17. Rynek lokat między-bankowych w zarządzaniu płynnością Rynek lokat między-bankowychPobieranie 61,93 Kb.
Data26.02.2018
Rozmiar61,93 Kb.

17. Rynek lokat między-bankowych w zarządzaniu płynnością
Rynek lokat między-bankowych.

Uczestnikami tego rynku są banki, a osoby zawierające transakcje to dealerzy lub brokerzy.Dealer - kupuje na własne ryzyko i rachunek.

Broker - kupuje na rachunek i ryzyko firmy.

Rynek ten jest rynkiem hurtowym. Charakteryzuje się dużym bezpieczeństwem, wysoką płynnością, wyborem dowolnego terminu zapadalności kontraktu.Depozytem - nazywamy operację przyjęcia na określony termin ustalonej kwoty pieniędzy o podanej stopie procentowej.

Lokatą - nazywamy udzielenie tych pieniędzy, czyli lokata jednego banku w drugim jest dla drugiego depozytem.

Cele zawieranych transakcji:

1 Regulowanie płynności

2 Spekulacja (zawierane transakcje są celem zysku)

Rozwój tego rynku jest warunkiem niezbędnym dla sprawnego funkcjonowania sektora bankowości.Cele stopy procentowej:

Stopa % jest ceną pieniądza na tym rynku. Ceny te kształtują się pod wpływem interakcji (wzajemnego oddziaływania) podaży i popytu. Dlatego stopy % na tym rynku uważane są za najbardziej obiektywną cenę pieniądza. Mówiąc o cenie pieniądza wyróżniamy 2 kategorie:

1 Daty waluty (kiedy zawarta umowa)

2 Terminy waluty (na ile zawarta umowa)Datą waluty mogą być:

O/N- over night- pieniądze postawione po jednej nocy

T/N- tom next- o jeden dzień później

S/N- spot next- 2 dni następne

1 W- 1 tydzień

2 W- 2 tygodnie

3 W- 3 tygodnie

1 M- 1 miesiąc

2 M.- 2 m-ce

3 M.- 3 m-ce

6 M.; 12 M.

Stopa wibor i wibid

Ceny po jakiej oferuje się pieniądze do sprzedania to stopa ofer.

Ceny po jakiej bank jest skłonny przyjąć to stopa bid.

Stopy % mogą mieć charakter stóp podstawowych. W tym celu posługujemy się średnimi stopami %. Średnią cenę liczy się w oparciu o informacje 15 największych banków.

W Polsce cena średnia po jakiej banki w danym dniu oferowały do sprzedaży pieniądze to WIBOR.

Cena po jakiej banki w danym dniu skłonne były przyjąć (kupić) pieniądze to WIBID.


Technika zawieranych transakcji:

Dealerzy posługują się pewnymi sformułowaniami np.

1 bank A O/N pln- zgłasza propozycję zawarcia transakcji over night w złotówkach.

2 bank B 10-11%- zgłasza kupno 10%, sprzedaż 11%

3 bank A biorę 10 mln. pln -bank A dokonał transakcji przez wyraźne oświadczenie kupna

4 bank B daję 10 mln pln po 11% od 11.07.-12.07. i wydaje rachunek rozliczeniowy NBP nr .......

5 bank A podaję swój rachunek rozliczeniowy NBP nr .....
Operacje spekulacyjne na rynku lokat między-bankowych

Przesłanką zawieranych operacji są przewidywane zmiany cen. Dealer musi przewidzieć zmianę ceny. Bez zmian cen nie ma spekulacji.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna