1 Opis wstępnyPobieranie 4,33 Mb.
Strona1/7
Data31.01.2018
Rozmiar4,33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

DOKUMENTACJA TECHNICZNEGO SPOSOBU ZAMKNIĘCIA I REKULTYWACJI SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH W M. CHEŁMICA, GM. TUPLICE

Zleceniodawca/Inwestor (adres):

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Sp. z o.o. w Żarach

ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 ŻaryDOKUMENTACJA TECHNICZNA

Nazwa inwestycji: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Chełmica, gm. Tuplice

Obiekt (adres): Składowisko odpadów komunalnych m. Chełmica, gm. Tuplice

Nazwa oprac. proj.: Dokumentacja technicznego sposobu zamknięcia i działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne

Nr ewidenc. działek: 52/1


Stanowisko

Tytuł, imię i nazwisko

Podpis

Opracował

dr Jacek Kurzawa
Opracował

mgr inż. Magdalena Szymańska
Menedżer

dr Jacek Kurzawa
POZNAŃ, Marzec 2012 r.

Spis treści

1 Przedmiot opracowania 5

2 Podstawa opracowania 5

3 Inwestor 5

4 Cel opracowania 5

5 Zakresy opracowania 5

6 Dokumenty źródłowe i wytyczne prawne 6

6.1 Dokumenty źródłowe 6

7 Wytyczne 6

7.1 Założenia technologiczne do rekultywacji składowiska odpadów komunalnych 6

7.1.1 Technologia rekultywacji 7

8 Opis stanu wyjściowego 9

8.1 Lokalizacja 9

8.2 Rzeźba terenu 9

8.3 Budowa geologiczna 10

8.4 Warunki hydrologiczne 11

8.5 Szata roślinna 12

8.6 Klimat 13

9 Charakterystyka funkcjonującego składowiska 14

9.1 Parametry techniczne składowiska 14

9.2 Wyposażenie techniczne składowiska 16

9.2.1 Kontener socjalno-biurowy 16

9.2.2 Waga samochodowa 16

9.2.3 Brodzik dezynfekcyjny 16

9.2.4 Kontrola dostępu 16

9.2.5 Drogi dojazdowe na składowisko 16

9.2.6 Drogi i place wewnętrzne 17

9.2.7 Ogrodzenie i tablica informacyjna 17

9.2.8 Instalacja ujmowania odcieków 17

9.2.9 Instalacja odgazowująca 17

9.2.10 Sprzęt techniczny 17

9.2.11 Zieleń izolacyjna 17

10 Przebieg eksploatacji składowiska 17

10.1 Dowożenie i składowanie odpadów 18

10.2 Uszczelnienie 18

10.3 Rodzaje odpadów które były przyjmowane na składowisko przed zakończeniem jego eksploatacji 19

11 Monitoring 20

11.1 Ocena aktualnego oddziaływania składowiska na środowisko 20

11.2 Inne źródła emisji w otoczeniu składowiska 20

11.3 Ocena oddziaływania na środowisko składowiska w trakcie jego eksploatacji 20

11.3.1 Oddziaływanie składowiska w trakcie jego eksploatacji czyli do 1 lipca 2003 roku 20

11.3.2 Oddziaływanie transgraniczne 26

11.3.3 Składowisko po zakończeniu eksploatacji 26

12 Opis rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Chełmica zgodnej z warunkami Decyzji Środowiskowej 27

12.1 Etapy rekultywacji składowiska 27

12.1.1 Prace przygotowawcze 27

12.1.2 Formowanie docelowej bryły składowiska 27

12.2 Drenaż odcieku 28

12.3 Uszczelnienie 29

12.3.1 Przygotowanie podłoża 29

12.3.2 Układanie folii PEHD 29

12.3.3 Naprawa uszkodzeń 29

12.4 System ujęcia ścieków deszczowych 29

12.4.1 Rów opaskowy 30

12.5 Odgazowanie kwatery 33

12.5.1 Studnia odgazowania 34

12.6 Odtworzenie warstwy glebowej i zadarnienie terenu 34

13 Ogólne wskaźnikowe zestawienie nakładów rzeczowych oraz kosztów wykonania robót 35

14 Załączniki 37Spis Tabel

Tabela 8‑1 Częstotliwość występowania wiatrów z kierunku Ha = 13 m 13

Tabela 9‑2. Podstawowa charakterystyka składowiska 14

Tabela 11‑3. Prognoza wartości poziomów mocy akustycznych podstawowych operacji technologicznych prowadzonych na terenie składowiska 25

Tabela 12‑4. Powierzchnia zlewni rowu 31

Tabela 12‑5. Zalecany skład mieszanki traw 35

Tabela 13‑6. Ogólne wskaźnikowe zestawienie kosztów rekultywacji składowiska w m Chełmica, gm. Tuplice 36Spis Fotografii

Fot. 1. Nielegalnie składowane odpady na terenie niefunkcjonującego składowiska odpadów komunalnych w m. Chełmca, gm. Tuplice 15

Fot. 2. Widok na składowisko odpadów komunalnych w m. Chełmica, gm. Tuplice 15Spis Załączników

Załącznik 1 Uchwała Rady Gminy Tuplice dotycząca zamknięcia składowiska odpadów komunalnych w m. Chełmica, gm. Tuplice 37

Załącznik 2 Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: „Rekultywacji składowiska odpadów w Chełmicy, gm. Tuplice.” 37

Załącznik 3 Rysunki 38

  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna