1. Nazwa przedmiotu (kursu)Pobieranie 33,62 Kb.
Data01.03.2018
Rozmiar33,62 Kb.1. Nazwa przedmiotu (kursu)Elementy chirurgii naczyniowej układu nerwowego w praktyce lekarza rodzinnego

2. Numer kodowy kursu


3. Jednostka dydaktycznaKlinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego

4. Typ kursufakultatywny

5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiejstudia magisterskie jednolite

6. Rok studiówV

7. Semestr9-10

8. Liczba punktów ECTS

9. Koordynator kursuDr hab. n. med. Prof. nadzw. Dariusz J. Jaskólski

10. Osoby prowadzące zajęciaDr hab. n. med. Prof. nadzw. Dariusz J. Jaskólski

dr n. med. Piotr Kasprzak

dr n. med. Krzysztof Tybor

lek. med. Karol Wiśniewski

dr Agata Ormezowska


11. Efekty nauczania

Wiedza

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Zrozumieć zasady podejmowania decyzji o wyborze odpowiedniego leczenia wad naczyniowych OUN.

  1. Wyjaśnić historię naturalną wad naczyniowych OUN (tętniaki, zniekształcenia tętniczo-żylne, naczyniaki jamiste).

  2. Wyjaśnić różnice w zasadach postępowania w objawowych i bezobjawowych wada naczyniowych OUN.

  3. Umiejętność zastosowania poznanej wiedzy w komunikacji z pacjentem (albo jego rodziną) podczas podejmowania decyzji o wyborze leczenia.

Zrozumieć zasady działania badań obrazowych wykorzystywanych w diagnostyce wad naczyniowych OUN.

  1. Wyjaśnić rolę diagnostyki obrazowej w chorobach naczyniowych OUN.

  2. Wyjaśnić mechanizm działania i wytłumaczyć zastosowanie badań naczyniowych (angiografii, angio-CT, angio-MR i trójwymiarowej obróbki graficznej danych) w wadach naczyniowych OUN.

  3. Podać cechy radiologiczne wad naczyniowych OUN i wyjaśnić diagnostykę różnicową.

Zrozumieć zasady komunikacji lekarza z pacjentem (albo jego rodziną) posiadającym wadę naczyniową OUN.

  1. Wyjaśnić mechanizmy obronne stosowane przez pacjentów i ich rodziny.

  2. Wyjaśnić zależność siły i typu reakcji emocjonalnych od typu i sposobu przekazywania informacji przez personel medyczny.

  3. Wymienić typy potrzeb odnośnie sposobu udzielania informacji i wsparcia emocjonalnego zgłaszanego przez dzieci i ich rodziny.Umiejętności praktyczne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Podać metody leczenia operacyjnego w neurochirurgii naczyniowej oraz wyjaśnić główne zasady kwalifikacji i dyskwalifikacji co do leczenia neurochirurgicznego wad naczyniowych.Zestawić główne techniki neurochirurgiczne, klasyczne i nowoczesne:

-leczenie wewnątrznaczyniowe i operacyjne.Wyjaśnić celowość zastosowania określonych badań obrazowych.

-Wybrać badania obrazowe i określić ich przydatność w rozpoznawaniu wad naczyniowych OUN ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik obrazowania OUN.

Wyjaśnić rolę lekarza w komunikowaniu trudnych informacji i radzenia sobie z emocjami własnymi i pacjentów.

Wyjaśnić zasady współpracy pomiędzy osobami biorącymi udział w procesie rozpoznawczo leczniczym w chorobach naczyniowych OUN, ze szczególnym uwzględnieniem roli lekarza pierwszego kontaktu, radiologa, psychologa oraz neurochirurga.- Umiejętność rozpoznania krwotoku podpajęczynówkowego na postawie objawów ogólnych

- Umiejętność przeprowadzenia rozmowy z pacjentem chorym na wadę naczyniową mózgu albo z rodziną pacjenta i udzielenia im wsparcia.

- Umiejętność zabezpieczenia pacjenta we wczesnym okresie po krwotoku podpajęczynówkowych do czasu podjęcia diagnostyki

- Znajomość postępowania zachowawczego – farmakologicznego i pozafarmakologicznego po krwawieniu podpajęczynówkowym
Postawy etyczne i umiejętności ogólne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Zrozumienie roli i zakresu odpowiedzialności neurochirurga w procesie rozpoznawczo – leczniczym, poznanie właściwego podejścia etycznego do pacjenta, a także postaw zawodowych, roli nauki i właściwych zachowań, niezbędnych dla osiągnięcia wysokich standardów akademickich.


Rozwinąć:

Świadomość odpowiedzialności neurochirurga w procesie rozpoznawczo leczniczym

Świadomość roli badań naukowych w neurochirurgii.

Świadomość zasad etycznych w pracy neurochirurga.

Świadomość ważności współpracy neurochirurga i lekarzy innych specjalności.

Wyjaśnić pacjentowi na czym polega ryzyko zabiegu określonej wady naczyniowej OUN, przy zestawieniu ryzyka operacji z ryzykiem jakie niesie historia naturalna danej choroby.Wykazać:

Prawidłową ocenę choroby naczyniowej ośrodkowego układu nerwowego leczonej operacyjnie dla ogólnego stanu zdrowia chorego.

Umiejętność komunikacji stanu pacjenta dla dalszej oceny przez specjalistów z neurochirurgii.

Zdolność do samokształcenia i pogłębiania wiedzy.

Świadomość dostępności do nowoczesnych danych medyczno-naukowych.


12. Sposób nauczaniaSeminaria

13. Liczba godzin zajęćwykłady: 3 po 5 h. Czas trwania zajęć 15 h.

zajęcia w grupach: 24 osobowych14. Wymagania wstępne i wymagania równoległeUkończony blok zajęć z neurologii i radiologii. Praktyczna znajomość badania neurologicznego pacjenta.

Wiedza z zakresu anatomii układu nerwowego (I rok)

Wiedza z zakresu fizjologii i patofizjologii układu nerwowego (II, III rok)

Wiedza z zakresu patologii i histopatologii układu nerwowego (IV rok)16. Zawartość kursu1. Historia naturalna wad naczyniowych OUN. Wybór sposobu leczenia. – 1 dzień

2. Diagnostyka obrazowa a wady naczyniowe OUN – 1 dzień

3. Relacja lekarz pacjent posiadający wadę naczyniową OUN.– 1 dzień
Zajęcia odbędą się w sali seminaryjnej koło auli im. Palucha, Narutowicza 100.


17. Metody nauczania i uczenia sięSeminaria

18. Zalecane źródła nauczania

Neurologia i neurochirurgia - Ian Bone, Kenneth W. Lindsay

Postępy neuroradiologii – Jerzy Walecki

Komunikacja terapeutyczna w opiece ogólnomedycznej – Marek Motyl


19. Zasady uzyskiwania zaliczeńObecność

21. Język, w którym prowadzone są zajęciaPolski

22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresemKarol.lek@poczta.fm

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna