1. Przedstaw różnice między ubezpieczeniami społecznymi i gospodarczymiPobieranie 449,15 Kb.
Strona1/6
Data05.07.2018
Rozmiar449,15 Kb.
  1   2   3   4   5   6
ZESTAW 1 3

1.Przedstaw różnice między ubezpieczeniami społecznymi i gospodarczymi. 3

2.Omów różnice między wekslem własnym i trasowanym. 5

ZESTAW 3 7

1.Przedstaw funkcje finansów 7

2.Omów elementy techniki podatkowej. 9

ZESTAW 4 11

1.Istota i klasyfikacja podatków 11

2.Systemy zawierania ubezpieczeń majątkowych. 13

ZESTAW 5 15

1.Cechy charakteryzujące ubezpieczenia obowiązkowe 15

2.Omów mnożnik bazy monetarnej 16

ZESTAW 6 18

1.Zasady ubezpieczeń. 18

2.Istota cła, ich rodzaje i funkcje. 21

ZESTAW 9 23

1.Podmiotowa klasyfikacja zjawisk finansowych. 23

2.Istota i formy faktoringu. 28

ZESTAW 10 31

1.Wyjaśnij pojęcia: gospodarka finansowa i polityka finansowa. 31

2.Wyjaśnij pojęcia związane z wekslem: trasant, akceptant, remitent, awal, indos. 32

ZESTAW 11 33

1.Czynności banków komercyjnych. 33

2.Wyjaśnij różnice między podatkami i opłatami. Wymień rodzaje opłat. 35

ZESTAW 12 37

1.Instrumenty wykorzystywane przez NBP w celu kształtowania podaży pieniądza. 37

2.Przedstaw klasyfikację ubezpieczeń gospodarczych. 42

ZESTAW 13 46

1.Funkcje NBP. 46

2.Omów kapitały ubezpieczeniowej spółki akcyjnej. 47

ZESTAW 14 49

1.Przedstaw cechy charakterystyczne działalności lokacyjnej zakładu ubezpieczeń. 49

2.Omów akredytywę dokumentową. 53ZESTAW 1

 1. Przedstaw różnice między ubezpieczeniami społecznymi i gospodarczymi.


Podział ubezpieczeń na społeczne i gospodarcze jest podstawowym kryterium podziału ubezpieczeń. Obie sfery działania ubezpieczeń łączy podobieństwo celów oraz większość spełnianych przez nie funkcji, występuje jednak wiele istotnych różnic między nimi. Elementami różnicującymi te dwa podstawowe rodzaje ubezpieczeń są między innymi:

Kryterium podziału

SPOŁECZNE

GOSPODARCZE

 1. Czas i przesłanki powstania

XIX wiek stworzone przez ustawodawcę

Początki starożytność

Najpierw ubezpieczenie - potem regulacje prawne 1. Przedmiot ubezpieczenia

osobowe

Osobowe i majątkowe

 1. Stosunek ubezpieczenia

Z mocy prawa przez zgłoszenie

Umowa:

 • dobrowolna

 • obowiązkowa

 1. Sposób zaspokojenia roszczeń

Świadczenia pieniężne i rzeczowe

Świadczenia i odszkodowania w formie pieniężnej

 1. Źródła finansowania

Metoda repartycyjna i jako uzupełnienie metoda kapitałowa

Metoda kapitałowa

 1. Podmioty oferujące ubezpieczenia

Uprawnione podmioty publiczne

Ubezpieczeniowa spółka akcyjna

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych 1. Gwarancje wypłaty świadczeń

Skarb Państwa

W ograniczonym zakresie UFG

Komentarz: 1. Ubezpieczenia społeczne powstały na bazie regulacji prawnych pod koniec XIX wieku, natomiast początków ubezpieczeń gospodarczych można doszukać się już w starożytności, chociaż regulacje prawne dotyczące funkcjonowania powstały znacznie później.

 2. Ubezpieczenie społeczne jest jedną z technik zabezpieczenia społecznego - jego podstawową funkcją jest ochrona ubezpieczeniowa. Przedmiotem tego ubezpieczenia jest życie, zdrowie i zdolność człowieka do wykonywania pracy. Taki sam przedmiot cechuje gospodarcze ubezpieczenia osobowe, które mogą stanowić uzupełnienie ubezpieczenia społecznego, które oferuje zabezpieczenie najczęściej na minimalnym poziomie

 3. Odmienny jest sposób nawiązania stosunku ubezpieczeniowego. Ubezpieczenia społeczne następują z mocy ustawy lub w drodze zgłoszenia, zaś ubezpieczenia gospodarcze, niezależnie od tego czy są obowiązkowe czy dobrowolne, mają charakter umowny - powstają na podstawie umowy.

 4. Różnice występują także w sposobie zaspokojenia roszczeń. Świadczenia wypłacane z ubezpieczeń społecznych mają formę rzeczową lub pieniężną. Do świadczeń rzeczowych należy zaliczyć: opiekę zdrowotną, położniczą czy rehabilitacyjną jak również zaopatrzenie w leki, przedmioty ortopedyczne, protezy, oraz pobyt w domu opieki społecznej. Świadczenia pieniężne natomiast obejmują zasiłki, emerytury i renty. Zaspokajanie roszczeń w ubezpieczeniach gospodarczych występuje przeważnie w formie pieniężnej.

 5. Ubezpieczenia gospodarcze oferowane są przez ubezpieczeniowe spółki akcyjne lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych działające na podstawie kodeksu spółek handlowych i ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Ubezpieczenia społeczne natomiast oferowane są przez specjalnie do tego powołane instytucje najczęściej publiczne, działające na podstawie odrębnych regulacji prawnych.

 6. System finansowy ubezpieczeń gospodarczych polega na metodzie kapitałowej, natomiast w ubezpieczeniach społecznych system ten oparty jest na metodzie repartycyjnej uzupełnianej w wąskim zakresie metodą kapitałową.

 7. Zakłady ubezpieczeń zajmujące się ubezpieczeniami społecznymi mają gwarancje Skarbu Państwa w zakresie wypłacalności i zabezpieczenia świadczeń. W przypadku ubezpieczeń gospodarczych gwarancje występują ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, lecz ich zakres jest znacznie ograniczony.

Do wiadomości: Do głównych zadań UFG należy wypłata odszkodowań i świadczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników za szkody powstałe na osobie, gdy sprawca szkody nie mógł być zidentyfikowany, lub za szkody na mieniu lub osobie, gdy sprawca nie posiadał ubezpieczenia obowiązkowego.

Fundusz ten zaspokaja także roszczenia osób fizycznych w przypadku niewypłacalności ubezpieczyciela. Obowiązkiem UFG jest zaspokojenie w 100% roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. W przypadku ubezpieczeń na życie Fundusz zaspokaja roszczenia w wysokości 50%, jednak nie większej niż równowartość 300.000 EURO.


 1. Omów różnice między wekslem własnym i trasowanym.

Polskie prawo wekslowe zostało oparte na zasadach konwencji genewskiej w 1936r. (ustawa z dn. 28.04.1936r. obowiązująca do nadal).


WEKSEL WŁASNY

WEKSEL TRASOWANY (CIĄGNIONY)

Pisemne zobowiązanie wystawcy do zapłacenia w oznaczonym terminie określonej w dokumencie kwoty pieniężnej.

Udział biorą :

 • wystawca

 • remitent

wystawca sam składa bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia sumy wekslowej w oznaczonym terminie.

In blanco - tylko podpis wystawcy a niekiedy podpisy poręczycieli. Wystawiane są celem zabezpieczenia przyszłej wierzytelności, która może powstać lub której wysokości nie da się określić z góry (pełni rolę kaucji).

Jeżeli remitent w razie potrzeby wypełni weksel in blanco (kwota należna, termin płatności) wtedy staje się wekslem.


Odpowiedzialność solidarna – wszystkie osoby podpisane na wekslu ( wystawca, poręczyciele, indosanci)

Skierowany na wskazaną osobę; sformalizowany przekaz pieniężny.

Udział biorą :

 • wystawca

 • trasat

 • remitent

(wystawca poleca trasatowi aby zapłacił remitentowi określoną kwotę pieniężną).

Tego rodzaju weksel spełnia zazwyczaj funkcję kredytową (bo czek jest dokumentem płatniczym).

Jest dokumentem formalnym, który musi mieć w treści:


 • nazwę weksel

 • bezwarunkowe polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej

 • nazwisko i imię trasata (płacącego)

 • termin płatności

 • miejsce płatności

 • nazwisko i imię remitenta (na rzecz której ma być dokonana zapłata)

 • data i miejsce wystawienia weksla

 • podpis wystawcy weksla.

A vista – weksel bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem

Gdy brak miejsca wystawienia, uważa się za wystawiony w miejscu podanym obok nazwiska wystawcy

Brak osobnego oznaczenia miejsce wskazane obok nazwiska trasata uważa się za miejsce płatności

In blaco - gdy brak danych za wyjątkiem podpisu wystawcy
Przez wystawienie weksla trasowanego wystawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przyjęcie weksla przez trasata, jak też za zapłacenie przez niego sumy wekslowej w oznaczonym terminie.

Zobowiązanie wekslowe ma charakter abstrakcyjny – niezależny od ekonomicznej i prawnej przyczyny wskazania osoby jako trasata.Indos - przeniesienie przez remitenta praw na inną osobę.

Nabycie praw wekslowych na podstawie indosu ma charakter nabycia pierwotnego – bez względu na uprawnienia zbywcy.

Nabycie praw wekslowych na podstawie przelewu praw (cesja) ma charakter nabycia pochodnego (nabywca uzyskuje uprawnienia takie jakie przysługiwały zbywcy)
ZESTAW 3

 1. Przedstaw funkcje finansów


Do podstawowych funkcji finansów publicznych zalicza się:

 • funkcję alokacyjną

 • funkcję redystrybucyjną

 • funkcję stabilizacyjną


FUNKCJA ALOKACYJNA - polega na tym, że finanse publiczne są narzędziem alokacji części zasobów w gospodarce rynkowej. Skutkiem alokacji części zasobów, którymi dysponuje gospodarka jest dostarczanie towarów i usług całemu społeczeństwu. Dostarczanie towarów i usług finansowane jest z funduszy publicznych i następuje w związku z rodzajem zadania stawianego przed państwem. Rodzaje zadań :

 1. publiczne

 2. społeczne

Zadania te są realizowane przez państwo w chwili, gdy nie mogą być one wykonane za pomocą mechanizmu rynkowego.

Zadania publiczne państwa to obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne, służba dyplomatyczna, administracja państwowa.

Zadania społeczne to zaspokajanie indywidualnych potrzeb człowieka.
Dostarczanie dóbr społecznych lub proces, w którym wykorzystanie całości zasobów jest dzielone między prywatne i społeczne dobra w którym ustala się strukturę dóbr społecznych.
FUNKCJA REDYSTRYBUCYJNA - tzw. rozdzielcza - polega na dokonywaniu za pomocą finansów podziału produktu dochodu narodowego poprzez kształtowanie odpowiednich przychodów i wydatków wszystkich uczestników ogniw (podział funduszu nabywczego).

Fundusz nabywczy zależy od: • przychodu materialnego

 • przychodu redystrybucyjnego

 • przychodu kredytowego

 • wydatków redystrybucyjnych

 • wydatków kredytowych

 • oszczędności

Są różne metody gromadzenia funduszu nabywczego w różnych ogniwach. Metodami tymi są:

 • samofinansowanie (przedsiębiorstwa)

 • budżetowe (państwo)

 • kredytowe

Redystrybucja dochodów jest realizowana w formie pieniężnej, dokonywana przez system transferów dochodów. Transfery te mają postać przepływu pieniądza między różnymi podmiotami a państwem.

Transfery o charakterze publicznym istotne jest, że przepływ pieniądza ma charakter jednostronny np.: podatki.

Transfery wewnątrz sektora publicznego (z budżetu państwa do publicznych funduszy celowych)Transfery o charakterze zwrotnym są to transfery pieniądza związane z zaciąganiem i spłacaniem przez państwo pożyczek. Skutkiem są wydatki nabywcze podmiotów, na rzecz których transfery są dokonywane oraz nie mające bezpośredniego związku z wykorzystaniem PKB(dochodu narodowego).
Redystrybucja dochodów zawsze dokonuje się czyimś kosztem i na czyjąś korzyść, ale koszty i korzyści mogą być różne dal poszczególnych obywateli.
Dostosowanie podziału dochodu i bogactwa do zgodności z tym, co społeczeństwo uważa za słuszny czy sprawiedliwy stan podziału (dystrybucji).
FUNKCJA STABILIZACYJNA - wykorzystuje politykę budżetową jako instrumentu utrzymywania wysokiego stanu zatrudnienia, racjonalnego poziomu stabilności cen i właściwej stopy wzrostu gospodarczego z uwzględnieniem efektów bilansu płatniczego.
FUNKCJA KONTROLNA - polega na wykorzystaniu związków zachodzących między ruchem wartości materialnych i usług a ruchem zasobów pieniężnych w celu uzyskania informacji o przebiegu procesów rzeczowych w gospodarce
FUNKCJA STYMULACYJNA - polega na wykorzystaniu przepływu strumieni pieniężnych jako aktywnego narzędzia oddziaływania na podmioty uczestniczące w tych procesach.


  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna