1. Nazwa przedmiotu (kursu) parazytologiaPobieranie 47,63 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar47,63 Kb.1. Nazwa przedmiotu (kursu)
PARAZYTOLOGIA

2. Numer kodowy kursu
PAR001C

3. Jednostka dydaktyczna
Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej http://www.umed.lodz.pl/

Wydział Lekarski

Katedra Biologii i Parazytologii Lekarskiej


4. Typ kursu


obowiązkowy5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiej


studia jednolite magisterskie6. Rok studiów


V


7. Semestr


10


8. Liczba punktów ECTS

9. Koordynator kursu


Prof. dr hab. Piotr Kurnatowski10. Osoby prowadzące zajęciapracownicy etatowi Katedry: prof. dr hab. Piotr Kurnatowski, prof. dr hab. Joanna Błaszkowska, dr Katarzyna Kuba, dr, Barbara Modrzewska, dr Anna Wójcik, dr Agnieszka Jaskółowska, dr Grażyna Raczyńska-Witońska, dr Katarzyna Góralska, mgr Magdalena Dzikowiec,

11. Efekty nauczania

Wiedza

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Student:

- poznaje wybrane grzyby chorobotwórcze i pasożyty człowieka (pierwotniaki, płazińce, obleńce, stawonogi), z uwzględnieniem ich cykli rozwojowych, transmisji, epidemiologii, chorobotwórczości, diagnostyki i leczenia;

– zna pojęcia nomenklatury parazytologicznej (pasożyt, żywiciel, związane z cyklami rozwojowymi pasożytów, procesem zarażenia żywiciela, tworzeniem nazw jednostek chorobowych) oraz mikologicznej (klasyfikacji grzybów, przemianą pokoleń, drogami inwazji, tworzeniem nazw jednostek chorobowych);

– wymienia podstawowe gatunki pasożytów (pierwotniaków, helmintów, stawonogów) i grzybów chorobotwórczych dla człowieka; zna epidemiologię, z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania;

– zna cechy biologiczne pierwotniaków, helmintów, stawonogów i pasożytniczych grzybów, umie opisać cykle rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem form inwazyjnych dla człowieka, ich wrót i dróg inwazji;- klasyfikuje drobnoustroje, z uwzględnieniem chorobotwórczych i obecnych we florze fizjologicznej;

– zna epidemiologię zakażeń pasożytami i grzybami, z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania;

– zna problematykę i zasady funkcjonowania układu pasożyt-żywiciel, przystosowanie pasożyta i żywiciela, wpływ pasożyta na organizm gospodarza; zna podstawowe objawy chorób wywoływanych przez pasożyty i grzyby, wymienia najważniejsze preparaty stosowane w leczeniu tego typu zarażeń;

– zna problem chorób jatrogennych wywoływanych przez pasożyty i grzyby;

– zna podstawy prawne obowiązku zgłaszania chorób pasożytniczych do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;

– zna i rozumie podstawy diagnostyki mikologicznej i parazytologicznej;

- zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego oraz profilaktycznego w najczęstszych chorobach pasożytniczych i grzybicach;

- zna podstawowe cechy, uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób skóry człowieka;


- zna rodzaje materiałów biologicznych wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej oraz zasady pobierania materiału do badań.

Umiejętności praktyczne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Student:

- potrafi wskazać cechy charakterystyczne i rozpoznać wybrane gatunki grzybów potencjalnie chorobotwórczych, mogących występować w różnych ontocenozach organizmu człowieka;


- rozpoznaje powszechnie występujące grzyby chorobotwórcze i najczęściej spotykane pasożyty człowieka w oparciu o ich charakterystyczne cechy morfologiczne budowę;
- opisuje cykle rozwojowe pasożytów;
- potrafi wstępnie ocenić i zinterpretować wyniki badań diagnostycznych; postawić rozpoznanie;
- proponuje diagnostykę i leczenie parazytoz i grzybic;


Student:

- wymienia charakterystyczne cechy morfologiczne i fizjologiczne pozwalające rozpoznać najczęściej spotykane pasożyty oraz grzyby chorobotwórcze dla człowieka; rozpoznaje postacie inwazyjne dla człowieka ;

- klasyfikuje różne postacie parazytoz, zna ich objawy podmiotowe i przedmiotowe;
- rozróżnia stawonogi – wektory chorób, ich stadia rozwojowe, w oparciu o znajomość cech morfologicznych;

- potrafi na podstawie podsianej wiedzy trafnie diagnozować przypadki kliniczne;

- planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne;
- potrafi dobrać rodzaj materiału klinicznego do badań w kierunku wykrywania patogenów;
- wykonuje podstawowe procedury, w tym pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry;
- potrafi przygotować preparaty mikologiczne i parazytologiczne oraz rozpoznawać patogeny.

- dobiera leki w odpowiednich dawkach.
Postawy etyczne i umiejętności ogólne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Student:
- jest świadomy etiologii, patogenezy i powikłań zarażeń wywoływanych przez pasożyty i grzyby;

- jest świadomy zagrożeń inwazji pasożytów i grzybów u pacjentów z innymi chorobami podstawowymi;

- jest świadomy zagrożeń inwazji pasożytów i grzybów w różnych warunkach środowiskowych i klimatycznych;

- wykazuje odpowiedzialność za wykonywane zadania i obowiązki;
12. Sposób nauczania


zajęcia stacjonarne13. Liczba godzin zajęć


10 godzin14. Wymagania wstępne i wymagania równoległe


wiadomości z przedmiotów: biologia medyczna, patofizjologia, patomorfologia, diagnostyka laboratoryjna, choroby zakaźne15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniające


---


16. Zawartość kursu
Treści ćwiczeń:

1. (5 godz.)

Grzyby jako czynniki etiologiczne zakażeń, zwłaszcza w grupach ryzyka rozwoju grzybicy.

Grzyby jako czynniki zakażeń narządowych (Aspergillus fumigatus; Aspergillus flavus; Penicillium sp.; Rhizopus nigricans; Mucor sp.; Cryptococcus neoformans; Candida albicans; Candida krusei; Candida tropicalis; Candida glabrata; Candida parapsilosis; Geotrichum candidum).

Grzyby powodujące zmiany skóry i jej przydatków (Microsporum canis; Scopulariopsis brevicaulis; Epidermophyton floccosum; Trichophyton rubrum; Trichophyton mentagrophytes).

2. (5 godz.)

Wybrane pierwotniaki chorobotwórcze dla człowieka (Giardia lamblia; Entamoeba histolytica; Trypanosoma cruzi; Leishmania tropica; Plasmodium falciparum; Plasmodium vivax; Toxoplasma gondii; Trichomonas vaginalis).

Wybrane helminty chorobotwórcze dla człowieka (Taenia saginata; Taenia solium; Echinococcus granulosus; Echinococcus multilocularis; Enterobius vermicularis; Ascaris lumbricoides hominis; Toxocara sp.; Trichinella spiralis; Mansonella sp.).

Stawonogi chorobotwórcze dla człowieka i wektory chorób zakaźnych (Ixodes ricinus; Sarcoptes scabiei; Pediculus humanus).


17. Metody nauczania i uczenia się


ćwiczenia w małych grupach - zajęcia praktyczne: obserwacja (ocena) preparatów makro- i mikroskopowych pasożytów i grzybów, doświadczenia laboratoryjne; omawianie przypadków klinicznych i możliwości stosowania różnych metod diagnostycznych, leczenia, sprawdziany pisemne z wiedzy z zalecanych podręczników;18. Zalecane źródła nauczania


  • Mikologia medyczna”, red. A. Kurnatowska. PROMEDI, Łódź, 2006;

  • „Zarys parazytologii lekarskiej”, red. R. Kadłubowski i A. Kurnatowska, PZWL, Warszawa, 1999;

  • Parazytologia kliniczna” pod red. S. Pawłowskiego i J. Stefaniaka. PZWL, Warszawa, 2004

19. Zasady uzyskiwania zaliczeń


Zaliczenie z oceną: na podstawie danych z wywiadu, badania podmiotowego i przedmiotowego - należy postawić rozpoznanie kliniczne, podać metody diagnostyczne, zaproponować leczenie i działania profilaktyczne.Warunki zaliczenia przedmiotu: udział w zajęciach i co najmniej dostateczna znajomość zaleconego materiału oceniana na każdym ćwiczeniu.

20. Zasady egzaminowania

Wiedza:
zaliczenie obejmującej wiadomości z ćwiczeń i zalecanych podręczników.

umiejętności praktyczne:

analiza przypadku klinicznego, przeprowadzenie wywiadu ukierunkowanego na chorobę pasożytniczą, zaproponowanie odpowiednich metod diagnostycznych i właściwego pobrania materiału do badań diagnostycznych ??postawy etyczne i umiejętności ogólne:21. Język, w którym prowadzone są zajęcia


polski


22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresem

www.umed.lodz.pl > Studenci > Materiały dydaktyczne > Biologia i Parazytologia Lekarska

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna