1. Nazwa przedmiotu (kursu),, Zrozumieć proces starzenia się współczesne poglądyPobieranie 42,28 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar42,28 Kb.1. Nazwa przedmiotu (kursu),, Zrozumieć proces starzenia się – współczesne poglądy”

2. Numer kodowy kursu

3. Jednostka dydaktycznaZakład Molekularnych Podstaw Medycyny

4. Typ kursufakultatywny

5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiejstudia pierwszego stopnia

6. Rok studiówIV

7. Semestr8

8. Liczba punktów ECTS

9. Koordynator kursuprof. dr hab. n. med. Ewa Brzeziańska

10. Osoby prowadzące zajęciaprof. dr hab. n. med. Ewa Brzeziańska

11. Efekty nauczaniaWiedza

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Znajomość podstawowych procesów fizjologicznych komórki (cykl komórkowy, programowana śmierć komórki, oddychanie komórkowe). Nabycie teoretycznej wiedzy z zakresu procesów bioenergetycznych zachodzących w komórkach. Nabycie teoretycznej wiedzy na temat procesów oksydacji i stresu oksydacyjnego oraz metabolicznego, ich wpływ na procesy starzenia się komórek

Wymienia obecnie obowiązujące teorie procesu starzenia się komórki

Zna podstawowe procesy życiowe komórki prawidłowej: szczegółowo cykl komórkowy, oddychanie, przekształcanie energii w komórkach

Zna procesy metaboliczne komórki obejmujące reakcje chemiczne

i fizyczne pozwalające na przekształcenie energii (reakcje red-ox)

Zna budowę mitochondriów oraz budowę i funkcje mitochondrialnego DNA (mtDNA) i opisuje zaburzenia mtDNA w procesie starzenia się

Wmienia uznane obecnie markery genetyczne i epigenetyczne procesu starzenia się

Zna podstawowe szlaki komórkowe, których regulacja ulega zaburzeniu w procesie starzenia się komórek

Opisuje procesy stresu oksydacyjnego i stresu metabolicznego w komórce oraz ich wpływ na proces starzenia

Wyjaśnia wpływ diety na procesy starzenia się

Opisuje związek procesu starzenia się z nowotworzeniem

Umiejętności praktyczne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Nabycie umiejętności dobierania adekwatnej metody badawczej oraz projektowania doświadczenia z zakresu genetyki molekularnej komórki. Umiejętność analizy zdobytych wiadomości, umiejętność interpretacji i przedstawienia zagadnień naukowych. Nabycie umiejętności operowania podstawowymi terminami/pojęciami z zakresu biologii molekularnej komórki. Umiejętność dyskusji problemowej, selekcjonowania wiedzy.


Projektuje doświadczenia z dziedziny poznani procesów starzenia się komórki i równowagi bioenergetycznej w celu realizacji określonego problemu badawczego

Dobiera adekwatną metodę badawczą z pogranicza nauk medycznych oraz przyrodniczych

Formułuje samodzielnie zagadnienia, problemy badawcze i metody ich weryfikacji

Opracowuje i przedstawienia zagadnienia niezbędne w działalności zawodowej i naukowej

Przygotowuje i prezentuje samodzielnie wyniki badań autorskich (konferencje dla studentów)

Posługuje się specjalistycznym językiem z pogranicza nauk medycznych oraz przyrodniczych umożliwiających dalsze przekazanie wiedzy zdobytej podczas wykładu

Analizuje związek pomiędzy procesem starzenia się organizmu a czynnikami genetycznymi, epigenetycznymi i środowiskowymi

Dobiera rodzaj diety i tryb życia mające na celu spowolnienie procesu starzenia oraz prewencję wielu chorób cywilizacyjnych

Ocenia możliwości wykorzystania nowoczesnych technik badawczych z dziedziny biologii molekularnej w praktyce klinicznej

Postawy etyczne i umiejętności ogólne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

- kształtowanie motywacji i wiary w siebie żeby osiągnąć sukces

- kształtowanie aktywności adaptacyjności i afirmacji

- kształtowanie umiejętności organizowania sobie pracy, organizacją czasu pracy i realizowania zadań (samoorganizacji)
- kształtowanie umiejętności współpracy z ludźmi: komunikatywność, behawioryzm, praca zespołowa,

wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

- kształtowanie kreatywnego myślenia

- kształtowanie znajomości swoich potrzeb

- Kształtowanie postaw przyszłych elit

społecznych i profesjonalnych poprzez zachęcanie do refleksji, aranżowanie dyskusji nad dylematami etycznymiZna swoje ograniczenia w zakresie wiedzy i umiejętności; korzysta z porad innych specjalistów

Posiada umiejętności edukowania innych osób

Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczenie się przez całe życie

Umie współpracować z przedstawicielami innych zawodów medycznych i pracownikami administracyjnymi opieki zdrowotnej

12. Sposób nauczania


zajęcia stacjonarne13. Liczba godzin zajęć25


14. Wymagania wstępne i wymagania równoległe


1. podstawowe wiadomości zdobyte podczas studiów na I, II, III, IV roku z zakresu:

• genetyki klinicznej, biologii molekularnej, biologii medycznej, embriologii, chorób wewnętrznych, onkologii - realizowanych w ramach studiów.

• budowy i fizjologii komórek i tkanek, narządów: podstawowa terminologia z zakresu fizjologii człowieka, istota procesów fizjologicznych

• podstawy biochemii : utlenianie komórkowe, metabolizm aminokwasów, węglowodanów, lipidów, aminokwasów, kwasy nukleinowe, patofizjologia przekazywania sygnałów w komórce, reakcje redoks, stres oksydacyjny, glikozylacja białek
2. Umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego, znajomości terminologii specjalistycznej, dyskusji na aktualne tematy naukowe.
PRZEDMIOTY

Znajomość treści zaliczonych przedmiotów: biochemia, biofizyka , biologia molekularna, genetyka kliniczna, fizjologia
15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniające

16. Zawartość kursu
I. Rys historyczny obowiązujących teorii starzenia się:

1) teoria ewolucyjna: starzenie jako adaptacja organizmu;

2) teoria ograniczonej liczby podziałów komórkowych, limit replikacyjny Hayflick’a;

3) teoria błędów Orgela;

4) teoria telomerazowa;

5) teoria metaboliczna;

6) teoria wolnorodnikowa;

7) teoria immunologiczna; 8) teoria hormonalna;

9) teoria hormezy pokarmowej;

10) teoria zmian epigenetycznych


II-IV. Molekularny aspekt starzenia się komórki: geny a długowieczność

1) model C.elegans; Geny promujące/hamujące powstawanie formy Dauer

2) geny modulujące proces starzenia się i długowieczność u ssaków: ApoE, IGF-1, SOD1, ETS1, JUNB, SIRT1, PI3(K), PTEN, AFX; MEV-1, SOD2, Ku80, SITR1-4, KL, mTR ,

3) niestabilność genetyczna w procesie starzenia się ,

4) IGF-1 kluczowy gen w procesie starzenia się; insulinozależne szlaki sygnałowe a proces starzenia się, rola szlaku mTOR/AKT w starzeniu się,

5) markery genotoksycznego stresu, cytologiczne markery starzenia się komórek: SA β-Gal, SAHF, TIF, CDKN2A(p16), DNMT, HIF-1;

6) Epigenetyczne markery starzenia się: wzory metylacji DNA, niekodujące RNA (wzory ekspresji miRNA), acetylacja i deacetylacja histonów, metylacja i demetylacja histonów, zmiana ekspresji miRNA – stochastyczne zmiany epigenomu;

7) całkowity status metylacji DNA (RLGS) w starzeniu się komórki; stres mitochondrialny, zmiany molekularne w mtDNA a proces starzenia się komórek,

8) bioenergetyka komórki a proces starzenia się, zmiany termogenezy wysiłkowej i okołoposiłkowej z wiekiem, zmiany wydatków energetycznych i termicznej odpowiedzi na dowóz pokarmu z wiekiem

9) zaburzenia wymiany ciepła w procesie starzenia się;

10) konsekwencje destabilizacji biotermodynamicznej w procesie starzenia się

11) sygnały zewnętrzne (FLIP) i wewnętrzne (IAPs) blokujące proces apoptozy;

12) tkankowo specyficzne oraz oksydacyjne szlaki apoptotyczne związane ze starzeniem się komórek;

13) komórkowe starzenie się jako bariera w rozwoju nowotworów u ssaków


V. Fizjologiczny aspekt starzenia się.

1) procesy biochemiczne w starzeniu się, reakcje reaktywnych form tlenu, system antyoksydacyjny a starzenie się, stres oksydacyjny oraz metaboliczny, ich wpływ na procesy starzenia się komórek, glikacja białek, akumulacja lipofuscyny

2) zmiany budowy i składu ciała, styl życia a skład ciała w starości

3) zmiany w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, zmiany neurogenezy i neuroplastyczności, procesy starzenia tkanek miękkich i kości, etiopatogeneza starzenia się narządów układu pokarmowego, oddechowego krwionośnego i immunologicznego.

4) zdrowe i chorobowe starzenie się. Choroby przedwczesnego starzenia się Zespoły: Wernera, Cockayne’a Blooma, Hutchinsona-Gilforda;

5) progeria jako skrócona fenokopia procesu starzenia się


VI. Wpływ diety na genotyp i profil ekspresji genów w starzeniu się.

1) ograniczenia kaloryczności a ekspresja genów,

2) makrobiotyka a wpływ na epigenom,

3) cykl komórkowy,

4) apoptoza,

5) szlaki sygnałowe,

6) neuroprzekaźniki.


17. Metody nauczania i uczenia sięSeminarium, elementy wykładu problemowego


18. Zalecane źródła nauczaniaG. Bartosz. Druga twarz tlenu. PWN, Warszawa, 2003

Z. Srebro, H. Lach. Genetyczne, epigenetyczne i bioenergetyczne mechanizmy starzenia się i nowotworów

A. Marchewka. Fizjologia starzenia się, profilaktyka i rehabilitacja. PWN, 2013

Jeyapalan JC, Sedivy JM. Cellular senescence and organismal aging. Mech Ageing 2008;129(7-8):467-74

P. Hamet, J. Trembley, Ganes of Aging, Metabolism, 2003; 52:10; 5-9

A. Paoloni-Giacobino, C.Pichard, Diet and ageing: critical influence of genotype and gene expression profile, Nutrition Research, 2003: 23; 1727-1738

S. Gravina, J. Vijg, Epigenetic factors in aging and longevity, Eur J Physiol, 2010: 459; 247-258

S. Gonzalo, Epigenetic alterations in aging, J. Appl Physiol: 2010; 109; 586-597

F.BJohnson, D.A Sinclar, Molecular biology of aging, Cell, 1999: 96; 291-302

Y. Zhang, B. Herman, Ageing and apoptosis, Mech Ageing Dev 2002: 123; 245-260
19. Zasady uzyskiwania zaliczeń


Na podstawie obecności i czynnym udziale w zajęciach (wykład problemowy z elementami dyskusji).20. Zasady egzaminowania

Wiedza: ocena poziomu merytorycznego dyskusjiumiejętności praktyczne: komponent nie oceniany


postawy etyczne i umiejętności ogólne: komponent nie oceniany

21. Język, w którym prowadzone są zajęcia


język polski22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresem
ewa.brzezianska@umed.lodz.pl

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna