1. WprowadzeniePobieranie 1,53 Mb.
Strona1/4
Data07.12.2017
Rozmiar1,53 Mb.
  1   2   3   4

Jak sprawdzać i oceniać osiągnięcia uczniów

1. Wprowadzenie


Proces nauczania będzie można uznać za w pełni zrealizowany, jeśli zostaną spełnione określone przesłanki. Właściwe przygotowanie nauczycieli, dobrze wyposażony warsztat pracy, konsekwentne wypełnianie zadań stawianych dzisiejszej szkole wspomagają proces dydaktyczno-wychowawczy i umożliwiają wszechstronny rozwój młodego człowieka.

Treści programowe powinny być przekazywane nie tylko w formie wykładu. Kształcenie wspomagane obrazem, dźwiękiem, muzyką, animacją umożliwia pełniejsze zrozumienie treści oraz wykorzystanie ich w celach poznawczych i wychowawczych. Zadaniem interaktywnego nauczania jest wskazywanie drogi do odnalezienia rozwiązania, a nie podanie gotowego przepisu. Dzisiejszy system edukacji powinien uwzględniać także zapotrzebowanie rynku na nowe specjalności i tak kierować procesem dydaktyczno-wychowawczym, aby w pełni przygotować do tego młode pokolenie.

2. Informatyka w szkole

2. Informatyka w szkole


Celem stawianym współczesnej edukacji jest przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym. Uczeń powinien zdobyć wiedzę i umiejętności umożliwiające swobodne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem.

Informatyka jest stosunkowo młodą dziedziną nauki. Zajmuje się przede wszystkim przetwarzaniem informacji oraz technologiami i systemami przetwarzania informacji. Głównym narzędziem informatyki jest komputer wraz z oprogramowaniem.

Szkoła powinna stworzyć uczniom warunki do opanowania umiejętności posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem i technologią informacyjną. W procesie kształcenia należy stale mieć na uwadze aktywizowanie uczniów, wzbudzanie zainteresowania wiedzą informatyczną, zapewnianie dostępu do informacji, pokazywanie sposobów komunikowania się oraz odkrywanie własnych uzdolnień i rozwijanie zainteresowań uczniów.

Praca z komputerem umożliwia aktywny udział ucznia w procesie dydaktyczno-wychowawczym i wspomaga poznawanie otaczającej rzeczywistości. Młodzież uczy się wyszukiwania, gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i analizowania informacji. Nauczyciel powinien ukierunkowywać ją i uświadomić znaczenie komputera we współczesnym świecie.

Szybki rozwój technologii informacyjnej wymusza właściwe przygotowanie nauczycieli oraz stosowanie programów nauczania nadążających za zmieniającą się rzeczywistością. Treści powinny być dostosowane do możliwości uczniów i na tyle atrakcyjne, aby wyzwalać zaangażowanie i aktywność.

Atrakcyjne dla uczniów zajęcia dydaktyczne polegają na: • wykorzystaniu multimedialnych programów dydaktycznych z zakresu różnych przedmiotów;

 • opracowywaniu projektów interdyscyplinarnych, m.in. folderów, prezentacji;

 • rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin z wykorzystaniem komputera;

 • przewidywaniu, kalkulowaniu i planowaniu przedsięwzięć takich jak analiza wyników za pomocą wykresu, obliczanie odsetek bankowych, tworzenie prostych kosztorysów;

 • rozwijaniu własnych zainteresowań uczniów, na przykład poprzez tworzenie grafiki, animacji, projektowanie szkolnej lub klasowej witryny WWW czy redagowanie szkolnej gazetki.

Nauczyciel informatyki powinien być właściwie przygotowany pod względem merytorycznym i dydaktycznym, znać środowisko sprzętowe i oprogramowanie. Jako administrator pracowni powinien współpracować z nauczycielami innych przedmiotów, umożliwiając im wykorzystanie multimedialnych programów edukacyjnychpodczas zajęć dydaktycznych . Powinien również przygotowywać młodzież do realizacji zadań szkoły przy użyciu komputera.

3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego — informatyka1

Podstawa programowa kształcenia ogólnego

Cele kształcenia — wymagania ogólne


I.

Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci kom­pu­terowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

II.

Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowy­wa­nie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji mu­lti­medialnych.

III.

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z za­sto­so­waniem podej­ścia algorytmicznego.

IV.

Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań.

V.

Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań infor­matyki.

Treści nauczania — wymagania szczegółowe


 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci kom­pu­terowej. Uczeń:

 1. opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń zewnętrznych;

 2. posługuje się urządzeniami multimedialnymi, na przykład do nagrywania/odtwa­rzania obrazu i dźwięku;

 3. stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do za­rządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;

 4. wyszukuje i uruchamia programy, porządkuje i archiwizuje dane i programy; sto­suje profilaktykę antywirusową;

 5. samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej;

 6. korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń kom­pu­terowych i oprogramowania.

 1. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z róż­nych źródeł; współtworzenie zasobów w sieci. Uczeń:

 1. przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez człowieka i komputer;

 2. posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w in­ter­netowych zasobach danych, katalogach, bazach danych;

 3. pobiera informacje i dokumenty z różnych źródeł, w tym internetowych, ocenia pod względem treści i formy ich przydatność do wykorzystania w realizowanych zadaniach i projektach;

 4. umieszcza informacje w odpowiednich serwisach internetowych.

 1. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń:

 1. zakłada konto pocztowe w portalu internetowym i konfiguruje je zgodnie ze swo­imi potrzebami;

 2. bierze udział w dyskusjach na forum;

 3. komunikuje się za pomocą technologii informacyjno-
  -komunikacyjnych
  z członkami grupy współpracującej nad projektem;

 4. stosuje zasady netykiety w komunikacji w sieci.

 1. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, anima­cji, prezentacji multimedialnych. Uczeń:

 1. przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysun­ków i zdjęć, umieszcza napisy na rysunkach, tworzy animacje, przekształca formaty plików gra­ficz­nych;

 2. przy użyciu edytora tekstu tworzy kilkunastostronicowe publikacje, z nagłówkiem i stopką, przypisami, grafiką, tabelami, itp., formatuje tekst w kolumnach, opra­cowuje dokumenty tekstowe o różnym przeznaczeniu;

 3. wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych z pro­gramu nauczania gimnazjum (np. z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (np. planowanie wydatków), posługuje się przy tym adresami bez­względnymi, względnymi i mieszanymi;

 4. stosuje arkusz kalkulacyjny do gromadzenia danych i przedstawiania ich w postaci graficznej, z wykorzystaniem odpowiednich typów wykresów;

 5. tworzy prostą bazę danych w postaci jednej tabeli i wykonuje na niej podstawowe ope­ra­cje bazodanowe;

 6. tworzy dokumenty zawierające różne obiekty (np. tekst, grafikę, tabele, wykresy itp.) pobrane z różnych programów i źródeł;

 7. tworzy i przedstawia prezentację z wykorzystaniem różnych elementów multimedialnych, gra­ficz­nych, tekstowych, filmowych i dźwiękowych własnych lub pobranych z innych źródeł;

 8. tworzy prostą stronę internetową, zawierającą tekst, grafikę, elementy aktywne, linki, korzystając ewentualnie z odpowiedniego edytora stron, wyjaśnia znaczenie podsta­wowych poleceń języka HTML.

 1. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowa­nie po­dej­­ścia algorytmicznego. Uczeń:

 1. wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwią­zywania różnych problemów;

 2. formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia roz­wią­zanie w postaci algorytmicznej;

 3. stosuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania prostych problemów algorytm­icz­nych;

 4. opisuje sposób znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym i upo­rządkowanym, opisuje algorytm porządkowania zbioru elementów;

 5. wykonuje wybrane algorytmy za pomocą komputera.

 1. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejęt­ności z różnych dziedzin. Uczeń:

 1. wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę róż­nych przedmiotów;

 2. wykorzystuje programy komputerowe, na przykład arkusz kalkulacyjny, do analizy wyników eksperymentów, programy specjalnego przeznaczenia, programy edu­ka­cyjne;

 3. posługuje się programami komputerowymi, służącymi do tworzenia modeli zja­wisk i ich symulacji, takich jak zjawiska fizyczne, chemiczne, biologiczne, korzysta z internetowych map;

 4. przygotowuje za pomocą odpowiednich programów zestawienia danych i sprawo­zdania na lekcje różnych przedmiotów.

 1. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-
  -komunikacyjnych
  do rozwijania zainte­resowań; opisywanie innych zastosowań informatyki; ocena zagrożeń i ograni­czeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki.

Uczeń:

 1. opisuje wybrane zastosowania technologii informacyjno-
  -komunikacyjnej, z uwzględnieniem swo­ich zainteresowań, oraz ich wpływ na osobisty rozwój, rynek pracy i rozwój ekonomiczny;

 2. opisuje korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z rozwoju informatyki i pow­szech­nego dostępu do informacji, wyjaśnia zagrożenia związane z uzależnieniem się od komputera;

 3. wymienia zagadnienia etyczne i prawne, związane z ochroną własności intele­ktualnej i ochroną danych oraz przejawy przestępczości komputerowej.  1   2   3   4


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna