1. Pieniądz w funkcji środka cyrkulacji obsługuje transakcjePobieranie 182.76 Kb.
Data30.03.2018
Rozmiar182.76 Kb.

1. Pieniądz w funkcji środka cyrkulacji obsługuje transakcje:

 1. kupna – sprzedaży

 2. kredytowe

 3. regulowania zobowiązań

2. Europian Currency Unit/ECU/ pełni funkcje:

 1. Środka cyrkulacji

 2. Środka tezauryzacji

 3. Miernika wartości

3. Pieniądz jako środek tezauryzacji ma cechy:

 1. stała wartość nominalna

 2. stała wartość realna

 3. pociąga za sobą koszty transformacji

4. Pieniądz zew. to depozyty:

 1. a’ wista w bankach komercyjnych

 2. terminy w bankach komercyjnych

 3. w banku centralnym

5. Uszereguj według kryterium malejącej płynności J.R. Hicksa aktywa

 1. bieżące, rezerwowe, inwestycyjne

6. Pieniądz to dobro


 1. niepodzielne

 2. jednorodne

 3. niejednorodne

7. Finanse to:

 1. zasoby pieniężne

 2. procesy podziału wartości majątkowych w gospodarce publicznej

 3. procesy podziału i wymiany wartości ekonomiczno – społecznych

8. Sfery podziału finansów to:

 1. produkcja

 2. konsumpcja

 3. wymiana i podział

 4. inwestycje

9. Zjawiska finansowe to:

 1. wszystkie zjawiska pieniężne

 2. zjawiska zw. z realizacją funkcji – cyrkulacji, - cyrkulacji i środka pieniężnego, - cyrkulacji, środka płatniczego i tezauryzacji

 3. zjawiska pieniężne zw. Z funkcja miernika wartości

10. Funkcje finansów wynikają wprost z następujących funkcji państwa

 1. zewnętrznej

 2. wewnętrznej

 3. stabilizacyjnej

 4. socjalnej

11. Wymień elementy polityki finansowej


 1. wybór celów osiąganych w wyniku gospodarki finansowej, wybór środków, wybór metod regulacji celów

12. Krzywa Laffer’a określa zależność między poziomem

 1. dochodów budżetowych i dochodów ludności

 2. dochodów ludności a ich opodatkowaniem

 3. dochodów budżetowych a stopą opodatkowania

 4. oszczędzania a dochodami ludności

13. Ekwiwalentne strumienie pieniądza to:

 1. wynagrodzenie za pracę

 2. składki ubezpieczeń

 3. odsetki kredytowe

14. Strumienie pieniężne redystrybucyjne to:

 1. subwencje

 2. darowizny

 3. przychody ze sprzedaży

 4. spłaty rat kapitałowych kredytu

15. Strumienie pieniężne kredytowe to


 1. odsetki kredytowe

 2. prowizje kredytowe

 3. spłaty rat kapitałowych

 4. pożyczki pozabankowe

16. Równomierność natężenia zjawisk finansowych wg kryterium przedmiotowego jest charakterystyczna dla finansów:

 1. ludności

 2. przedsiębiorstw

 3. banków

 4. ubezpieczeń

17. Kwalifikacja finansowa wpływów publicznych jest przeprowadzana stosownie do

 1. technik pobierania wpływów

 2. finansowej ich natury

 3. ich miejsca w budżecie

 4. źródła wpływów

18. W skład strategii finansowych wchodzą następujące instrumenty

 1. limity finansowe

 2. ulgi podatkowe

 3. koncesje

 4. reglamentacje cen, dóbr konsumpcyjnych, inwestycyjnych

19. Cechami strategii finansowej są


 1. selektywne oddziaływanie

 2. kompleksowość oddziaływania

 3. sztywność formuł

 4. stabilność parametrów ekonomiczno finansowych

20. Najbardziej sztywnymi wydatkami są wydatki publiczne na

 1. zbrojenia

 2. roboty publiczne

 3. wynagrodzenia i świadczenia socjalne

21. Podstawowym źródłem dochodów publicznych są;

 1. dochody z emisji papierów wartościowych

 2. wpływy z majątku prywatnego

 3. wpływy z majątku publicznego

 4. dochody z podatków i opłat

22. Nieodpłatność podatku dotyczy nieodpłatności

 1. bezpośredniej

 2. pośredniej

 3. żadnej

23. Funkcje podatku są następujące:

 1. kosztowa

 2. fiskalna

 3. stabilizacyjna

 4. dochodowa

24. Zgodnie z klasyfikacją podmiotową podatki dzieli się na;

 1. bezpośrednie

 2. pośrednie

 3. przychodowe

 4. celowe

25. Stosownie do kryterium źródła podatki klasyfikuje się:

 1. dochodowe

 2. majątkowe

 3. pośrednie

 4. interwencyjne

26. Podaj przykład stawki kwotowej podatku

27. Krzywa Lorenza dotyczy zależności między:

 1. poziomem dochodów budżetowych a poziomem dochodów ludności

 2. dochodami budżetowymi a stopą opodatkowania

 3. dochodami ludności a stopą opodatkowania bezpośredniego

 4. poziomem oszczędzania a dochodami budżetowymi

28. Zasady podatkowe wg A. Smitha :

 1. elastyczności

 2. dochodowości

 3. pewności

 4. równomierności

29. Obciążenia w czasie z tytułu długu publicznego(przyszłych pokoleń) są mniej dotkliwe, gdy był on przeznaczony na finansowanie:

 1. efektywnych inwestycji produkcyjnych

 2. konsumpcji indywidualnej

 3. bieżącej konsumpcji zbiorowej

30. Bezpieczną granicą zadłużenia w/ g standardów Unii Europejskiej jest relacja DP/PNB:

 1. 40%

 2. 50%

 3. 60%

 4. 75%

31. Specyfiką polskiej struktury długu publicznego jest przewaga:

 1. zadłużenia wewnętrznego

 2. zadłużenie zewnętrznego

 3. zobowiązań budżetu centralnego

 4. zobowiązań budżetów lokalnych

 5. długoterminowych papierów rządowych

32. Do stałych wydatków budżetowych zalicza się wydatki na:

 1. inwestycje bezpośrednio produkcyjne

 2. inwestycje pośrednio produkcyjne

 3. inwestycje nieprodukcyjne

 4. bieżące wydatki na sferę budżetową

33. Zasada zupełności budżetu przejawia się w:

 1. ujęciu budżetu w jednym całościowym planie

 2. szczegółowym określeniu dochodów i wydatków

 3. zestawieniu wszystkich dochodów i wydatków państwa

34. Aktywne operacje bankowe to:

 1. dokonywanie rozliczeń

 2. przyjmowanie depozytów

 3. udzielanie kredytów

 4. przyznawanie gwarancji bankowych

35. Najefektywniejszym sposobem ubezpieczeń są

 1. samo ubezpieczenie

 2. rezerwy budżetowe

 3. instytucje ubezpieczeniowe

36. Funkcje ubezpieczeń:

 1. dochodowa

 2. wyrównawcza

 3. celowa

 4. dystrybucyjna

 5. kosztowa

37. Z punktu widzenia przedmiotu finansowania rozróżnia się kredyty:

 1. handlowe

 2. bankowe

 3. państwowe

 4. instytucji międzynarodowych

38. Overdraft to kredyt:

 1. przejściowy w rachunku bieżącym

 2. przejściowy w rachunku kredytowym

 3. w rachunku otwartym

39. Ze względu na specyfikę operacyjną wyróżnia się banki:

 1. kredytu krótko i długoterminowego

 2. lokalne i ogólnokrajowe

 3. przemysłowe, rolne, budowlane itd.

40. Nadzór bankowy w R.P. jest usytuowany w strukturach:

 1. ministerstwa finansów

 2. NBP

 3. Niezależny

41. Kredyt refinansowy służy finansowaniu:

 1. dyskonta weksli

 2. wydatków budżetowych

 3. inwestycji centralnych

42. CASH FLOW to:

 1. zysk netto

 2. zysk netto + amortyzacja

 3. zysk netto – amortyzacja

 4. zysk brutto + amortyzacja

43. Zysk operacyjny to zysk:

 1. po opodatkowaniu

 2. przed opodatkowaniem

 3. po zapłaceniu odsetek i opodatkowaniu

 4. zysk brutto – podatek WAT

44. Rachunek CASH – FLOW to zestawienie:

 1. pasywów i aktywów

 2. przychodów i kosztów

 3. wpływów i wydatków pieniężnych

45. Kapitał stały obejmuje:

 1. majątek trwały firmy

 2. zobowiązania bieżące + zysk netto

 3. kapitał własny

 4. kapitał własny + zobowiązania długoterminowe

46. Złota reguła bilansowa to realizacja:

 1. kapitału własnego do majątku trwałego

 2. majątku obrotowego do pasywów bieżących

 3. zysku netto do pasywów bieżących

47. Restrykcyjna polityka banku centralnego polega na:

 1. obniżeniu stopy rezerw obligatoryjnych

 2. podwyższeniu stopy rezerw obligatoryjnych

 3. kupnie papierów wartościowych

 4. podwyżce stóp refinansowych

48. Wzrost stopy rezerw obligatoryjnych oznacza:

 1. spadek potencjału kredytowego banków komercyjnych

 2. wzrost tego potencjału

 3. dodatkowe zabezpieczenie płynności banków komercyjnych

49. Do finansów zdecentralizowanych zalicza się finanse:

 1. banków

 2. firm

 3. ludności

 4. instytucji ubezpieczeniowych

50. Parametry ekonomiczno – finansowe to:

 1. wskaźniki zadłużenia

 2. wskaźniki płynności finansowej

 3. wielkości niezależne od decydenta, wartościujące efekt lub nakład

51. Rachunek alokacji dóbr publicznych opiera się na:

 1. pełnym rachunku ekonomicznym

 2. niepełnym rachunku zawężonym do kalkulacji-tylko efektów-tylko nakładów

 3. rachunku nakładów i wartości użytkowych

52. Redystrybucja bezpośrednia polega wyrównywaniu dysproporcji dochodów poprzez:

 1. zasiłki, zapomogi

 2. obciążenia podatkowe typu pośredniego

 3. preferencje cenowe

53. Zasada równości ofiary wiąże się z opodatkowaniem dochodów wg. następujących

kryteriów:

 1. jednolite opodatkowanie

 2. progresywne opodatkowanie

 3. opodatkowanie liniowe

54. Wypieranie kredytu przez papiery rządowe wiąże się z systemem:

 1. opodatkowania firm

 2. preferencji, kredytowych w ramach polityki stabilizacyjnej rządu

 3. finansowania deficytu budżetowego poprzez dług publiczny

55. Podstawową stopą NBP jest stopa kredytu:

 1. refinansowego

 2. lombardowego

 3. redyskontowego

56. Stopa kredytu refinansowego jest:

 1. wyższa od stopy kredytu redyskontowego

 2. niższa od stopy kredytu redyskontowego

 3. niższa od stopy kredytu lombardowego

57. Celem polityki stabilizacyjnej jest:

 1. stabilizacja bilansu handlu zagranicznego

 2. optymalne wykorzystanie potencjału gospodarczego

 3. stabilizacja siły nabywczej pieniądza

 4. stabilizacja systemu finansów publicznych, w tym zwłaszcza systemu podatkowego58. Zgodnie z koncepcją polityki fiskalnej A. Hansena w okresie stanu pełnego zatrudnienia głównym źródłem finansowania wydatków publicznych powinny być:

 1. dług publiczny zaciągany wśród ludności

 2. kredyt w bankach komercyjnych

 3. progresywne podatki pośrednie

 4. progresywne podatki bezpośrednie

59. Redystrybucyjny typ systemu podatkowego wg J. Buchanana cechuje się:

 1. dodatnim saldem obciążeń netto w jednostkach nisko dochodowych

 2. dodatnim saldem w jednostkach wysokodochodowych

 3. ujemnym saldem w jednostkach niskodochodowych

 4. ujemnym saldem w jednostkach wysokodochodowych

60. Funkcjonalna klasyfikacja wydatków publicznych dotyczy ich ujmowania wg kryterium:

 1. resortów

 2. przedmiotu wydatków

 3. obszarów / zadań/ działalności państwa

 4. podmiotów gospodarowania

61. Wydatki aktywne i neutralne wyodrębnia się w grupach wydatków:

 1. celowych

 2. funkcjonalnych

 3. politycznych

 4. finansowych


62. We współczesnej gospodarce rynkowej dominują następujące transakcje kupna sprzedaży

 1. gotówkowe

 2. kredytowe

 3. redystrybucyjne

63. Funkcja tezauryzacyjna pieniądza jest zdeterminowana jest zdeterminowana jego funkcja jako:

 1. miernika wartości

 2. środka cyrkulacji

 3. środka płatniczego

64. Banknot to bilet bankowy wymienialny na:

 1. wymienialny na kruszec

 2. niewymienialny na kruszec

 3. o charakterze pieniądza skrypturalnego

65. Największą płynność mają depozyty na rachunkach

 1. banku centralnego

 2. banku komercyjnego

 3. ludności

66. Sferami pośredniego – parametrycznego oddziaływania finansów są:

 1. produkcja

 2. wymiana i podział

 3. konsumpcja i akumulacja

67. Zjawiska pieniężne nie zaliczane do finansowych to procesy

 1. planowania finansowego

 2. sprawozdawczości finansowej

 3. kredytowania działalności nieprodukcyjnej

68. Wtórny podział PKB odbywa się poprzez


 1. budżet

 2. firmy prywatne

 3. wyodrębnienie dochodów czynników produkcji

 4. sektor bankowa kapitałowy

69. Instrumentami rynkowymi polityki pieniężnej są:

 1. stopy refinansowe

 2. rezerwy obligatoryjne

 3. kurs walutowy

 4. limity

70. Stopa redyskontowa banku centralnego jest


 1. wyższa od stopy lombardowej

 2. wyższa od stopy refinansowej

 3. wyższa od stopy dyskontowej banków komercyjnych

71. Ekspansywność polityki banku centralnego jest związana z

 1. obniżką stopy refinansowej

 2. wzrostem stopy refinansowej

 3. sprzedażą papierów rządowych

 4. kupnem papierów rządowych

72. Teoretycznie rynkowa stopa procentowa (rp) mieści się w przedziale stopy redyskontowej ( rr) i lombardowej (rl)

 1. rl

 2. rl>rp>rr

 3. rlrr

73. Wymienić wady ubezpieczeń w formie rezerw budżetowych

74. Ubezpieczenia społeczne różnią się od gospodarczych ubezpieczeń osobowych

 1. przedmiotem ubezpieczenia

 2. wysokością odszkodowania

 3. związkiem ze stosunkiem pracy

75. Franszyza integralna dotyczy:

 1. zwolnienia od wypłaty odszkodowań poniżej określonej kwoty szkody

 2. obligatoryjnego zmniejszenia odszkodowań o określona kwotę

 3. zakazu wypłaty odszkodowań

76. Wzrost zobowiązań firmy oznacza:

 1. powiększenie cash flow

 2. zmniejszenie c.f

 3. upłynnienie majątku firmy

77. Kapitał obrotowy netto to dodatnia różnica miedzy:

 1. kapitałem stałym a majątkiem trwałym firmy

 2. kapitałem własnym a aktywami bieżącymi

 3. zobowiązaniami bieżącymi a aktywami bieżącymi

78. Złota reguła bankowa dotyczy:

 1. długości cyklu finansowania majątku z obcych źródeł

 2. relacji między aktywami bieżącymi a pasywami bieżącymi

 3. relacji między kapitałem stałym a majątkiem trwałym

79. Podstawowe tendencje we współczesnej bankowości to:

 1. specjalizacja banków

 2. uniwersalizm w działalności banków

 3. wzrost roli banków spółdzielczych

80. Według specjalizacji funkcjonalnej wyodrębnia się banki

 1. kredytu długo i krótko terminowego

 2. branżowe

 3. spółdzielcze, operacyjne, państwowe

81. Ograniczenia kapitałowe przy tworzeniu nowego banku w Polsce wynoszą:

 1. 1 mln ECU

 2. 3 mln ECU

 3. 5 mln ECU

82. Prawo A Wagnera dotyczy


 1. wzrostu sektora prywatnego w gospodarce

 2. relacji dochodów budżetowych do skali opodatkowania

 3. wzrostu zakresu wydatków publicznych

83. W warunkach depresji specyficznym instrumentem interwencji państwa wg A Hansena są

 1. pożyczki rządowe od społeczeństwa

 2. pożyczki od banków komercyjnych

 3. podatki konsumpcyjne

84. Wydatki czasowe i ostateczne należą do grupy wydatków:

 1. aktywnych

 2. neutralnych

 3. wyspecjalizowanych

85. Strategie finansowe są technikami:

 1. stabilnymi

 2. elastycznymi

 3. kompleksowymi

 4. selektywnymi

86. Najbardziej elastycznymi wydatkami publicznymi są:

 1. roboty publiczne

 2. zbrojenia

 3. wynagrodzenia i świadczenia socjalne

87. Gros dochodów sektora publicznego pochodzi z

 1. własności publicznej

 2. pożyczek

 3. podatków i opłat

88. Przykładem parametrów ekonomiczno finansowych są:

 1. limit nakładów inwestycyjnych

 2. cena

 3. stopa procentowa

 4. wskaźniki płynności finansowej

89. Dystrybucja (alokacja) czasowa PKB ma związek z:

 1. samofinansowaniem

 2. kredytowaniem

 3. subwencjonowanie

90. Wypieranie kredytu przez papiery rządowe oznacza:

 1. zwiększenie możliwości inwestycyjnych sektora prywatnego

 2. zmniejszenie możliwości inwestycyjnych sektora prywatnego

 3. zwiększenie rynkowej stopy procentowej

91. Podstawowym instrumentem kontroli inflacji przez NBP jest regulowanie

 1. stopy procentowej

 2. podaży pieniądza

 3. kursu walutowego

92. Instrumentami stabilizacyjnej polityki finansowej państwa są:

 1. parametry ekonomiczno finansowe

 2. wydatki publiczne i zakup towarów i usług

 3. stopa obciążeń netto sektora prywatnego

93. Metodami pobudzenia wzrosty gospodarczego są

 1. spadek obciążeń netto

 2. wzrost obciążeń netto

 3. wzrost wydatków publicznych

 4. spadek wydatków publicznych

94. Dodatni eksport neto to:

 1. nadwyżka eksportu nad importem

 2. nadwyżka importu nad eksportem

 3. dodatnie saldo bilansu płatniczego

95. Wymień cechy podatku: przymusowe, nieodpłatne, bezzwrotne,ogólne.

96. Z punktu widzenia przedmiotu opodatkowania podatki klasyfikuje się:

a) konsumpcyjne 1. celowe

 2. bezpośrednie

97. Biorąc pod uwagę źródła podatku wyodrębnia się podatki:

 1. ogólne

 2. celowe

 3. majątkowe

 4. pośrednie

 5. bezpośrednie

98. Przerzucalność podatkowa wiąże się z:

 1. obniżką wynagrodzeń

 2. podwyżką cen zbytu

 3. podwyżką cen zakupu

99. Krzywa Lorenza dotyczy:

 1. relacji stopą opodatkowania, a dochodami budżetowymi

 2. relacji między stopą opodatkowania, a wzrostem PKB

 3. redystrybucji dochodów ludności poprzez podatek progresywny

100. Z punktu widzenia interesów Państwa wyróżnia się następujące zasady podatkowe:

 1. równości

 2. powszechności

 3. elastyczności

 4. pewności

101. Koszty obsługi długu publicznego należą do wydatków:

 1. sztywnych

 2. elastycznych

 3. inwestycyjnych

102. Tworzenie funduszy parabudżetowych np. /PFRON/ oznacza odstępstwo od zasady budżetowej:

 1. równowagi

 2. szczegółowości

 3. jedności

103. Funkcje budżetu są następujące:

 1. wyrównawcza

 2. fiskalna

 3. kosztowa

 4. organizacyjna

104. Zysk operacyjny to :

 1. zysk brutto – podatek dochodowy

 2. nadwyżka z działalności podstawowej firmy przed opodatkowaniem

 3. zysk netto + amortyzacja

 4. zysk netto + odsetki

105. Aktywa bieżące to:

 1. środki obrotowe firmy

 2. majątek trwały

 3. różnica między kapitałem stałym , a pasywami bieżącymi

106. Metody polityki finansowej to:

 1. stymulowanie rozwoju gospodarczego

 2. formy opodatkowania gospodarki

 3. sposoby dokonywania wydatków pieniężnych Państwa

 4. zapewnienie bezpieczeństwa zew. i wew.

107. Transferami są:

 1. podatki i opłaty

 2. wynagrodzenia

 3. prowizje bankowe

108. Fundusz nabywczy ludności to:

 1. saldo przychodów i wydatków redystrybucyjnych

 2. wydatki ekwiwalentne skorygowane o saldo oszczędności

 3. przychody ekwiwalentne skorygowane o saldo oszczędności

109. Wśród gospodarstw typu emeryckigo dominują zjawiska finansowe o charakterze:

 1. przychodów transferowych

 2. przychodów ekwiwalentnych

 3. wydatków ekwiwalentnych

110. Większość publicznych przychodów finansowych ma charakter:

 1. transferowy

 2. kredytowy

 3. ekwiwalentny

 4. mieszany

111. Przychodami finansowymi banku są:

 1. odsetki

 2. prowizje

 3. spłaty rat kredytowych

112. Gros wydatków finansowych instytucji ubezpieczeniowych wiąże się z operacjami:

 1. ekwiwalentnymi

 2. transferowymi

 3. kredytowymi

 4. mieszanymi

113. Funkcje ubezpieczeń:

 1. lokacyjna

 2. stabilizacyjna

 3. organizacyjna

 4. kompensacyjna

114. Najmniej racjonalnym systemem zabezpieczania się przed zdarzeniami losowymi jest:

 1. samoubezpieczenie

 2. rezerwy budżetowe

 3. rezerwy banku centralnego

 4. fundusze ubezpieczeniowe

115. Wypłacalność krótkoterminową firmy odzwierciedla wskaźnik:

 1. kapitałowy

 2. wiarygodności kredytowej

 3. płynności finansowej116. Stosowanie barteru jest ograniczeniem zakresu działania finansów w sferze:

 1. podziału

 2. konsumpcji

 3. wymiany

 4. produkcji

117. Zasoby płynności gospodarki odzwierciedla agregat pieniężny:

 1. M0

 2. M1

 3. M2

 4. M3

 5. M4/L/

118. We współczesnej gospodarce spada rola pieniądza w funkcji środka:

 1. wymiany

 2. płatniczego

 3. tezauryzacji

119. Zjawiska finansowe charakteryzujące się brakiem związku między strumieniami wartości materialnych i pieniężnych to zjawiska:

 1. ekwiwalentne

 2. kredytowe

 3. redystrybucyjne

 4. transfery

120. W następstwie transferu ilość pieniądza w obiegu:

 1. powiększa się

 2. zmniejsza się

 3. pozostaje bez zmian

121. Transfery należą do zjawisk finansowych klasyfikowanych jako:

 1. podmiotowe

 2. przedmiotowe

 3. aktywne

 4. neutralne

122. Kredytowe zjawiska finansowe są elementem klasyfikacji:

 1. sektorowej

 2. podmiotowej

 3. przedmiotowej

123. Elementami gospodarki finansowej są:

 1. planowanie cash- flow

 2. planowanie produkcji

 3. ewidencja księgowa

 4. planowanie zatrudnienia

124. Zakup papierów wartościowych przez bank centralny:

 1. zwiększa jego aktywa

 2. zmniejsza te aktywa

 3. zwiększa obieg pieniężny

 4. zmniejsza obieg

125. Przejawem polityki restrykcyjnej jest spadek:

 1. stopy rezerw obligatoryjnych

 2. stopy rezerw celowych

 3. stopy procentowej

 4. operacji REVERSE REPO

126. Polityka ekspansywna banku centralnego przejawia się wzrostem:

 1. stopy rezerw obligatoryjnych

 2. stopy rezerw celowych

 3. stopy procentowej

 4. operacji REVERSE REPO

127. Gwarancje Skarbu Państwa mają banki:

 1. PBK SA

 2. BGK SA

 3. PeKao SA

 4. PBI SA

128. Tworzenie obligatoryjnych rezerw banku centralnego jest przejawem następującej funkcji banku centralnego:

 1. banku banków

 2. banku emisyjnego

 3. banku państwa

 4. banku gospodarki narodowej

129. Elementami systemu bankowego są:

 1. rola banku centralnego

 2. funkcje nadzoru bankowego

 3. polityka stopy procentowej

 4. polityka kursowa

130. Tworzenie funduszy pozabudżetowych jest przejawem zasady:

a) równowagi 1. jedności

 2. jawności budżetu

131. Alokacyjna funkcja finansów w obrębie dóbr publicznych jest realizowana poprzez kryterium:

 1. pełnego rachunku ekonomicznego

 2. rachunku tylko nakładów

 3. rachunku tylko efektów użytkowych

 4. rachunku efektów użytkowych i nakładów

132. Stopa kredytu refinansowego jest:

 1. niższa od stopy kredytu redyskontowego

 2. wyższa od niej

 3. wyższa od stopy kredytu lombardowego

 4. niższa od niej

133. Stopa kredytu lombardowego jest:

 1. wyższa od stopy redyskontowej

 2. niższa od stopy redyskonta

 3. wyższa od stopy kredytu refinansowego

134. Elementami jakościowymi kredytu są:

 1. zabezpieczenie

 2. waluta kredytu

 3. okres kredytu

 4. prowizja

135. Parametrami ekonomiczno- finansowymi są:

 1. ceny

 2. stopy opodatkowania

 3. stawki amortyzacji

 4. wskaźnik rentowności

 5. wskaźnik płynności finansowej

136. W/g Hansena w fazie wzrostu PKB i oszczędności należy pobudzać gospodarkę poprzez wydatki publiczne finansowane z:

 1. kredytu bankowego

 2. długu publicznego

 3. progresywnego podatku dochodowego

 4. opodatkowania konsumpcji

137. Do finansów scentralizowanych zalicza się finanse:

 1. gmin

 2. państwa

 3. banków

 4. korporacji gospodarczych

138. Ujemny eksport netto danej gospodarki oznacza:

 1. alokowanie jej oszczędności za granicą

 2. przypływ pieniądza z zagranicy

 3. nadwyżkę importu nad eksportem

139.Elementami polityki finansowej państwa są:

 1. polityka fiskalna

 2. polityka stopy procentowej

 3. polityka kursowa

 4. polityka wydatków publicznych

140. Wykorzystywanie finansów w roli instrumentu utrzymywania wysokiego poziomu zatrudnienia jest przejawem ich funkcji:

 1. rozdzielczej

 2. stabilizacyjnej

 3. alokacyjnej

 4. dochodowej

141. Emisja cudzych papierów wartościowych przez bank komercyjny jest zaliczana do operacji:

 1. finansujących

 2. depozytowych

 3. zleconych

142. Zanikowy charakter ma w Polsce kredyt banku centralnego:

 1. redyskontowy

 2. lombardowy

 3. refinansowy

143. Jakościowymi warunkami redyskonta weksli w banku centralnym są:

 1. podpisy 2 wypłacalnych osób

 2. ważność weksla do ½ roku

 3. handlowy charakter weksla

144. W/g podmiotu gromadzenia wyróżnia się podatki:

 1. ogólne

 2. celowe

 3. lokalne

145. W/g celów polityki gospodarczej wyodrębnia się podatki:

 1. aktywne

 2. fiskalne

 3. centralne

 4. interwencyjne

146. Krzywa Lorenza dotyczy:

 1. wpływu opodatkowania na wzrost dochodów budżetowych

 2. rozkładu dochodów w społeczeństwie przed i po opodatkowaniu

 3. alokacyjnej funkcji podatków w gospodarce

147. W/g standardów UE koszty obsługi zadłużenia nie powinny rocznie przekraczać:

 1. 60% budżetu

 2. 60% PKB

 3. 3% PKB

 4. 3% budżetu

148. Karta kredytowa jest:

 1. pieniądzem

 2. niepieniądzem

 3. środkiem płatniczym

149. Pieniądz w funkcji tezauryzacyjnej:

 1. ma stabilną wartość nominalną

 2. nie pociąga za sobą kosztów transformacji

 3. pociąga za sobą koszty transformacji

 4. nie ma stabilnej wartości nominalnej

150. Pieniądz zdawkowy to:

 1. bilety bankowe

 2. banknoty

 3. bilon

151. Odsetki kredytowe są wydatkami:

 1. ekwiwalentnymi

 2. transferowymi

 3. mieszanymi

152. Renty i zasiłki socjalne są dochodami:

 1. ekwiwalentnymi

 2. transferowymi

 3. mieszanymi

153. W obrębie finansów publicznych dominują zjawiska finansowe o charakterze:

 1. ekwiwalentnym

 2. kredytowym

 3. transferowym

154. Sektorowa klasyfikacja zjawisk finansowych obejmuje finanse:

 1. przedsiębiorstw

 2. banków

 3. publiczne

 4. prywatne

155. Operacje REVERS REPO:

 1. zwiększają pieniądz w obiegu

 2. zmniejszają go

 3. zwiększają potencjał kredytowy banków komercyjnych
 1. Klasyfikacja finansowa wpływów publicznych jest przeprowadzana stosownie do:

 1. technik pobierania wpływów

 2. finansowej ich natury

 3. ich miejsca w budżecie

 4. źródła wpływów

 1. W skład strategii finansowych wchodzą następujące instrumenty:

 1. limity finansowe

 2. ulgi podatkowe

 3. koncesje

 4. reglamentacja cen, dóbr konsumpcyjnych, inwestycyjnych itp.

 1. Cechami strategii finansowych są:

 1. selektywne oddziaływanie

 2. kompleksowość oddziaływania

 3. sztywność formuł

 4. stabilność parametrów ekonomiczno-finansowych

 1. Najbardziej sztywnymi wydatkami są wydatki publiczne na:

 1. zbrojenia

 2. roboty publiczne

 3. wynagrodzenia i świadczenia socjalne

 1. Podstawowym źródłem dochodów publicznych są (wybrać jeden rodzaj):

 1. dochody z emisji papierów wartościowych

 2. wpływy z majątku prywatnego

 3. wpływy z majątku publicznego

 4. dochody z podatków i opłat

 1. Nieodpłatność podatku dotyczy nieodpłatności:

 1. bezpośredniej

 2. pośredniej

 3. żadnej

 1. Funkcje podatku są następujące:

 1. kosztowa

 2. fiskalna

 3. stabilizacyjna

 4. dochodowa

 1. Zgodnie z klasyfikacją podmiotową podatki dzielą się na:

 1. pośrednie

 2. bezpośrednie

 3. przychodowe

 4. celowe

 1. Stosownie do kryterium źródła podatki klasyfikuje się:

 1. dochodowe

 2. majątkowe

 3. pośrednie

 4. interwencyjne
 1. Podaj przykład stawki kwotowej podatku:


11. Krzywa Lorenza dotyczy zależności między:

 1. poziomem dochodów budżetowych a poziomem dochodów ludności

 2. dochodami budżetowymi a stopą opodatkowania

 3. dochodami ludności a stopą opodatkowania bezpośredniego

 4. poziomem oszczędzania a dochodami budżetowymi

12. Zasady podatkowe w/g A. Smitha:

 1. elastyczności

 2. dochodowości

 3. pewności

 4. równomierności

13. Obciążenia w czasie z tytułu długu publicznego (przyszłych pokoleń) są mniej dotkliwe, gdy był on przeznaczony na finansowanie:

 1. efektywnych inwestycji produkcyjnych

 2. konsumpcji indywidualnej

 3. bieżącej konsumpcji zbiorowej

14. Bezpieczną granicą zadłużenia w/g standardów Unii Europejskiej jest relacja DP/PNB:

 1. 40%

 2. 50%

 3. 60%

 4. 75%

15. Specyfiką polskiej struktury długu publicznego jest przewaga:

 1. zadłużenia wewnętrznego

 2. zadłużenia zewnętrznego

 3. zobowiązań budżetu centralnego

 4. zobowiązań budżetów lokalnych

 5. długoterminowych papierów rządowych

16. Do stałych wydatków budżetowych zalicza się wydatki na:

 1. inwestycje bezpośrednio produkcyjne

 2. inwestycje pośrednio produkcyjne

 3. inwestycje nieprodukcyjne

 4. bieżące wydatki na sferę budżetową

17. Zasada zupełności budżetu przejawia się w:

 1. ujęciu budżetu w jednym całościowym planie

 2. szczegółowym określaniu dochodów i wydatków

 3. zestawieniu wszystkich dochodów i wydatków państwa18. Aktywne operacje bankowe to:

 1. dokonywanie rozliczeń

 2. przyjmowanie depozytów

 3. udzielanie kredytów

 4. przyznawanie gwarancji bankowych

19. Najefektywniejszym sposobem ubezpieczeń są:

a) samoubezpieczenie 1. rezerwy budżetowe

 2. instytucje ubezpieczeniowe

20. Funkcja ubezpieczeń:

 1. dochodowa

 2. wyrównawcza

 3. celowa

 4. dystrybucyjna

 5. kosztowa

21. Z punktu widzenia przedmiotu finansowania rozróżnia się kredyty:

 1. handlowe

 2. bankowe

 3. państwowe

 4. instytucji międzynarodowych

22. Overdraft to kredyt:

 1. przejściowy w rachunku bieżącym

 2. przejściowy w rachunku kredytowym

 3. w rachunku otwartym

23. Ze względu na specyfikę operacyjną wyróżnia się banki:

 1. kredytu krótko i długoterminowego

 2. lokalne i ogólnokrajowe

 3. przemysłowe, rolne, budowlane itd.

24. Nadzór bankowy w R.P. jest usytuowany w strukturach:

 1. ministerstwa finansów

 2. NBP

 3. niezależny

25. Kredyt refinansowy służy finansowaniu:

 1. dyskonta weksli

 2. wydatków budżetowych

 3. inwestycji centralnych

26. Cash flow to:

 1. zysk netto

 2. zysk netto + amortyzacja

 3. zysk netto – amortyzacja

 4. zysk brutto + amortyzacja

27. Zysk operacyjny to zysk:

 1. po opodatkowaniu

 2. przed opodatkowaniem

 3. po zapłaceniu odsetek i opodatkowaniu

 4. zysk brutto – podatek VAT

28. Rachunek Cash-Flow to zestawienie:

 1. pasywów i aktywów

 2. przychodów i kosztów

 3. wpływów i wydatków pieniężnych


29. Kapitał stały obejmuje:

 1. majątek trwały firmy

 2. zobowiązania bieżące + zysk netto

 3. kapitał własny

 4. kapitał własny + zobowiązania długoterminowe

30. Złota reguła bilansowa to relacja:

 1. kapitału własnego do majątku trwałego

 2. majątku obrotowego do pasywów bieżących

 3. zysku netto do pasywów bieżących

31. Restrykcyjna polityka banku centralnego polega na:

 1. obniżeniu stopy rezerw obligatoryjnych

 2. podwyższeniu stopy rezerw obligatoryjnych

 3. kupnie papierów wartościowych

 4. podwyżce stóp refinansowych

32. Wzrost stopy rezerw obligatoryjnych oznacza:

 1. spadek potencjału kredytowego banków komercyjnych

 2. wzrost tego potencjału

 3. dodatkowe zabezpieczenie płynności banków komercyjnych

33. Pieniądz w funkcji środka cyrkulacji obsługuje transakcje:

 1. kupna- sprzedaży

 2. kredytowe

 3. regulowania zobowiązań

34. Europian Currency Unit (ECU) pełni funkcję:

 1. środka cyrkulacji

 2. środka tezauryzacji

 3. miernika wartości

35. Pieniądz jako środek tezauryzacji ma następujące cechy:

 1. stała wartość nominalna

 2. stała wartość realna

 3. pociąga za sobą koszty transformacji

36. Pieniądz zewnętrzny to depozyty:

 1. a’vista w bankach komercyjnych

 2. terminowe w bankach komercyjnych

 3. w banku centralnym

37. Uszereguj w/g kryterium malejącej płynności (w/g J.R. Hicksa) aktywa:

 1. rezerwowe - 2

 2. inwestycyjne - 3

 3. bieżące -1

38. Pieniądz to dobro:

 1. niepodzielne

 2. jednorodne

 3. niejednorodne39. Finanse to:

 1. zasoby pieniężne

 2. procesy podziału wartości majątkowych w gospodarce publicznej

 3. procesy podziału i wymiany wartości ekonomiczno- społecznych

40. Sfery działania finansów to:

 1. produkcja

 2. konsumpcja

 3. wymiana i podział

 4. inwestycje

41. Zjawiska finansowe to:

 1. wszystkie zjawiska pieniężne

 2. zjawiska pieniężne związane z realizacją: - funkcji cyrkulacji, -funkcji

cyrkulacji i środka płatniczego, -funkcji cyrkulacji, środka płatniczego i tezauryzacji

 1. zjawiska pieniężne związane z funkcją miernika wartości

42. Funkcje finansów wynikają wprost z następujących funkcji państwa:

 1. zewnętrznej

 2. wewnętrznej

 3. stabilizacyjnej

 4. socjalnej

43. Wymienić elementy polityki finansowej:

44. Krzywa Laffer’a określa zależność między poziomem:

 1. dochodów budżetowych i dochodów ludności

 2. dochodów ludności a ich opodatkowaniem

 3. dochodów budżetowych a stopą opodatkowania

 4. oszczędzania a dochodami ludności

45. Ekwiwalentne strumienie pieniądza to:

 1. wynagrodzenia za pracę

 2. składki ubezpieczeniowe

 3. odsetki kredytowe

46. Strumienie pieniężne redystrybucyjne to:

 1. subwencje

 2. darowizny

 3. przychody ze sprzedaży

 4. spłaty rat kapitałowych kredytu

47. Strumienie pieniężne kredytowe:

 1. odsetki kredytowe

 2. prowizje kredytowe

 3. spłaty rat kapitałowych

 4. pożyczki pozabankowe

48. Równomierność natężenia zjawisk finansowych w/g kryterium przedmiotowego jest charakterystyczna dla finansów:

 1. ludności

 2. przedsiębiorstw

 3. banków

 4. ubezpieczeń

49. Do finansów zdecentralizowanych zalicza się finanse:

 1. banków

 2. firm

 3. ludności

 4. instytucji ubezpieczeniowych

50. Parametry ekonomiczno – finansowe to:

 1. wskaźniki zadłużenia

 2. wskaźniki płynności finansowej

 3. wielkości niezależne od decydenta, wartościujące efekt lub nakład

51. Rachunek alokacji dóbr publicznych opiera się na:

 1. pełnym rachunku ekonomicznym

 2. niepełnym rachunku zawężonym do kalkulacji- tylko efektów, -tylko nakładów

 3. rachunku nakładów i wartości użytkowych

52. Redystrybucja bezpośrednia polega na wyrównywaniu dysproporcji dochodów poprzez:

 1. zasiłki, zapomogi

 2. obciążenia podatkowe typu pośredniego

 3. preferencje cenowe

 1. Zasada równości ofiary wiąże się z opodatkowaniem dochodów w/g następujących kryteriów:

 1. jednolite opodatkowanie

 2. progresywne opodatkowanie

 3. opodatkowanie liniowe

 1. Wypieranie kredytu przez papiery rządowe wiąże się z systemem:

 1. opodatkowania firm

 2. preferencji kredytowych w ramach polityki stabilizacyjnej rządu

 3. finansowania deficytu budżetowego poprzez dług publiczny

 1. Podstawową stopą NBP jest stopa kredytu:

 1. refinansowego

 2. lombardowego

 3. redyskontowego

 1. Stopa kredytu refinansowego jest:

 1. wyższa od stopy kred. redyskontowego

 2. niższa od stopy kred. redyskontowego

 3. niższa od stopy kredytu lombardowego 1. Celem polityki stabilizacyjnej jest:

 1. stabilizacja bilansu handlu zagranicznego

 2. optymalne wykorzystanie potencjału gospodarczego

 3. stabilizacja siły nabywczej pieniądza

 4. stabilizacja systemy finansów publicznych, w tym zwłaszcza systemu podatkowego

 1. Zgodnie z koncepcją polityki fiskalnej A.Hansenn w okresie stanu pełnego zatrudnienia głównym źródłem finansowania wydatków publicznych powinny być:

 1. dług publiczny zaciągany wśród ludności

 2. kredyt w bankach komercyjnych

 3. progresywne podatki pośrednie

 4. progresywne podatki bezpośrednie

 1. Redystrybucyjny typ systemu podatkowego w/g J. Buchanana cechuje się:

 1. dodatnim saldem obciążeń netto w jednostkach niskodochodowych

 2. dodatnim saldem w jednostkach wysokodochodowych

 3. ujemnym saldem w jednostkach niskodochodowych

 4. ujemnym saldem w jednostkach wysokodochodowych

 1. Funkcjonalna klasyfikacja wydatków publicznych dotyczy ich ujmowania w/g kryterium:

 1. resortów

 2. przedmiotu wydatków

 3. obszarów (zadań) działalności państwa

 4. podmiotów gospodarowania

 1. Wydatki aktywne i neutralne wyodrębnia się w grupach wydatków:

 1. celowych

 2. funkcjonalnych

 3. politycznych

 4. finansowych


Pobieranie 182.76 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna