1. Nazwa przedmiotu (kursu) Onkologia pulmonologiczna, ftyzjatriaPobieranie 93 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar93 Kb.1. Nazwa przedmiotu (kursu)


Onkologia pulmonologiczna, ftyzjatria2. Numer kodowy kursu

3. Jednostka dydaktyczna


Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej
4. Typ kursu


Obowiązkowy5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiej


Studia magisterskie jednolite6. Rok studiów


IV


7. Semestr


VII


8. Liczba punktów ECTS

9. Koordynator kursu


Prof. dr hab. n. med. Adam Antczak10. Osoby prowadzące zajęciaprof. dr hab. med. Iwona Grzelewska – Rzymowska, prof. dr. hab. n. med. Adam Antczak, dr n. med. Jadwiga Kroczyńska Bednarek, prof. dr hab. n. med Sylwia Kwiatkowska, dr n. med. Maciej Ciebiada, dr n.med. Agnieszka Nielepkowicz Goździńska, lek med. Agata Dutkowska

11. Efekty nauczania

Wiedza

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Student posiada wiedzę w zakresie epidemiologii gruźlicy, zapaleń płuc, mukowiscydozy i chorób nowotworowych układu oddechowego

Zna biologię prątków

Potrafi przedstawić sposoby zakażenia gruźlicą


Zna podstawowe procesy onkogenezy

Zna etiologię mukowiscydozy

Zna objawy podmiotowe i przedmiotowe gruźlicy, zapaleń płuc, mukowiscydozy i chorób nowotworowych układu oddechowego

Wskazuje sposoby rozpoznawania gruźlicy, potrafi rozpoznać chorobę nowotworową układu oddechowego


Zna sposoby rozpoznawania zapaleń płuc

Wskazuje sposoby rozpoznawania mukowiscydozy

Potrafi zaproponować leczenie gruźlicy.

Zna podstawowe zasady leczenia zapaleń płuc i mukowiscydozy.

Wskazuje metody leczenia chorób nowotworowych układu oddechowego

Rozumie konieczność badań osób mających kontakt z chorym na gruźlicę

Rozumie konieczność badań przesiewowych w kierunku mukowiscydozy

Ma wiedzę na temat profilaktyki gruźlicy i raka płuca

podaje podstawowe dane epidemiologiczne dotyczące gruźlicy w Polsce i na świecie dla dzieci i osób dorosłych

podaje podstawowe dane epidemiologiczne dotyczące zapaleń płuc

podaje podstawowe dane epidemiologiczne dotyczące mukowiscydozy

podaje podstawowe dane epidemiologiczne dotyczące chorób nowotworowych układu oddechowego w Polsce i na świecie

wymienia i omawia czynniki ryzyka zachorowania na gruźlicę i zapalenia płuc

wymienia i omawia czynniki ryzyka zachorowania na raka płuca

potrafi określić rodzaj patogenu,

zna budowę prątka

potrafi wymienić sposoby hodowli i identyfikacji prątków

umie wyjaśnić zjawisko oporności prątków na leki

opisuje drogi zakażenia prątkami gruźlicy i MOTT

przedstawia losy prątka w organizmie człowieka po zakażeniu

potrafi wyjaśnić czym jest gruźlica pierwotna i popierwotna

zna sposoby profilaktyki zakażenia prątkami
posiada podstawową wiedzę na temat odrębności komórek nowotowrowych

potrafi wymienić i omówić etapy karcynogenezy,

zna mechanizmy powstawania przerzutów

potrafi wymienić i krótko scharakteryzować poszczególne grupy nowotworów układu oddechowego (pierwotnych i przerzutowych)


zna funkcje transportera CFTR

potrafi wyjaśnić przyczynę choroby


wymienia objawy podmiotowe gruźlicy płuc i gruźlicy pozapłucnej

wymienia objawy podmiotowe zapaleń płuc i mukowiscydozy

zna objawy przedmiotowe, które mogą towarzyszyć gruźlicy płuc i pozapłucnej a także objawy zapalenia płuc i mukowiscydozy

zna powikłania gruźlicy, zapaleń płuc i mukowiscydozy

potrafi różnicować objawy gruźlicy z innymi chorobami układu oddechowego

wymienia objawy podmiotowe chorób nowotworowych układu oddechowego ( w tym objawy związane z miejscowym wzrostem guza, obecnością przerzutów odległych, objawy zespołów paraneoplastycznych)

zna objawy przedmiotowe, które mogą towarzyszyć chorobom nowotworowym układu oddechowego (w tym objawy związane z miejscowym wzrostem guza, obecnością przerzutów odległych, objawy zespołów paraneoplastycznych)

potrafi różnicować objawy raka płuca z innymi chorobami układu oddechowego


wymienia i omawia metody rozpoznawania gruźlicy płuc i pozapłucnej

zna podłoże immunologiczne i zasady interpretacji testów skórnych

potrafi wymienić rodzaje badań zmierzających do potwierdzenia zakażenia prątkiem

zna i omawia zasady hodowli i identyfikacji prątków

wymienia i omawia metody rozpoznawania chorób nowotworowych układu oddechowego (w tym raka płuca)

wymienia, omawia i uzasadnia wybór właściwych badań dodatkowych i technik diagnostycznych (w tym endoskopowych, obrazowych, histopatologicznych) w określonych przypadkach klinicznych

omawia metody rozpoznawania zapaleń płuc

potrafi wymienić rodzaje badań zmierzających do potwierdzenia zakażenia określonym drobnoustrojem

zna i omawia zasady hodowli i identyfikacji patogenów

wymienia, omawia i uzasadnia wybór właściwych badań dodatkowych i technik diagnostycznych (w tym endoskopowych, obrazowych) w określonych przypadkach klinicznych


zna metody rozpoznawania mukowiscydozy

potrafi wymienić rodzaje badań wykorzystywanych w monitorowaniu choroby

wymienia, omawia i uzasadnia wybór właściwych badań dodatkowych i technik diagnostycznych (w tym endoskopowych, obrazowych) w określonych przypadkach klinicznych
podaje ogólne zasady leczenia gruźlicy płuc

zna zasady leczenia gruźlicy pozapłucnej

potrafi wymienić najważniejsze powikłania leczenia gruźlicy

zna podstawowe zasady leczenia gruźlicy lekoopornej

potrafi omówić sposoby monitorowania chorych na gruźlicę w warunkach ambulatoryjnych

zna i potrafi omówić zasady DOTS

podaje ogólne zasady leczenia nowotworów układu oddechowego

podaje ogólne zasady leczenia zapaleń płuc

podaje zasady antybiotykoterapii

potrafi omówić sposoby monitorowania chorych na zapalenie płuc

zna ogólne zasady leczenia mukowiscy

potrafi omówić zasady farma ko i fizykoterapii mukowiscydozy

zna ogólne zasady leczenia w okresie zaostrzeń choroby

zna zasady leczenia raka płuc i podstawowe zasady leczenia innych chorób nowotworowych układu oddechowego (leczenie chirurgiczne, chemioterapia, radioterapia, inne)

potrafi wymienić najważniejsze powikłania leczenia onkologicznego

potrafi omówić sposoby monitorowania chorych na nowotwory układu oddechowego w warunkach ambulatoryjnych


zna i wymienia grupy osób, które powinny zostać poddane ocenie zakażenia prątkiem gruźlicy w przypadku kontaktu z chorym

zna zasady chemioprofilaktyki

zna zasady badań przesiewowych w kierunku mukowiscydozy

zna i wymienia grupy osób, które powinny zostać poddane badaniom

zna zasady chemioprofilaktyki

potrafi wyjaśnić znaczenie szczepień ochronnych

zna i wymienia inne metody profilaktyki zakażeń

zna i wymienia grupy osób, które powinny zostać objęte programem profilaktyki zachorowania na raka płuca

zna zasady profilaktyki raka płuca (w tym sposoby walki z nałogiem palenia)


Umiejętności praktyczne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Potrafi dokonać oceny klinicznej chorego na gruźlicę i choroby nowotworowe układu oddechowego

umie dobrać właściwe narzędzia niezbędne do rozpoznania gruźlicy i chorób nowotworowych układu oddechowego

Potrafi zaproponować odpowiednie leczenie i ocenić rokowanie
Umie samodzielnie zebrać wywiad i zbadać chorego

Potrafi sporządzić historię choroby

Zna objawy podmiotowe i przedmiotowe gruźlicy i chorób nowotworowych układu oddechowego i potrafi po zakończeniu badania podmiotowego i przedmiotowego różnicować z innymi chorobami
wybiera właściwe badania dodatkowe niezbędne w procesie diagnostycznym określonych przypadków klinicznych (badania laboratoryjne, badania obrazowe, endoskopowe, histopatologiczne)

potrafi interpretować wyniki zaproponowanych badań dodatkowych

dokonuje podsumowania problemów medycznych u chorego i stawia diagnozę/diagnozy
wybiera i uzasadnia właściwe formy terapii gruźlicy w zależności od jej lokalizacji i chorób współistniejących

wybiera i uzasadnia właściwe formy leczenia w zależności od typu nowotworu, jego lokalizacji i chorób współistniejących

zna podstawowe objawy niepożądane leczenia i potrafi przedstawić plan monitorowania leczenia ( w tym chemio i radioterapii)

student umie formułować wnioski w oparciu o dostępne mu danePostawy etyczne i umiejętności ogólne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

rozumie problematykę etyczną i prawną związaną z zawodem lekarza

ma świadomość roli lekarza w społeczeństwie

zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i rozumie potrzebę dokształcania


zachowuje się zgodnie z zasadami etyki i obowiązującego prawa

wykazuje szacunek do wszystkich pacjentów, kolegów i innych osób, niezależnie od ich wieku, rasy, kultury, pochodzenia, płci, stylu życia, religii, orientacji seksualnej oraz statusu społecznego lub ekonomicznego


wykazuje zdolności komunikacyjne

rozwija świadomość roli jaką pełni lekarz w systemie opieki zdrowotnej i w społeczeństwie

potrafi współdziałać i pracować w grupie.
Potrafi korzystać z dostępnych źródeł wiedzy, potrafi odszukiwać i analizować teksty naukowe,

Uczestniczy w zebraniach naukowych, konferencjach,12. Sposób nauczaniazajęcia stacjonarne

13. Liczba godzin zajęćwykłady: 10 godzin

zajęcia w grupach łączonych: 15 godzin

zajęcia w grupach dziekańskich: 5 godzin


14. Wymagania wstępne i wymagania równoległePodstawowa wiedza z zakresu anatomii układu oddechowego

podstawowa wiedza z zakresu fizjologii układu oddechowego,

Podstawowa wiedza z zakresu patomorfologii i onkologii

podstawowa wiedza z zakresu mikrobiologii

umiejętność badania podmiotowego i przedmiotowego

umiejętność interpretacji podstawowych badań laboratoryjnych, czynnościowych i obrazowych układu oddechowego

chęć zdobywania wiedzy

umiejętność logicznego myślenia

umiejętność analizowania tekstów naukowych


15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniająceOrganizowane cyklicznie wykłady przez łódzki oddział Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

Dyżury w Klinice Pulmonologii Ogólnej i Pulmonologicznej16. Zawartość kursuCelem kursu z zakresu onkologii pulmonologicznej jest dostarczenie studentom informacji na temat: epidemiologii chorób nowotworowych w tym raka płuca w Polsce i na świecie, czynników ryzyka raka płuca, patomorfologii i genetyki nowotworów płuc, obrazu klinicznego, zasad rozpoznawania chorób nowotworowych płuc, zasad leczenia łagodnych i złośliwych nowotworów układu oddechowego, profilaktyki chorób nowotworowych, powikłań raka płuca i rokowania u chorych na choroby nowotworowe układu oddechowego. Celem ćwiczeń jest nabycie i poprawa umiejętności zbierania wywiadu, badania przedmiotowego chorego na choroby nowotworowe układu oddechowego, ustalenie odpowiedniego panelu badań diagnostycznych, interpretacja wyników badań laboratoryjnych i obrazowych a także przeprowadzenie diagnostyki różnicowej i ustalenie planu leczenia.
Szczegółowy plan kursu:

 1. Tematyka wykładu/wykładów

  1. Epidemiologia nowotworów układu oddechowego w tym raka płuca – Polska, kraje Europy Zachodniej i Stany Zjednoczone, rak płuca u mężczyzn, u kobiet, u osób młodych poniżej 45 roku życia

  2. Czynniki ryzyka wystąpienia złośliwych nowotworów układu oddechowego – nałóg palenia tytoniu jako główna przyczyna raka (palenie czynne wg międzynarodowego badania BOLD i palenie bierne), czynniki środowiskowe

  3. Genetyczne uwarunkowania wystąpienia nowotworów układu oddechowego

  4. Podział nowotworów układu oddechowego (nowotwory łagodne/złośliwe, nowotwory płuc/ opłucnej/ ściany klatki piersiowej, rak płuca: pierwotny, przerzutowy, Chłoniami, grasiczaki i inne) i raka płuca (rak drobnokomórkowy, rak niedrobnokomórkowy) – ogólna charakterystyka,

  5. metody wykrywania (badanie rtg klatki piersiowej, znaczenie badań przesiewowych, tomografia komputerowa, bronchofiberoskopia, PET, SPECT, EBUS), staging raka płuca w raku drobnokomórkowym i nie drobnokomórkowym) i międzybłoniaka opłucnej

  6. zasady leczenia chorób nowotworowych układu oddechowego


Seminaria

Tematyka seminariów:

Zasady diagnostyki guza płuca

Zasady rozpoznawania chorób nowotworowych układu oddechowego (wnioski z badania podmiotowego, przedmiotowego, zespoły paraneoplastyczne, badania czynnościowe układu oddechowego, prezentacja wyników badań laboratoryjnych, obrazowych, histopatologicznych)

Zasady leczenia chorób nowotworowych układu oddechowego (klasyfikacja kliniczna, leczenie operacyjne, chemioterapia, radioterapia, leczenie paliatywne )

Prezentacja przypadków nowotworów układu oddechowego – diagnostyka różnicowa (rak a zapalenie płuc, rak a ropień płuca, rak a BOOP), zespół żyły próżnej górnej, zespół Pancosta.


Ćwiczenia przy łóżku chorego

Badanie podmiotowe, przedmiotowe chorych na choroby nowotworowe układu oddechowego. Ustalanie panelu badań diagnostycznych. Interpretacja badań dodatkowych. Diagnostyka różnicowa. Ustalanie planu leczenia.Celem kursu z zakresu ftyzjatrii jest dostarczenie studentom informacji na temat: epidemiologii gruźlicy w Polsce i na świecie w populacji dzieci i osób dorosłych, ogólnoświatowych zagrożeń związanych z gruźlicą, mikrobiologii prątków, obrazu klinicznego gruźlicy, zasad rozpoznawania gruźlicy, zasad leczenia gruźlicy, profilaktyki zakażeń, powikłań gruźlicy. Celem ćwiczeń jest nabycie i poprawa umiejętności zbierania wywiadu, badania przedmiotowego chorego na gruźlicę, ustalenie odpowiedniego panelu badań diagnostycznych, interpretacja wyników badań laboratoryjnych i obrazowych a także przeprowadzenie diagnostyki różnicowej i ustalenie planu leczenia.
Szczegółowy plan kursu:

 1. Wykład (2 godziny)
  Czy gruźlica stanowi poważne zagrożenie w XXI wieku ?

  1. Epidemiologia gruźlicy – w Polsce, w wybranych krajach europejskich o największej i najmniejszej zapadalności, zapadalność na gruźlicę w skali ogólnoświatowej - w krajach rozwijających się i w Stanach Zjednoczonych. Umieralność na gruźlicę w Polsce i na świecie. Zapadalność na gruźlicę w populacji dziecięcej.

  2. Zagrożenia ogólnoświatowe związane z gruźlicą: zakażenia HIV, rozprzestrzenianie się prątków wielolekoopornych (MDR, preXDR i XDR)

 2. Wykład (2 godziny)
  Prątek gruźlicy – bakteria odmienna od innych patogenów odpowiedzialnych za zakażenia układu oddechowego.

  1. Źródła zakażenia prątkami gruźlicy. Drogi szerzenia się zakażenia prątkiem gruźlicy u dorosłych i u dzieci. Gruźlica utajona, pierwotna i popierwotna. Grupy ryzyka wystąpienia gruźlicy.

  2. Prątek gruźlicy – budowa prątka, białka i fosfolipidy

  3. Materiał biologiczny do wykrywania prątków (plwocina odkrztuszona i indukowana, BAL, bronchoaspirat, popłuczyny żołądkowe, inne materiały: mocz, krew, płyn mózgowo-rdzeniowy

  4. Metody wykrywania prątków gruźlicy w materiałach biologicznych: metody konwencjonalne (metoda rozmazu i hodowli na podłożu Loewensteina-Jensena i na podłożach płynnych), metody półautomatyczne i automatyczne, metody genetyczne.

  5. Mikobakterie: podział mikobakterii (główni przedstawiciele), ryzyko wystąpienia mikobakterioz

 3. Wykład (2 godziny)
  Jak walczyć z gruźlicą. Co znaczy strategia DOTS.

  1. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 05.12.2008r. – część dotycząca gruźlicy (co wnosi do zwalczania gruźlicy)

  2. Postępowanie z osobami z kontaktu z chorymi na gruźlicę – zalecenia dla krajów europejskich o małej zapadalności z roku 2010

  3. Strategia DOTS (directly observed treatment short-course). Ogólne zasady strategii (metody nowoczesnego zarządzania na poziomie krajowym, wojewódzkim i powiatowym, zadania stacji sanitarno-epidemiologicznych, rola konsultantów w dziedzinie chorób płuc)

  4. Rola lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki gruźlicy i opieki nad chorym na gruźlicę.

 4. Wykład (2 godziny)

  1. Klinika gruźlicy płuc i gruźlicy pozapłucnej. Obraz kliniczny gruźlicy: ogólne objawy podmiotowe i ze strony układu oddechowego. Gruźlica popierwotna płuc: postaci kliniczne ostrej i przewlekłej gruźlicy płuc (gruźlica prosowata, serowate zapalenie płuc, gruźlica naciekowa, gruźlica jamisto-plamista). Gruźlica pozapłucna: kostno-stawowa, centralnego układu nerwowego, węzłów chłonnych. Gruźlicze zapalenie opłucnej.SEMINARIA

 1. Seminarium nr 1

Metody wykrywania gruźlicy: badanie radiologiczne, odczyn tuberkulinowy – zasady

wykonywania i interpretacja odczynów, testy IGRA – podstawy wytworzenia testów IGRA,

wykonywanie testów IGRA (Qauanti-Feron TB-GOLD)

Diagnostyka gruźlicy płuc – różnicowanie obrazów radiologicznych klatki piersiowej (cienie

plamiste, cienie obrączkowate, cienie okrągłe, zmiany włóknisto-jamiste, zwłóknienie klatki

piersiowej, płyn w jamie opłucnowej). 1. Seminarium nr 2

Patogeneza i immunologia gruźlicy. Szczepienia BCG (szczepionka BCG, zasady szczepień, odporność poszczepienna)

Prezentacja przypadków z diagnostyką różnicową (gruźlica płuc naciekowa a zapalenie płuc, gruźlica płuc a naciek nowotworowy, zapalenie płuc atypowe a gruźlica oskrzeli i płuc)

Zasady leczenia przeciwprątkowego. Leki przeciwprątkowe, leczenie gruźlicy w wybranych przypadkach współistnienia innych chorób (niewydolność nerek, uszkodzenie wątroby). Leczenie gruźlicy płuc u kobiet ciężarnych . Leczenie gruźlicy wielolekoopornej.

ĆWICZENIA PRZY ŁÓŻKU CHOREGO.
Badanie podmiotowe, przedmiotowe chorych ze zmianami naciekowymi w płucach i wysiękiem w jamie opłucnowej. Ustalanie panelu badań diagnostycznych. Interpretacja badań dodatkowych. Diagnostyka różnicowa. Ustalanie planu leczenia.

Dodatkowo celem kursu jest dostarczenie studentom informacji na temat zapaleń płuc i mukowiscydozy w tym: epidemiologii zapaleń płuc i mukowiscydozy w Polsce i na świecie, czynników ryzyka, obrazu klinicznego, zasad rozpoznawania zapalenia płuc i mukowiscydozy, zasad leczenia zapalenia płuc i mukowiscydozy, profilaktyki, powikłań zapalenia płuc i mukowiscydozy, rokowania. Celem ćwiczeń jest nabycie i poprawa umiejętności zbierania wywiadu, badania przedmiotowego chorego na choroby nowotworowe układu oddechowego, ustalenie odpowiedniego panelu badań diagnostycznych, interpretacja wyników badań laboratoryjnych i obrazowych a także przeprowadzenie diagnostyki różnicowej i ustalenie planu leczenia.


Szczegółowy plan kursu:

 1. Tematyka wykładu/wykładów

  1. Epidemiologia zapaleń płuc i mukowiscydozy – Polska, kraje Europy Zachodniej i Stany Zjednoczone,

  2. Czynniki ryzyka zapaleń płuc

  3. Genetyczne uwarunkowania wystąpienia mukowiscydozy

  4. Podział zapaleń płuc :ogólna charakterystyka,

  5. metody wykrywania zapaleń płuc (wywiad, badanie przedmiotowe,badanie rtg klatki piersiowej, znaczenie badań przesiewowych, tomografia komputerowa, bronchofiberoskopia, badania mikrobiologiczne), i mukowiscydozy (objawy podmiotowe i przedmiotowe, testy potowe, badania genetyczne, badania potencjałów przezbłownowych, badania obrazowe, endoskopowe inne)

  6. zasady leczenia zapaleń płuc i mukowiscydozy


Seminaria

Tematyka seminariów:

Zasady diagnostyki zapaleń płuc i mukowiscydozy

Zasady rozpoznawania zapalenia płuc i mukowiscydozy (wnioski z badania podmiotowego, przedmiotowego, prezentacja wyników badań laboratoryjnych, obrazowych, histopatologicznych)

Zasady leczenia zapaleń płuc i mukowiscydozy

Prezentacja przypadkówĆwiczenia przy łóżku chorego

Badanie podmiotowe, przedmiotowe chorych na zapalenia płuc i mukowiscydozę. Ustalanie panelu badań diagnostycznych. Interpretacja badań dodatkowych. Diagnostyka różnicowa. Ustalanie planu leczenia.
17. Metody nauczania i uczenia sięWykłady: wykłady tradycyjne z wykorzystaniem technik multimedialnych

Seminaria: prezentacja zagadnienia z wykorzystaniem technik multimedialnych z elementami dialogu ze studentami.

Ćwiczenia: zajęcia kliniczne, badanie chorych, interpretacja wyników badań dodatkowych,dyskusja ze studentami przy łóżku chorego, praca samodzielna studentów (samodzielne przygotowanie historii choroby)


18. Zalecane źródła nauczaniapodręczniki obowiązkowe

Rak płuca pod red. I Grzelewskiej-Rzymowskiej Wyd. Sesja Łódź 2003

Nowotwory płuc i opłucnej Jacek Jassem W Choroby wewnętrzne pod red. A Szczeklika str. 603-614. Wyd. Medycyna Praktyczna 2012

Gruźlica płuc pod red. I Grzelewskiej-Rzymowskiej Wyd. Sesja Łódź 2003

Gruźlica i inne mykobakteriozy I. Grzelewska-Rzymowska W Choroby wewnętrzne pod red. A. Szczeklika str. 591-601. Wyd. Medycyna Praktyczna 2012

podręczniki uzupełniające

Gruźlica dzięcięca. Pod red. Jerzego Ziołkowskiego Wyd. Medyczne Borgis 2010

Choroby wywołane przez prątki. Sylwia Kwiatkowska W Pulmonologia pod red. Adama Antczaka Wyd. Medical Tribune Polska 2010. str. 268-290.

Rak płuca Piotr Potemski w: Pulmonologia pod red. Adama Antczaka Wyd. Medical Tribune

Polska 2010. str. 338-398. Wyd. Via Medica 2008

Nowotwory płuca i opłucnej. Praktyczny przewodnik dla lekarzy. Pod redakcją Jacka Jassema i

Macieja Krzakowskiego.

inne materiały dydaktyczne

artykuły z zakresu onkologii pulmonologicznej publikowane w czasopismach medycznych w

tym Pneumonologii i Alergologii Polskiej, Medycynie Praktycznej


19. Zasady uzyskiwania zaliczeńZaliczenie bloku zajęć: kolokwium ustne z zakresu przedstawionego w trakcie kursu.

20. Zasady egzaminowaniaWiedza:

Ostateczne zaliczenie z onkologi pulmonologicznej na podstawie obecności na wykładach, seminariach i ćwiczeniach klinicznych i po zaliczeniu kolokwium z zakresu kursu.Wiedza:

Ostateczne zaliczenie zakresu ftyzjatrii na podstawie obecności na wykładach, seminariach i ćwiczeniach klinicznych.metoda: test wielokrotnego wyboru z wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej na wykładach oraz podczas seminariów i ćwiczeń (40 pytań – metoda testowa, I stopień wg Blooma).
Pisemny sprawdzian

0-24 pkt – ocena niedostateczna 2,0

25-27 pkt –ocena dostateczna 3,0

28-30 pkt – ocena dość dobra 3,5

31-33 pkt – ocena dobra 4,0

34-36 pkt – ocena ponad dobra 4,5

37-40 pkt – ocena bardzo dobra 5,0


umiejętności praktyczne:

analiza przypadku klinicznego ( w tym interpretacja wyników badań dodatkowych)postawy etyczne i umiejętności ogólne:

21. Język, w którym prowadzone są zajęciapolski

22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresempneumo_toya@net.pl©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna