1. Nazwa przedmiotu (kursu) Propedeutyka onkologiiPobieranie 44,06 Kb.
Data22.02.2018
Rozmiar44,06 Kb.1. Nazwa przedmiotu (kursu)Propedeutyka onkologii

2. Numer kodowy kursu

3. Jednostka dydaktycznaZakład Patologii, Katedra Onkologii


4. Typ kursu


Obowiązkowy5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiej

6. Rok studiów


III


7. Semestr


V


8. Liczba punktów ECTS

9. Koordynator kursuprof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek


10. Osoby prowadzące zajęciaprof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

dr n.med Dorota Jesionek-Kupnicka

dr n.med Robert Kubiak

dr n.med Renata Kusińska

dr n.med Grażyna Pasz-Walczak

dr n med. Hanna Romańska-Knight

11. Efekty nauczania

Wiedza

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Celem nauczania jest wprowadzenie i przygotowanie do szczegółowego nauczania onkologii na V roku studiów a także wprowadzenie do nauczania elementów onkologii narządowej omawianej w ramach innych przedmiotów w przyszłych latach studiów.

Celem jest pokazanie chorób nowotworowych jako narastającego problemu epidemiologicznego. Student posiada wiedzę dotyczącą etiopatogenezy, kancerogenezy, biologii nowotworów oraz podstaw histogenezy nowotworów. Student zna wykładniki morfologiczne nowotworów,

pojęcie nowotworów łagodnych, złośliwych, o złośliwości klinicznej, zmiany rzekomonowotworowe, zasady klasyfikacji WHO, oraz zasady klasyfikacji stopnia zaawansowania klinicznego wg. TNM (AJCC/UICC) i Ann Arbor.

Zna zasady profilaktyki chorób nowotworowych w oparciu o przyczyny powstawania nowotworów. .

Zna najważniejsze objawy nowotworów (tzw. objawy alarmowe) i zasady postępowania diagnostycznego.

Posiada wiedzę dotycząca histokliniki najważniejszych nowotworów oraz skojarzonych metod leczenia (chirurgia, chemioterapia, radioterapia, hormonoterapia, terapia celowana). Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w dalszym toku studiów

1) Student zna definicję nowotworu złośliwego, łagodnego i o złośliwości miejscowej.

Zna najważniejsze czynniki kancerogenne wg. IARC, potrafi zdefiniować etapy kancerogenezy, typy mutacji, zna typy translokacji i geny chimeryczne oraz ich znaczenie w diagnostyce najważniejszych nowotworów.

Potrafi scharakteryzować grupy genów biorących udział w kancerogenezie :onkogeny, geny supresorowe, geny regulujące apoptozę, geny mechanizmów naprawy DNA, oraz innych mechanizmów regulujących homeostazę komórki.

Student zna cykl komórkowy oraz geny biorące udział w jego regulacji.

Student zna modele kancerogenezy na przykładzie raka jelita grubego oraz glejaków złośliwych.

Potrafi wymienić najważniejsze punkty uchwytu terapii celowanej (hamowanie receptorów dla naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR, HER-2), inhibitory kinaz tyrozynowych związane z domeną wewnątrzkomórkowa receptorów (c-kit), hamowanie angiogenezy, K-ras .

2) Student potrafi wymienić najczęstsze nowotwory u kobiet i mężczyzn, zna tendencje epidemiologiczne nowotworów w Polsce.

3) Student zna podstawy klasyfikacji nowotworów w oparciu o typ histopatologiczny (raki, mięsaki, czerniaki złośliwe, chłoniaki złośliwe, nowotwory neuroendokrynne, nowotwory OUN, nowotwory o nieustalonej histogenezie). Student potrafi omówić stopień zaawansowania klinicznego TNM (AJCC/UICC) oraz w chłoniakach złośliwych zasady klasyfikacji z Ann Arbor.

Student zna pojęcie stopnia złośliwości histologicznej nowotworów oraz skali Gleasona w raku prostaty, klasyfikacji Clarka i Breslowa w czerniakach. Student rozumie ich znaczenie w postępowaniu terapeutycznym i rokowaniu.

4) Student potrafi wymienić najważniejsze objawy nowotworów (guz, owrzodzenie, zmiana charakteru zmiany barwnikowej, kaszel, krwioplucie, chrypka, krwawienia z dróg rodnych, dróg moczowych, przewodu pokarmowego, powiększone węzły chłonne, anemia, hiperkalcemia, zespoły paraeneoplastyczne, objawy ogólne w chłoniakach, napady padaczki

powiększone węzły chłonne, zaburzenia połykania trwające, zmiana rytmu wypróżnień, nieuzasadniony spadek masy ciała.

5) Zna i potrafi wymienić algorytmy diagnostyczne, które trzeba wdrożyć w przypadku zmian podejrzanych o nowotwór.

6) Zna metody leczenia skojarzonego i rokowania w najczęstszych nowotworach- raku gruczołu piersiowego u kobiet, raku płuca, raku jelita grubego i żołądka, raku gruczołu krokowego u mężczyzn, czerniaku złośliwym, nowotworach narządu rodnego, nowotworach urologicznych.

7) Student zna rodzaje leczenia systemowego (chemioterapia, hormonoterapia, terapia biologiczna), typy chemioterapii (radykalna, uzupełniająca (adiuwantowa), wstępna (indukcyjna, neoadiuwantowa), regionalna, paliatywna; grup i mechanizmów działania cytostatyków oraz leków ukierunkowanych molekularnie; leków hormonalnych i mechanizmów ich działania.

8) Student zna pojęcie wczesnej wykrywalności nowotworów. Zna definicję badania przesiewowego (skriningowego) w onkologii. Potrafi wymienić cechy skutecznego skriningu. Wie, które nowotwory podlegają badaniom przesiewowym, potrafi wymienić rodzaje testów diagnostycznych, zasady ich stosowania (częstość i przedział wiekowy) wg. aktualnych zaleceń ekspertów UE oraz ich skuteczność w badaniach przesiewowych raka szyjki macicy, raka piersi i raku gruczołu krokowego, rozumie znaczenie kontrowersji w badaniu przesiewowym raka gruczołu krokowego.

9) Student potrafi wdrożyć zasady profilaktyki nowotworów w oparciu o poznane czynniki etiopatogenetyczne nowotworów.

10) Umie zastosować zachowania prozdrowotne.
Umiejętności praktyczne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Student zna problemy epidemiologiczne nowotworów , potrafi zastosować profilaktykę pierwotną nowotworów oparciu o wiedzę dotyczącą etiopatogenezy i kancerogenezy Student potrafi rozpoznać wczesne objawy nowotworu i wdrożyć algorytm diagnostyczny w przypadku zmiany podejrzanej o nowotwór.

Potrafi zinterpretować badanie histopatologiczne

(typ nowotworu, stopień zaawansowania klinicznego TNM, czynniki predykcyjne) oraz wdrożyć dalsze postępowanie w oparciu o implikacje kliniczne rozpoznania. Potrafi przygotować opis przypadku do konsultacji medycznej z onkologiem.


1) Student potrafi rozpoznać zmiany podejrzane o nowotwór.

Potrafi ocenić cechy guza złośliwego, (guz, owrzodzenie, zmiana wyglądu zmiany barwnikowej według algorytmu ABCDE), zaburzenie funkcji narządów ( trudności w połykaniu, uczucie pełności w nadbrzuszu, bóle, objawy dyspeptyczne, biegunki naprzemienne z zaparciami), krwawienia (krew w stolcu, krwiomocz, krwawienia z dróg rodnych), uporczywy kaszel lub zmiana charakteru kaszlu, chrypka, powiększenie węzłów chłonnych, ból, utrata masy ciała, gorączka o niewyjaśnionej etiologii, anemizacja, hiperkalcemia, najważniejsze zespoły paraneoplastyczne).

2) Student potrafi wdrożyć postępowanie diagnostyczne i diagnostykę różnicową w przypadku zmiany podejrzanej o rozrost nowotworowy

3) Potrafi zinterpretować i zna implikacje kliniczne rozpoznania histopatologicznego, klasyfikacji TNM i czynników predykcyjnych na dalsze leczenie i rokowanie, chemio- i radiowrażliwość poszczególnych nowotworów

4) Umie posługiwać się terminologią dotycząca badań przesiewowych w onkologii- skrining onkologiczny, czułość i swoistość testu, cel skriningu, warunki skuteczności.

5) Student potrafi wdrożyć zasady profilaktyki nowotworów w oparciu o poznane czynniki etiopatogenetyczne nowotworów.

Umie zastosować zachowania prozdrowotne.

6) Student potrafi czynnie włączać się w kształtowanie świadomości onkologicznej społeczeństwa.
Postawy etyczne i umiejętności ogólne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Celem jest wykształcenie świadomej postawy zdrowotnej studentów dotyczącej zachowań mających na celu ograniczanie i eliminowanie czynników kancerogennych oraz postawy dotyczącej akceptacji konieczności poddawania się uznanym testom przesiewowym. Określenie roli lekarza i jego odpowiedzialności zawodowej i etycznej we wczesnym wykrywaniu nowotworów oraz kształtowaniu właściwej wiedzy pacjentów dotyczących objawów nowotworu. Student rozumie konieczność poszerzenia wiedzy dotyczącej biologii nowotworów ze względu na implikacje terapeutyczne.


1) Zna rolę lekarza we wczesnym wykrywaniu nowotworów. Jest uwrażliwiony na wczesne objawy alarmowe nowotworów, wykazuje „czujność onkologiczną”, znajomość zasad prewencji nowotworów szczególnie w zakresie palenia tytoniu, diety, otyłości , stylu życia, aktywności fizycznej, unikanie czynników ryzyka.

2) Czynnie potrafi uczestniczyć w edukacji społecznej dotyczącej kształtowania świadomości onkologicznej społeczeństwa dotyczącej unikania kancerogenów, właściwych zachowań w ramach prewencji pierwotnej nowotworów, oraz upowszechnianie znajomości kluczowych objawów alarmowych w przypadku podejrzenia o nowotwór.

3) Przestrzega zasad etycznych w interakcjach z pacjentami oraz zasad bioetycznych w badaniach naukowych.

4) Ma umiejętność wdrażania zdobytej wiedzy w przyszłych latach studiów w pracy klinicznej.

5) Posiada umiejętność poszerzenia wiedzy ze względu na stały rozwój nauk biomedycznych, odkrycia molekularne o znaczeniu terapeutycznym w onkologii, ma świadomość indywidualizacji leczenia chorych onkologicznie (markery rokownicze i predykcyjne)


12. Sposób nauczania


Prezentacje multimedialne, dyskusja interaktywna , omawianie przypadków.
13. Liczba godzin zajęć20 godzin


14. Wymagania wstępne i wymagania równoległe


W nauczaniu onkologii wykorzystywana jest nabyta w poprzednich latach studiów wiedza z różnych dziedzin nauk biologicznych (immunologia, histologia, patofizjologia, biologia komórki, patologia, biofizyka, biochemia, epidemiologia).
15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniające

16. Zawartość kursu  1. Podstawy biologii nowotworów

  2. Genetyka nowotworów

  3. Podstawy patologii nowotworów

  4. Podstawowe objawy i algorytmy diagnostyczne

  5. Zarys diagnostyki i leczenia najczęstszych nowotworów I

  6. Zarys diagnostyki i leczenia najczęstszych nowotworów II

  7. Profilaktyka, wczesna wykrywalność, skrining17. Metody nauczania i uczenia się


zajęcia stacjonarne

nauka samodzielna


18. Zalecane źródła nauczania


Literatura podstawowa:

Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy . Pod red. Radzisława Kordka, Via Medica, Gdańsk 2007, wyd. 3

Onkologia dla stomatologów. Pod red. Arkadiusza Jeziorskiego, PZWL, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:

Onkologia kliniczna. Tom I i II. Pod red. Macieja Krzakowskiego , Borgis, Warszawa 2001
19. Zasady uzyskiwania zaliczeń


Zaliczenie na ocenę20. Zasady egzaminowania

Wiedza: oceniana jest wiedza z tematów seminariów

Krótki test sprawdzający wiedzę wyniesioną z seminarówumiejętności praktyczne:

Na podstawie przypadków umie rozpoznać najważniejsze objawy nowotworów i zaproponować postepowanie diagnostyczne i diagnostykę różnicową.


postawy etyczne i umiejętności ogólne:

Student jest przygotowany do rozpoczęcia zajęć klinicznych z pacjentem , reprezentuje postawę wyrażającą szacunek i zrozumienie dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin, rozumie potrzebę ciągłego kształcenia ze względu na dynamiczny rozwój nauk biologicznych w onkologii.


,
21. Język, w którym prowadzone są zajęcia

Język polski22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresem
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna