u chorego z metabolicznymi chorobami kości.Student po zakończonych zajęciach:

- potrafi przeprowadzić poprawnie wywiad z chorym, pozyskując informacje na temat czynników ryzyka chorób metabolicznych kości;

- potrafi na podstawie badania fizykalnego ocenić prawdopodobieństwo występowania złamań układu kostnego;

- samodzielnie potrafi zinterpretować wyniki badań laboratoryjnych z zakresu diagnostyki hormonalnej oraz parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej;

- potrafi właściwie przeanalizować wyniki badania densytometrycznego;

- potrafi zaproponować niefarmakologiczną strategię postępowania u chorych z metabolicznymi chorobami kości (unikanie zachowań ryzykownych, właściwy styl życia, rodzaj ćwiczeń fizycznych wskazanych u chorych z metabolicznymi chorobami kości);

- potrafi zaproponować postępowanie farmakologiczne u chorych z metabolicznymi chorobami kości.


Postawy etyczne i umiejętności ogólne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Po zakończeniu kursu, student uczesniczący w zajęciach:

- jest świadomy odpowiedzialności lekarza w procesie diagnozowania i leczenia pacjenta z chorobami metabolicznymi kości.
Po zakończeniu kursu, student uczestniczący w zajęciach:

- posiada wiedzę na temat właściwych form komunikacji z pacjentem.

- posiada umiejętność pracy w grupie.

- ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania.

- Wykazuje się wysokimi normami etycznymi w codziennej pracy klinicznej.


12. Sposób nauczaniaZajęcia stacjonarne, nauka samodzielna


13. Liczba godzin zajęćSEMINARIA – 10 godz.

ĆWICZENIA – 15 godz.

SAMOKSZTAŁCENIE – 10 godz.


14. Wymagania wstępne i wymagania równoległeZnajomość fizjologii i patofizjologii w zakresie pozwalającym na zrozumienie omawianych treści.


15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniająceNie dotyczy


16. Zawartość kursuNie dotyczy


17. Metody nauczania i uczenia sięSEMINARIA , ĆWICZENIA , SAMOKSZTAŁCENIE


18. Zalecane źródła nauczaniaWybrane artykuły naukowe dotyczące omawianej tematyki dostępne u osoby prowadzącej seminaria.


19. Zasady uzyskiwania zaliczeńZaliczenie przedmiotu będzie odbywać się na podstawie potwierdzonej obecności na seminariach i ćwiczeniach. Weryfikowanie wiedzy i umiejętności odbywać się będzie na zajęciach metodą obserwacji przedłużonej oraz w formie zaliczenia ustnego.


20. Zasady egzaminowania

Wiedza:

Zaliczenie ustne
umiejętności praktyczne:

analiza przypadku klinicznego
postawy etyczne i umiejętności ogólne: nie dotyczy21. Język, w którym prowadzone są zajęciapolski


22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresemarkadiusz.zygmunt@umed.lodz.pl

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna