1 ogólna charakterystyka miasta na tle regionu I krajuPobieranie 1,08 Mb.
Strona1/19
Data19.11.2017
Rozmiar1,08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


PRO-ARTE Spółdzielnia Architektów Pracownia 15

1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA NA TLE REGIONU I KRAJU. 3

1.1 Otwock na tle wybranych gmin miejskich województwa mazowieckiego oraz kraju. Analiza porównawcza przy zastosowaniu metod porządkowania liniowego. 31.1.1 Podsumowanie. 4

1.2 Położenie Otwocka w regionie w aspekcie ponad lokalnych powiązań przyrodniczych 41.2.1 Geologia i geomorfologia 5

1.2.2 Zbiorowiska roślinne 5

1.2.3 Wody powierzchniowe i podziemne 6

1.2.4 Klimat 6

1.2.5 Powiązania przyrodnicze – Regionalny Ekologiczny System Obszarów Chronionych. (ESOCh) 7

1.2.6 Zagrożenia dla funkcjonowania środowiska przyrodniczego 7

1.3 Położenie miasta w układzie komunikacyjnych powiązań zewnętrznych 81.3.1 Powiązania z krajowym układem komunikacji samochodowej. 8

1.3.2 Rozwój regionalnego układu drogowego 9

1.3.3 Powiązania z układem komunikacji kolejowej 9

1.4 Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju Otwocka – synteza 9

2 LOKALNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU 10

2.1 Charakterystyka zasobów środowiska przyrodniczego Otwocka 102.1.1 Geomorfologia, ukształtowanie powierzchni terenu 10

2.1.2 Hydrografia 12

2.1.3 Budowa geologiczna 14

2.1.4 Charakterystyka geotechniczna i siedliskowa gruntów 16

2.1.5 Wody podziemne 19

2.1.6 Ocena warunków gruntowo-wodnych 22

2.1.7 Charakterystyka klimatu 25

2.1.8 Warunki aerosanitarne Otwocka i wpływ elementów meteorologicznych na stan sanitarny atmosfery 31

2.1.9 Klimat akustyczny 34

2.1.10 Charakterystyka świata roślinnego 34

2.1.11 Antropogenizacja świata roślinnego 39

2.1.12 Charakterystyka lasów i gospodarki drzewostanem na terenie Otwocka 40

2.1.13 Charakterystyka świata zwierzęcego 43

2.2 Obszary objęte ochroną przyrody 43

2.3 Charakterystyka rolniczej przestrzeni produkcyjnej 45

2.3.1 Diagnoza stanu środowiska przyrodniczego Otwocka 46

2.4 Charakterystyka funkcjonowania turystycznego i rekreacyjnego miasta 47

2.5 Charakterystyka środowiska kulturowego 47

2.5.1 Historyczny rozwój miasta 47

2.5.2 Uwarunkowania konserwatorskie 50

2.6 Charakterystyka struktury przestrzennej 542.6.1 Struktura funkcjonalno-przestrzenna – diagnoza stanu. 57

2.7 Komunikacja 582.7.1 Charakterystyka funkcjonowania układu komunikacji samochodowej w mieście. 58

2.7.2 Komunikacja zbiorowa 60

2.7.3 Diagnoza stanu układu komunikacyjnego Otwocka 61

2.8 Infrastruktura techniczna 622.8.1 Zaopatrzenie w wodę 62

2.8.2 Kanalizacja i oczyszczanie ścieków 63

2.8.3 Usuwanie odpadów stałych. 64

2.8.4 Zaopatrzenie w ciepło 64

2.8.5 Zaopatrzenie w gaz 64

2.8.6 Zaopatrzenie w energię elektryczną 65

2.8.7 Telekomunikacja 65

2.8.8 Infrastruktura techniczna – diagnoza stanu 65

2.9 Przemiany demograficzne 652.9.1 Sytuacja na rynku pracy 66

2.10 Problemy społeczne i infrastruktura społeczna 672.10.1 Pomoc społeczna 67

2.10.2 Bezpieczeństwo publiczne i patologie społeczne 69

2.10.3 Kultura, sport, turystyka 70

2.10.4 Oświata 70

2.10.5 Służba zdrowia 71

2.10.6 Mieszkalnictwo 72

2.11 Ogólna charakterystyka głównych kierunków działalności gospodarczych prowadzonych na terenie miasta. 72

2.12 Charakterystyka własności gruntów. 75

2.13 Ocena jakości życia w mieście. 76

2.14 Uwarunkowania wynikające z prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie Otwocka 77

3 Spis plansz 78
  1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA NA TLE REGIONU I KRAJU.

Otwock jest jednym z miast aglomeracji warszawskiej, położonym w części południowo-wschodniej tego obszaru, w odległości zaledwie 25 km od centrum Warszawy. Jest ostatnim przystankiem podmiejskiej kolei elektrycznej tzw. Pasma Otwockiego. Graniczy z dwoma ośrodkami miejskimi, - Józefowem i Karczewiem. Miasto położone jest wśród sosnowych lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, zajmuje powierzchnię 47,34 km2 ( której ponad 40 % stanowią lasy i zadrzewienia). Liczy 44 tysiące mieszkańców, średnia gęstość zaludnienia wynosi 933 osoby/km2.

W ramach reformy administracyjnej kraju, od dnia 1 stycznia 1999 r Otwock pełni funkcję stolicy powiatu. Powiat otwocki tworzą następujące gminy: Celestynów, Józefów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Otwock, Sobienie-Jeziory, Wiązowna. Powiat zajmuje powierzchnię 615,09 km2, - liczy 111427 mieszkańców.

Przez mieszkańców Warszawy Otwock jest tradycyjnie postrzegany jako ośrodek wyspecjalizowanych usług leczniczo-sanatoryjnych, oraz atrakcyjny teren wypoczynku świątecznego. Kojarzony jest również z charakterystycznym stylem architektonicznym drewnianych, podwarszawskich willi letniskowych.    1. Otwock na tle wybranych gmin miejskich województwa mazowieckiego oraz kraju. Analiza porównawcza przy zastosowaniu metod porządkowania liniowego.

Z regionu warszawskiego do analizy wybrano: Józefów, Konstancin-Jeziorną, Legionowo, Milanówek, Piastów, Podkowa Leśna Pruszków, Sulejówek, Wesoła, Zielonka. Większość z nich zakładano jako tzw. „osiedla ogrody”. Obecnie są to miasta o zbliżonej wielkości i funkcjach oraz o podobnym położeniu w stosunku do Warszawy.

Z innych regionów kraju wybrano Kłodzko, Sopot i Świnoujście, miasta które obok parametrów wielkościowych, podobnie jak Otwock maja tradycje uzdrowiskowe.

Analizowane miasta zostały scharakteryzowane za pomocą 15 wskaźników dotyczących m.in. sytuacji: demograficznej, zasobów pracy, mieszkaniowej, szkolnictwa (w odniesieniu do szkolnictwa podstawowego), opieki zdrowotnej, aktywności gospodarczej oraz sytuacji finansowej (tablice 1 i 2). Podstawą obliczenia wskaźników był „Zestaw cech obligatoryjnych BDL – gminy” opracowany przez GUS. Analizą objęto lata 1995 – 1997.

Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu taksonomicznej metody porządkowania liniowego.

Wyniki analizy przeprowadzonej dla roku 1995 wykazały, że Otwock został zaliczony do klasy miast średnio rozwiniętych zajmując w tej grupie (liczącej ogółem cztery miasta) drugie miejsce za Pruszkowem – biorąc pod uwagę odległość od grupy miast silnie rozwiniętych. Miastami najsilniej rozwiniętymi były w kolejności : Podkowa Leśna, Sopot, Milanówek oraz Konstancin Jeziorna. Do klasy miast słabo rozwiniętych zaliczono sześć jednostek terytorialnych, z których dwa ostatnie miejsca w grupie zajęły Zielonka oraz Świnoujście.

Z punktu widzenia wskaźników uwzględnionych w badaniu na pozycję zajętą przez Otwock istotny wpływ wywarły :


  • niekorzystne wartości wskaźników dotyczących m.in. : liczby mieszkań oddanych, liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w tym z udziałem kapitału zagranicznego, dochodów własnych i wydatków budżetu miasta na mk ale również gęstości zaludnienia,

  • szczególnie korzystne wartości wskaźników w odniesieniu do liczby lekarzy oraz salda migracji.

Wyniki porządkowania liniowego dla roku 1997 wykazały zbliżoną do uzyskanej w 1995 r. pozycji Otwocka w stosunku do analizowanych jednostek terytorialnych – nadal znajdował się on w grupie miast średnio rozwiniętych zajmując w niej tym razem trzecie miejsce (za Milanówkiem, który spadł w porównaniu do roku 1995 z grupy miast silnie rozwiniętych oraz Pruszkowem). Grupa ta powiększyła się w porównaniu do okresu wcześniejszego o dwa miasta tj. : Józefów i Kłodzko. Grupę miast silnie rozwiniętych tworzyły w kolejności : Podkowa Leśna, Sopot oraz Konstancin Jeziorna. Do klasy miast słabo rozwiniętych należało pięć jednostek, z których na ostatniej pozycji – podobnie jak w roku 1995 plasowała się Zielonka.

Biorąc pod uwagę scharakteryzowane wyżej wartości wskaźników na pozycję zajętą przez Otwock istotny wpływ wywarły :  • niekorzystne wartości zmiennych dotyczących zwłaszcza: % wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem budżetu miasta, % podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego a także gęstości zaludnienia.

  • korzystne wartości wskaźników w odniesieniu do : liczby lekarzy, salda migracji oraz przyrostu naturalnego.

Omówione wyżej wyniki porządkowania liniowego lokują Otwock na tle analizowanych jednostek terytorialnych na pozycji nieco lepszej niż przeciętna. W sytuacji szczególnie korzystnej, biorąc pod uwagę miasta regionu warszawskiego, są Podkowa Leśna i Konstancin Jeziorna.
Biorąc pod uwagę skalę przemian Otwock zaliczono do grupy miast o średnich przemianach (w grupie tej znalazły się m.in. Pruszków, Legionowo oraz Sulejówek). W klasie o największych przemianach znalazły się m.in. : Konstancin Jeziorna, Sopot, Świnoujście oraz Kłodzko. Do grupy miast o najmniejszej skali przemian zaliczono : Piastów, Wesołą oraz Milanówek.

Porównując sytuację Otwocka do zajmujących czołowe pozycje ośrodki - Konstancin Jeziorna i Podkowa Leśna zwraca uwagę duża różnica, na niekorzyść Otwocka, w wartościach wskaźników charakteryzujących sytuację finansową (dochody i wydatki na mk).      1. Podsumowanie.


W wyniku przeprowadzonej analizy porównawczej Otwock można ocenić jako miasto średnio rozwinięte i o średniej skali przemian, lokujące się na tle pozostałych jednostek na pozycji nieco powyżej przeciętnej. W regionie warszawskim najsilniejszą pozycją jak i dynamiką przemian cechowały się Konstacin Jeziorna i Podkowa Leśna, które z uwagi na pełnione funkcje i charakter (m.in. wykreowany wizerunek) mogą wykształcić się w niedalekiej przyszłości w główne ośrodki konkurujące z potencjalną - rynkową - ofertą Otwocka.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna