1 Ocena formalnaPobieranie 27,75 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar27,75 Kb.

1 Ocena formalna.

Prowadzona jest przez CDR/WODR i odpowiada na pytania: 1. Czy wniosek został złożony przez partnera SIR. Negatywna ocena tego punktu skutkuje odrzuceniem wniosku?

 2. Czy wniosek został złożony na właściwym formularzu?

 3. Czy wniosek został podpisany przez upoważnioną osobę?

 4. Czy wniosek został poprawnie wypełniony pod względem formalnym?

 5. Czy wniosek zawiera wszystkie wymagane oraz deklarowane załączniki?

 6. Czy wniosek został złożony w terminie (decyduje data wpływu do CDR/WODR)?

Negatywna odpowiedź na pytania od 2 do 5 skutkuje skierowaniem do wnioskodawcy wezwania uzupełnienia wniosku lub dokumentów w nieprzekraczalnym 7 dniowym terminie od dnia otrzymania informacji o konieczności uzupełnień.

Nie uzupełnienie wniosku w żądanym zakresie i wyznaczonym terminie oraz negatywna odpowiedź na pierwsze i szóste pytanie skutkuje odrzuceniem wniosku i nie przekazaniem go do dalszej oceny.2 Ocena operacji w zakresie zgodności z działaniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR.

Prowadzona jest przez pracownika CDR/WODR i odpowiada na pytania czy: 1. Czy operacja jest zgodna z działaniami KSOW?

 2. Czy cele operacji realizują cele KSOW?

 3. Czy cele operacji realizują priorytet PROW?

 4. Czy cele operacji realizują cele SIR?

Negatywna odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań skutkuje odrzuceniem wniosku
i nie przekazaniem go do dalszej oceny.

Propozycje operacji, które zostały złożone do WODR i przeszły ocenę formalną oraz ocenę operacji w zakresie zgodności z działaniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR zostają następnie przedstawione do akceptacji Dyrektorowi WODR. Po uzyskaniu akceptacji propozycje operacji przekazywane są następnie do CDR, wraz z opinią zasadności realizacji danych operacji. Opinia ta dotyczy w szczególności: uzasadnienia potrzeb realizacji operacji, wyboru grupy docelowej oraz planowanych do osiągnięcia rezultatów operacji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu realizacji operacji na wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich w danym województwie oraz zgodności ze strategiami rozwoju (np. województwa, powiatu, lokalną strategią rozwoju).

Dalszej oceny wniosku dokonuje zespół oceniający CDR składający się z 3 członków. Oceniający dokonują oceny wniosku niezależnie od siebie, przyznając poniższym kryteriom oceny stosowną liczbę punktów, przy czym punkty przydzielane są przez 2 oceniających, a następnie z sumy punktów przyznanych przez każdego z nich zostaje wyciągnięta średnia arytmetyczna. W przypadku gdy punktacja przyznana przez obu oceniających różni się znacząco, wówczas oceny wniosku (przyznania punktów) dokonuje trzeci oceniający, a jego ocena jest wiążąca. Tryb powoływania członków zespołu oceniającego oraz ich delegowania do oceny wniosków określa oddzielne zarządzenie Dyrektora CDR.

3 Ocena merytoryczno – finansowa

Oceny dokonuje zespół oceniający CDR. W ramach oceny merytoryczno –finansowej oceniane są następujące pozycje:I. Uzasadnienie operacji:

 1. W jakim stopniu uzasadniona została potrzeba realizacji operacji. Według punktacji 0, 2, 4, 6 punktów gdzie:

 • 0 punktów - brak uzasadnienia potrzeby realizacji operacji,

 • 2 punkty – znikome uzasadnienie potrzeby realizacji operacji,

 • 4 punkty – niewyczerpujące uzasadnienie potrzeby realizacji operacji,

 • 6 punktów – wyczerpujące uzasadnienie potrzeby realizacji operacji.

 1. W jakim stopniu uzasadniona została grupa docelowa operacji. Według punktacji 0, 1, 2, 3 punkty gdzie:

 • 0 punktów - brak uzasadnienia wyboru grupy docelowej,

 • 1 punkt – znikome uzasadnienie wyboru grupy docelowej,

 • 2 punkty – niewyczerpujące uzasadnienie wyboru grupy docelowej,

 • 3 punkty – wyczerpujące uzasadnienie wyboru grupy docelowej.

Ocena wymaga uzasadnienia ze strony oceniającego. W tej pozycji operacja może otrzymać

maksymalnie 9 punktów.II. Realizacja operacji:

 1. W jakim stopniu planowane działania realizują cele operacji. Według punktacji 0, 2, 4, 6 punktów gdzie:

 • 0 punktów – przy pomocy zaplanowanych działań nie jest możliwe zrealizowanie celów operacji,

 • 2 punkty – przy pomocy zaplanowanych działań cele operacji mogą zostać zrealizowane w nieznacznym stopniu,

 • 4 punkty – przy pomocy zaplanowanych działań cele operacji zostaną zrealizowane w znacznym stopniu,

 • 6 punktów – przy pomocy zaplanowanych działań cele operacji zostaną osiągnięte.

 1. W jakim stopniu operacja jest różnorodna. Według punktacji 0, 1, 2 punkty gdzie:

 • 0 punktów – operacja zakłada jeden typ działań,

 • 1 punkt – operacja zakłada dwa typ działań,

 • 2 punkty – operacja zakłada więcej niż dwa typy działań.

 1. W jakim stopniu cele operacji realizują priorytety SIR w danym okresie operacyjnym. Według punktacji 0, 3, 6 punktów gdzie:

 • 0 punktów – operacja nie realizuje żadnego priorytetu SIR,

 • 3 punkty – operacja realizuje jeden priorytet SIR,

 • 6 punktów – operacja realizuje co najmniej dwa priorytety SIR.

 1. Jak została dobrana grupa docelowa operacji – czy w składzie grupy docelowej znajdują się:

  1. rolnicy (grupy rolników) i posiadacze lasów,

  2. instytuty/jednostki naukowe i uczelnie wyższe (naukowcy),

  3. przedsiębiorcy sektora rolnego i spożywczego oraz sektorów działających na rzecz sektora rolnego i spożywczego (producenci np. nawozów, pasz, środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń produkcji),

  4. podmioty doradcze.

Według punktacji 0, 1, 2, 3, 4 punkty gdzie:

 • 0 punktów – w skład grupy docelowej operacji nie wchodzą przedstawiciele żadnej z wyżej wymienionych grup,

 • 1 punkt – w skład grupy docelowej operacji wchodzą przedstawiciele jednej z wyżej wymienionych grup,

 • 2 punkty – w skład grupy docelowej operacji wchodzą przedstawiciele dwóch z wyżej wymienionych grup,

 • 3 punkty - w skład grupy docelowej operacji wchodzą przedstawiciele trzech z wyżej wymienionych grup,

 • 4 punkty - w skład grupy docelowej operacji wchodzą przedstawiciele wszystkich wyżej wymienionych grup.

 1. W jakim stopniu operacja przyczyni się do transferu wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Według punktacji 0, 3, 6 punktów gdzie:

 • 0 punktów – operacja nie przyczyni się do transferu wiedzy,

 • 3 punkty – operacja może przyczynić się do transferu wiedzy ale w niewielkim stopniu,

 • 6 punktów – operacja może przyczyni się do transferu wiedzy w znacznym stopniu.

 1. W jakim stopniu operacja może przyczynić się do aktywnego udziału jej odbiorców (grupy docelowej) w działaniach SIR oraz w budowaniu partnerstw na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Według punktacji 0, 3, 6 punktów gdzie:

 • 0 punktów – operacja nie wpłynie na wzrost aktywności jej odbiorców,

 • 3 punkty – operacja może przyczynić się do wzrostu aktywności jej odbiorców ale w niewielkim stopniu,

 • 6 punktów – operacja może przyczynić się do wzrostu aktywności jej odbiorców w znacznym stopniu.

 1. Jaka jest potencjalna skala oddziaływania rezultatów operacji. Według punktacji 1, 2, 3, 4 punkty gdzie:

 • 1 punkt – lokalna (maksymalnie wojewódzka),

 • 2 punkty – regionalna,

 • 3 punkty – krajowa (minimalnie dziewięć województw),

 • 4 punkty – międzynarodowa (skala krajowa z co najmniej jednym zagranicznym partnerem operacji).

Ocena wymaga uzasadnienia ze strony oceniającego. W tej pozycji operacja może otrzymać maksymalnie 34 punkty.

III. Ocena budżetu:

 1. Czy w budżecie zaplanowano wszystkie niezbędne wydatki oraz czy przewidziane wydatki nie są zbędne do osiągnięcia celów operacji. Według punktacji 0, 2, 4 punkty gdzie:

 • 0 punktów – budżet został źle zaplanowany, w planowanych wydatkach nie przewidziano większości kosztów lub ujęto koszty zbędne dla osiągnięcia celów operacji,

 • 2 punkty – niektóre pozycje ujęte w zestawieniu rzeczowo finansowym nie zostały uwzględnione lub są zbędne dla realizacji operacji,

 • 4 punkty – budżet został zaplanowany prawidłowo, uwzględniono wszystkie niezbędne koszty, a wszystkie zaplanowane wydatki są niezbędne dla realizacji operacji i osiągnięcia.

 1. W jakim stopniu zaplanowane koszty są wygórowane lub niedoszacowane. Według punktacji 0, 2, 4 punkty gdzie:

 • 0 punktów – zaplanowane koszty są rażąco wygórowane lub niedoszacowane,

 • 2 punkty – zaplanowane koszty budzą wątpliwości, w niektórych punktach są wygórowane lub niedoszacowane,

 • 4 punkty – budżet został zaplanowany prawidłowo, wszystkie zaplanowane koszty są racjonalne i adekwatne do zaplanowanych działań.

Ocena wymaga uzasadnienia ze strony oceniającego. W tej pozycji operacja może otrzymać maksymalnie 8 punktów.

Uwaga: wnioskodawcy, których wnioski otrzymały 0 lub 2 punkty w ocenie budżetu (kryteria oceny 3.3.1 i 3.3.2.) zostaną wezwani do dokonania korekty zestawienia rzeczowo-finansowego, przed podpisaniem umowy na realizację operacji (w przypadku uwzględnienia operacji w planie operacyjnym w zakresie SIR).

IV. Ocena realizacji idei partnerstwa

Oceny dokonuje zespół oceniający CDR, biorąc pod uwagę następującą pozycję:

Dobór partnerów (bez Wnioskodawcy) zaangażowanych w realizację operacji według punktacji od 0 do 5 punktów.

W kryterium tym przyznaje się 1 punkt za partnera operacji będącego jednocześnie partnerem SIR oraz należącego do jednej z wymienionych grupy: 1. rolnicy (grupy rolników) i posiadacze lasów,

 2. instytuty/jednostki naukowe i uczelnie wyższe (naukowcy),

 3. przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego oraz sektorów działających na rzecz sektora rolno-spożywczego,

 4. podmioty doradcze,

 5. JST, LGD, NGO.

Ocena wymaga uzasadnienia ze strony oceniającego. W tej pozycji operacja może otrzymać maksymalnie 5 punktów.

Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za operację wynosi 56. Minimalna liczba punktów jakie musi uzyskać operacja aby znaleźć się na liście rankingowej to 30 punktów.

W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów o kolejności kwalifikacji decyduje większa liczba punktów w części „Ocena merytoryczno – finansowa”. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej liczbie punktów otrzymanych za część „Ocena merytoryczno-finansowa” o kolejności kwalifikacji operacji decyduje większa ilość punktów otrzymanych za kryterium „realizacja operacji”.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna