1. Wstęp Podstawa opracowaniaPobieranie 0,6 Mb.
Strona1/14
Data24.01.2018
Rozmiar0,6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

1. Wstęp1.1. Podstawa opracowania


Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie firmy POLMAX SA – Inwestora zadania pn. budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z budynkiem myjni i obsługi technicznej samochodów oraz pawilonem handlowym w obrębie gruntów wsi Boczów gmina Torzym.

1.2. Cel i zakres opracowania


Celem niniejszego raportu jest ocena wpływu na środowisko i zdrowie ludzi, planowanej inwestycji w proponowanej lokalizacji, oraz stwierdzenie, czy uciążliwe jej oddziaływanie będzie mieścić się lub wykraczać poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonano w zakresie przewidzianym w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227; zmiany zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 r. nr 44 poz. 340).


1.3. Klasyfikacja przedsięwzięcia


Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35, pkt 53, pkt 65 i pkt 70 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573; zmiany zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. nr 92 poz. 769 oraz z 2007 r. nr 158 poz. 1105) i art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projektowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Zgodnie z wymaganiami art. 64 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Torzymia po zasięgnięciu opinii: • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie,

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,

wydał postanowienie z dnia 10 maja 2010 r. znak: BGN-II-7624-4/10 stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych i LPG wraz z budynkiem myjni i obsługi technicznej samochodów oraz pawilonem handlowo-usługowym planowanej na działkach o nr 265/13, 265/10, 265/9 – obręb Boczów, gmina Torzym.

1.4. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu


Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizacja inwestycji będzie możliwa wyłącznie po uzyskaniu przez Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Natomiast jednym z niezbędnych załączników do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla rozpatrywanego przedsięwzięcia jest raport o oddziaływaniu na środowisko, sporządzony w zakresie określonym w punkcie 1.2.

Przy opracowywaniu niniejszego raportu analizie poddano następujące materiały dostarczone przez Inwestora oraz zebrane w archiwach: • Mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:1000 – terenu inwestycji,

 • Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000,

 • Mapę obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce podlegających szczególnej ochronie,

 • Przekroje hydrogeologiczne regionalne i szczegółowe,

 • Wypisy z rejestru gruntów dla działki objętej projektem zagospodarowania i działek sąsiednich,

 • Dokumentacja geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych w podłożu terenu przeznaczonego pod planowaną inwestycję.

Ponadto inwestor przedłożył do oceny koncepcję programową zadania inwestycyjnego stanowiącą materiał podstawowy sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko.

2. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia2.1. Położenie obiektu


Teren projektowanych stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą położony jest w zachodniej części miejscowości Boczów, przy drodze krajowej nr 2 relacji Poznań – Świecko.

Od północy i wschodu działki terenu inwestycji sąsiadują z gruntami rolnymi, na których nie są prowadzone zabiegi agrotechniczne. Na kierunku południowym przebiega droga krajowa nr 2, zaś na kierunku zachodnim od terenu inwestycji znajdują się obszary leśne będące w zarządzie Nadleśnictwa Torzym.


2.2. Morfologia i hydrografia


Pod względem geomorfologicznym omawiany obszar położony jest w obszarze Wysoczyzny Lubuskiej, subregionu Równiny Torzymskiej, stanowiącej równinę sandrową.

Morfologicznie teren przeznaczony pod zabudowę jest płaski, wyniesiony do rzędnych 70,95-72,84 m npm., lekko nachylony w kierunku południowo-zachodnim. Teren pozbawiony jest sieci hydrograficznej, w tym również utworzonej sztucznie przez człowieka.

Teren inwestycji usytuowany jest w zlewni rzeki Rzepia będącej dopływem rzeki Ilanki w km 22+100.

2.3. Warunki klimatyczne


Warunki klimatyczne przedstawia się wg K. Prawdzica i Cz. Koźmińskiego „Agroklimat województwa zielonogórskiego”.

Wieś Boczów i okolice usytuowana jest w krainie VII – Wzgórz Sulęcińsko-Łagowskich. Kraina ta charakteryzują następujące wskaźniki meteorologiczne: • temperatura średnioroczna: 7,7-7,8oC,

 • amplitudy dobowe za okres V-VII: 15,4-15,5oC,

 • liczba dni gorących (z temp. powyżej 25oC) w roku: 29-30,

 • liczbą dni mroźnych w roku (z temp. poniżej 0oC) w roku: 35-38,

 • długość zimy: 70-75 dni,

 • sumy opadów atmosferycznych w latach 1891-1930: 600-650 mm.

Obszar ten znajduje się pod oddziaływaniem klimatu atlantyckiego. przeważają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie.

Jedynym z kierunków wydzielenia tej krainy były niższe temperatury okresu wegetacyjnego i wyższe opady, które w przekroju rocznym przekraczają 600 mm. W związku z tym okres gospodarczo-wegetacyjny rozpoczyna się później i trwa najkrócej w województwie.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna